EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0172

2007/172/EF: Kommissionens afgørelse af 19. marts 2007 om oprettelse af koordinatorgruppen for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

OJ L 79, 20.3.2007, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 367–368 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 207 - 208

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/172/oj

20.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/38


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 19. marts 2007

om oprettelse af koordinatorgruppen for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

(2007/172/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Traktatens artikel 3, stk. 1, litra c), pålægger Det Europæiske Fællesskab og medlemsstaterne at fjerne hindringerne for den frie bevægelighed for personer og tjenesteydelser. Dette indebærer for medlemsstaternes statsborgere, at de bl.a. har ret til at udøve et erhverv som selvstændig eller lønmodtager i en anden medlemsstat end den, hvor de har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer. Endvidere sigter traktatens artikel 47 mod at sikre fri bevægelighed for fuldt kvalificerede erhvervsudøvere inden for erhverv, som er lovreguleret med hensyn til kvalifikationer.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (1) blev vedtaget for at sikre den fri bevægelighed for fuldt kvalificerede erhvervsudøvere i tilfælde, hvor adgangen til et erhverv er underlagt lovregulering med hensyn til kvalifikationer i medlemsstaterne. Direktivet konsoliderer femten eksisterende direktiver og har til formål at forenkle de nuværende ordninger for anerkendelse samt at fremme midlertidig levering af tjenesteydelser. Kommissionen kan få behov for at trække på et rådgivende organs særlige ekspertise for at gennemføre direktivet og udvikle det indre marked i tilfælde, hvor der er tale om lovregulerede erhverv med hensyn til kvalifikationer.

(3)

Det er derfor nødvendigt at nedsætte en ekspertgruppe for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og fastlægge dens opgaver og struktur.

(4)

Ekspertgruppen bør bistå med at udvikle det indre marked inden for lovregulerede erhverv for så vidt angår kvalifikationer.

(5)

Koordinatorgruppen for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer bør sammensættes af de nationale koordinatorer, der er udpeget af medlemsstaterne i medfør af direktiv 2005/36/EF. I henhold til direktivet har disse koordinatorer til opgave at fremme en ensartet anvendelse af direktivet og indsamle alle oplysninger, der er relevante for direktivets gennemførelse.

(6)

Der bør fastsættes regler for gruppemedlemmernes videregivelse af oplysninger, uden at det i øvrigt påvirker Kommissionens sikkerhedsforskrifter i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (2).

(7)

Alle personoplysninger, der vedrører gruppemedlemmerne, bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3)

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Koordinatorgruppen for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Koordinatorgruppen for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, i det følgende benævnt »gruppen«, oprettes med virkning fra datoen for denne afgørelses offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2

Opgaver

Gruppen har følgende opgaver:

a)

at etablere et samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen om spørgsmål vedrørende anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

b)

at overvåge udviklingen af politikker, som påvirker erhverv, der er lovreguleret med hensyn til kvalifikationer

c)

at lette gennemførelsen af direktiv 2005/36/EF, navnlig ved at udarbejde dokumenter af interesse, f.eks. fortolkningsretningslinjer

d)

at udvirke udveksling af erfaringer og god praksis inden for de områder, der er nævnt i de foregående punkter.

Artikel 3

Konsultation af gruppen

Kommissionen kan konsultere gruppen om ethvert spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2005/36/EF og generelt om spørgsmål vedrørende udviklingen af det indre marked for så vidt angår erhverv, der er lovreguleret med hensyn til kvalifikationer.

Artikel 4

Sammensætning — Udpegelse af medlemmer

1.   Gruppens medlemmer er de koordinatorer, som medlemsstaterne har udpeget i overensstemmelse med artikel 56, stk. 4, i direktiv 2005/36/EF.

Medlemsstaterne udpeger hver især en suppleant til deres medlem af gruppen. Suppleanten træder automatisk i stedet for et fraværende medlem.

2.   Gruppens medlemmer og deres suppleanter forbliver udpeget, indtil de afløses.

3.   Indsamling, forvaltning og offentliggørelse af medlemmernes navne finder sted i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 5

Gruppens arbejdsmåde

1.   Gruppens formandskab varetages af Kommissionen.

2.   Efter aftale med Kommissionen kan gruppen nedsætte undergrupper til at undersøge specifikke spørgsmål på grundlag af et af gruppen fastlagt kommissorium. Sådanne undergrupper opløses, når deres kommissorium er opfyldt.

3.   Kommissionens repræsentant kan anmode eksperter eller observatører med særlig kompetence om et spørgsmål på dagsordenen om at deltage i gruppens arbejde eller i en undergruppes drøftelser eller arbejde, hvis dette efter Kommissionens opfattelse er nødvendigt eller nyttigt.

Navnlig repræsentanterne fra EØS-medlemsstater og fra Schweiz kan indbydes som observatører.

4.   Oplysninger, som erhverves ved deltagelse i gruppens eller en undergruppes arbejde, må ikke videregives, hvis Kommissionen mener, at de vedrører fortrolige anliggender.

5.   Gruppen og undergrupperne mødes almindeligvis i Kommissionens lokaler i overensstemmelse med de procedurer og den tidsplan, der fastsættes af den. Kommissionen varetager gruppens sekretariatsopgaver.

Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i gruppens og undergruppernes møder kan deltage i disse.

6.   Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af Kommissionens standardforretningsorden.

7.   Kommissionen kan offentliggøre alle gruppens resuméer, konklusioner, delkonklusioner eller arbejdsdokumenter på originalsproget eller lægge disse dokumenter på internettet.

Artikel 6

Godtgørelse af udgifter

Kommissionen godtgør rejseudgifter for ét medlem eller én suppleant pr. medlemsstat i forbindelse med gruppens arbejde i overensstemmelse med Kommissionens regler for godtgørelser til eksterne eksperter.

Medlemmer, suppleanter, eksperter og observatører får ikke vederlag for det udførte arbejde.

Mødeudgifter godtgøres inden for rammerne af det årsbudget, der tildeles gruppen af den kompetente tjenestegren i Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22. Ændret ved Rådets direktiv 2006/100/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 141).

(2)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2006/548/EF, Euratom (EUT L 215 af 5.8.2006, s. 38).

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


Top