Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2016

Kommissionens forordning (EF) nr. 2016/2006 af 19. december 2006 om tilpasning af flere forordninger vedrørende den fælles markedsordning for vin som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

OJ L 384, 29.12.2006, p. 38–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 475–480 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 59 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 59 - 64
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 185 - 190

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2016/oj

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2016/2006

af 19. december 2006

om tilpasning af flere forordninger vedrørende den fælles markedsordning for vin som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at foretage visse tekniske ændringer af flere kommissionsforordninger vedrørende den fælles markedsordning for vin for at gennemføre de nødvendige tilpasninger som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1907/85 af 10. juli 1985 om listen over vinstoksorter og områder med produktion af vin, der kan indføres og anvendes til fremstilling af mousserende vin i Fællesskabet (1), indeholder henvisninger til Rumænien. Disse henvisninger bør udgå.

(3)

I artikel 52, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer (2) fastsættes der referenceperioder for producentmedlemsstaterne. Referenceperioden for Rumænien bør bestemmes.

(4)

Artikel 2, stk. 1, og artikel 11, i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2001 af 24. april 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande (3) indeholder visse angivelser på alle medlemsstaternes sprog. Disse angivelser bør tilføjes på bulgarsk og rumænsk.

(5)

Artikel 33 i forordning (EF) nr. 883/2001 indeholder en henvisning til Rumænien som et tredjeland. Denne henvisning bør udgå.

(6)

Artikel 8, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2001 af 24. april 2001 om gennemførelsesbestemmelser for dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og om til- og afgangsbøger i vinsektoren (4) indeholder angivelser på alle medlemsstaternes sprog. Disse angivelser bør tilføjes på bulgarsk og rumænsk.

(7)

Artikel 16, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002 af 29. april 2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter (5) indeholder visse angivelser på alle medlemsstaternes sprog. Disse angivelser bør tilføjes på bulgarsk og rumænsk.

(8)

Bilag VIII til forordning (EF) nr. 753/2002 indeholder en henvisning til Bulgarien og Rumænien som tredjelande. Denne henvisning bør udgå.

(9)

Forordning (EØF) nr. 1907/85, (EF) nr. 1623/2000, (EF) nr. 883/2001, (EF) nr. 884/2001 og (EF) nr. 753/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1907/85 udgår.

Artikel 2

I artikel 52, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1623/2000 tilføjes følgende led:

»—

1999/2000 til 2004/2005 i Rumænien«.

Artikel 3

I forordning (EF) nr. 883/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Import- og eksportlicenserne skal i rubrik 20 indeholde en af angivelserne i bilag I.«

2)

I artikel 5, første afsnit, ændres »bilag I« til »bilag Ia«.

3)

Artikel 11, stk. 2, affattes således:

»I licensens rubrik 22 anføres mindst en af angivelserne i bilag IVa«

4)

I artikel 33 foretages følgende ændringer:

a)

stk. 1, litra c), udgår

b)

i stk. 2 affattes første punktum således:

»Ved anvendelsen af stk. 1, litra b) og d), anfører oprindelseslandets officielle organ, der er bemyndiget til at udarbejde det V I 1-dokument, der omhandles i denne forordning, følgende i rubrik 15:«

5)

Bilagene ændres som anført i bilag I til denne forordning.

Artikel 4

I forordning (EF) nr. 884/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 8, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Afgangstoldstedet ved udførsel fra EF's toldområde anfører på de to nævnte eksemplarer en af angivelserne i bilag V bekræftet ved dets stempel. Det overgiver de pågældende eksemplarer, forsynet med stempel og ovennævnte angivelse, til eksportøren eller dennes repræsentant. Sidstnævnte lader et eksemplar følge produktet under transporten.«

2)

Bilag II til nærværende forordning tilføjes som bilag V.

Artikel 5

I forordning (EF) nr. 753/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 16, stk. 1, affattes således:

»1.   Ifølge punkt B.1, a), andet led, i bilag VII til forordning (EF) nr. 1493/1999 vedrørende etikettering af bordvin, bordvin med geografisk betegnelse og kvbd (bortset fra khvbd og kpvbd, som er omfattet af artikel 39, stk. 1, litra b)):

a)

må udtrykkene »сухо«, »seco«, »suché«, »tør«, »trocken«, »kuiv«, »ξηρός«, »dry«, »sec«, »secco«, »asciutto«, »sausais«, »sausas«, »száraz«, »droog«, »wytrawne«, »seco«, »sec«, »suho«, »kuiva« eller »torrt« kun anføres, hvis den pågældende vin har et indhold af restsukker på højst:

i)

4 g/l eller

ii)

9 g/l, når det totale syreindhold udtrykt i g vinsyre/l er højst 2 g/l mindre end indholdet af restsukker

b)

må udtrykkene »полусухо«, »semiseco«, »polosuché«, »halvtør«, »halbtrocken«, »poolkuiv«, »ημίξηρος«, »medium dry«, »demi-sec«, »abboccato«, »pussausais«, »pusiau sausas«, »félszáraz«, »halfdroog«, »półwytrawne«, »meio seco«, »adamado«, »demisec«»polsuho«, »puolikuiva« eller »halvtorrt« kun anføres, hvis den pågældende vin har et indhold af restsukker, der overstiger de i litra a) omhandlede tal og højst når op på:

i)

12 g/l eller

ii)

