Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2022

Kommissionens forordning (EF) nr. 2022/2006 af 22. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2375/2002, (EF) nr. 2377/2002, (EF) nr. 2305/2003 og (EF) nr. 969/2006 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af korn

OJ L 384, 29.12.2006, p. 70–74 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 265–269 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 223 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 223 - 227
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 198 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2022/oj

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/70


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2022/2006

af 22. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2375/2002, (EF) nr. 2377/2002, (EF) nr. 2305/2003 og (EF) nr. 969/2006 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2) gælder for importlicenser i de toldkontingentperioder, der løber fra den 1. januar 2007.

(2)

I forordning (EF) nr. 1301/2006 er der navnlig fastsat regler for licensansøgninger, licensansøgere og udstedelse af licenser. Forordningen begrænser licensernes gyldighedsperiode til den sidste dag i toldkontingentperioden.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2375/2002 af 27. december 2002 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande (3), (EF) nr. 2377/2002 af 27. december 2002 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af maltbyg fra tredjelande (4), (EF) nr. 2305/2003 af 29. december 2003 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af byg fra tredjelande (5) og (EF) nr. 969/2006 af 29. juni 2006 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for import af majs fra tredjelande (6) indeholder bestemmelser, der afviger fra de fælles regler, som blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1301/2006. Nævnte forordninger bør derfor tilpasses, så at de afvigende regler ophæves og løbenumrene for hvert kontingent og delkontingent præciseres, og de særlige regler for udfærdigelse af licensansøgninger, udstedelse af licenser, licensers gyldighedsperiode og meddelelse af oplysninger til Kommissionen bør fastlægges på ny.

(4)

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1301/2006 anvendes med forbehold af de supplerende betingelser eller undtagelsesbestemmelser, der måtte være vedtaget i sektorforordningerne. Med henblik på sikre regelmæssige forsyninger af EF-markedet bør de perioder for indgivelse af bud, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2375/2002, (EF) nr. 2377/2002, (EF) nr. 2305/2003 og (EF) nr. 969/2006 fastholdes, og artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 bør derfor fraviges på dette punkt. For at sikre, at importørerne får adgang til kontingenterne på samme vilkår, bør reglerne om bod for indgivelse af flere ansøgninger opretholdes.

(5)

Med henblik på at forenkle nævnte forordninger bør de bestemmelser, der allerede indgår i de horisontale forordninger eller sektorgennemførelsesforordningerne, udgå, dvs. foruden forordning (EF) nr. 1301/2006 Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (7) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (8). De bestemmelser, der ikke mere anvendes, bør også udgå.

(6)

Forordning (EF) nr. 2375/2002, (EF) nr. 2377/2002, (EF) nr. 2305/2003 og (EF) nr. 969/2006 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne bør anvendes fra den 1. januar 2007, da foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 1301/2006 anvendes fra denne dato.

(8)

Da perioden for indgivelse af de første ansøgninger, jf. forordning (EF) nr. 2375/2002, (EF) nr. 2305/2003 og (EF) nr. 969/2000, i 2007 falder på en fridag, bør det fastsættes, at de erhvervsdrivende først kan indgive deres første ansøgninger fra den første arbejdsdag i 2007, og at denne første periode for indgivelse af ansøgninger slutter senest mandag den 8. januar 2007. Det bør endvidere præciseres, at importlicensansøgningerne for denne første periode skal sendes til Kommissionen senest mandag den 8. januar 2007.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2375/2002 foretages følgende ændringer:

1.

I artikel 2 tilføjes som stk. 3:

»3.   Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000, (EF) nr. 1342/2003 (9) og (EF) nr. 1301/2006 (10) anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

2.

Artikel 3, stk. 3 og 4, affattes således:

»3.   Delkontingent III opdeles i fire kvartalsdelperioder, der omfatter følgende datoer og mængder:

a)

delperiode nr. 1: 1. januar til 31. marts — 594 597 tons

b)

delperiode nr. 2: 1. april til 30. juni — 594 597 tons

c)

delperiode nr. 3: 1. juli til 30. september — 594 597 tons

d)

delperiode nr. 4: 1. oktober til 31. december — 594 596 tons.

4.   Hvis mængden for delperiode 1, 2 eller 3 udnyttes fuldt ud, kan Kommissionen fastsætte fremskyndet åbning af den følgende delperiode efter proceduren i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003.«

3.

