EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_358_R_0060_01

2006/943/Euratom: Kommissionens beslutning af 17 november 2006 om foreløbig anvendelse af aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet, og af aftalen om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet (meddelt under nummer K(2006) 5557)
Aftale om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet
Aftale om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-Projektet

OJ L 358, 16.12.2006, p. 60–86 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/60


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17 november 2006

om foreløbig anvendelse af aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet, og af aftalen om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet

(meddelt under nummer K(2006) 5557)

(2006/943/Euratom)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 101, 124 og 192, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet har i sin afgørelse af 25. september 2006 godkendt Kommissionens indgåelse af aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet (»ITER-aftalen«), af ordningen for foreløbig anvendelse af aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet (»ordningen for foreløbig anvendelse«), og af aftalen om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet.

(2)

I artikel 3 i ordningen for foreløbig anvendelse giver signatarerne af ITER-aftalen (»signatarerne«) udtryk for et ønske om i videst muligt omfang at gennemføre et samarbejde som fastlagt i ITER-aftalen, medens de alle afslutter de nationale foranstaltninger, der kræves inden ratifikation, godkendelse eller vedtagelse af ITER-aftalen.

(3)

I artikel 4 i ordningen for foreløbig anvendelse giver signatarerne tilsagn om — i hele det omfang, det er muligt efter deres interne love og forskrifter — at overholde ITER-aftalens vilkår, i tiden frem til dens ikrafttræden.

(4)

Artikel 1 i ITER-aftalen bestemmer, at hovedkvarteret for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet (»ITER-organisationen«), er beliggende i St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, Frankrig.

(5)

Som vært for ITER har Euratom en særlig forpligtelse til at sikre rettidig gennemførelse af ITER-projektet.

(6)

De aftaler, som Fællesskabet indgår, er bindende for Fællesskabets institutioner og medlemsstaterne.

(7)

I overensstemmelse med EF-traktatens artikel 192 fremmer medlemsstaterne gennemførelsen af Fællesskabets opgaver.

(8)

EF-traktatens artikel 101 bemyndiger Kommissionen til at indgå internationale aftaler; det er også Kommissionen, der sikrer den foreløbige anvendelse af sådanne aftaler i overensstemmelse med Rådets godkendelse —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Eneste artikel

Under sin midlertidige status i Fællesskabet vil ITER-organisationen:

a)

have den nødvendige rets- og handleevne til at i) indgå kontrakter, navnlig for at ansætte personale, ii) erhverve, besidde og afhænde fast ejendom, iii) opnå tilladelser og iv) indlede retlige skridt i det omfang, det er nødvendigt for en rettidig gennemførelse af ITER-projektet i afventning af den formelle oprettelse af ITER-organisationen; alle rettigheder og forpligtelser, som den midlertidige ITER-organisation har, overgår til ITER-organisationen i overensstemmelse med ITER-aftalens betingelser, når ITER-organisationen formelt oprettes

b)

i perioden frem til den formelle oprettelse af ITER-organisation sammen med sit personale og signatarernes repræsentanter på medlemsstaternes territorier have de privilegier og immuniteter, navnlig for så vidt angår beskatning, immigration og registrering, der er fastlagt i aftalen om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet

c)

overholde ITER-aftalens bestemmelser, og navnlig overholde gældende nationale love og forskrifter i værtsstaten vedrørende folkesundhed, offentlig sikkerhed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, nuklear sikkerhed, strålingsbeskyttelse, krav om tilladelser, nukleare materialer, miljøbeskyttelse og beskyttelse mod ondsindede handlinger.

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2006.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


AFTALE

om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet

Indholdsfortegnelse

Præambel

Artikel 1

Oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER

Artikel 2

ITER-organisationens formål

Artikel 3

ITER-organisationens opgaver

Artikel 4

ITER-organisationens medlemmer

Artikel 5

Retlig status

Artikel 6

Rådet

Artikel 7

Generaldirektør og personale

Artikel 8

ITER-organisationens ressourcer

Artikel 9

Regler for projektressourcestyring

Artikel 10

Viden og intellektuel ejendom

Artikel 11

Infrastrukturstøtte

Artikel 12

Privilegier og immuniteter

Artikel 13

Feltgrupper

Artikel 14

Folkesundhed, sikkerhed, tilladelser og miljøbeskyttelse

Artikel 15

Ansvar

Artikel 16

Nedlæggelse

Artikel 17

Regnskabskontrol

Artikel 18

Ledelsesvurdering

Artikel 19

Internationalt samarbejde

Artikel 20

Fredelig udnyttelse og ikkespredning

Artikel 21

Anvendelsesområde for Euratoms vedkommende

Artikel 22

Ikrafttræden

Artikel 23

Tiltrædelse

Artikel 24

Gyldighedsperiode og opsigelse

Artikel 25

Bilæggelse af tvister

Artikel 26

Udtræden

Artikel 27

Bilag

Artikel 28

Ændringer

Artikel 29

Depositar

Det Europæiske Atomenergifællesskab (herefter: »Euratom«), Folkerepublikken Kinas regering, Republikken Indiens regering, Japans regering, Republikken Koreas regering, Den Russiske Føderations regering og De Forenede Staters regering,

SOM ERINDRER SIG, at den vellykkedes afslutning på den tekniske projektering af ITER i Den Internationale Atomenergiorganisations regi (herefter: »IAEA«) har givet parterne rådighed over et fuldstændigt og fuldt integreret teknisk detailprojekt til et forskningsanlæg, hvis formål er at påvise, at kernefusion kan udnyttes som energikilde,

SOM LÆGGER VÆGT på fusionsenergiens langsigtede potentiale som en praktisk taget uudtømmelig, miljømæssigt acceptabel og økonomisk konkurrencedygtig energikilde,

SOM ER OVERBEVIST om, at ITER er det næste vigtige skridt på vejen til udnyttelse af fusionsenergi, og at tiden nu er inde til at iværksætte ITER-projektet på grundlag af de forsknings- og udviklingsmæssige fremskridt på fusionsenergiens område

SOM HENVISER til den fælles erklæring, som repræsentanterne for ITER-forhandlingernes parter fremsatte i forbindelse med ministermødet for ITER den 28. juni 2005 i Moskva

SOM ERKENDER, at verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i 2002 opfordrede regeringerne til at fremme øget forskning og udvikling i forskellige energiteknologier, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret energiteknologi

SOM UNDERSTREGER, hvor vigtig den fælles gennemførelse af ITER-projektet er for påvisningen af, at det er videnskabeligt og teknologisk muligt at udnytte fusionsenergien til fredelige formål, og for stimuleringen af de unge generationers interesse for fusionsenergi

SOM ER BESLUTTET PÅ, at Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER vil forfølge ITER-projektets overordnede programmål ved hjælp af et fælles, internationalt forskningsprogram, som er tilrettelagt omkring videnskabelige og teknologiske mål, og som udvikles og gennemføres med deltagelse af førende forskere fra alle parter,

SOM FREMHÆVER vigtigheden af en sikker og pålidelig gennemførelse af opførelsen, driften, udnyttelsen, deaktiveringen og nedlæggelsen af ITER-anlægget med det formål at påvise, at kernefusion er en sikker energikilde, og at fremme samfundets accept af den,

SOM BEKRÆFTER betydningen af et ægte partnerskab under gennemførelsen af dette langsigtede og omfattende projekt for fusionsenergiforskning og -udvikling,

SOM ANERKENDER, at mens det videnskabelige og teknologiske udbytte ved gennemførelsen af projektet vil blive delt lige mellem parterne med henblik på udnyttelse i fusionsenergiforskningen, så vil andre former for udbytte af projektet blive delt på grundlag af ret og rimelighed

SOM ØNSKER at videreføre det frugtbare samarbejde med IAEA i denne bestræbelse —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER

1.   Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER (herefter: »ITER-organisationen«) oprettes hermed.

2.   ITER-organisationen får hovedsæde i St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, i Frankrig. I denne aftale betegnes Euratom som »værtsparten« og Frankrig som »værtsstaten«.

Artikel 2

ITER-organisationens formål

ITER-organisationen har til formål at drage omsorg for og fremme samarbejdet mellem medlemmerne, jf. artikel 4, (herefter: »medlemmerne«) om ITER-projektet, et internationalt projekt, hvis formål er at påvise, at det er videnskabeligt og teknologisk muligt at udnytte fusionsenergi til fredelige formål, og hvor et hovedmål er at nå frem til stabil produktion af fusionskraft.

Artikel 3

ITER-organisationens opgaver

1.   ITER-organisationen

a)

opfører, driver, udnytter og deaktiverer ITER-anlæggene i overensstemmelse med de tekniske mål og den overordnede konstruktion, der er fremlagt i slutrapporten fra den tekniske projektering af ITER (ITER EDA Documentation Series No. 21) og om nødvendigt i overensstemmelse med de supplerende tekniske dokumenter, der måtte blive vedtaget i overensstemmelse med denne aftale, samt drager omsorg for nedlæggelsen af ITER-anlæggene

b)

tilskynder laboratorier, andre institutioner og personale, der deltager i medlemmernes programmer for fusionsenergiforskning og -udvikling, til at udnytte ITER-anlæggene

c)

fremmer befolkningens forståelse og accept af fusionsenergi, og

d)

påtager sig i overensstemmelse med denne aftale andre aktiviteter, der er nødvendige for at opfylde aftalens formål.

2.   Under udførelsen af sine opgaver skal ITER-organisationen i særlig grad tage hensyn til opretholdelsen af et godt forhold til lokalsamfundene.

Artikel 4

ITER-organisationens medlemmer

Parterne i denne aftale er medlemmer af ITER-organisationen.

Artikel 5

Retlig status

1.   ITER-organisationen har status som international juridisk person og kan herunder indgå aftaler med stater og/eller internationale organisationer.

2.   ITER-organisationen har status som juridisk person; den besidder på medlemmernes territorium den juridiske handleevne, den har brug for, og kan herunder

a)

indgår kontrakter

b)

anskaffe, besidde og råde over ejendom

c)

erhverve licenser og

d)

anlægge retssager.

Artikel 6

Rådet

1.   Rådet er ITER-organisationens hovedorgan og er sammensat af repræsentanter for medlemmerne. Hvert medlem udpeger op til fire repræsentanter til rådet.

2.   Det første møde i rådet indkaldes af den i artikel 29 omhandlede depositar (herefter: »depositaren«), senest tre måneder efter at aftalen er trådt i kraft, forudsat at denne har modtaget de i artikel 12, stk. 5, omhandlede notifikationer fra alle parter.

3.   Rådet vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand for et år, og disse kan genvælges op til tre gange for en periode på højst fire år.

4.   Rådet vedtager sin forretningsorden enstemmigt.

5.   Rådet mødes to gange årligt, medmindre det træffer anden afgørelse. Rådet kan beslutte at holde et ekstraordinært møde efter anmodning fra et medlem eller generaldirektøren. Rådets møder holdes i hovedkvarteret, medmindre rådet træffer anden afgørelse.

