Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0335

2007/335/EF: Kommissionens beslutning af 21. marts 2007 om den statsstøtteordning C 18/2006 (ex N 524/2005), som Italien agtede at indføre med henblik på små virksomheder og mikrovirksomheder (meddelt under nummer K(2007) 1175) (EØS-relevant teks)t.

OJ L 128, 16.5.2007, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/335/oj

16.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 128/43


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. marts 2007

om den statsstøtteordning C 18/2006 (ex N 524/2005), som Italien agtede at indføre med henblik på små virksomheder og mikrovirksomheder

(meddelt under nummer K(2007) 1175)

(Kun den italienske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2007/335/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

efter at have opfordret de berørte parter til at fremsætte bemærkninger i overensstemmelse med disse artikler, og (1),

ud fra følgende betragtninger:

I.   SAGSFORLØB

(1)

Ovennævnte støtteordning blev anmeldt til Kommissionen af de italienske myndigheder ved brev af 18. oktober 2005. Nævnte myndigheder sendte Kommissionen yderligere oplysninger ved brev af 20. december 2005, 13. marts 2006 og 27. marts 2006. Kommissionen anmodede om uddybende oplysninger ved brev af 10. november 2005 og 8. februar 2006.

(2)

Ved brev af 16. maj 2006 meddelte Kommissionen Italien, at den havde besluttet at iværksætte den i EF-traktatens artikel 88, stk. 2, omhandlede procedure med henblik på støtteordningen.

(3)

Kommissionens beslutning om iværksættelse af proceduren blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2). Kommissionen anmodede de berørte parter om at fremlægge eventuelle bemærkninger.

(4)

Ved brev af 23. juni 2006 fremsendte Italien bemærkninger til sagen; heri meddelte landet, at det agtede at fremlægge yderligere bemærkninger vedrørende et specifikt punkt.

(5)

Der er ikke under sagsforløbet indløbet bemærkninger fra de berørte parter.

(6)

Kommissionen anmodede om yderligere oplysninger ved brev af 21. september 2006 og 10. januar 2007.

(7)

Ved brev af 30. januar 2007, der blev registreret som modtaget i Kommissionen den 2. februar 2007, meddelte Italien Kommissionen, at ordningen var blevet ophævet.

II.   NÆRMERE BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN

(8)

Formålet med støtteordningen var at give små virksomheder og mikrovirksomheder større vækst; disse virksomheder søgtes konsolideret ved hjælp af en skattelettelse der skulle fremme fusioner og sammenlægninger. Den anmeldte ordnings budget ville have været på 120 mio. EUR i 2006, 242 mio. EUR i 2007 og 122 mio. EUR i 2008.

(9)

Retsgrundlaget for støtteordningen er artikel 2 i lovdekret nr. 106 af 17. juni 2005, der den 31. juli 2005 blev ophøjet til lov nr. 156. Retsgrundlaget omfatter en suspensionsbestemmelse. Støtteordningen er ikke blevet iværksat.

(10)

Italien havde sat en tilsvarende ordning i værk i 2005 (3); dette skete som led i gruppefritagelsesforordningen for støtte til små og mellemstore virksomheder (4). I denne version af ordningen var skattelettelsen begrænset til 50 % af udgifterne til konsulentbistand i forbindelse med fusions/sammenlægningsprocessen. De italienske myndigheder har meddelt, at ordningen som følge af denne begrænsning vandt ringe genklang, idet der kun indløb 132 ansøgninger til et samlet skattelettelsesbeløb på 3 442 261 EUR; kun 46 ansøgninger blev godkendt, til et samlet skattelettelsesbeløb på 415 306 EUR.

III.   BEMÆRKNINGER FRA ITALIEN

(11)

Ved brev af 30 januar 2007 meddelte de italienske myndigheder Kommissionen, at den bevilling, der var afsat til nævnte ordning, var blevet anvendt til andre formål, og at den anmeldte ordning var blevet ophævet og derfor ikke sat i værk.

IV.   VURDERING

(12)

Den iværksatte procedure tjener ikke længere noget formål, da den anmeldte ordning er blevet ophævet.

V.   KONKLUSION

(13)

Kommissionen har besluttet at indstille den i EF-traktatens artikel 88, stk. 2 omhandlede procedure, da den ikke længere tjener noget formål, eftersom ordningen er blevet ophævet af Italien —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den i EF-traktatens artikel 88, stk. 2 omhandlede procedure tjener ikke længere noget formål, da den anmeldte ordning er blevet ophævet af Italien. Kommissionen har derfor besluttet at indstille proceduren.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT C 146 af 22.6.2006, s. 18.

(2)  Jf. fodnote 1.

(3)  På grundlag af artikel 9 i lovdekret nr. 35/2005, ophøjet til lov nr. 80/2005, registreret i Kommissionen den 21.4.2005 under referencen XS 89/05.

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33).


Top