Artikel 4 udgår.

4.

Artikel 4a udgår.

5.

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan ansøgere ikke indgive mere end én importlicensansøgning pr. løbenummer pr. uge. Hvis en ansøger indgiver mere end én ansøgning, tages ingen af ansøgningerne i betragtning, og sikkerhedsstillelser i forbindelse med indgivelse af ansøgninger inddrages til fordel for den pågældende medlemsstat.

Importlicensansøgninger indgives til medlemsstaternes myndigheder hver uge senest mandag kl. 13 Bruxelles-tid.

I 2007 løber perioden for indgivelse af de første ansøgninger dog først fra den første arbejdsdag i 2007, og den slutter senest den 8. januar 2007. Mandag den 8. januar 2007 er den første mandag, hvor medlemsstaterne fremsender importlicensansøgningerne til Kommissionen, jf. stk. 3.

2.   I hver licensansøgning angives en mængde i kg uden decimaler, der:

for delkontingent I og II ikke må overstige den samlede mængde, der er åbnet for året for det pågældende delkontingent

for delkontingent III ikke må overstige den samlede mængde, der er åbnet for den pågældende delperiode.

I importlicensansøgningen og importlicensen må der kun angives ét oprindelsesland.

3.   På den sidste dag for indgivelse af licensansøgningerne sender myndighederne senest kl. 18 Bruxelles-tid elektronisk Kommissionen en meddelelse med angivelse pr. løbenummer af hver ansøgning med produktets oprindelse og den mængde, der er ansøgt om, inkl. meddelelser om »intet«.

4.   Licenserne udstedes den fjerde arbejdsdag efter meddelelsen i stk. 3.«

6.

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Licenserne er gyldige fra den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000.«

7.

Artikel 7 udgår.

8.

Artikel 8 udgår.

9.

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Importlicensansøgningen og importlicensen indeholder i rubrik 8 en angivelse af oprindelseslandet for produktet, og rubrikken »ja« afkrydses. Licensen gælder kun for produkter med oprindelse i det i rubrik 8 nævnte land.«

10.

Bilaget udgår.

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 2377/2002 foretages følgende ændringer:

1.

Artikel 2 ændres som følger:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Toldkontingentet for import af 50 000 tons maltbyg henhørende under HS-kode (ex) 1003 00 bestemt til fremstilling af øl, der lagres på fade af bøgetræ, åbnes (løbenummer 09.4061).«

b)

Som stk. 3 tilføjes:

»3.   Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000, (EF) nr. 1342/2003 (11) og (EF) nr. 1301/2006 (12) anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

2.

Artikel 3 udgår.

3.

Artikel 6, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

det eller de beviser, der er fastsat i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006«.

4.

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

1.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan ansøgere ikke indgive mere end én importlicensansøgning pr. måned. Hvis en ansøger indgiver mere end én ansøgning, tages ingen af ansøgningerne i betragtning, og sikkerhedsstillelser i forbindelse med indgivelse af ansøgninger inddrages til fordel for den pågældende medlemsstat.

Importlicensansøgningerne indgives til medlemsstaternes myndigheder senest den anden mandag i hver måned kl. 13 Bruxelles-tid.

2.   I hver licensansøgning angives en mængde i kg uden decimaler.

3.   På den sidste dag for indgivelse af licensansøgningerne sender medlemsstaterne senest kl. 18 Bruxelles-tid elektronisk Kommissionen en meddelelse med angivelse for hver ansøgning af den mængde, der er ansøgt om, inkl. meddelelser om »intet«.

4.   Licenserne udstedes den fjerde arbejdsdag efter meddelelsen i stk. 3.«

5.

Artikel 11 udgår.

6.

Artikel 12 udgår.

7.

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

Importlicensansøgningen og importlicensen indeholder i rubrik 20 navnet på det forarbejdede produkt, der skal fremstilles af det pågældende korn.«

8.

Bilag II udgår.

Artikel 3

I forordning (EF) nr. 2305/2003 foretages følgende ændringer:

1.

I artikel 1 tilføjes som stk. 3:

»3.   Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000, (EF) nr. 1342/2003 og (EF) nr. 1301/2006 (13) anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

2.

Artikel 2 udgår.

3.

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan ansøgere ikke indgive mere end én importlicensansøgning pr. uge. Hvis en ansøger indgiver mere end én ansøgning, tages ingen af ansøgningerne i betragtning, og sikkerhedsstillelser i forbindelse med indgivelse af ansøgninger inddrages til fordel for den pågældende medlemsstat.