6.   Når der er grund til det, kan rådet vedtage at holde møde på ministerniveau.

7.   Rådet har i overensstemmelse med denne aftale ansvaret for at fremme og på et overordnet plan lede og føre tilsyn med ITER-organisationens indsats for at fremme sit formål. Rådet kan træffe afgørelse og udstede henstillinger om alle spørgsmål, sager og forhold i overensstemmelse med denne aftale. Herunder har rådet til opgave:

a)

at træffe afgørelse om udnævnelse og udskiftning generaldirektøren og om forlængelse af dennes embedsperiode

b)

at vedtage og om nødvendigt på generaldirektørens forslag ændre ITER-organisationens personalevedtægt og regler for projektressourcestyring

c)

at træffe afgørelse på generaldirektørens forslag om ITER-organisationens overordnede ledelsesstruktur og personalets samlede størrelse

d)

at udpege højtstående personale på generaldirektørens forslag

e)

at udpege revisionsrådets medlemmer, jf. artikel 17

f)

at træffe afgørelse i overensstemmelse med artikel 18 om kommissoriet for en vurdering af ITER-organisationens ledelse og at udpege en ledelsesekspert til at løse denne opgave

g)

at vedtage på generaldirektørens forslag det samlede budget for ITER-projektets forskellige faser og træffe afgørelse om, hvilke justeringsmargener der kan tillades i forbindelse med de årlige opdateringer, jf. litra j), samt at godkende ITER's første projektplan og ressourceoverslag, jf. artikel 9

h)

at godkende ændringer i den samlede omkostningsdeling

i)

at godkende — med de berørte medlemmers samtykke — ændringer i fordelingen af anskaffelsesopgaver uden ændringer i den samlede omkostningsfordeling

j)

at godkende de årlige ajourføringer af ITER's projektplan og ressourceoverslag og, svarende hertil, at godkende årsprogrammet og vedtage årsbudgettet for ITER-organisationen

k)

at godkende ITER-organisationens årsregnskab

l)

at godkende årsberetningerne

m)

at vedtage eventuelt nødvendige supplerende tekniske dokumenter, jf. artikel 3, stk. 1, litra a)

n)

at nedsætte hjælpeorganer, der måtte være nødvendige, under rådet

o)

at godkende indgåelsen af aftaler eller ordninger for internationalt samarbejde i overensstemmelse med artikel 19

p)

at træffe afgørelse om anskaffelse, salg og belåning af grunde og andre rettigheder til fast ejendom

q)

at vedtage regler om forvaltning af intellektuel ejendom og formidling af viden i overensstemmelse med artikel 10 på generaldirektørens forslag

r)

at godkende nærmere bestemmelser om oprettelse af lokale feltgrupper med de berørte medlemmers samtykke på generaldirektørens forslag i overensstemmelse med artikel 13; rådet drøfter jævnligt videreførelsen af eventuelle oprettede feltgrupper

s)

på generaldirektørens forslag at godkende aftaler og ordninger om forbindelserne mellem ITER-organisationen og de medlemmer eller stater, på hvis territorium ITER-organisationens hovedsæde eller feltgrupper befinder sig

t)

på generaldirektørens forslag at godkende bestræbelser på at fremme samarbejde mellem medlemmernes relevante interne fusionsforskningsprogrammer og mellem sådanne programmer og ITER-organisationen

u)

at træffe afgørelse om staters og internationale organisationers tiltrædelse af aftalen i overensstemmelse med artikel 23

v)

i overensstemmelse med artikel 28 at henstille til parterne at ændre denne aftale

w)

at træffe afgørelse om optagelse eller udstedelse af lån, kautions- og garantistillelse og tilvejebringelse af pant og sikkerhed i denne forbindelse

x)

at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal stilles forslag til internationale eksportkontrolfora om optagelse af materiale, udstyr og teknologi på deres kontrollister, og at fastsætte en politik til støtte for fredelig anvendelse og ikkespredning i overensstemmelse med artikel 20

y)

at godkende erstatningsordningerne, jf. i artikel 15, og

z)

at træffe afgørelse om ophævelse af immunitet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, samt at træffe sådanne andre afgørelser, som måtte være nødvendige for løsningen af ITER-organisationens opgaver i overensstemmelse med denne aftale.

8.   Rådet træffer afgørelse med enstemmighed om forhold, der hører under stk. 7, litra a), b), c), g), h), o), u), v), w), x), y) og z), samt om det vægtede stemmesystem, jf. stk. 10.

9.   Om alle andre spørgsmål end dem, der er anført i stk. 8, bestræber medlemmerne sig efter bedste evne på at opnå konsensus. Opnås konsensus ikke træffer rådet afgørelse i spørgsmålet efter det vægtede stemmesystem, jf. stk. 10. Afgørelser i spørgsmål med tilknytning til artikel 14 kræver værtsstatens samtykke.

10.   Medlemmernes stemmevægt afspejler deres bidrag til ITER-organisationen. Det vægtede stemmesystem, som omfatter både stemmefordelingen og beslutningsprocedurerne, fastsættes i rådets forretningsorden.

Artikel 7

Generaldirektør og personale

1.   Generaldirektøren er ITER-organisationens øverste daglige leder og dens repræsentant, når dens retlige handleevne skal udøves. Generaldirektøren handler i overensstemmelse med denne aftale og med rådets afgørelser og er ansvarlig over for rådet for udførelsen af sine opgaver.

2.   Generaldirektøren bistås af personalet. Personalet består af ITER-organisationens direkte ansatte og af personale, som medlemmerne har udstationeret.

3.   Generaldirektøren udnævnes for fem år. Generaldirektørens udnævnelse kan forlænges en gang med endnu en periode på op til fem år.

4.   Generaldirektøren træffer alle nødvendige foranstaltninger til forvaltning af ITER-organisationen, udførelse af dens aktiviteter, gennemførelse af dens politikker og opfyldelse af dens formål. Herunder har generaldirektøren til opgave:

a)

at udarbejde og forelægge for rådet:

det samlede budget for de forskellige faser af ITER-projektet med angivelse af, hvilke justeringsmargener der kan tillades

de årlige ajourføringer af ITER's projektplan og ressourceoverslag

årsbudgettet inden for det aftalte samlede budget, med angivelse af de årlige kontingenter, samt årsregnskab

forslag om udnævnelse af højtstående personale og om ITER-organisationens overordnede ledelsesstruktur

personalevedtægt

regler for projektressourcestyring og

årsberetninger

b)

at udnævne, lede og føre tilsyn med personalet

c)

at være ansvarlig for sikkerheden og iværksætte alle organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde de love og forskrifter, der er omhandlet i artikel 14

d)

at tage skridt — om nødvendigt i forening med værtsstaten — til erhvervelse af de tilladelser og licenser, der er nødvendige for opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene

e)

at fremme samarbejdet mellem medlemmernes relevante interne fusionsforskningsprogrammer og mellem disse programmer og ITER-organisationen

f)

at sikre kvaliteten og egnetheden af komponenter og systemer, som anskaffes til ITER-organisationens brug

g)

at forelægge rådet de eventuelt nødvendige supplerende tekniske dokumenter, der er omtalt i artikel 3, stk. 1, litra a)

h)

med rådets forudgående godkendelse at indgå aftaler eller ordninger for internationalt samarbejde i overensstemmelse med artikel 19 og at føre tilsyn med deres gennemførelse

i)

at tilrettelægge rådets møder

j)

på rådet anmodning at bistå rådets hjælpeorganer med at løse deres opgaver og

k)

at overvåge og kontrollere gennemførelsen af årsprogrammerne, hvad angår tidsplan, resultater og kvalitet, samt at godkende opgavernes afslutning

5.   Generaldirektøren deltager i rådets møder, medmindre rådet træffer anden afgørelse.

6.   Generaldirektørens og personalets ansvar, hvad angår ITER-organisationen, har udelukkende international karakter, jf. dog artikel 14. Under udførelsen af deres hverv må de ikke søge eller modtage instrukser fra nogen regering eller nogen myndighed uden for ITER-organisationen. Medlemmerne respekterer den internationale karakter af generaldirektørens og personalets ansvar og søger ikke at påvirke dem under udførelsen af deres hverv.

7.   Personalet bistår generaldirektøren under dennes udøvelse af sit hverv og er underlagt dennes ledelsesmyndighed.

8.   Generaldirektøren udnævner personalet i overensstemmelse med reglerne i personalevedtægten.

9.   Hvert personalemedlem udnævnes for fem år.

10.   ITER-organisationens personale består af det kvalificerede videnskabelige, tekniske og administrative personale, som er nødvendigt for gennemførelsen af ITER-organisationens virksomhed.

11.   Personalet udnævnes efter kvalifikationer under hensyntagen til, at der opnås en passende fordeling af stillingerne mellem medlemmerne i forhold til deres bidrag.

12.   I overensstemmelse med denne aftale og med de relevante retsforskrifter kan medlemmerne udstationere personale og udsende gæsteforskere til ITER-organisationen.

Artikel 8

ITER-organisationens ressourcer

1.   ITER-organisationens ressourcer består af:

a)

naturaliebidrag som anført i dokumentet »Value Estimates for ITER Phases of Construction, Operation, Deactivation and Decommissioning and Form of Party Contributions«, herunder: 1) specifikke komponenter, udstyr, materialer og andre varer og tjenester i overensstemmelse med de aftalte tekniske specifikationer og 2) personale, der udstationeres fra medlemmerne

b)

medlemmernes finansielle bidrag til ITER-organisationens budget (herefter: »kontantbidrag«), jf. dokumentet »Value Estimates for ITER Phases of Construction, Operation, Deactivation and Decommissioning and Form of Party Contributions«

c)

tillægsressourcer, der modtages enten som kontante beløb eller som naturalier og på vilkår, som godkendes af rådet.

2.   Medlemmerne yder hver især i denne aftales løbetid bidrag som anført i dokumenterne »Value Estimates for ITER Phases of Construction, Operation, Deactivation and Decommissioning and Form of Party Contributions« og »Cost Sharing for all Phases of the ITER Project«; bidragene kan ajourføres ved enstemmig afgørelse i rådet.

3.   ITER-organisationens ressourcer anvendes udelukkende til at fremme ITER-organisationens formål og varetage dens opgaver i overensstemmelse med artikel 2 og 3.

4.   Hvert medlem yder sine bidrag til ITER-organisationen gennem en egnet juridisk enhed, herefter benævnt medlemmets »interne agentur«, medmindre rådet er nået til enighed om andet. Kontantbidrag fra medlemmerne direkte til ITER-organisationen forudsætter ikke rådets godkendelse.

Artikel 9

Regler for projektressourcestyring

1.   Formålet med reglerne for projektressourcestyring er at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af ITER-organisationen. De skal bl.a. omfatte hovedregler for

a)

regnskabsåret

b)

regningsenhed og valuta, som ITER-organisationen skal bruge til bogholderi, budget og vurdering af ressourcer

c)

præsentationen og opbygningen af ITER's projektplan og ressourceoverslag

d)

proceduren for udarbejdelse og vedtagelse af årsbudgettet, gennemførelsen af årsbudgettet og den interne finanskontrol

e)

medlemmernes bidrag

f)

tildeling af kontrakter

g)

forvaltning af bidragene og

h)

forvaltning af nedlæggelsesfonden.

2.   Generaldirektøren forbereder årligt og forelægger for rådet en ajourføring af ITER's projektplan og ressourceoverslag.

