Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0536

Kommissionens forordning (EF) nr. 536/2007 af 15. maj 2007 om åbning og forvaltning af et importtoldkontingent, der er tildelt Amerikas Forenede Stater, for fjerkrækød

OJ L 128, 16.5.2007, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 51 - 57

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/536/oj

16.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 128/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 536/2007

af 15. maj 2007

om åbning og forvaltning af et importtoldkontingent, der er tildelt Amerikas Forenede Stater, for fjerkrækød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst for told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringer af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union (2), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2006/333/EF (3), skal Amerikas Forenede Stater tildeles et særligt toldkontingent for import af 16 665 tons fjerkræ.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (5) skal anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1232/2006 af 16. august 2006 om åbning og forvaltning af et importtoldkontingent, der er tildelt USA, for fjerkrækød (6) skal ændres i betydeligt omfang. Forordning (EF) nr. 1232/2006 bør derfor ophæves og afløses af en ny forordning.

(4)

For at sikre, at importen foregår regelmæssigt, bør kontingentperioden fra 1. juli til 30. juni det følgende år fordeles på flere delperioder. Forordning (EF) nr. 1301/2006 begrænser under alle omstændigheder licensernes gyldighedsperiode til den sidste dag i kontingentperioden.

(5)

Toldkontingentet bør forvaltes på basis af importlicenser. Med henblik herpå bør der fastsættes nærmere regler for indgivelse af ansøgninger, og hvilke oplysninger der skal anføres i ansøgningerne og licenserne.

(6)

På grund af risikoen for spekulation i forbindelse med ordningen i fjerkrækødsektoren bør der fastlægges klare betingelser for de erhvervsdrivendes adgang til den.

(7)

For at toldkontingenterne kan blive forvaltet korrekt, bør det fastsættes, at der skal stilles en sikkerhed på 20 EUR/100 kg i forbindelse med importlicenserne.

(8)

Af hensyn til de erhvervsdrivende bør det fastsættes, at Kommissionen bestemmer, hvilke ikke-udnyttede mængder der kan overføres til den følgende delperiode, jf. artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1301/2006.

(9)

Adgang til toldkontingentet forudsætter, at der forelægges et oprindelsescertifikat, som de amerikanske myndigheder har udstedt i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (7).

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Toldkontingentet i bilag I åbnes for import af fjerkrækødprodukter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og henhørende under de i bilag I nævnte KN-koder.

Toldkontingentet åbnes på årsbasis for perioden 1. juli til 30. juni det følgende år.

2.   Mængde, toldsats og løbenummer for toldkontingentet i stk. 1 er fastsat i bilag I.

Artikel 2

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1301/2006 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 3

Den årlige kontingentmængde fordeles som følger på fire delperioder:

a)

25 % i perioden 1. juli til 30. september

b)

25 % i perioden 1. oktober til 31. december

c)

25 % i perioden 1. januar til 31. marts

d)

25 % i perioden 1. april til 30. juni.

Artikel 4

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 skal importlicensansøgere ved forelæggelsen af den første ansøgning for en given kontingentperiode dokumentere, at de i hver af de to perioder, der er omhandlet i artikel 5, har importeret eller eksporteret mindst 50 tons produkter omfattet af forordning (EØF) nr. 2777/75.

2.   Licensansøgningerne kan omfatte flere produkter henhørende under forskellige KN-koder og med oprindelse i USA. I så fald skal alle KN-koder anføres i rubrik 16 og varebeskrivelserne i rubrik 15 i licensansøgningen og licensen.

Licensansøgningen skal omfatte mindst 10 tons og højst 10 % af den disponible mængde for den pågældende delperiode.

3.   Licenserne forpligter til at importere fra Amerikas Forenede Stater.

Licensansøgningen og licensen skal indeholde følgende:

a)

i rubrik 8 en angivelse af oprindelseslandet

b)

i rubrik 20 en af de i bilag II, del A, nævnte angivelser.

Licensen indeholder i rubrik 24 en af de angivelser, der er anført i bilag II, del B.

Artikel 5

1.   Licensansøgningen kan kun indgives i løbet af de første syv dage af måneden før hver delperiode, jf. artikel 3.

2.   Der stilles en sikkerhed på 20 EUR/100 kg i forbindelse med indgivelsen af en licensansøgning.

3.   Senest den femte dag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger meddeler medlemsstaterne Kommissionen den samlede mængde, der er ansøgt om, udtrykt i kg.

