Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0099

Rådets direktiv 2006/99/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende selskabsret på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

OJ L 363, 20.12.2006, p. 137–140 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 765–768 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 100 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; stiltiende ophævelse ved 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/99/oj

20.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 363/137


RÅDETS DIREKTIV 2006/99/EF

af 20. november 2006

om tilpasning af visse direktiver vedrørende selskabsret på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 56 i tiltrædelsesakten fastsætter, at hvis det på grund af tiltrædelsen er nødvendigt at tilpasse retsakter vedtaget af instititutionerne, som er gyldige ud over den 1. januar 2007, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i tiltrædelsesakten eller bilagene dertil, vedtager Rådet de fornødne retsakter, medmindre det er Kommissionen, der har vedtaget den oprindelige retsakt.

(2)

I slutakten fra konferencen, som udfærdigede tiltrædelsestraktaten, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3)

Direktiv 68/151/EØF (2), 77/91/EØF (3), 78/660/EØF (4), 78/855/EØF (5), 83/349/EØF (6) og 89/667/EØF (7) bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 68/151/EØF, 77/91/EØF, 78/660/EØF, 78/855/EØF, 83/349/EØF og 89/667/EØF ændres som anført i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest på tidspunktet for Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2006

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 11.

(2)  EFT L 65 af 14.3.1968, s. 8.

(3)  EFT L 26 af 31.1.1977, s. 1.

(4)  EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11.

(5)  EFT L 295 af 20.10.1978, s. 36.

(6)  EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1.

(7)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 40.


BILAG

SELSKABSRET

A.   SELSKABSRET

1.

31968 L 0151: Rådets første direktiv 68/151/EØF af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde i hele Fællesskabet (EFT L 65 af 14.3.1968, s. 8), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0058: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/58/EF af 15.7.2003 (EUT L 221 af 4.9.2003, s. 13).

I artikel 1 tilføjes følgende:

»—   i Bulgarien:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

—   i Rumænien:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni«.

2.

31977 L 0091: Rådets andet direktiv 77/91/EØF af 13. december 1976 om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelsen af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EFT L 26 af 31.1.1977, s. 1), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31992 L 0101: Rådets direktiv 92/101/EØF af 23.11.1992 (EFT L 347 af 28.11.1992, s. 64),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende:

»—   i Bulgarien:

акционерно дружество;

—   i Rumænien:

societate pe acţiuni«.

3.

31978 L 0855: Rådets tredje direktiv 78/855/EØF af 9. oktober 1978 med hjemmel i traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om fusioner af aktieselskaber (EFT L 295 af 20.10.1978, s. 36), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende:

»—   Bulgarien:

акционерно дружество;

—   Rumænien:

societate pe acţiuni«.

4.

31989 L 0667: Rådets tolvte direktiv 89/667/EØF af 21. december 1989 på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 40), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I artikel 1 tilføjes følgende:

»—   i Bulgarien:

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество;

—   i Rumænien:

societate cu răspundere limitată«.

B.   REGNSKABSSTANDARDER

1.

31978 L 0660: Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer (EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

31983 L 0349: Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13.6.1983 (EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1),

31984 L 0569: Rådets direktiv 84/569/EØF af 27.11.1984 (EFT L 314 af 4.12.1984, s. 28),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31989 L 0666: Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af 21.12.1989 (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 36),

31990 L 0604: Rådets direktiv 90/604/EØF af 8.11.1990 (EFT L 317 af 16.11.1990, s. 57),

31990 L 0605: Rådets direktiv 90/605/EØF af 8.11.1990 (EFT L 317 af 16.11.1990, s. 60),

31994 L 0008: Rådets direktiv 94/8/EF af 21.3.1994 (EFT L 82 af 25.3.1994, s. 33),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0060: Rådets direktiv 1999/60/EF af 17.6.1999 (EFT L 162 af 26.6.1999, s. 65),

32001 L 0065: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF af 27.9.2001 (EFT L 283 af 27.10.2001, s. 28),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0038: Rådets direktiv 2003/38/EF af 13.5.2003 (EFT L 120 af 15.5.2003, s. 22),

32003 L 0051: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/51/EF af 18.6.2003 (EUT L 178 af 17.7.2003, s. 16),

32006 L 0043: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17.5.2006 (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87),

32006 L 0046: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/46/EF af 14.6.2006 (EUT L 224 af 16.8.2006, s. 1).

a)

I artikel 1, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende:

»—   i Bulgarien:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

—   i Rumænien:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni«.

b)

I artikel 1, stk. 1, andet afsnit, tilføjes følgende:

»—

z)

i Bulgarien:

събирателно дружество, командитно дружество;

aa)

i Rumænien:

asocietate în nume colectiv, societate în comandită simplă«.

2.

31983 L 0349: Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1), som ændret ved:

11985 l: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31989 L 0666: Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af 21.12.1989 (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 36),

31990 L 0604: Rådets direktiv 90/604/EØF af 8.11.1990 (EFT L 317 af 16.11.1990, s. 57),

31990 L 0605: Rådets direktiv 90/605/EØF af 8.11.1990 (EFT L 317 af 16.11.1990, s. 60),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

32001 L 0065: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF af 27.9.2001 (EFT L 283 af 27.10.2001, s. 28),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0051: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/51/EF af 18.6.2003 (EUT L 178 af 17.7.2003, s. 16),

32006 L 0043: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17.5.2006 (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87),

32006 L 0046: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/46/EF af 14.6.2006 (EUT L 224 af 16.8.2006, s. 1).

I artikel 4, stk. 1, tilføjes følgende:

»z)

i Bulgarien:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

aa)

i Rumænien:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni«.


Top