3.   ITER's projektplan angiver nærmere, hvordan alle ITER-organisationens funktioner udføres, og gælder i denne aftales løbetid. Projektplanen

a)

redegør i hovedtræk med tidsplan og større milepæle for, hvordan ITER-organisationens formål vil blive opfyldt, og sammenfatter ITER-projektets fremadskriden i forhold til denne overordnede plan

b)

anfører delmål med tidsplaner i ITER-organisationens aktivitetsprogram for de kommende fem år eller for opførelsesperioden, hvis denne er længere, og

c)

indeholder relevante bemærkninger, herunder en vurdering af risici for ITER-projektet og beskrivelser af, hvordan de undgås eller mindskes.

4.   Ressourceoverslagene for ITER indeholder en omfattende analyse af forbrugte ressourcer og kommende ressourcebehov til gennemførelsen af ITER's projektplan og en redegørelse for, hvordan ressourcerne skal skaffes til veje.

Artikel 10

Viden og intellektuel ejendom

1.   ITER-organisationen og medlemmerne arbejder for, at den viden og intellektuelle ejendom, de frembringer som led i gennemførelsen af denne aftale, formidles så bredt som det med rimelighed er muligt i overensstemmelse med aftalebestemmelserne og bilaget om viden og intellektuel ejendom. Under gennemførelsen af denne artikel og af bilaget om viden og intellektuel ejendom behandles alle medlemmerne og ITER-organisationen lige og uden diskrimination.

2.   ITER-organisationen sørger som led i sin virksomhed for, at alle videnskabelige resultater efter en rimelig tidsperiode af hensyn til etablering af passende beskyttelse offentliggøres, og sker det ikke, så dog gøres bredt tilgængelige. Ophavsret til værker, der bygger på disse resultater, ejes af ITER-organisationen, medmindre denne aftale og bilaget om viden og intellektuel ejendom fastsætter andet i særlige bestemmelser.

3.   Når ITER-organisationen og medlemmerne indgår kontrakter om arbejde, der skal udføres i medfør af denne aftale, sørger de for, at kontrakterne indeholder bestemmelser om intellektuel ejendom, der måtte fremkomme som resultat af arbejdet. Bestemmelserne skal bl.a. regulere adgangsrettigheder til samt fremlæggelse og anvendelse af denne intellektuelle ejendom, og de skal være i overensstemmelse med denne aftale og bilaget om intellektuel ejendom.

4.   Intellektuel ejendom, der frembringes eller inkorporeres som følge af denne aftale, behandles efter reglerne i bilaget om intellektuel ejendom.

Artikel 11

Infrastrukturstøtte

1.   Værtsparten yder ITER-organisationen den infrastrukturstøtte, der er nødvendig for ITER-projektets gennemførelse, på den måde og de vilkår, der ridses op i bilaget om infrastrukturstøtte, eller sørger for at den ydes således. Værtsparten kan udpege en enhed til at handle på sine vegne med dette formål. Udpegningen berører ikke værtspartens pligter efter denne artikel.

2.   De nærmere regler og procedurer for samarbejdet mellem ITER-organisationen og værtsparten eller dennes udpegede enhed om infrastrukturstøtten fastsættes i en aftale om infrastrukturstøtte, som de indgår og forelægger rådet til godkendelse.

Artikel 12

Privilegier og immuniteter

1.   ITER-organisationen, dens ejendom og aktiver besidder i hvert medlems territorium de privilegier og immuniteter, der er nødvendige for, at organisationen kan løse sine opgaver.

2.   ITER-organisationens generaldirektør og personale samt medlemmernes repræsentanter i rådet og dettes hjælpeorganer og deres stedfortrædere og eksperter besidder i hvert medlems territorium de privilegier og immuniteter, der nødvendige for, at de kan løse deres opgaver i forbindelse med ITER-organisationen.

3.   De i stk. 1 og 2 fastsatte immuniteter ophæves i tilfælde, hvor den myndighed, der har kompetence til at ophæve immuniteten, finder, at den pågældende immunitet ville hindre rettens gang, og at det ikke ville skade immunitetens formål at ophæve den, og for ITER-organisationens, generaldirektørens og personalets vedkommende ophæves de i tilfælde hvor rådet fastslår, at det ikke ville stride mod ITER-organisationens og dens medlemmers interesser at ophæve immuniteten.

4.   De privileger og immuniteter, der tilstås i medfør af denne aftalen, indskrænker eller påvirker ikke ITER-organisationen, generaldirektørens eller personalets pligt til at overholde de regler og forskrifter, der er omhandlet i artikel 14.

5.   Parterne underretter depositaren skriftligt, når stk. 1 og 2 har fået virkning hos dem.

6.   Depositaren underretter parterne, når alle parter har indsendt underretning efter stk. 5.

7.   ITER-organisationen og værtsstaten indgår en hovedkvarteraftale.

Artikel 13

Feltgrupper

Hvert medlem er vært for en feltgruppe, som ITER-organisationen opretter og styrer for at løse sine opgaver og opfylde sit formål. ITER-organisationen og hvert medlem indgår en feltgruppeaftale.

Artikel 14

Folkesundhed, sikkerhed, tilladelser og miljøbeskyttelse

ITER-organisationen overholder gældende nationale love og forskrifter i værtsstaten inden for områderne folkesundhed, offentlig sikkerhed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, nuklear sikkerhed, strålingsbeskyttelse, krav om tilladelser, nukleare materialer, miljøbeskyttelse og beskyttelse mod ondsindede handlinger.

Artikel 15

Ansvar

1.   For ITER-organisationens ansvar i kontraktforhold gælder de relevante kontraktretlige bestemmelser, der fortolkes i overensstemmelse med den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

2.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold yder ITER-organisationen passende erstatning for eller anden afhjælpning af skader, den har forvoldt, i det omfang ITER-organisationen hæfter i henhold til gældende ret, idet de nærmere erstatningsordninger godkendes af rådet. Dette stykke må ikke fortolkes som et afkald på ITER-organisationens immunitet.

3.   ITER-organisationens betalinger som følge af det i stk. 1 og 2 omhandlede erstatningsansvar samt omkostninger og udgifter i forbindelse med sådanne betalinger anses for at være »driftsomkostninger« som defineret i reglerne for projektressourcestyring.

4.   Hvis udgifter til skadeserstatning som anført i stk. 2 overstiger de midler, ITER-organisationen råder over i det årlige driftsbudgettet og/eller i kraft af forsikring, rådfører medlemmerne sig indbyrdes i rådet og søger at øge det samlede budget ved enstemmig afgørelse i rådet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 8, således at ITER-organisationen bliver i stand til at betale erstatning i overensstemmelse med stk. 2.

5.   Medlemskab af ITER-organisationen bevirker ikke, at medlemmerne har ansvar for ITER-organisationen handlinger, undladelser eller forpligtelser.

6.   Denne aftale svækker ikke medlemmernes immunitet i andre staters territorium eller i deres territorium og må ikke fortolkes som et afkald på den.

Artikel 16

Nedlæggelse

1.   I ITER's driftsperiode opbygger ITER-organisationen en fond (herefter: »fonden«) med henlæggelser til nedlæggelsen af ITER-anlæggene. Nærmere bestemmelser om, hvordan fonden skal bygges op, dens beregning og ajourføring, vilkårene for ændringer af den og overførsel af den til værtsstaten, fastsættes i reglerne for projektressourcestyring, jf. artikel 9.

2.   Efter den afsluttende fase med eksperimentel drift af ITER, sørger ITER-organisationen i løbet af en periode på fem år — eller kortere, hvis dette aftales med værtsstaten — for, at ITER-anlæggene bringes i en tilstand, som ITER-organisationen og værtsstaten aftaler og efter behov aktualiserer, hvorefter ITER-organisationen overdrager fonden og ITER-anlæggene til værtsstaten med henblik på nedlæggelse.

3.   Når værtsstaten har overtaget fonden og ITER-anlæggene, har ITER-organisationen ikke længere noget ansvar for eller erstatningspligt i forbindelse med ITER-anlæggene, undtagen i det omfang, det aftales mellem ITER-organisationen og værtsstaten.

4.   ITER-organisationens og værtsstatens respektive rettigheder og pligter samt nærmere bestemmelser om, hvordan de samvirker om nedlæggelsen, fastsættes i hovedkvarteraftalen, jf. artikel 12, hvor ITER-organisationen og værtsstaten bl.a. aftaler:

a)

at værtsstaten efter overdragelsen af ITER-anlæggene fortsat er bundet af bestemmelserne i artikel 20, og

b)

at værtsstaten aflægger regelmæssige rapporter til alle de medlemmer, der har bidraget til fonden, om, hvordan nedlæggelsen skrider frem, og om, hvilke procedurer og teknologier der er blevet anvendt eller frembragt til nedlæggelsen.

Artikel 17

Regnskabskontrol

1.   Det nedsættes et revisionsudvalg (herefter: »udvalget«), som kontrollerer ITER-organisationens årsregnskab i overensstemmelse med denne artikel og reglerne for projektressourcestyring.

2.   Hvert medlem repræsenteres i udvalget med et udvalgsmedlem. Rådet udnævner udvalgsmedlemmerne for tre år efter indstilling fra de respektive medlemmer. Udnævnelsen kan forlænges en gang med yderligere tre år. Blandt udvalgsmedlemmerne udpeger rådet en udvalgsformand for to år.

3.   Udvalgsmedlemmerne er uafhængige, og de hverken søger eller modtager instrukser fra noget medlem eller nogen anden person; de refererer kun til rådet.

4.   Regnskabskontrollen har til formål

a)

at kontrollere, om alle indtægter og udgifter er modtaget og afholdt på lovlig og formelt rigtig vis, og om der er redegjort for dem

b)

at kontrollere, om den økonomiske forvaltning har været forsvarlig

c)

at udarbejde en revisionserklæring om årsregnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed

d)

at kontrollere, om udgifterne er i overensstemmelse med budgettet, og

e)

at undersøge ethvert spørgsmål, der kunne have økonomiske virkninger for ITER-organisationen.

5.   Regnskabskontrollen bygger på anerkendte internationale principper og normer for regnskabsføring.

Artikel 18

Ledelsesvurdering

1.   Hvert andet år udpeger rådet en ledelsesekspert, som skal vurdere ledelsen af ITER-organisationens virksomhed. Kommissoriet for vurderingen fastlægges af rådet.

2.   Efter at have hørt rådet kan også generaldirektøren forlange sådanne vurderinger foretaget.

3.   Ledelseseksperten er uafhængig og hverken søger eller modtager instrukser fra noget medlem eller nogen anden person; han refererer kun til rådet.

4.   Formålet med vurderingen er at kontrollere, om ITER-organisationen er blevet ledet på forsvarlig vis, navnlig mht. ledelsens effektivitet, hvad angår personalets omfang.

5.   Vurderingen bygger på ITER-organisationens dokumenter. Ledelseseksperten kan henvende sig til personalet og har indsigt i regnskaber og dokumenter i hele det omfang, han efter eget skøn anser for formålstjenligt.

6.   ITER-organisationen sørger for, at ledelseseksperten følger dens regler for behandling af følsomme og/eller forretningsmæssigt fortrolige oplysninger, herunder særlig dens politikker vedrørende intellektuel ejendom, fredelig udnyttelse og ikkespredning.