4.   Licenserne udstedes fra den syvende og senest den ellevte arbejdsdag efter udløbet af meddelelsesperioden, jf. stk. 3.

5.   Kommissionen fastslår i givet fald de mængder, der ikke er indgivet ansøgning om, og som automatisk overføres til den mængde, der fastsættes for den efterfølgende delperiode.

Artikel 6

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 underretter medlemsstaterne inden udgangen af den første måned i delperioden Kommissionen om de samlede mængder, udtrykt i kg, der omfattes af licenser, de har udstedt, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 1, litra b).

2.   Inden udgangen af den fjerde måned efter hver årsperiode meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke mængder der faktisk er overgået til fri omsætning i henhold til denne forordning i løbet af den pågældende periode, udtrykt i kg.

3.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 underretter medlemsstaterne Kommissionen om de mængder, der omfattes af ubenyttede eller delvis benyttede importlicenser — første gang samtidig med ansøgningen for den sidste delperiode og anden gang inden udgangen af den fjerde måned efter hver årsperiode.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 23 i forordning (EF) nr. 1291/2000, er importlicenserne gyldige i 150 dage fra den første dag i den delperiode, de er udstedt for.

2.   Med forbehold af artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan rettigheder, der følger af licenserne, kun overdrages til modtagere, der opfylder betingelserne for støtteberettigelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 og artikel 4, stk. 1, i nærværende forordning.

Artikel 8

Adgang til toldkontingentet er betinget af, at der forelægges et oprindelsescertifikat, som er udstedt af de amerikanske myndigheder i henhold til artikel 55 til 65 i forordning (EØF) nr. 2454/93. Oprindelsen af de af denne forordning omfattede produkter bestemmes efter gældende EF-regler.

Artikel 9

Forordning (EF) nr. 1232/2006 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 124 af 11.5.2006, s. 15.

(3)  EUT L 124 af 11.5.2006, s. 13.

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(6)  EUT L 225 af 17.8.2006, s. 5.

(7)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).


BILAG I

Løbenummer

KN-kode

Told

Samlet mængde i tons produktvægt fra 1. juli 2006

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

16 665

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %


BILAG II

A.

Angivelser som omhandlet i artikel 4, stk. 3, andet afsnit, litra b):

på bulgarsk

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

på spansk

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

på tjekkisk

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

på dansk

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

på tysk

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

på estisk

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

på græsk

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

på engelsk

:

Regulation (EC) No 536/2007.

på fransk

:

Règlement (CE) no 536/2007.

på italiensk

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

på lettisk

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

på litauisk

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

på ungarsk

:

536/2007/EK rendelet.

på maltesisk

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

på nederlandsk

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

på polsk

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

på portugisisk

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

på rumænsk

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

på slovakisk

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

på slovensk

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

på finsk

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

på svensk

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B.

Angivelser omhandlet i artikel 4, stk. 3, tredje afsnit:

på bulgarsk

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

på spansk

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

på tjekkisk

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

på dansk

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

på tysk

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

på estisk

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

på græsk

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

på engelsk

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

på fransk

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

på italiensk

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

på lettisk

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

på litauisk

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

på ungarsk

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

på maltesisk

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

på nederlandsk

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

på polsk

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

på portugisisk

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

på rumænsk

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

på slovakisk

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

på slovensk

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

på finsk

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

på svensk

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1232/2006

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1, litra a)

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, litra b)

Artikel 4, stk. 2, første afsnit

Artikel 4, stk. 1, litra c)

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit

Artikel 4, stk. 1, litra d)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 1, litra e)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 1, litra f)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5, stk. 1, første afsnit

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 4, første afsnit

Artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 4, andet afsnit

Artikel 5, stk. 5

Artikel 5, stk. 6

Artikel 5, stk. 7

Artikel 5, stk. 8, første afsnit

Artikel 5, stk. 4

Artikel 5, stk. 9

Artikel 5, stk. 10

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, stk. 1, første afsnit

Artikel 7, stk. 1

Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Artikel 6, stk. 2

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8, stk. 1

Artikel 2

Artikel 8, stk. 2

Artikel 9

Artikel 10

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II, del A

Bilag III

Bilag II, del B

Bilag IV

Bilag V

Bilag VI


Top