Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0098

Rådets direktiv 2006/98/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende beskatning på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

OJ L 363, 20.12.2006, p. 129–136 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 757–764 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 238 - 245

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/98/oj

20.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 363/129


RÅDETS DIREKTIV 2006/98/EF

af 20. november 2006

om tilpasning af visse direktiver vedrørende beskatning på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 56 i tiltrædelsesakten fastsætter, at hvis det på grund af tiltrædelsen er nødvendigt at tilpasse retsakter vedtaget af institutionerne, som er gyldige ud over den 1. januar 2007, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i tiltrædelsesakten eller bilagene dertil, vedtager Rådet de fornødne retsakter, medmindre det er Kommissionen, der har vedtaget den oprindelige retsakt.

(2)

I slutakten fra konferencen, som udfærdigede tiltrædelsestraktaten, blev det anført at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3)

Direktiv 69/335/EØF (2), 77/388/EØF (3), 77/799/EØF (4), 79/1072/EØF (5), 83/182/EØF (6), 90/434/EØF (7), 90/435/EØF (8), 2003/48/EF (9) og 2003/49/EF (10) bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 69/335/EØF, 77/388/EØF, 77/799/EØF, 79/1072/EØF, 83/182/EØF, 90/434/EØF, 90/435/EØF, 2003/48/EF og 2003/49/EF ændres som anført i bilaget.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest på tidspunktet for Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2006

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 11.

(2)  EFT L 249 af 3.10.1969, s. 25.

(3)  EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1.

(4)  EFT L 336 af 27.12.1977, s. 15.

(5)  EFT L 331 af 27.12.1979, s. 11.

(6)  EFT L 105 af 23.4.1983, s. 59.

(7)  EFT L 225 af 20.8.1990, s. 1.

(8)  EFT L 225 af 20.8.1990, s. 6.

(9)  EUT L 157 af 26.6.2003, s. 38.

(10)  EUT L 157 af 26.6.2003, s. 49.


BILAG

FISKALE BESTEMMELSER

1.

31969 L 0335: Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter (EFT L 249 af 3.10.1969, s. 25), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

31973 L 0079: Rådets direktiv 73/79/EØF af 9.4.1973 (EFT L 103 af 18.4.1973, s. 13),

31974 L 0553: Rådets direktiv 74/553/EØF af 7.11.1974 (EFT L 303 af 13.11.1974, s. 9),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

31985 L 0303: Rådets direktiv 85/303/EØF af 10.6.1985 (EFT L 156 af 15.6.1985, s. 23),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

Følgende tilføjes i artikel 3, stk. 1, litra a):

»Selskaber i henhold til bulgarsk ret:

»Акционерно дружество«

»Командитно дружество с акции«

»Дружество с ограничена отговорност«;

Selskaber i henhold til rumænsk ret:

»societăţi în nume colectiv«

»societăţi în comandită simplă«

»societăţi pe acţiuni«

»societăţi în comandită pe acţiuni«

»societăţi cu răspundere limitată«.«

2.

31977 L 0388: Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 95),

31980 L 0368: Rådets direktiv 80/368/EØF af 26.3.1980 (EFT L 90 af 3.4.1980, s. 41),

31984 L 0386: Rådets direktiv 84/386/EØF af 31.7.1984 (EFT L 208 af 3.8.1984, s. 58),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 167),