Artikel 19

Internationalt samarbejde

På denne aftales vilkår og efter enstemmig afgørelse i rådet kan ITER-organisationen til fremme af sit formål samarbejde med andre internationale organisationer og institutioner, ikkeparter og disses organisationer og institutioner samt indgå aftaler eller ordninger herom med disse. De nærmere ordninger for dette samarbejde fastlægger rådet i hvert enkelt tilfælde.

Artikel 20

Fredelig udnyttelse og ikkespredning

1.   Alt det materiale og udstyr og al den teknologi, der frembringes eller modtages i medfør af denne aftale, anvender ITER-organisationen og medlemmerne udelukkende til fredelige formål. Intet i dette stykke må fortolkes således, at det berører medlemmernes ret til at anvende materiale, udstyr eller teknologi, som de har anskaffet eller udviklet uafhængigt af denne aftale, til deres egne formål.

2.   Materiale, udstyr eller teknologi, som ITER-organisationen og medlemmerne modtager eller frembringer i medfør af denne aftale, må ikke overdrages til nogen tredjepart for at blive brugt til at fremstille eller på anden måde anskaffe kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer eller til noget ufredeligt formål.

3.   ITER-organisationen og medlemmerne træffer passende foranstaltninger for at gennemføre denne artikel effektivt og på gennemsigtig måde. Til den ende samarbejder rådet med relevante internationale fora og fastlægger en politik til støtte for fredelig anvendelse og ikkespredning.

4.   For at befordre ITER-projektets og dets ikkespredningspolitiks succes er parterne enige om at føre samråd om ethvert spørgsmål, der har tilknytning til gennemførelsen af denne artikel.

5.   Intet i denne aftale indebærer er krav til medlemmerne om at overføre materiale, udstyr eller teknologi i strid med nationale eksportkontrolregler eller dermed forbundne love og bestemmelser.

6.   Intet i denne aftale berører parternes rettigheder og pligter som følge af andre internationale aftaler om ikkespredning af kernevåben og andre nukleare sprænglegemer.

Artikel 21

Anvendelsesområde for Euratoms vedkommende

I overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Euratom gælder denne aftale for det samme område, som Euratom-traktaten gælder for. I overensstemmelse med Euratom-traktaten og andre relevante aftaler gælder den desuden for Republikken Bulgarien, Rumænien og Det Schweiziske Forbund, der deltager i Euratoms fusionsprogram som fuldt associerede tredjestater.

Artikel 22

Ikrafttræden

1.   Denne aftale ratificeres, accepteres eller godkendes efter hver signatars procedurer.

2.   Denne aftale træder i kraft, tredive dage efter at Euratom, Folkerepublikken Kina, Japan, Republikken Indien, Republikken Korea, Den Russiske Føderation og Amerikas Forenede Stater har deponeret deres instrumenter for ratifikation, accept eller godkendelse af aftalen.

3.   Hvis ikke aftalen er trådt i kraft senest et år efter undertegnelsen, indkalder depositaren et møde mellem signatarerne til at træffe afgørelse om, hvad der bør gøres for at lette aftalens ikrafttræden.

Artikel 23

Tiltrædelse

1.   Når aftalen er trådt i kraft kan enhver stat eller international organisation tiltræde aftalen og blive part i den efter enstemmig afgørelse i rådet.

2.   Stater eller internationale organisationer, der ønsker at tiltræde aftalen, underretter generaldirektøren, som informerer medlemmerne om anmodningen, senest seks måneder før den forelægges rådet til afgørelse.

3.   Rådet fastsætter vilkårene for enhver stats eller international organisations tiltræden.

4.   Staters og internationale organisationers tiltrædelse af denne aftale får virkning, 30 dage efter at depositaren har modtaget både tiltrædelsesinstrumentet og den underretning, der er omtalt i artikel 12, stk. 5.

Artikel 24

Gyldighedsperiode og opsigelse

1.   Denne aftale gælder indledningsvis for 35 år. De sidste fem år af denne periode — eller kortere tid, hvis det aftales med værtsstaten — udnyttes til at nedlægge ITER-anlæggene.

2.   Mindst otte år inden aftalen udløber, nedsætter rådet et særudvalg under forsæde af generaldirektøren; udvalget forelægger rådet en udtalelse om, hvorvidt aftalens gyldighedsperiode bør forlænges i betragtning af, hvordan ITER-projektet er skredet frem. Særudvalget vurderer, hvilken teknisk og videnskabelig stand ITER-anlæggene er i, og hvilke grunde der kunne være til at forlænge aftalen, samt, inden det anbefaler at forlænge aftalen, hvilke økonomiske følger en forlængelse vil få med hensyn til budgetbehov og virkninger for omkostningerne ved deaktivering og nedlæggelse. Særudvalget forelægger rådet sin rapport, senest et år efter at det er nedsat.

3.   Mindst seks år før aftalen udløber, træffer rådet på grundlag af rapporten enstemmig afgørelse om, hvorvidt den bør forlænges.

4.   Rådet må ikke forlænge aftalen med mere end ti år i alt, og det må heller ikke forlænge aftalen, hvis dette ville ændre arten af ITER-organisationens aktiviteter eller rammen for medlemmernes finansieringsbidrag.

5.   Rådet bekræfter aftalens forventede ophør, mindst seks år før den udløber, og træffer afgørelse om ordningerne for deaktiveringsfasen og ITER-organisationens opløsning.

6.   Denne aftale kan opsiges efter aftale mellem alle parter med afsættelse af tilstrækkelig tid til deaktivering og sikring af de nødvendige midler til nedlæggelse.

Artikel 25

Bilæggelse af tvister

1.   Opstår der en tvist mellem parterne eller mellem en eller flere parter og ITER-organisationen på grundlag af eller i forbindelse med denne aftale, bilægges den ved konsultationer, mægling eller andre procedurer, som der opnås enighed om, f.eks. voldgift. De berørte parter mødes for at drøfte arten af en sådan tvist med henblik på hurtig bilæggelse.

2.   Er de berørte parter ikke i stand til at bilægge deres tvist ved konsultationer, kan hver part anmode rådets formand (eller hvis formanden er repræsentant for et medlem, der er part i tvisten, et medlem af rådet, som ikke er part i tvisten) om at optræde som mægler ved et møde, hvor tvisten søges bilagt. Et sådant møde indkaldes, senest tredive dage efter at en af parterne har anmodet om mægling, og afsluttes senest tres dage derefter, hvorpå mægleren straks tilvejebringer en rapport om mæglingen, der udarbejdes i samråd med de medlemmer, der ikke er er parter i tvisten, og som indeholder en anbefaling med henblik på bilæggelse af tvisten.

3.   Er de berørte parter ude af stand til at bilægge deres tvist ved konsultationer og mægling, kan de enes om at gøre den til genstand for en form for tvistbilæggelse efter indbyrdes aftale efter procedurer efter indbyrdes aftale.

Artikel 26

Udtræden

1.   Når aftalen har være i kraft i ti år, kan alle andre parter end værtsparten underrette depositaren om, at de har til hensigt at udtræde af den.

2.   Udtræden berører ikke den udtrædende parts bidrag til ITER-anlæggenes opførelsesomkostninger. Hvis en part udtræder i ITER's driftsperiode, yder denne part også sit aftalte bidrag til omkostningerne ved at nedlægge ITER-anlæggene.

3.   Udtræden berører ikke nogen parts fortsatte rettigheder, pligter eller juridiske situation, der er opstået i kraft af gennemførelsen af denne aftale før partens udtræden.

4.   Udtrædelsen får virkning ved udgangen af det regnskabsår, der følger det år, i hvilket underretningen, jf. stk. 1, blev givet.

5.   ITER-organisationen dokumenterer skriftligt de nærmere omstændigheder ved udtrædelsen i samråd med den udtrædende part.

Artikel 27

Bilag

Bilaget om viden og intellektuel ejendom og bilaget om infrastrukturstøtte indgår som dele af denne aftale.

Artikel 28

Ændringer

1.   Hver part kan fremsætte forslag til ændring af denne aftale.

2.   Ændringsforslag drøftes af rådet med henblik på enstemmig anbefaling til parterne.

3.   Ændringer skal ratificeres, accepteres eller godkendes efter hver parts procedurer og træder i kraft, tredive dage efter at alle parter har deponeret deres instrumenter for ratifikation, accept eller godkendelse.

Artikel 29

Depositar

1.   IAEA's generaldirektør er depositar for denne aftale.

2.   Aftalens originaleksemplar deponeres hos depositaren, som sender bekræftede kopier af den til signatarerne og til De Forenede Nationers generalsekretær med henblik på registrering og offentliggørelse efter artikel 102 i De Forenede Nationers pagt.

3.   Depositaren underretter alle signatarer og tiltrædende stater og internationale organisationer om:

a)

deponeringsdatoen for hvert ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument

b)

deponeringsdatoen for hver underretning, der modtages efter artikel 12, stk. 5

c)

ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale og for ændringer i overensstemmelse med artikel 28

d)

en eventuel underretning fra en part om dennes hensigt om at udtræde af aftalen og

e)

aftalens ophævelse.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Paris den 21. november 2006 i ét originaleksemplar på engelsk.

På Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne

På vegne af Republikken Kinas regering

På vegne af Republikken Indiens regering

På vegne af Japans regering

På vegne af Republikken Koreas regering

På vegne af Den Russiske Føderations regering

På vegne af Amerikas Forenede Staters regering

BILAG I

Bilag om viden og intellektuel ejendom

Artikel 1

Genstand og definitioner

1.1

Dette bilag omhandler formidling, udveksling, anvendelse og beskyttelse af viden og intellektuel ejendomsret til beskytbart materiale i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale. Medmindre andet anføres, har termer, der benyttes i dette bilag, samme betydning som i aftalen.

1.2

Ved viden forstås offentliggjorte data, tegninger, konstruktioner, beregninger rapporter og andre dokumenter, dokumenterede data eller metoder til forskning og udvikling samt beskrivelser af opfindelser og opdagelser, hvad enten de kan beskyttes eller ej, og som ikke er omfattet af definitionen af intellektuel ejendom, jf. stk. 1.3.

1.3

Intellektuel ejendom forstås i overensstemmelse med definitionen af »intellektuel ejendomsret« i artikel 2 i konventionen om oprettelse af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, udfærdiget i Stockholm den 14. juli 1967. I dette bilag kan intellektuel ejendom omfatte fortrolig viden såsom knowhow eller forretningshemmeligheder, hvis den er upubliceret og foreligger skriftligt eller på anden måde dokumenteret, og

a)

ejeren har holdt den fortrolig

b)

den ikke er almindeligt kendt eller tilgængelig for offentligheden fra andre kilder og/eller ikke almindeligt tilgængelig for offentligheden i trykte publikationer og/eller andre læsbare dokumenter

c)

ejeren ikke har stillet den til rådighed for andre parter uden restriktioner af hensyn til fortroligheden, og

d)

den ikke er tilgængelig for den modtagende part uden restriktioner af hensyn til fortroligheden.

1.4

Ved bestående intellektuel ejendom forstås intellektuel ejendom, der er erhvervet, udviklet eller frembragt før denne aftales ikrafttræden eller uden for denne aftales anvendelsesområde.

