Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1212

Kommissionens forordning (EF) nr. 1212/2007 af 17. oktober 2007 om ændring af en række forordninger om KN-koder for visse blomsterdyrkningsprodukter, frugter og grøntsager og visse produkter forarbejdet på basis af frugter og grøntsager

OJ L 274, 18.10.2007, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 15 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009; stiltiende ophævelse ved 32008R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1212/oj

18.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1212/2007

af 17. oktober 2007

om ændring af en række forordninger om KN-koder for visse blomsterdyrkningsprodukter, frugter og grøntsager og visse produkter forarbejdet på basis af frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 234/79 af 5. februar 1979 om fremgangsmåden ved tilpasning af nomenklaturen i den fælles toldtarif for så vidt angår landbrugsprodukter (1), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (2) blev den kombinerede nomenklatur for visse frugter og grøntsager samt visse produkter forarbejdet på basis af frugter og grøntsager ændret.

(2)

Tidligere års forordninger om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 (3) har også medført ændringer i den kombinerede nomenklatur for visse frugter og grøntsager og visse produkter forarbejdet på basis af frugter og grøntsager, og det er ikke alle disse ændringer, der er medtaget i følgende forordninger om de fælles markeder inden for blomsterdyrkningsprodukter, frugter og grøntsager samt produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager: Rådets forordning (EØF) nr. 316/68 af 12. marts 1968 om fastsættelse af kvalitetsnormer for friske afskårne blomster og frisk løvværk (4), Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (5), Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager (6) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1466/2003 af 19. august 2003 om handelsnormer for artiskokker og ændring af forordning (EF) nr. 963/98 (7).

(3)

Forordning (EØF) nr. 316/68, (EF) nr. 3223/94, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1466/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Ændringerne i nærværende forordning bør gælde fra den 1. januar 2007, ikrafttrædelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1549/2006.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med fælles udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Levende Planter og Blomsterdyrkningens Produkter, Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager og Forvaltningskomitéen for Produkter Forarbejdet på Basis af Frugt og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 316/68 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, ændres således:

a)

I første led erstattes »tarifnummer 06.03 A« med »KN 0603«.

b)

Andet led affattes således:

»—

løvværk, grene og andre plantedele, friske, under KN 0604 i den fælles toldtarif.«

2)

I bilag I, afsnit I, erstattes »tarifnummer 06.03 A« med »KN 0603«.

3)

I bilag II, afsnit I, erstattes »tarifnummer 06.04 A II« med »KN 0604«.

Artikel 2

I bilaget til forordning (EF) nr. 3223/94, del A, erstattes »ex 0709 10 00« med »ex 0709 90 80«.

Artikel 3

Artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96 ændres således:

1)

I litra a), afsnit »ex 0812«, erstattes »ex 0812 90 99« med »ex 0812 90 98«.

2)

I litra b), afsnit »ex 2005«, erstattes »ex 2005 90 10« med »2005 99 10«.

Artikel 4

I artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1466/2003 erstattes »0709 10 00« med »0709 90 80«.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 34 af 9.2.1979, s. 2. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 3290/94 (EFT L 349 af 31.12.1994, s. 105).

(2)  EUT L 301 af 31.10.2006, s. 1.

(3)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 733/2007 (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 1).

(4)  EFT L 71 af 21.3.1968, s. 8. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 309/79 (EFT L 42 af 17.2.1979, s. 21).

(5)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).

(6)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2005 (Bulgarien og Rumænien).

(7)  EUT L 210 af 20.8.2003, s. 6. Ændret ved forordning (EF) nr. 907/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 50).


Top