31989 L 0465: Rådets direktiv 89/465/EØF af 18.7.1989 (EFT L 226 af 3.8.1989, s. 21),

31991 L 0680: Rådets direktiv 91/680/EØF af 16.12.1991 (EFT L 376 af 31.12.1991, s. 1),

31992 L 0077: Rådets direktiv 92/77/EØF af 19.10.1992 (EFT L 316 af 31.10.1992, s. 1),

31992 L 0111: Rådets direktiv 92/111/EØF af 14.12.1992 (EFT L 384 af 30.12.1992, s. 47),

31994 L 0004: Rådets direktiv 94/4/EF af 14.2.1994 (EFT L 60 af 3.3.1994, s. 14),

31994 L 0005: Rådets direktiv 94/5/EF af 14.2.1994 (EFT L 60 af 3.3.1994, s. 16),

31994 L 0076: Rådets direktiv 94/76/EF af 22.12.1994 (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 53),

31995 L 0007: Rådets direktiv 95/7/EF af 10.4.1995 (EFT L 102 af 5.5.1995, s. 18),

31996 L 0042: Rådets direktiv 96/42/EF af 25.6.1996 (EFT L 170 af 9.7.1996, s. 34),

31996 L 0095: Rådets direktiv 96/95/EF af 20.12.1996 (EFT L 338 af 28.12.1996, s. 89),

31998 L 0080: Rådets direktiv 98/80/EF af 12.10.1998 (EFT L 281 af 17.10.1998, s. 31),

31999 L 0049: Rådets direktiv 1999/49/EF af 25.5.1999 (EFT L 139 af 2.6.1999, s. 27),

31999 L 0059: Rådets direktiv 1999/59/EF af 17.6.1999 (EFT L 162 af 26.6.1999, s. 63),

31999 L 0085: Rådets direktiv 1999/85/EF af 22.10.1999 (EFT L 277 af 28.10.1999, s. 34),

32000 L 0017: Rådets direktiv 2000/17/EF af 30.3.2000 (EFT L 84 af 5.4.2000, s. 24),

32000 L 0065: Rådets direktiv 2000/65/EF af 17.10.2000 (EFT L 269 af 21.10.2000, s. 44),

32001 L 0004: Rådets direktiv 2001/4/EF af 19.1.2001 (EFT L 22 af 24.1.2001, s. 17),

32001 L 0115: Rådets direktiv 2001/115/EF af 20.12.2001 (EFT L 15 af 17.1.2002, s. 24),

32002 L 0038: Rådets direktiv 2002/38/EF af 7.5.2002 (EFT L 128 af 15.5.2002, s. 41),

32002 L 0093: Rådets direktiv 2002/93/EF af 3.12.2002 (EFT L 331 af 7.12.2002, s. 27),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0092: Rådets direktiv 2003/92/EF af 7.10.2003 (EUT L 260 af 11.10.2003, s. 8),

32004 L 0007: Rådets direktiv 2004/7/EF af 20.1.2004 (EUT L 27 af 30.1.2004, s. 44),

32004 L 0015: Rådets direktiv 2004/15/EF af 10.2.2004 (EUT L 52 af 21.2.2004, s. 61),

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EF af 26.4.2004 (EFT L 168 af 1.5.2004, s. 35),

32005 L 0092: Rådets direktiv 2005/92/EF af 12.12.2005 (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 19),

32006 L 0018: Rådets direktiv 2006/18/EF af 14.2.2006 (EUT L 51 af 22.2.2006, s. 12).

a)

Artikel 28m affattes således:

»Artikel 28m

Omregningskurs

Ved fastsættelse af modværdien i national møntenhed af de beløb, der er angivet i ecu i dette afsnit, anvender medlemsstaterne den omregningskurs, der gælder den 16. december 1991. Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet anvender dog den omregningskurs, der gælder på datoen for deres tiltrædelse.«

b)

Overskriften til AFSNIT XVIc affattes således:

Overgangsforanstaltninger som led i Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. januar 1995 og Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse den 1. maj 2004 samt Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007«.

c)

I AFSNIT XVIc affattes andet led i artikel 28p, stk. 1, således:

»—

»de nye medlemsstater«: området for de medlemsstater, der har tiltrådt Den Europæiske Union henholdsvis den 1. januar 1995, den 1. maj 2004 og den 1. januar 2007 som defineret for hver af disse medlemsstater i artikel 3 i dette direktiv,«.

d)

I AFSNIT XVIc affattes sidste afsnit i artikel 28p, stk. 7, således:

»Denne betingelse anses for opfyldt i følgende tilfælde:

når datoen for transportmidlets første ibrugtagning ligger før den 1. januar 1987 for Østrigs, Finlands og Sveriges vedkommende,

når datoen for transportmidlets første ibrugtagning ligger før den 1. maj 1996 for Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets vedkommende,

når datoen for transportmidlets første ibrugtagning ligger før den 1. januar 1999 for Bulgariens og Rumæniens vedkommende,

når det afgiftsbeløb, som skulle betales ved indførslen, er ubetydeligt.«

3.