1.5

Ved frembragt intellektuel ejendom forstås intellektuel ejendom, som et medlem erhverver med fuld ejendomsret via sit interne agentur eller via en enhed, eller som ITER-organisationen erhverver, eller som erhverves af medlemmer og ITER-organisationen i fællesskab, idet erhvervelsen sker i medfør og under gennemførelsen af denne aftale

1.6

Ved forbedringer forstås ethvert teknologisk fremskridt i forhold til bestående intellektuel ejendom, inklusive afledte værker.

1.7

Ved enhed eller enheder forstås enhver enhed, hvormed et internt agentur eller ITER-organisationen har indgået en kontrakt om levering af varer eller tjenesteydelser til gennemførelse af denne aftale.

Artikel 2

Almindelige bestemmelser

2.1

Med de begrænsninger, dette bilag opstiller, understøtter medlemmerne den bredest mulige formidling af frembragt intellektuel ejendom.

2.2

Hvert medlem sørger for, at de andre medlemmer og ITER-organisationen kan erhverve rettighederne til intellektuel ejendom, der tildeles i overensstemmelse med dette bilag. Kontrakter, som hvert medlem eller ITER-organisationen indgår med en hvilken som helst enhed, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag. Herunder sikres det navnlig, at alle medlemmer og ITER-organisationen følger procedurerne for offentlige anskaffelser for at sikre overholdelse af reglerne i dette bilag.

ITER-organisationen identificerer i god tid de kontraherende enheders bestående intellektuelle ejendom med det formål at erhverve adgang til denne bestående intellektuelle ejendom for ITER-organisationen og medlemmerne i overensstemmelse med reglerne i dette bilag.

Hvert medlem identificerer i god tid de kontraherende enheders bestående intellektuelle ejendom med det formål at erhverve adgang til denne bestående intellektuelle ejendom for ITER-organisationen og medlemmerne i overensstemmelse med reglerne i dette bilag.

Hvert medlem og ITER-organisationen sørger for, at ITER-organisationen og de andre medlemmer har adgang til opfindelser og anden intellektuel ejendom, som frembringes eller inkorporeres under udførelsen af kontrakter, forudsat at opfinderens rettigheder respekteres i overensstemmelse med reglerne i dette bilag.

2.3

Dette bilag hverken ændrer eller skader fordelingen af rettigheder mellem et medlem og dets statsborgere. Om rettighederne til intellektuel ejendom skal besiddes af et medlem eller dettes statsborgere, afgøres mellem disse indbyrdes efter gældende love og bestemmelser hos dem.

2.4

Hvis et medlem frembringer eller erhverver fuld ejendomsret til intellektuel ejendom under gennemførelsen af denne aftale, underretter dette medlem alle de andre medlemmer og ITER-organisationen i rette tid og fremlægger oplysninger om denne intellektuelle ejendom.

Artikel 3

Formidling af viden og videnskabelige publikationer med og uden ophavsretsbeskyttelse

Hvert medlem har ret til at oversætte, reproducere og offentligt distribuere viden, der opstår direkte som følge af gennemførelsen af denne aftale, med ikkeforretningsmæssige formål. Alle eksemplarer af ophavsretligt beskyttede værker, der omfattes af denne bestemmelse og distribueres offentligt, skal være forsynet med forfatternavn, medmindre forfatteren udtrykkeligt anmoder om ikke at blive navngivet.

Artikel 4

Intellektuel ejendom, der er frembragt eller inkorporeret af et medlem, et internt agentur eller en enhed

4.1.

Frembragt intellektuel ejendom:

4.1.1

Hvis beskytbart materiale frembringes af et medlem, et internt agentur eller en enhed under gennemførelsen af denne aftale, har medlemmet, det interne agentur hhv. enheden ret til at erhverve alle rettigheder i alle lande til denne intellektuelle ejendom i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

4.1.2

Et medlem, der gennem et internt agentur eller en enhed har frembragt intellektuel ejendom under gennemførelsen af denne aftale, indrømmer på lige vilkår og uden diskrimination de andre medlemmer og ITER-organisationen en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, vederlagsfri licens på den frembragte intellektuelle ejendom, inklusive retten for ITER-organisationen til at udstede underlicenser og retten for de andre medlemmer til at udstede underlicenser på deres eget territorium, til brug for gennemførelse af offentligt finansierede fusionsforsknings- og udviklingsprogrammer.

4.1.3

Et medlem, der gennem et internt agentur eller en enhed har frembragt intellektuel ejendom under gennemførelsen af denne aftale, stiller på lige vilkår og uden diskrimination en ikke-eksklusiv licens på den frembragte intellektuelle ejendom til rådighed for de andre medlemmer til erhvervsmæssig brug på fusionsområdet, inklusive retten til at udstede underlicenser til samme brug hos de andre medlemmers egne indenlandske tredjeparter inden for disse medlemmers eget territorium, på vilkår, der ikke er mindre gunstige end de vilkår, hvorpå dette medlem udsteder licenser på frembragt intellektuel ejendom af denne art til tredjeparter inden for eller uden for dette medlems eget territorium. Når blot der tilbydes sådanne vilkår, afvises en sådan licensudstedelse ikke. Ovenfor omhandlede licens må kun tilbagekaldes, hvis licenstageren ikke efterlever sine kontraktlige forpligtelser.

4.1.4

Et medlem, der gennem et internt agentur eller en enhed har frembragt intellektuel ejendom i medfør af denne aftale, tilskyndes til at indgå forretningsmæssige aftaler med andre medlemmer, interne agenturer, enheder og tredjeparter for at muliggøre brug af frembragt intellektuel ejendom på andre områder en fusionsområdet.

4.1.5

Medlemmer, interne agenturer eller enheder, der udsteder licenser eller underlicenser på frembragt eller bestående intellektuel ejendom i medfør af dette bilag, dokumenterer denne udstedelse af licenser og stiller denne dokumentation til rådighed for andre medlemmer, f.eks. gennem ITER-organisationen.

4.2.

Bestående intellektuel ejendom:

4.2.1

Ejendomsretten til bestående intellektuel ejendom forbliver hos den part, der ejer denne intellektuelle ejendom.

4.2.2

Ethvert medlem, der gennem et internt agentur eller en enhed har leveret genstande til ITER-organisationen, hvori der er inkorporeret bestående intellektuel ejendom — bortset fra fortrolig viden som f.eks. knowhow og forretningshemmeligheder — som

er nødvendig for at frembringe, drive, bruge eller indbygge teknologi til forskning og udvikling i forbindelse med ITER-anlæggene

er nødvendig for at vedligeholde eller reparere den leverede genstand eller

efter rådets afgørelse skal stå til rådighed forud for en offentlig anskaffelse

udsteder på lige vilkår og uden diskrimination en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv og vederlagsfri licens på denne bestående intellektuelle ejendom til andre medlemmer og til ITER-organisationen inklusive retten for ITER-organisationen til at udstede underlicenser og retten for de medlemmerne til at udstede underlicenser til deres forskningsinstitutter og højere uddannelsesinstitutioner inden for deres respektive territorier til brug for gennemførelse af offentligt finansierede fusionsforsknings- og udviklingsprogrammer.

4.2.3

a)

Ethvert medlem, der gennem et internt agentur eller en enhed har leveret genstande til ITER-organisationen, hvori der er inkorporeret bestående fortrolig viden, som

er nødvendig for at frembringe, drive, bruge eller indbygge teknologi til forskning og udvikling i forbindelse med ITER-anlæggene

er nødvendig for at vedligeholde eller reparere genstanden

efter rådets afgørelse skal stå til rådighed forud for en offentlig anskaffelse eller

er nødvendig af hensyn til sikkerhed, kvalitetssikring og kvalitetskontrol i medfør af tilsynsmyndighedernes krav

sørger for, at ITER-organisationen har en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv og vederlagsfri licens på denne bestående fortrolige viden, herunder håndbøger og uddannelsesmateriale i forbindelse med opførelsen, driften, vedligeholdelsen og reparationen af ITER-anlæggene.

b)

Når fortrolig viden stilles til rådighed for ITER-organisationen, skal fortroligheden markeres klart, og den pågældende viden skal overdrages efter en særlig fortrolighedsordning. Modtageren af denne viden bruger den kun til de formål, der er anført i stk. 4.2.3 a), og sikrer fortroligheden i det omfang fortrolighedsordningen fastsætter. ITER-organisationen betaler erstatning for skader, der opstår, hvis ITER-organisationen bruger denne bestående fortrolige viden fejlagtigt.

4.2.4

Ethvert medlem, der gennem et internt agentur eller en enhed har leveret genstande til ITER-organisationen, hvori der er inkorporeret bestående fortrolig som f.eks. knowhow og forretningshemmeligheder, som

er nødvendig for at frembringe, drive, bruge eller indbygge teknologi til forskning og udvikling i forbindelse med ITER-anlæggene

er nødvendig for at vedligeholde eller reparere den leverede genstand eller

efter rådets afgørelse skal stå til rådighed forud for en offentlig anskaffelse

bestræber sig efter bedste evne på enten at udstede en forretningslicens til denne bestående fortrolige viden eller at levere de samme genstande, der inkorporerer den fortrolige bestående viden, til den modtagende part inden for rammerne af private kontrakter med økonomisk kompensation til brug for gennemførelse af et medlems offentligt finansierede fusionsforsknings- og udviklingsprogrammer på vilkår, der ikke er mindre gunstige end de vilkår, hvorpå dette medlem udsteder licenser på bestående fortrolig viden af denne art eller leverer de samme genstande til tredjeparter inden for eller uden for det pågældende medlems eget territorium. Når blot der tilbydes sådanne vilkår, afvises en sådan licensudstedelse eller en sådan leverance ikke. Hvis en sådan licens udstedes, må den kun tilbagekaldes, hvis licenstageren ikke efterlever sine kontraktlige forpligtelser.

4.2.5

Et medlem, der gennem et internt agentur eller en enhed har inkorporeret bestående intellektuel ejendom, herunder bestående fortrolig viden, under gennemførelsen af denne aftale, bestræber sig efter bedste evne på at sikre, at den komponent, hvori den bestående intellektuelle ejendom er inkorporeret, står til rådighed på rimelige vilkår, eller bestræber sig efter bedste evne på at udstede en ikke-eksklusiv licens på lige vilkår og uden diskrimination for de andre medlemmer til erhvervsmæssig brug på fusionsområdet, inklusive retten til at udstede underlicenser til samme brug hos de andre medlemmers egne indenlandske tredjeparter inden for disse medlemmers eget territorium, på vilkår, der ikke er mindre gunstige end de vilkår, hvorpå dette medlem udsteder licenser på bestående intellektuel ejendom af denne art til tredjeparter inden for eller uden for det pågældende medlems eget territorium. Når blot der tilbydes sådanne vilkår, afvises en sådan licensudstedelse ikke. Ovenfor omhandlede licens må kun tilbagekaldes, hvis licenstageren ikke efterlever sine kontraktlige forpligtelser.

4.2.6

Alle medlemmerne tilskyndes til gennem deres interne agenturer eller enheder at stille bestående intellektuel ejendom, der er inkorporeret i genstande, som leveres til ITER-organisationen, til rådighed for brug til andre erhvervsmæssige formål end dem, der er nævnt i artikel 4, stk. 4.2.5, når denne bestående intellektuelle ejendom

er nødvendig for at frembringe, drive, bruge eller indbygge teknologi til forskning og udvikling i forbindelse med ITER-anlæggene

er nødvendig for at vedligeholde eller reparere den leverede genstand eller

efter rådets afgørelse skal stå til rådighed forud for en offentlig anskaffelse.

