Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0103

Rådets direktiv 2006/103/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende transportpolitik på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

OJ L 352M , 31.12.2008, p. 875–882 (MT)
OJ L 363, 20.12.2006, p. 344–351 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 057 P. 305 - 312
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 057 P. 305 - 312
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 152 - 159

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/103/oj

20.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 363/344


RÅDETS DIREKTIV 2006/103/EF

af 20. november 2006

om tilpasning af visse direktiver vedrørende transportpolitik på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 56 i tiltrædelsesakten fastsætter, at hvis det på grund af tiltrædelsen er nødvendigt at tilpasse retsakter vedtaget af institutionerne, som er gyldige ud over den 1. januar 2007, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i tiltrædelsesakten eller bilagene dertil, vedtager Rådet de fornødne retsakter, medmindre det er Kommissionen, der har vedtaget den oprindelige retsakt.

(2)

I slutakten fra konferencen, som udfærdigede tiltrædelsestraktaten, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne,, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3)

Direktiv 82/714/EØF (2), 91/439/EØF (3), 91/440/EØF (4), 91/672/EØF (5), 92/106/EØF (6), 96/26/EF (7), 1999/37/EF (8), 1999/62/EF (9) og 2003/59/EF (10) bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 82/714/EØF, 91/439/EØF, 91/440/EØF, 91/672/EØF, 92/106/EØF, 96/26/EF, 1999/37/EF, 1999/62/EF og 2003/59/EF ændres som anført i bilaget.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest på tidspunktet for Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2006

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 1118.

(2)  EFT L 301 af 28.10.1982, s. 1.

(3)  EFT L 237 af 24.8.1991, s. 1.

(4)  EFT L 237 af 24.8.1991, s. 25.

(5)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 29.

(6)  EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38.

(7)  EFT L 124 af 23.5.1996, s. 1.

(8)  EFT L 138 af 1.6.1999, s. 57.

(9)  EFT L 187 af 20.7.1999, s. 42.

(10)  EUT L 226 af 10.9.2003, s. 4.


BILAG

TRANSPORTPOLITIK

A.   VEJTRANSPORT

1.

31991 L 0439 i Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort (EFT L 237 af 24.8.1991, s. 1), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31994 L 0072: Rådets direktiv 94/72/EF af 19.12.1994 (EFT L 337 af 24.12.1994, s. 86),

31996 L 0047: Rådets direktiv 96/47/EF af 23.7.1996 (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 1),

31997 L 0026: Rådets direktiv 97/26/EF af 2.6.1997 (EFT L 150 af 7.6.1997, s. 41),

32000 L 0056: Kommissionens direktiv 2000/56/EØF af 14.9.2000 (EFT L 237 af 21.9.2000, s. 45),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0059: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15.7.2003 (EUT L 226 af 10.9.2003, s. 4),

32003 R 1882: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29.9.2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

a)

I bilag I, punkt 2, affattes tredje led under udtrykket »Side 1:« således:

»—

den udstedende medlemsstats nationalitetsmærke er følgende:

B

:

Belgien

BG

:

Bulgarien

CZ

:

Den Tjekkiske Republik

DK

:

Danmark

D

:

Tyskland

EST

:

Estland

GR

:

Grækenland

E

:

Spanien

F

:

Frankrig

IRL

:

Irland

I

:

Italien

CY

:

Cypern

LV

:

Letland

LT

:

Litauen

L

:

Luxembourg

H

:

Ungarn

M

:

Malta

NL

:

Nederlandene

A

:

Østrig

PL

:

Polen

P

:

Portugal

RO

:

Rumænien

SLO

:

Slovenien

SK

:

Slovakiet

FIN

:

Finland

S

:

Sverige

UK

:

Det Forenede Kongerige«.

b)

I bilag I, punkt 3, affattes andet afsnit således:

»Hvis en medlemsstat ønsker at affatte disse angivelser på et andet nationalt sprog end et af følgende sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, udarbejder den en tosproget udgave af kørekortet med et af de nævnte sprog, med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag.«.

c)

I bilag Ia affattes punkt 2, litra c), således:

»c)

den udstedende medlemsstats nationalitetsmærke, trykt i negativ i et blåt rektangel og omgivet af 12 gule stjerner; nationalitetsmærkerne er følgende:

B

:

Belgien

BG

:

Bulgarien

CZ

:

Den Tjekkiske Republik

DK

:

Danmark

D

:

Tyskland

EST

:

Estland

GR

:

Grækenland

E

:

Spanien

F

:

Frankrig

IRL

:

Irland

I

:

Italien

CY

:

Cypern

LV

:

Letland

LT

:

Litauen

L

:

Luxembourg

H

:

Ungarn

M

:

Malta

NL

:

Nederlandene

A

:

Østrig

PL

:

Polen

P

:

Portugal

RO

:

Rumænien

SLO

:

Slovenien

SK

:

Slovakiet

FIN

:

Finland

S

:

Sverige

UK

:

Det Forenede Kongerige«.

d)

I bilag Ia affattes punkt 2, litra e), således:

»e)

betegnelsen »EF-model« på den udstedende medlemsstats sprog og betegnelsen »kørekort« på Fællesskabets andre sprog trykt med rosa på en sådan måde, at det udgør kørekortets baggrund:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúnas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort«;

e)

I bilag Ia, punkt 2, litra b), affattes afsnittet under udtrykket »Side 2« således:

»Hvis en medlemsstat ønsker at affatte disse angivelser på et andet nationalt sprog end et af følgende sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, udarbejder den en tosproget udgave af kørekortet med et af de nævnte sprog, med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag.«.

2.

31992 L 0106: Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I artikel 6, stk. 3, indsættes følgende mellem Belgien og Den Tjekkiske Republik:

»—   Bulgarien:

данък върху превозните средства;«

og mellem Portugal and Slovenien:

»—   Rumænien:

Taxa asupra mijloacelor de transport;«.

3.

31996 L 0026: Rådets direktiv 96/26/EF af 29. april 1996 om adgang til erhvervet godstransport ad landevej og erhvervet personbefordring ad landevej samt om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, som skal lette den faktiske udøvelse af etableringsfrihed for de pågældende udøvere af transportvirksomhed inden for indenlandsk og international transport (EFT L 124 af 23.5.1996, s. 1), senest ændret ved:

31998 L 0076: Rådets direktiv 98/76/EF af 1.10.1998 (EFT L 277 af 14.10.1998, s. 17),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EF af 26.4.2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35).

Fodnote 1 i bilag Ia affattes således:

»(1)

Medlemsstaternes kendingsbogstav(er) er: (B) Belgien, (BG) Bulgarien, (CZ) Den Tjekkiske Republik, (DK) Danmark, (D) Tyskland, (EST) Estland, (GR) Grækenland, (E) Spanien, (F) Frankrig, (IRL) Irland, (I) Italien, (CY) Cypern, (LV) Letland, (LT) Litauen, (L) Luxembourg, (H) Ungarn, (M) Malta, (NL) Nederlandene, (A) Østrig, (PL) Polen, (P) Portugal, (RO) Rumænien, (SLO) Slovenien, (SK) Slovakiet, (FIN) Finland, (S) Sverige, (UK) Det Forenede Kongerige.«.

4.

31999 L 0037: Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (EFT L 138 af 1.6.1999, s. 57), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0127: Kommissionens direktiv 2003/127/EF af 23.12.2003 (EUT L 10 af 16.1.2004, s. 29).

a)

I bilag I, punkt II.4, indsættes følgende efter Belgien:

»BG

:

Bulgarien«

og efter Portugal:

»RO

:

Rumænien«.

b)

I bilag I, punkt III.A, litra b), indsættes følgende efter Belgien:

»BG

:

Bulgarien«

og efter Portugal:

»RO

:

Rumænien«.

c)

I bilag II, punkt II.4, indsættes følgende efter Belgien:

»BG

:

Bulgarien«

og efter Portugal:

»RO

:

Rumænien«.

d)

I bilag II, punkt III.1.A, litra b), indsættes følgende efter Belgien:

»BG

:

Bulgarien«

og efter Portugal:

»RO

:

Rumænien«.

5.

31999 L 0062: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (EFT L 187 af 20.7.1999, s. 42), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32006 L 0038: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/38/EF af 17.5.2006 (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 8).

I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende mellem Belgien og Den Tjekkiske Republik:

»—   Bulgarien:

данък върху превозните средства,«;

og mellem Portugal and Slovenien:

»—   Rumænien:

Taxa asupra mijloacelor de transport.«.

6.