31977 L 0799: Rådets direktiv 77/799/EØF af 19. december 1977 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier (EFT L 336 af 27.12.1977, s. 15), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

31979 L 1070: Rådets direktiv 79/1070/EØF af 6.12.1979 (EFT L 331 af 27.12.1979, s. 8),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31992 L 0012: Rådets direktiv 92/12/EØF af 25.2.1992 (EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0093: Rådets direktiv 2003/93/EF af 7.10.2003 (EUT L 264 af 15.10.2003, s. 23),

32004 L 0056: Rådets direktiv 2004/56/EF af 21.4.2004 (EUT L 127 af 29.4.2004, s. 70),

32004 L 0106: Rådets direktiv 2004/106/EF af 16.11.2004 (EUT L 359 af 4.12.2004, s. 30).

a)

Følgende tilføjes i artikel 1, stk. 3:

»i Bulgarien:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

i Rumænien:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren«.

b)

Følgende tilføjes i artikel 1, stk. 5:

»i Bulgarien:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

i Rumænien:

Ministerul Finanţelor Publice eller en befuldmægtiget stedfortræder«.

4.

31979 L 1072: Rådets ottende direktiv 79/1072/EØF af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet (EFT L 331 af 27.12.1979, s. 11), som ændret ved:

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31986 L 0560: Rådets trettende direktiv 86/560/EØF af 17.11.1986 (EFT L 326 af 21.11.1986, s. 40),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

a)

Følgende tilføjes i bilag C, punkt D:

»—

Bulgarien: …………;

Rumænien: …………«.

b)

Følgende tilføjes i bilag C, punkt I, første afsnit:

»BGN …

RON …«.

c)

Følgende tilføjes i bilag C, punkt I, andet afsnit:

»BGN …

RON …«.

5.

31983 L 0182: Rådets direktiv 83/182/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsel af visse transportmidler (EFT L 105 af 23.4.1983, s. 59), som ændret ved:

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31991 L 0680: Rådets direktiv 91/680/EØF af 16.12.1991 (EFT L 376 af 31.12.1991, s. 1),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

Følgende tilføjes i bilaget:

»BULGARIEN

данък върху превозните средства

RUMÆNIEN

taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — art. 261- 265)

accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal — art. 208, alin. 5 şi art. 210, alin. 1(b))«.

6.

31990 L 0434: Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater (EFT L 225 af 20.8.1990, s. 1), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32005 L 0019: Rådets direktiv 2005/19/EF af 17.2.2005 (EUT L 58 af 4.3.2005, s. 19).

a)

Følgende tilføjes i artikel 3, litra c):

»—

корпоративен данък i Bulgarien,

impozit pe profit i Rumænien«.

b)

Følgende tilføjes i bilaget:

»aa)

selskaber, der i bulgarsk ret benævnes: »събирателното дружество«, »командитното дружество«, »дружеството с ограничена отговорност«, »акционерното дружество«, »командитното дружество с акции«, »кооперации«, »кооперативни съюзи«, »държавни предприятия«, der er oprettet i henhold til bulgarsk ret og driver handelsvirksomhed

ab)

selskaber, der i rumænsk ret benævnes: »societăţi pe acţiuni«, »societăţi în comandită pe acţiuni«, »societăţi cu răspundere limitată«.«

7.

31990 L 0435: Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (EFT L 225 af 20.8.1990, s. 6), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0123: Rådets direktiv 2003/123/EF af 22.12.2003 (EUT L 7 af 13.1.2004, s. 41).

a)

Følgende tilføjes i artikel 2, stk. 1, litra c):

»—

корпоративен данък i Bulgarien,

impozit pe profit i Rumænien«.

b)

Bilaget affattes således:

