EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1868

Kommissionens forordning (EF) nr. 1868/2006 af 15. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2247/2003 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser i oksekødssektoren til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 om ordningen for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne

OJ L 358, 16.12.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 468–469 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 233 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 233 - 234
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 145 - 146

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1868/oj

16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/47


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1868/2006

af 15. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2247/2003 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser i oksekødssektoren til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 om ordningen for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 af 10. december 2002 om ordningen for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1706/98 (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2247/2003 (2) åbner på flerårig basis for perioder fra 1. januar til 31. december et kontingent for import af visse oksekødsprodukter med oprindelse i AVS-staterne.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (3) finder anvendelse på importlicenser for importtoldkontingentperioder, der begynder den 1. januar 2007. I forordning (EF) nr. 1301/2006 er der navnlig fastsat bestemmelser om importlicensansøgninger, ansøgerens status og udstedelse af licenser. Nævnte forordning begrænser licensernes gyldighedsperiode til den sidste dag i importtoldkontingentperioden. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1301/2006 gælder for importlicenser, der udstedes i henhold til forordning (EF) nr. 2247/2003, uanset yderligere betingelser, som fastsættes i den forordning. Det er nødvendigt at tilpasse bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2247/2003 til forordning (EF) nr. 1301/2006, hvor det er relevant.

(3)

Af hensyn til klarheden bør artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2247/2003 ophæves, da denne bestemmelse blot gentager en bestemmelse i artikel 50, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4).

(4)

Forordning (EF) nr. 2247/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2247/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 2, udgår.

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Medmindre andet er fastsat i forordningen, anvendes forordning (EF) nr. 1445/95, (EF) nr. 1291/2000 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (5).

3)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

i rubrik 8 indeholde en angivelse af oprindelseslandet og et kryds ved »ja«. Licensen forpligter til import fra det pågældende land«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Medlemsstaterne meddeler senest den tredje arbejdsdag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger til Kommissionen, hvilke mængder, udtrykt i kg, der er ansøgt om opdelt efter KN-kode eller KN-kodegruppe.«

c)

Stk. 4 udgår.

4)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 udgår.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Importlicenserne udstedes den 21. i hver måned.«

5)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Importlicenser, der er udstedt i henhold til denne forordning, er gyldige i 90 dage fra den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 348 af 21.12.2002, s. 5.

(2)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 37. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1118/2004 (EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10).

(3)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1282/2006 (EUT L 234 af 29.8.2006, s. 4).

(5)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13


Top