18 g/l, når det totale minimumssyreindhold er fastsat af medlemsstaterne i henhold til stk. 2

c)

må udtrykkene »полусладко«, »semidulce«, »polosladké«, »halvsød«, »lieblich«, »poolmagus«, »ημίγλυκος«, »medium«, »medium sweet«, »moelleux«, »amabile«, »pussaldais«, »pusiau saldus«, »félédes«, »halfzoet«, »półsłodkie«, »meio doce«, »demidulce«, »polsladko«, »puolimakea« eller »halvsött« kun anføres, hvis den pågældende vin har et indhold af restsukker, der overstiger de i litra b) omhandlede tal og højst når op på 45 g/l

d)

må udtrykkene »сладко«, »dulce«, »sladké«, »sød«, »süss«, »magus«, »γλυκός«, »sweet«, »doux«, »dolce«, »saldais«, »saldus«, »édes«, »ħelu«, »zoet«, »słodkie«, »doce«, »dulce«, »sladko«, »makea« eller »sött« kun anføres, hvis den pågældende vin har et indhold af restsukker på mindst 45 g/l.«

2)

Punkt 1 og 6 i bilag VIII udgår.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft under forudsætning af, at traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse træder i kraft, og i så fald på denne traktats ikrafttrædelsesdato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 19. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 11.7.1985, s. 21. Ændret ved tiltrædelsesaften af 2003.

(2)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1221/2006 (EUT L 221 af 12.8.2006, s. 3).

(3)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2079/2005 (EUT L 333 af 20.12.2005, s. 6).

(4)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 32. Forordning ændret ved forordning (EF) nr. 1507/2006 (EUT L 280 af 12.10.2006, s. 9).

(5)  EFT L 118 af 4.5.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1507/2006.


BILAG I

I bilagene til forordning (EF) nr. 883/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Det eksisterende bilag I benævnes »Bilag Ia«, og før det indsættes følgende tekst:

»BILAG I

Angivelser omhandlet i artikel 2, stk. 1, andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

Oтклонение от 0,4 об. %

:

Spansk

:

Tolerancia de 0,4 % vol.

:

Tjekkisk

:

Přípustná odchylka 0,4 % obj.

:

Dansk

:

Tolerance 0,4 % vol.

:

Tysk

:

Toleranz 0,4 % vol.

:

Estisk

:

Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve

:

Græsk

:

Ανοχή 0,4 % vol.

:

Engelsk

:

Tolerance of 0,4 % vol.

:

Fransk

:

Tolérance de 0,4 % vol.

:

Italiensk

:

Tolleranza di 0,4 % vol.

:

Lettisk

:

0,4 tilp. % pielaide

:

Litauisk

:

Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio %

:

Ungarsk

:

0,4 térfogat-százalékos tűrés

:

Maltesisk

:

Varjazzjoni massima ta’ 0,4 % vol.

:

Nederlandsk

:

Tolerantie van 0,4 % vol.

:

Polsk

:

Tolerancja 0,4 % obj.

:

Portugisisk

:

Tolerância de 0,4 % vol.

:

Rumænsk

:

Toleranță de 0,4 % vol.

:

Slovakisk

:

Prípustná odchýlka 0,4 % obj.

:

Slovensk

:

Odstopanje 0,4 vol. %

:

Finsk

:

Sallittu poikkeama 0,4 til - %

:

Svensk

:

Tolerans 0,4 vol. %«

2)

Efter bilag IV indsættes som bilag IVa:

»BILAG IVa

Angivelser omhandlet i artikel 11, andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

Възстановяване, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден лицензът)

:

Spansk

:

Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

:

Tjekkisk

:

Náhrada platná nejvýše pro … (množství, na něž byla vydána licence)

:

Dansk

:

Restitutionen omfatter hoejst … (den maengde, licensen er udstedt for)

:

Tysk

:

Erstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

:

Estisk

:

Toetus ei kehti rohkem kui … (kogus, millele litsents on väljastatud)

:

Græsk

:

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

:

Engelsk

:

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

:

Fransk

:

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

:

Italiensk

:

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

:

Lettisk

:

Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā … (daudzums, par ko izdota licence)

:

Litauisk

:

Grąžinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip už … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)

:

Ungarsk

:

Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés

:

Maltesisk

:

Valur mrodd lura ta’ mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)

:

Nederlandsk

:

Restitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

:

Polsk

:

Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)

:

Portugisisk

:

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

:

Rumænsk

:

Restituție valabilă pentru maxim … (cantitatea pentru care este eliberată licența)

:

Slovakisk

:

Náhrada platná pre nie viac ako … (množstvo, na ktoré je licencia vydaná)

:

Slovensk

:

Nadomestilo velja za največ … (količina, za katero je izdano dovoljenje)

:

Finsk

:

Vientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

:

Svensk

:

Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)«.


BILAG II

»BILAG V

Angivelser omhandlet i artikel 8, stk. 2, andet afsnit:

:

Bulgarsk

:

И3HECEHO

:

Spansk

:

EXPORTADO

:

Tjekkisk

:

VYVEZENO

:

Dansk

:

UDFØRSEL

:

Tysk

:

AUSGEFÜHRT

:

Estisk

:

EKSPORDITUD

:

Græsk

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

Engelsk

:

EXPORTED

:

Fransk

:

EXPORTÉ

:

Italiensk

:

ESPORTATO

:

Lettisk

:

EKSPORTĒTS

:

Litauisk

:

EKSPORTUOTA

:

Ungarsk

:

EXPORTÁLVA

:

Maltesisk

:

ESPORTAT

:

Nederlandsk

:

UITGEVOERD

:

Polsk

:

WYWIEZIONO

:

Portugisisk

:

EXPORTADO

:

Rumænsk

:

EXPORTAT

:

Slovakisk

:

VYVEZENÉ

:

Slovensk

:

IZVOŽENO

:

Finsk

:

VIETY

:

Svensk

:

EXPORTERAD«


Top