»BILAG

LISTE OVER DE SELSKABER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A)

a)

de selskaber, der er registreret i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) og Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE), for så vidt angår medarbejderindflydelse, og andelsselskaber, som er registreret i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE) og Rådets direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab, for så vidt angår medarbejderindflydelse

b)

de selskaber, der i belgisk ret benævnes »société anonyme«/»naamloze vennootschap«, »société en commandite par actions«/»commanditaire vennootschap op aandelen«, »société privée à responsabilité limitée«/»besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »société coopérative à responsabilité limitée«/»coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid« og »société coopérative à responsabilité illimitée«/»coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid«, »société en nom collectif«/»vennootschap onder firma«, »société en commandite simple«/»gewone commanditaire vennootschap« samt offentlige foretagender, der har antaget en af de ovennævnte retlige former og andre selskaber oprettet i henhold til belgisk ret, der er omfattet af belgisk selskabsskat

c)

de selskaber i henhold til bulgarsk ret, der er nævnt nedenfor: »събирателното дружество«, »командитното дружество«, »дружеството с ограничена отговорност«, »акционерното дружество«, »командитното дружество с акции«, »неперсонифицирано дружество«, »кооперации«, »кооперативни съюзи«»държавни предприятия«, der er oprettet i henhold til bulgarsk ret og driver handelsvirksomhed

d)

de selskaber, der i tjekkisk ret benævnes »akciová společnost«, »společnost s ručením omezeným«

e)

de selskaber, der i dansk ret benævnes »aktieselskab« og »anpartsselskab«. Andre selskaber, der er skattepligtige i henhold til selskabsskatteloven, forudsat at deres skattepligtige indkomst beregnes og beskattes i henhold til de almindelige skatteregler, der gælder for »aktieselskaber«

f)

de selskaber, der i tysk ret benævnes »Aktiengesellschaft«, »Kommanditgesellschaft auf Aktien«, »Gesellschaft mit beschränkter Haftung«, »Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit«, »Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft« og »Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts« og andre selskaber oprettet i henhold til tysk ret, der er omfattet af tysk selskabsskat

g)

de selskaber, der i estisk ret benævnes »täisühing«, »usaldusühing«, »osaühing«, »aktsiaselts«, »tulundusühistu«

h)

de selskaber, der i græsk ret benævnes »ανώνυμη εταιρεία«,·»εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)«, og andre selskaber oprettet i henhold til græsk ret, der er omfattet af græsk selskabsskat

i)

de selskaber, der i spansk ret benævnes »sociedad anónima«, »sociedad comanditaria por acciones« og »sociedad de responsabilidad limitada« samt offentligretlige enheder, der driver virksomhed under de privatretlige bestemmelser. Andre enheder oprettet i henhold til spansk ret, der er omfattet af spansk selskabsskat (»impuesto sobre sociedades«)

j)

de selskaber, der i fransk ret benævnes »société anonyme«, »société en commandite par actions«, »société à responsabilité limitée«, »sociétés par actions simplifiées«, »sociétés d'assurances mutuelles«, »caisses d'épargne et de prévoyance«, »sociétés civiles«, som automatisk er omfattet af selskabsbeskatning, »coopératives« og »unions de coopératives« samt offentlige industri- og handelsvirksomheder og -foretagender og andre enheder oprettet i henhold til fransk ret, der er omfattet af fransk selskabsskat

k)

de selskaber, der er registreret eller virker i henhold til irsk ret, virksomheder registreret i henhold til Industrial and Provident Societies Act, »building societies« registreret i henhold til Building Societies Acts og »trustee savings banks« i henhold til Trustee Savings Banks Act, 1989

l)

de selskaber, der i italiensk ret benævnes »società per azioni«, »società in accomandita per azioni«, »società a responsibilità limitata«, »società cooperative« og »società di mutua assicurazione« samt offentlige og private virksomheder, der helt eller overvejende driver handelsvirksomhed

m)

de selskaber, der i cypriotisk ret benævnes »εταιρείες« som defineret i indkomstskattelovgivningen

n)

de selskaber, der i lettisk ret benævnes »akciju sabiedrība«, »sabiedrība ar ierobežotu atbildību«

o)

selskaber registreret i henhold til litauisk ret

p)

de selskaber, der i luxembourgsk ret benævnes »société anonyme«, »société en commandite par actions«, »société à responsabilité limitée«, »société coopérative«, »société coopérative organisée comme une société anonyme«, »association d'assurances mutuelles«, »association d'épargne-pension« og »entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public« og andre selskaber oprettet i henhold til luxembourgsk ret, der er omfattet af luxembourgsk selskabsskat

