Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1211

Kommissionens forordning (EF) nr. 1211/2007 af 17. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande

OJ L 274, 18.10.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1211/oj

18.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1211/2007

af 17. oktober 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 883/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 63, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1057/2007 (2) har ændret restitutionssatserne for visse produktkoder og listen over restitutionsberettigede bestemmelsessteder, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 2805/95 af 5. december 1995 om fastsættelse af eksportrestitutioner for vin (3) og ophævelse af forordning (EF) nr. 2137/93.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2001 (4) bør derfor ændres.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 883/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9, stk. 6, affattes således:

»6.   De foranstaltninger, der er nævnt i stk. 4 og 5, kan tilpasses efter produktkategori og bestemmelseszone. Det drejer sig om følgende bestemmelseszoner:

Zone 1: Afrika

Zone 2: Asien og Oceanien, og

Zone 3: Østeuropa, herunder SNG-landene.

Listen over de lande, der indgår i hver bestemmelseszone, er anført i bilag IV.«

2)

Bilag II affattes som anført i bilaget til nærværende forordning.

3)

I bilag IV udgår »Zone 4: Vesteuropa«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 241 af 14.9.2007, s. 14.

(3)  EFT L 291 af 6.12.1995, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1057/2007.

(4)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 560/2007 (EUT L 132 af 24.5.2007, s. 31).


BILAG

»BILAG II

Produktkategorier omhandlet i artikel 8, stk. 1

Kode

Kategori

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

1

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

2

2204 21 79 9910

3.1

2204 29 62 9910

2204 29 64 9910

2204 29 65 9910

3.2

2204 21 79 9100

4.1.1

2204 29 62 9100

2204 29 64 9100

2204 29 65 9100

4.1.2

2204 21 80 9100

4.2.1

2204 29 71 9100

2204 29 72 9100

2204 29 75 9100

4.2.2

2204 21 79 9200

5.1.1

2204 29 62 9200

2204 29 64 9200

2204 29 65 9200

5.1.2

2204 21 80 9200

5.2.1

2204 29 71 9200

2204 29 72 9200

2204 29 75 9200

5.2.2

2204 21 84 9100

6.1.1

2204 29 83 9100

6.1.2

2204 21 85 9100

6.2.1

2204 29 84 9100

6.2.2

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

7

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100


Top