Hvis ejerne af denne bestående intellektuelle ejendom udsteder licenser på den til medlemmerne, udstedes licenserne på lige vilkår og uden diskrimination.

4.3

Udstedelse af licenser til tredjeparter i ikke-medlemslande:

Licenser på frembragt intellektuel ejendom, som medlemmerne udsteder til tredjeparter i ikke-medlemslande, reguleres af bestemmelser om udstedelse af licenser til tredjeparter, som fastsættes af rådet. Rådet fastsætter bestemmelserne ved enstemmig afgørelse.

Artikel 5

Intellektuel ejendom som ITER-organisationen frembringer eller inkorporerer

5.1

Frembragt intellektuel ejendom:

5.1.1

ITER-organisationen ejer den intellektuelle ejendom, den frembringer under gennemførelsen af denne aftale. ITER-organisationen udarbejder procedurer for registrering, rapportering og beskyttelse af denne intellektuelle ejendom.

5.1.2

ITER-organisationen udsteder licenser på denne intellektuelle ejendom til medlemmerne på lige, ikke-diskriminerende, uigenkaldelige, ikke-eksklusive og vederlagsfrie vilkår, og medlemmerne har ret til at udstede underlicenser inden for deres territorium til brug for fusionsforskning og -udvikling.

5.1.3

Der udstedes licenser på frembragt intellektuel ejendom, som ITER-organisationen har udviklet eller erhvervet under gennemførelsen af denne aftale, til medlemmerne på lige, ikke-diskriminerende og ikke-eksklusive vilkår til erhvervsmæssig brug, og medlemmerne har ret til at udstede underlicenser til samme brug til medlemmernes egne indenlandske tredjeparter inden for disse medlemmers territorium på vilkår, der ikke er mindre gunstige end de vilkår, hvorpå ITER-organisationen udsteder licenser på frembragt intellektuel ejendom af denne art til tredjeparter. Når blot der tilbydes sådanne vilkår, afvises en sådan licensudstedelse ikke. Ovenfor omhandlede licens må kun tilbagekaldes, hvis licenstageren ikke efterlever sine kontraktlige forpligtelser.

5.2.

Bestående intellektuel ejendom:

5.2.1

Hvis ITER-organisationen inkorporerer bestående intellektuel ejendom, som

er nødvendig for at frembringe, drive, bruge eller indbygge teknologi til forskning og udvikling i forbindelse med ITER-anlæggene

er nødvendig for at frembringe forbedringer og afledte værker

er nødvendig for at reparere og vedligeholde ITER-anlæggene, eller

efter rådets afgørelse skal stå til rådighed forud for en offentlig anskaffelse

træffer ITER-organisationen — når den har de dertil nødvendige rettigheder — de nødvendige foranstaltninger for på lige vilkår og uden diskrimination at udstede uigenkaldelige, ikke-eksklusive og vederlagsfrie underlicenser på den pågældende bestående intellektuelle ejendom til medlemmerne, som giver medlemmerne ret til at udstede underlicenser inden for deres territorium til brug for fusionsforskning og -udvikling. ITER-organisationen bestræber sig efter bedste evne på at erhverve de hertil nødvendige rettigheder.

5.2.2

ITER-organisationen bestræber sig efter bedste evne på at stille ikke-eksklusive licenser på bestående intellektuel ejendom, herunder bestående fortrolig viden, som ITER-organisationen har inkorporeret under gennemførelsen af denne aftale, til rådighed for medlemmerne på lige vilkår uden diskrimination til erhvervsmæssig brug på fusionsområdet, således at medlemmerne får ret til at udstede underlicenser til samme brug til medlemmernes egne indenlandske tredjeparter inden for disse medlemmers eget territorium på vilkår, der ikke er mindre gunstige end de vilkår, hvorpå ITER-organisationen udsteder licenser på bestående intellektuel ejendom af denne art til tredjeparter. Når blot der tilbydes sådanne vilkår, afvises en sådan licensudstedelse ikke. Ovenfor omhandlede licens må kun tilbagekaldes, hvis licenstageren ikke efterlever sine kontraktlige forpligtelser.

5.2.3

ITER-organisationen bestræber sig og efter bedste evne på at stille bestående intellektuel ejendom, herunder bestående fortrolig viden, til rådighed for medlemmerne til brug for andre formål end dem, der er anført i artikel 5, stk. 5.2.2. Hvis ITER-organisationen udsteder licenser på denne bestående intellektuelle ejendom til medlemmerne, udstedes licenserne på lige vilkår og uden diskrimination.

5.3

Udstedelse af licenser til tredjeparter i et ikke-medlemsland:

Licenser, som ITER-organisationen udsteder til tredjeparter i et ikke-medlemsland, reguleres af bestemmelser om udstedelse af licenser til tredjeparter, som fastsættes af rådet. Rådet fastsætter bestemmelserne ved enstemmig afgørelse.

Artikel 6

Intellektuel ejendom frembragt af ITER-organisationens personale og andre forskere

6.1

Intellektuel ejendom, der frembringes af ITER-organisationens direkte ansatte og udstationerede personale, ejes af ITER-organisationen og behandles i ansættelseskontrakter og -forskrifter i overensstemmelse med de her foreliggende bestemmelser.

6.2

Intellektuel ejendom, der frembringes af gæsteforskere, som deltager i ITER-organisationens arbejde inden for rammerne af en aftale med ITER-organisationen om gennemførelse af bestemte aktiviteter, og som er direkte involveret i generelle programmer for ITER-organisationens drift, ejes af ITER-organisationen, medmindre rådet aftaler andet.

6.3

Intellektuel ejendom, der frembringes af gæsteforskere, som ikke er involveret i generelle programmer for ITER-organisationens drift, reguleres af en aftale med ITER-organisationen på vilkår, der fastsættes af rådet.

Artikel 7

Beskyttelse af intellektuel ejendom

7.1

Når et medlem erhverver eller søger beskyttelse af frembragt intellektuel ejendom, som dette medlem har udviklet eller erhvervet, underretter medlemmet i rette tid alle andre medlemmer og ITER-organisationen herom med angivelse af nærmere oplysninger om beskyttelsen. Hvis et medlem beslutter ikke at udøve sin ret til at søge beskyttelse af frembragt intellektuel ejendom i noget land eller nogen region, underretter det ITER-organisationen i rette tid om sin beslutning, og ITER-organisationen kan da søge at erhverve denne beskyttelse enten direkte eller via medlemmerne.

7.2

For frembragt intellektuel ejendom, som ITER-organisationen har udviklet eller erhvervet, vedtager rådet så tidligt, som det er praktisk muligt, passende procedurer for rapportering, beskyttelse og registrering af den pågældende intellektuelle ejendom, f.eks. ved etablering af en database, som medlemmerne kan få adgang til.

7.3

Hvor der er tale om en fælles frembringelse, har de deltagende medlemmer og/eller ITER-organisationen ret til at søge at erhverve fælles ejendomsrettigheder i enhver stat efter eget valg.

7.4

Når intellektuel ejendom er frembragt af to eller flere medlemmer eller af et eller flere medlemmer sammen med ITER-organisationen, og når den intellektuelle ejendoms egenskaber umuliggør en opdeling til brug for ansøgning om, erhvervelse af og/eller opretholdelse af gyldigheden af beskyttelse af den relevante intellektuelle ejendomsrettighed, ejes den intellektuelle ejendom i fællesskab. I sådanne tilfælde indgår indehaverne af den fælles ophavsret en aftale om fælles ejendomsret, der regulerer fordelingen af og vilkårene for udøvelse af ejendomsretten til den pågældende intellektuelle ejendom.

Artikel 8

Nedlæggelse

8.1

I nedlæggelsesfasen efter overdragelsen af anlæggene til værtsstaten, leverer værtsparten til de andre medlemmer al relevant publiceret eller upubliceret viden, som frembringes eller anvendes under nedlæggelsen af ITER-anlæggene.

8.2

Intellektuel ejendom, som værtsstaten frembringer i nedlæggelsesfasen, er ikke omfattet af dette bilag.

Artikel 9

Ophør og udtræden

9.1

Rådet løser om nødvendigt alle problemer i forbindelse med ophøret af denne aftale eller en parts udtræden af den, hvis de vedrører intellektuel ejendom og ikke er udtømmende reguleret i denne aftale.

9.2

Rettigheder og forpligtelser i forbindelse med intellektuel ejendom, som bestemmelser i dette bilag tildeler og pålægger medlemmerne og ITER-organisationen, herunder navnlig alle udstedte licenser, består fortsat efter aftalens ophør hhv. efter en parts udtræden.

Artikel 10

Vederlag

Vederlag, som ITER-organisationen modtager for licenser på intellektuel ejendom, er en ressource for ITER-organisationen.

Artikel 11

Bilæggelse af tvister

Tvister, der opstår på grundlag af eller i forbindelse med dette bilag, bilægges i overensstemmelse med aftalens artikel 25.

Artikel 12

Belønninger til opfindere

Rådet fastsætter passende vilkår for belønning af personale, der frembringer intellektuel ejendom.

Artikel 13

Ansvar

Under forhandlinger om licensordninger medtager ITER-organisationen og medlemmerne passende bestemmelser om deres respektive ansvar, rettigheder og forpligtelser som følge af gennemførelsen af disse licensordninger.

BILAG II

Bilag om infrastrukturstøtte

Artikel 1

Aftale om infrastrukturstøtte

1.   Værtsparten stiller grundarealer, anlæg, bygninger, varer og tjenester, således som det sammenfattes i dette bilag, til rådighed for ITER-organisationen som støtte til ITER-anlægget eller sørger for, at det bliver stillet til rådighed. Værtsparten kan udpege en enhed til at handle på sine vegne med dette formål.

2.   De nærmere bestemmelser om denne støtte og procedurerne for samarbejdet mellem ITER-organisationen og værtsparten eller den af denne udpegede enhed (herefter: »værten«) fastlægges i en aftale (herefter: »aftalen om infrastrukturstøtte«), som disse indgår.

Artikel 2

Aftalens varighed

Værten yder infrastrukturstøtte til ITER-organisationen i hele perioden, fra ITER-organisationen oprettes til denne aftale udløber eller ophører.

Artikel 3

Forbindelsesudvalg

ITER-organisationen og værten nedsætter et forbindelsesudvalg, som skal sikre, at den støtte, der er omfattet af denne aftale, faktisk tilvejebringes på de vilkår, aftalen om infrastrukturstøtte fastsætter.