Importlicensansøgningerne indgives til medlemsstaternes myndigheder hver uge senest mandag kl. 13 Bruxelles-tid.

I 2007 løber perioden for indgivelse af de første ansøgninger dog først fra den første arbejdsdag i 2007, og den slutter senest den 8. januar 2007. Mandag den 8. januar 2007 er den første mandag, hvor medlemsstaterne fremsender importlicensansøgningerne til Kommissionen, jf. stk. 3.

2.   I hver licensansøgning angives en mængde i tons uden decimaler.

3.   På den sidste dag for indgivelse af licensansøgningerne sender myndighederne senest kl. 18 Bruxelles-tid elektronisk Kommissionen en meddelelse med angivelse for hver ansøgning af den mængde, der er ansøgt om, inkl. meddelelser om »intet«.

4.   Licenserne udstedes den fjerde arbejdsdag efter meddelelsen i stk. 3.«

4.

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Licenserne er gyldige fra den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000.«

5.

Artikel 5 udgår.

6.

Artikel 6 udgår.

7.

Artikel 7 udgår.

8.

Bilaget udgår.

Artikel 4

I forordning (EF) nr. 969/2006 foretages følgende ændringer:

1.

I artikel 1 tilføjes som stk. 3:

»3.   Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000, (EF) nr. 1342/2003 og (EF) nr. 1301/2006 (14) anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

2.

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

1.   Kontingentet opdeles i to halvårlige delperioder, der omfatter følgende datoer og mængder:

a)

delperiode nr. 1: 1. januar til 30. juni – 121 037 tons

b)

delperiode nr. 2: 1. juli til 31. december – 121 037 tons.

2.   Hvis mængden for delperiode nr. 1 udnyttes fuldt ud, kan Kommissionen efter proceduren i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 fastsætte fremskyndet åbning af den følgende delperiode.«

3.

Artikel 3 udgår.

4.

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

1.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan ansøgere ikke indgive mere end én importlicensansøgning pr. uge. Hvis en ansøger indgiver mere end én ansøgning, tages ingen af ansøgningerne i betragtning, og sikkerhedsstillelser i forbindelse med indgivelse af ansøgninger inddrages til fordel for den pågældende medlemsstat.

Importlicensansøgningerne indgives til medlemsstaternes myndigheder hver uge senest mandag kl. 13 Bruxelles-tid.

I 2007 løber perioden for indgivelse af de første ansøgninger dog først fra den første arbejdsdag i 2007, og den slutter senest den 8. januar 2007. Mandag den 8. januar 2007 er den første mandag, hvor medlemsstaterne fremsender importlicensansøgningerne til Kommissionen, jf. stk. 3.

2.   I hver licensansøgning angives en mængde i kg uden decimaler.

I importlicensansøgningen og importlicensen må der kun angives ét oprindelsesland.

3.   På den sidste dag for indgivelse af licensansøgningerne sender myndighederne senest kl. 18 Bruxelles-tid elektronisk Kommissionen en meddelelse med angivelse for hver ansøgning af produktets oprindelse og den mængde, der er ansøgt om, inkl. meddelelser om »intet«.

4.   Licenserne udstedes den fjerde arbejdsdag efter meddelelsen i stk. 3.«

5.

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Licenserne er gyldige fra den faktiske udstedelsesdag, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000.«

6.

Artikel 6 udgår.

7.

Artikel 7 udgår.

8.

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Importlicensansøgningen og importlicensen indeholder i rubrik 8 en angivelse af oprindelseslandet for produktet, og rubrikken »ja« afkrydses. Licensen gælder udelukkende for produkter med oprindelse i det i rubrik 8 nævnte land.«

9.

I artikel 10 udgår andet punktum.

10.

Artikel 11 udgår.

11.

Bilag I udgår.

12.

Bilag II udgår.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 88. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 971/2006 (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 51).

(4)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 95. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).

(5)  EUT L 342 af 30.12.2003, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 970/2006 (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 49).

(6)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 44.

(7)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1713/2006 (EUT L 321 af 21.11.2006, s. 11).

(8)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 945/2006 (EUT L 173 af 27.6.2006, s. 12).

(9)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12.

(10)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13

(11)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12.

(12)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13

(13)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13

(14)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13


Top