32003 L 0059: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF (EUT L 226 af 10.9.2003, s.4), som ændret ved:

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EF af 26.4.2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35).

a)

I bilag, II, punkt 2, litra c), under ordet »Forside«, indsættes følgende mellem Belgien og Den Tjekkiske Republik:

»BG

:

Bulgarien«

og mellem Portugal and Slovenien:

»RO

:

Rumænien«.

b)

I bilag, II, punkt 2, litra c), under ordet »Forside«, indsættes følgende mellem Belgien og Den Tjekkiske Republik:

»карта за квалификация на водача«

og mellem Portugal og Slovakiet:

»Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto«.

c)

Bilag II, punkt 2, litra b), andet led, under ordet »Bagside«, affattes således:

»Hvis en medlemsstat ønsker at affatte disse angivelser på et andet nationalt sprog end et af følgende sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, udarbejder den en tosproget udgave af kørekortet med et af de nævnte sprog, med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag.«

B.   JERNBANETRANSPORT

31991 L 0440: Rådets direktiv 91/440/EØF af 29. juli 1991 om udvikling af Fællesskabets jernbaner (EFT L 237 af 24.8.1991, s. 25), som ændret ved:

32001 L 0012: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/12/EF af 26.2.2001 (EFT L 75 af 15.3.2001, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32004 L 0051: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/51/EF af 29.4.2004 (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 164).

I listen over havne i bilag I indføjes følgende efter angivelserne for Belgien:

»БЪЛГАРИЯ

Варна

Бургас

Русе

Лом

Видин«;

og efter angivelserne for Portugal:

»ROMÂNIA

Constanţa

Mangalia

Midia

Tulcea

Galaţi

Brăila

Medgidia

Olteniţa

Giurgiu

Zimnicea

Calafat

Turnu Severin

Orşova«

C.   TRANSPORT AD INDRE VANDVEJE

1.

31982 L 0714: Rådets direktiv 82/714/EØF af 4. oktober 1982 om indførelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (EFT L 301 af 28.10.1982, s. 1), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

Bilag I ændres således:

i)

under »KAPITEL II«, »Zone 3«, tilføjes følgende:

»Republikken Bulgarien

Donau: Fra flodkilometer 845,650 til 374,100«,

»Rumænien

Donau: Fra den serbisk-montenegrinsk-rumænske grænse (km 1075) til Sortehavet ad Sulina-armen,

Donau — Sortehavskanalen (64,410 kilometer lang): Fra sammenløbet med Donau ved Donaus km 299,300 ved Cernavodă (henholdsvis kanalens km 64 og km 410) til Constantas Sydhavn — Agigea (kanalens km »0«),

Poarta Albă — Midia Năvodari-kanalen (34,600 kilometer lang): Fra sammenløbet med Donau–Sortehavskanalen ved km 29 og km 410 ved Poarta Albă (henholdsvis kanalens km 27 og km 500) til Midias havn (kanalens km »0«)«;

ii)

under »KAPITEL III«, »Zone 4«, tilføjes følgende:

»Rumænien

Alle andre vandveje, der ikke er nævnt under zone 3.«.

2.

31991 L 0672: Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje (EFT L 373 af 31.12.1991, s. 29), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29.9.2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

a)

Bilag I ændres således:

i)

under »GRUPPE A« tilføjes følgende:

»Rumænien:

brevet de căpitan fluvial categoria A (certifikat A for bådførere) (i henhold til bekendtgørelse nr. 984/04.07.2001 fra ministeren for offentlige arbejde, transport og boligspørgsmål, hvorved forordningen om nationale duelighedsbeviser for personale på flodbåde, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001 kundgøres).«;

ii)

under »GRUPPE B« tilføjes følgende:

»Republikken Bulgarien:

Свидетелство за правоспособност »Капитан вътрешно плаване« (duelighedsbevis for bådførere på de indre vandveje)

Свидетелство за правоспособност »Щурман вътрешно плаване« (duelighedsbevis for understyrmænd på de indre vandveje) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. I henhold til transport- og kommunikationsministerens bekendtgørelse nr. 6 af 25. juli 2003 om søfarendes kvalifikationer i Republikken Bulgarien, DV nr. 83/2003).«,

»Rumænien

brevet de căpitan fluvial categoria B (certifikat B for bådførere) (i henhold til bekendtgørelse nr. 984/04.07.2001 fra ministeren for offentlige arbejde, transport og boligspørgsmål, hvorved forordningen om nationale kapacitetscertifikater for personale på flodbåde, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001 kundgøres).«;

b)

i bilag II tilføjes følgende:

»Rumænien

Donau: fra Brăila (km 175) til Sortehavet ad Sulina-armen«.


Top