q)

de selskaber, der i ungarsk ret benævnes »közkereseti társaság«, »betéti társaság«, »közös vállalat«, »korlátolt felelősségű társaság«, »részvénytársaság«, »egyesülés«, »szövetkezet«

r)

de selskaber, der i maltesisk ret benævnes »Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata«, »Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet«

s)

de selskaber, der i nederlandsk ret benævnes »naamloze vennnootschap«, »besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »Open commanditaire vennootschap«, »Coöperatie«, »onderlinge waarborgmaatschappij«, »Fonds voor gemene rekening«, »vereniging op coöperatieve grondslag«, »vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt« og andre selskaber oprettet i henhold til nederlandsk ret, der er omfattet af nederlandsk selskabsskat

t)

de selskaber, der i østrigsk ret benævnes »Aktiengesellschaft«, »Gesellschaft mit beschränkter Haftung«, »Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit«, »Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften«, »Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts«, »Sparkassen« og andre selskaber oprettet i henhold til østrigsk ret, der er omfattet af østrigsk selskabsskat

u)

de selskaber, der i polsk ret benævnes »spółka akcyjna«, »spółka z ograniczoną odpowiedzialnością«

v)

de handelsselskaber eller almindelige borgerlige selskaber med handelsmålsætning samt de kooperativer og offentlige foretagender, som er registreret i henhold til portugisisk ret

w)

de selskaber, der i rumænsk ret benævnes »societăţi pe acţiuni«, »societăţi în comandită pe acţiuni«, »societăţi cu răspundere limitată«;

x)

de selskaber, der i slovensk ret benævnes »delniška družba«, »komanditna družba«, »družba z omejeno odgovornostjo«

y)

de selskaber, der i slovakisk ret benævnes »akciová spoločnosť«, »spoločnosť s ručením obmedzeným«, »komanditná spoločnosť«

z)

de selskaber, der i finsk ret benævnes »osakeyhtiö/aktiebolag«, »osuuskunta/andelslag«, »säästöpankki/sparbank« og »vakuutusyhtiö/försäkringsbolag«

aa)

de selskaber, der i svensk ret benævnes »aktiebolag«, »försäkringsaktiebolag«, »ekonomiska föreningar«, »sparbanker« og »ömsesidiga försäkringsbolag«

ab)

de selskaber, der er registreret i henhold til Det Forenede Kongeriges ret.«.

8.

32003 L 0048: Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (EUT L 157 af 26.6.2003, s. 38), som ændret ved:

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EF af 26.4.2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35)

32004 D 0587: Rådets beslutning 2004/587/EF af 19.7.2004 (EUT L 257 af 4.8.2004, s. 7).

I bilaget indsættes følgende mellem Belgien og Spanien:

»Bulgarien

Общините (kommuner)

Социалноосигурителни фондове (Socialsikringsfonde)«

og mellem Portugal og Slovakiet:

»Rumænien

autorităţile administraţiei publice locale (kommunale og amtslige myndigheder)«.

9.

32003 L 0049: Rådets direktiv 2003/49/EF af 3. juni 2003 om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater (EUT L 157 af 26.6.2003, s. 49), som ændret ved:

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EØF af 26.4.2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35),

32004 L 0076: Rådets direktiv 2004/76/EF af 29.4.2004 (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 106).

a)

Følgende tilføjes i artikel 3, litra a), nr. iii):

»—

корпоративен данък i Bulgarien,

impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi i Rumænien«.

b)

Følgende tilføjes i bilaget:

»aa)

selskaber, der i bulgarsk ret benævnes: »събирателното дружество«, »командитното дружество«, »дружеството с ограничена отговорност«, »акционерното дружество«, »командитното дружество с акции«, »кооперации«, »кооперативни съюзи«, »държавни предприятия«, som er etableret i henhold til bulgarsk ret og driver handelsvirksomhed

ab)

selskaber, der i rumænsk ret benævnes: »societăţi pe acţiuni«, »societăţi în comandită pe acţiuni«, »societăţi cu răspundere limitată«.«


Top