Artikel 4

Grundarealer, bygninger, anlæg og adgang

Værten tilvejebringer for egen regning anlægsstedet for ITER på de vilkår, der er anført i ITER Site Requirements and Site Design Assumptions, og som rådet, der blev oprettet i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab, Japans Regering, Den Russiske Føderations regering og De Forenede Staters regering om samarbejde om aktiviteterne i forbindelse med den tekniske projektering (Engineering Design Activities) af den internationale termonukleare forsøgsreaktor (herefter: »ITER EDA«) vedtog i 2000 (herefter: »referencevilkårene«), samt andre nærmere bestemte anlæg og tjenester som anført herunder:

a)

grundarealer, der stilles gratis til rådighed for ITER-organisationen og giver mulighed for opførelse, anvendelse og potentiel udvidelse af alle ITER's bygninger og serviceanlæg, som der henvises til i slutrapporten om ITER EDA.

b)

fremføring af de vigtigste forsyningssystemer til anlægsstedets grænse: vand, el, kloakering og afløb samt alarmsystemer

c)

veje, stier og broer, herunder nødvendige justeringer af ruten mellem Port autonome de Marseille og anlægsstedet for ITER, så udstyr af den maksimale størrelse og vægt kan føres frem til grunden og leveres til ITER-projektet, og således at personale og besøgende kan nå frem

d)

transport af komponenter, som parterne bidrager med, til anlægsstedet for ITER fra Port autonome de Marseille eller — i tilfælde, hvor der er tale om lufttransport — fra Marignane-lufthavnen

e)

midlertidige lokaler for at opfylde ITER-organisationens behov på eller ved anlægsstedet for ITER, indtil ITER-organisationens endelige bygninger og anlæg står klar til ibrugtagning

f)

strømforsyning: anlæg og vedligeholdelse frem til anlægsstedets grænse af strømforsyning, der kan levere op til 500 MW til pulset belastning samt mulighed for at trække 120 MW kontinuerlig elektrisk kraft fra forsyningsnettet uden afbrydelse på grund af vedligeholdelse af tilslutningen

g)

vandkølingsforsyning til at sprede gennemsnitligt 450 MW (termisk) energi i miljøet og

h)

tilslutning til computernet og telekommunikationslinjer med stor kapacitet.

Artikel 5

Tjenester

Foruden det i artikel 4 i dette bilag nævnte skal værten for egen regning eller til dokumenteret kostpris levere den tekniske, administrative og generelle service, som ITER-organisationen har behov for i overensstemmelse med aftalen om infrastrukturstøtte. Denne service omfatter bla:

a)

hjælpepersonale udover det personale, som værten stiller til rådighed for ITER-organisationen i medfør af denne aftales artikel 8

b)

faciliteter til sundhedsydelser

c)

beredskabstjenester

d)

sikkerhedsalarmsystemer med tilhørende faciliteter

e)

cafeteria

f)

bistand til godkendelsesprocedurer

g)

bistand til sikkerhedsledelse

h)

bistand til sprogkurser

i)

service til håndtering og bortskaffelse af radioaktivt affald fra ITER-aktiviteterne

j)

bistand ved flytning og bosættelse

k)

busbetjening til og fra arbejde

l)

faciliteter for rekreation, sociale aktiviteter og velfærd

m)

forsyningsydelser

n)

biblioteks- og mediateksydelser

o)

miljøovervågning, herunder strålingsovervågning, og

p)

bygnings- og anlægsservice (renovation, rengøring og havepleje).

Artikel 6

Skole

Værtsparten etablerer for egen regning en international skole for personalets børn og sørger for skoleuddannelse op til universitetsniveau efter et internationalt grundlæggende uddannelsesprogram, der tilrettelægges i samråd med uddannelsesmyndighederne hos de øvrige parter, samt letter indførelsen af supplerende læseplanselementer, der er specifikke for og understøttes af andre parter end værten. De øvrige parter bestræber sig efter bedste evne på at bistå skolen med dens udvikling og med at opnå deres respektive myndigheders anerkendelse af dens uddannelsesprogram.

Ordning for foreløbig anvendelse af aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet

Artikel 1

Parterne i denne ordning har alle undertegnet aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet, (herefter: »ITER-aftalen«) mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (herefter: »Euratom«), Folkerepublikken Kinas regering, Republikken Indiens regering, Japans regering, Republikken Koreas regering, Den Russiske Føderations regering og Amerikas Forenede Staters regering.

Artikel 2

ITER-aftalen træder i henhold til sine bestemmelser i kraft, tredive dage efter at Folkerepublikken Kina, Euratom, Republikken Indien, Japan, Republikken Korea, Den Russiske Føderation og Amerikas Forenede Stater har deponeret deres instrumenter for ratifikation, accept eller godkendelse af aftalen.

Artikel 3

Parterne i denne ordning ønsker i videst muligt omfang at samarbejde efter ITER-aftalens bestemmelser, allerede inden hver enkelt part har fuldført alle de interne procedurer, der er en forudsætning for ratifikation, accept eller godkendelse af ITER-aftalen.

Artikel 4

Parterne i denne ordning forpligter sig derfor til, i hele det omfang det er muligt efter deres interne love og forskrifter, at overholde ITER-aftalens vilkår, i tiden frem til den træder i kraft.

Artikel 5

Parterne kan hver især med 120 dages skriftligt varsel til de andre parter trække sig ud af denne ordning.

Artikel 6

Denne ordning får virkning fra sin undertegnelse.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne ordning.

Udfærdiget i Paris den 21. november 2006 i ét originaleksemplar på engelsk.

På Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne

På vegne af Republikken Kinas regering

På vegne af Republikken Indiens regering

På vegne af Japans regering

På vegne af Republikken Koreas regering

På vegne af Den Russiske Føderations regering

På vegne af Amerikas Forenede Staters regering


AFTALE

om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-Projektet

Det Europæiske Atomenergifællesskab (herefter: »Euratom«), Folkerepublikken Kinas regering, Republikken Indiens regering, Japans regering, Republikken Koreas regering og Den Russiske Føderations regering (herefter: »parterne«),

SOM TAGER I BETRAGTNING, at artikel 12 i aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet, (herefter: »ITER-aftalen«) fastsætter, at parterne i ITER-aftalen gør privilegier og immuniteter gældende,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at formålet med denne aftale er at definere for parterne, hvilket indhold og omfang sådanne privilegier og immuniteter i overensstemmelse med ITER-aftalens artikel 12 skal have,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne har bekræftet deres hensigt om at indgå denne aftale i forbindelse med ITER-ministermødet i Bruxelles den 24. maj 2006,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

1.   Efter ITER-aftalens artikel 5, har Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER (herefter: »ITER-organisationen«) status som international juridisk person og kan således indgå aftaler med stater og/eller internationale organisationer.

2.   ITER-organisationen har status som juridisk person og besidder på medlemmernes territorium den juridiske handleevne, den har brug for, og kan herunder

a)

indgå kontrakter

b)

anskaffe, besidde og råde over ejendom

c)

erhverve licenser og

d)

anlægge retssager.

Artikel 2

ITER-organisationens bygninger og lokaliteter er ukrænkelige.

Artikel 3

ITER-organisationens arkiver og dokumenter er ukrænkelige.

Artikel 4

1.   ITER-organisationen nyder immunitet imod retsforfølgelse undtagen:

a)

i særlige tilfælde, hvor organisationen udtrykkeligt har givet afkald på immuniteten

b)

i forbindelse med tredjemands civile søgsmål om erstatning for skade opstået ved en ulykke forvoldt med et motorkøretøj, der tilhører eller føres på vegne af ITER-organisationen, eller i forbindelse med en overtrædelse af færdselsloven, hvor et sådant transportmiddel er impliceret

c)

i forbindelse med eksekvering af en voldgiftskendelse i medfør af artikel 23 og

d)

i tilfælde af beslaglæggelse af løn, der gennemtvinges over for et medlem af ITER-organisationens personale på grund af gæld, forudsat at beslaglæggelsen følger af en endelig og eksigibel retsafgørelse efter gældende regler på det territorium, hvor retsfuldbyrdelsen skal ske.

2.   ITER-organisationens ejendomme og aktiver er, uanset hvor de befinder sig, fritaget for enhver form for rekvisition, beslaglæggelse, ekspropriering og konfiskation undtagen:

a)

i særlige tilfælde, hvor organisationen udtrykkeligt har givet afkald på immuniteten

b)

i forbindelse med civile søgsmål som omhandlet i stk. 1, litra b), og

c)

i forbindelse med eksekvering af en voldgiftskendelse i medfør af artikel 23.

3.   ITER-organisationen er endvidere fritaget for enhver form for konfiskation eller provisoriske tvangsforanstaltninger, undtagen i særlige tilfælde, hvor den udtrykkeligt har givet afkald på immuniteten, og i det omfang det måtte blive nødvendigt i forbindelse med:

a)

forebyggelse og undersøgelse af ulykker med motorkøretøjer, der tilhører eller føres på vegne af ITER-organisationen, og

b)

eksekvering af en voldgiftskendelse i medfør af artikel 23.

Artikel 5

1.   Inden for rammerne af ITER-organisationens officielle virksomhed er organisationen, dens ejendomme og indtægter fritaget for direkte skatter.

2.   Når varer eller tjenesteydelser, der er strengt nødvendige for udførelsen af ITER-organisationens officielle virksomhed, købes eller anvendes af eller på vegne af ITER-organisationen, og når prisen på disse varer og tjenesteydelser omfatter skatter eller afgifter, træffer parten så vidt muligt foranstaltninger til at yde fritagelse for disse skatter og afgifter eller til at sørge for, at de godtgøres.

Artikel 6

1.   Varer, som ITER-organisationen, eller andre på dennes vegne, ind- eller udfører til brug for organisationens officielle virksomhed, fritages for alle afgifter og skatter. Varer, som ITER-organisationen ind- eller udfører til brug for sin officielle virksomhed fritages for forbud og restriktioner på ind- og udførsel, undtagen hvis disse forbud eller restriktioner er i overensstemmelse med de love, forskrifter og politikker, der er omhandlet i ITER-aftalens artikel 14 og 20.

2.   Varer, der er omfattet af fritagelsen i artikel 5, eller som indføres som anført i stk. 1, må kun sælges eller gives væk på betingelser, der fastlægges af de parter, der har indrømmet fritagelserne.

Artikel 7

1.   ITER-organisationens officielle virksomhed, som den omhandles i artikel 5 og 6, omfatter organisationens administrative aktiviteter, herunder dens transaktioner i forbindelse med socialsikringsordninger, som den måtte oprette, og aktiviteter, den iværksætter til fremme af ITER-organisationens formål som defineret i ITER-aftalen.

2.   Bestemmelserne i artikel 5 og 6 gælder ikke for skatter og afgifter, der kun udgør betaling for en offentlig serviceydelse.

Artikel 8

Der ydes ikke fritagelse efter artikel 5 og 6 for varer eller tjenesteydelser, der købes, ind- eller udføres for ITER-organisationens personalemedlemmer personligt.

Artikel 9

Der må ikke på nogen måde sættes grænser for cirkulationen af publikationer og andet informationsmateriale, som sendes af eller til ITER-organisationen, jf. dog de love, forskrifter og politikker, der er omhandlet i ITER-aftalens artikel 14 og 20.

Artikel 10

1.   ITER-organisationen må modtage og besidde enhver form for midler, valuta, kontanter og værdipapirer; den disponerer frit over dem til ethvert formål, der har hjemmel i ITER-aftalen, og kan have konti i enhver valuta i det omfang, den har brug for, hvis den skal kunne opfylde sine forpligtelser.

2.   Når ITER-organisationen udøver sine rettigheder efter stk. 1, tager den behørigt hensyn til forestillinger der fremsættes af ethvert af dens medlemmer, i det omfang det findes, at forestillingerne kan imødekommes uden skade for ITER-organisationens interesser.

Artikel 11

1.   Hvad angår organisationens officielle kommunikationsaktivitet og overførslen af alle dens dokumenter, behandler parterne ikke ITER-organisationen mindre gunstigt, end den behandler andre internationale organisationer.

2.   Der finder ingen censur sted af ITER-organisationens officielle kommunikationsaktivitet uanset kommunikationsmiddel.

Artikel 12

Parterne træffer foranstaltninger for at gøre det lettere for ITER-organisationens personale at indrejse til, opholde sig i og udrejse fra deres territorium.

Artikel 13

1.   Mens parternes repræsentanter udfører deres hverv som repræsentanter, og på deres vej til og fra mødestedet for møder indkaldt af ITER-organisationen, besidder de følgende privilegier og immuniteter:

a)

immunitet mod arrestation og tilbageholdelse og mod beslaglæggelse af deres personlige bagage

b)

immunitet, også efter afslutningen af deres hverv, mod retsforfølgelse for deres handlinger i embeds medfør, herunder mundtlige og skriftlige ytringer; denne immunitet gælder dog ikke for overtrædelser af færdselsloven begået af en repræsentant for en part eller for skader forårsaget af et motorkøretøj, der tilhører ham eller føres af ham

c)

ukrænkelighed for alle deres officielle papirer og dokumenter

d)

ret til at modtage dokumenter eller korrespondance pr. kurér eller i forseglet postsæk

e)

fritagelse for dem selv og deres ægtefæller for alle indrejserestriktioner og registreringsformaliteter for udlændinge

f)

de samme lempelser med hensyn til penge- og valutakontrol, som indrømmes repræsentanter for udenlandske regeringer med midlertidige officielle hverv

g)

de samme toldlempelser for deres personlige bagage som dem, der gælder for diplomater.

2.   Privilegier og immuniteter indrømmes ikke parternes repræsentanter for at give dem personlige fordele, men for at sikre dem fuld uafhængighed under udførelsen af deres hverv for ITER-organisationen. I overensstemmelse med ITER-aftalens artikel 12 giver parterne afkald på deres repræsentanters immunitet i alle tilfælde, hvor parten finder, at opretholdelse af immuniteten ville hindre rettens gang, og at den kan ophæves uden skade for de formål, den skal tjene.

Artikel 14

ITER-organisationens personale besidder følgende privilegier og immuniteter:

a)

immunitet, også når de ikke længere står i ITER-organisationens tjeneste, mod retsforfølgelse for deres handlinger i embeds medfør, herunder mundtlige og skriftlige ytringer; denne immunitet gælder dog ikke for overtrædelser af færdselsloven begået af et medlem af ITER-organisationens personale eller for skader forårsaget af et motorkøretøj, der tilhører ham eller føres af ham

b)

fritagelse for alle pligter i forbindelse med militærtjeneste

c)

ukrænkelighed for alle deres officielle papirer og dokumenter

d)

de samme lempelser i form af fritagelse for indrejserestriktioner og registreringsformaliteter for udlændinge som dem, der normalt indrømmes internationale organisationers personale, og for familiemedlemmer, som tilhører deres husstand, gælder de samme lempelser

e)

privilegier med hensyn til valutabestemmelser, som er sammenlignelige med dem, der indrømmes internationale organisationers personale

f)

under internationale kriser de samme repatrieringsvilkår som diplomatiske repræsentanter, og disse vilkår gælder også for familiemedlemmer, som tilhører deres husstand

g)

ret til at indføre møbler og personlige genstande toldfrit ved tiltrædelsen af deres stilling i den pågældende stat og til at udføre deres møbler og personlige genstande toldfrit ved fratrædelsen; dette gælder med forbehold af de betingelser, som regeringen i den stat, i hvilken retten udøves, anser for påkrævede.

Artikel 15

Ud over de privilegier og immuniteter, der er omtalt i artikel 14, nyder ITER-organisationens generaldirektør — og når stillingen er ubesat, den person, der er udpeget til at varetage hans funktioner — de privilegier og immuniteter, som diplomater af tilsvarende rang er berettigede til.

Artikel 16

Eksperter nyder, mens de udfører opgaver i forbindelse med ITER-organisationen eller varetager hverv for ITER-organisationen, følgende privilegier og immuniteter, i det omfang det er nødvendigt for, at de kan løse deres opgaver, også under rejser, de foretager som led i deres opgaver og under udførelsen af sådanne hverv:

a)

immunitet, også efter at de er ophørt med at udføre deres eksperthverv for ITER-organisationen, for deres handlinger, herunder mundtlige og skriftlige ytringer, som led i udførelsen af deres opgaver, idet denne immunitet dog ikke gælder for overtrædelser af færdselsloven begået af eksperten eller for skade forvoldt af et motorkøretøj, der tilhører eller føres af eksperten

b)

ukrænkelighed for alle deres officielle papirer og dokumenter

c)

de samme lempelser, hvad angår valuta- og omvekslingsbestemmelser, og hvad angår deres personlige bagage, som dem, der indrømmes embedsmænd fra udenlandske regeringer med midlertidige officielle hverv.

Artikel 17

1.   Løn og honorarer, der udbetales af ITER-organisationen, fritages for indkomstskat, i det omfang de beskattes til fordel for ITER-organisationen. Parterne har ret til at tage hensyn til disse lønninger og honorarer ved vurderingen af, hvor meget skat der skal betales af indtægter fra andre kilder.

2.   Stk. 1 gælder ikke for livrenter og pensioner, som ITER-organisationen udbetaler til sine forhenværende generaldirektører og personalemedlemmer.

Artikel 18

Artikel 14 og 17 gælder for alle de personalekategorier, som ITER-organisationens personalevedtægt gælder for. ITER-organisationens råd (herefter: »ITER-rådet«) træffer afgørelse om, hvilke kategorier af eksperter artikel 16 gælder for. Navne, titler og adresser på de personalemedlemmer og eksperter, der er omhandlet i denne artikel, fremsendes fra tid til anden til ITER-organisationens medlemmer.

Artikel 19

Hvis ITER-organisationen opretter sit eget socialsikringsorgan, fritages generaldirektøren og personalet for alle obligatoriske bidrag til nationale socialsikringsorganer i overensstemmelse med aftaler, som indgås med parterne og/eller værtsstaten.

Artikel 20

Parterne har ikke pligt til at lade de privilegier og immuniteter, der er omhandlet i artikel 13, artikel 14, litra b), d), e), f) og g), artikel 15, artikel 16, litra c), og artikel 19, gælde for sine egne statsborgere eller for personer, der på det tidspunkt, de tiltræder deres stillinger som ansatte ved ITER-organisationen i den pågældende part, har fast bopæl dér.

Artikel 21

1.   De i denne aftale omhandlede privilegier og immuniteter indrømmes ikke ITER-organisationens generaldirektør, personale og eksperter for at give dem personlige fordele. De indrømmes udelukkende for at sikre, at ITER-organisationen under enhver omstændighed kan fungere uhindret, og at de personer, der får dem tildelt, har uafhængighed.

2.   I overensstemmelse med ITER-aftalens artikel 12 ophæver ITER-rådet enhver relevant immunitet i ethvert tilfælde, hvor rådet finder, at opretholdelse af immuniteten ville hindre rettens gang, og at ophævelsen ikke strider mod ITER-organisationens og dens medlemmers interesser.

Artikel 22

ITER-organisationen samarbejder til enhver tid med parternes og værtsstatens (jf. definition i ITER-aftalens artikel 1, stk. 2) kompetente myndigheder for at lette retsplejen, sikre overholdelse af politivedtægter, sundheds- og sikkerhedsvedtægter, forskrifter om indhentning af tilladelser, om miljøbeskyttelse, arbejdstilsyn og anden lignende national lovgivning og for at forhindre ethvert misbrug af denne aftales bestemmelser om privilegier og immuniteter. Det i denne artikel omhandlede samarbejde kan reguleres i hovedkvarteraftalen og feltgruppeaftalerne eller i supplerende aftaler.

Artikel 23

1.   Når ITER-organisationen indgår andre skriftlige kontrakter end dem, den indgår i overensstemmelse med personalevedtægten, kan de indeholde regler om voldgift. Voldgiftsbestemmelsen eller den særlige voldgiftsaftale, der indgås med dette formål, fastsætter, hvilken stats lov der gælder, og i hvilken stat voldgiftsmændene mødes.

2.   Voldgiftskendelsen fuldbyrdes efter gældende ret i den stat, på hvis territorium kendelsen skal fuldbyrdes.

Artikel 24

I overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Euratom gælder denne aftale for det samme område, som Euratom-traktaten gælder for. I overensstemmelse med Euratom-traktaten og andre relevante aftaler gælder den desuden for Republikken Bulgarien, Rumænien og Det Schweiziske Forbund, der deltager i Euratoms fusionsprogram som fuldt associerede tredjestater.

Artikel 25

1.   Denne aftale ratificeres, accepteres eller godkendes efter hver signatarstats procedurer.

2.   Denne aftale træder i kraft, tredive dage efter at Euratom, Folkerepublikken Kina, Japan, Republikken Indien, Republikken Korea og Den Russiske Føderation har deponeret deres instrumenter for ratifikation, accept eller godkendelse af aftalen.

3.   Hvis ikke aftalen er trådt i kraft senest et år efter undertegnelsen, indkalder depositaren et møde mellem signatarerne til at træffe afgørelse om, hvad der bør gøres for at lette aftalens ikrafttræden.

Artikel 26

1.   Når ITER-rådet har truffet afgørelse efter ITER-aftalens artikel 23, stk. 1, kan den pågældende stat eller internationale organisation tiltræde og blive part i denne aftale.

2.   Tiltrædelsen får virkning fra den dag, tiltrædelsesinstrumentet deponeres hos depositaren.

Artikel 27

Denne aftale har samme løbetid som ITER-aftalen. Denne aftales udløb berører ikke den immunitet, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra b), artikel 14, litra a) og artikel 16, litra a).

Artikel 28

Opstår der en tvist mellem parterne eller mellem en eller flere parter og ITER-organisationen på grundlag af eller i forbindelse med denne aftale, bilægges den ved konsultationer, mægling eller andre procedurer, som der opnås enighed om, f.eks. voldgift. De berørte parter mødes for at drøfte arten af en sådan tvist med henblik på hurtig bilæggelse.

Artikel 29

1.   IAEA's generaldirektør er depositar for denne aftale.

2.   Aftalens originaleksemplar deponeres hos depositaren, som sender bekræftede kopier af den til signatarerne og til De Forenede Nationers generalsekretær med henblik på registrering og offentliggørelse efter artikel 102 i De Forenede Nationers pagt.

3.   Depositaren underretter alle signatarer og tiltrædende stater og internationale organisationer om:

a)

deponeringsdatoen for hvert ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument og

b)

denne aftales ikrafttrædelsestidspunkt.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Paris den 21. november 2006 i ét originaleksemplar på engelsk.

På Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne

På vegne af Republikken Kinas regering

På vegne af Republikken Indiens regering

På vegne af Japans regering

På vegne af Republikken Koreas regering

På vegne af Den Russiske Føderations regering


Top