EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1858

Kommissionens forordning (EF) nr. 1858/2006 af 15. december 2006 om åbning af en licitation med henblik på salg af vinalkohol, der skal anvendes som bioethanol i EF

OJ L 358, 16.12.2006, p. 22–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1858/oj

16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1858/2006

af 15. december 2006

om åbning af en licitation med henblik på salg af vinalkohol, der skal anvendes som bioethanol i EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 33, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer (2) indeholder bl.a. gennemførelsesbestemmelser om afsætning af alkohollagre, der er opstået som følge af destillationer som omhandlet i artikel 35, 36 og 39 i Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for vin (3), jf. artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999, og som interventionsorganerne ligger inde med.

(2)

Der bør efter artikel 92 i forordning (EF) nr. 1623/2000 gennemføres en licitation med henblik på salg af vinalkohol, der udelukkende skal anvendes som bioethanol i EF’s brændstofsektor, for at reducere lagrene af EF-vinalkohol og sikre kontinuiteten i forsyningerne til de godkendte virksomheder, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EF) nr. 1623/2000.

(3)

Siden den 1. januar 1999 har budpriserne og sikkerhedsstillelserne skullet angives i euro og betalingerne foretages i euro i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (4).

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ved licitation nr. 8/2006 EF sælges der vinalkohol til anvendelse som bioethanol i EF.

Alkoholen, som medlemsstaternes interventionsorganer ligger inde med, stammer fra destillationer som omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999.

2.   Der skal sælges i alt 685 562,74 hl ren alkohol (100 % vol.), fordelt som følger:

a)

et parti med nummeret 82/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

b)

et parti med nummeret 83/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

c)

et parti med nummeret 84/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

d)

et parti med nummeret 85/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

e)

et parti med nummeret 86/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

f)

et parti med nummeret 87/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

g)

et parti med nummeret 88/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

h)

et parti med nummeret 89/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

i)

et parti med nummeret 90/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

j)

et parti med nummeret 91/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

k)

et parti med nummeret 92/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

l)

et parti med nummeret 93/2006 EF på 50 000 hl ren alkohol (100 % vol.)

m)

et parti med nummeret 94/2006 EF på 53 380,74 hl ren alkohol (100 % vol.)

n)

et parti med nummeret 95/2006 EF på 32 182 hl ren alkohol (100 % vol.).

3.   Det fremgår af bilag I til denne forordning, hvor de beholdere, der indgår i partierne, befinder sig, hvad deres referencenummer er, hvor stor en mængde alkohol hver beholder indeholder, hvor højt alkoholindholdet er, og hvilke egenskaber alkoholen har.

4.   Kun godkendte virksomheder som omhandlet i artikel 92 i forordning (EF) nr. 1623/2000 kan deltage i licitationen.

Artikel 2

Salget gennemføres i overensstemmelse med artikel 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95-98, 100 og 101 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 2799/98

Artikel 3

1.   Buddene skal indgives til de interventionsorganer, der ligger inde med alkoholen, og som er nævnt i bilag II, eller sendes pr. anbefalet brev til interventionsorganets adresse.

2.   Buddene skal anbringes i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Budlicitation nr. 8/2006 EF med henblik på anvendelse som bioethanol i EF«, og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til det pågældende interventionsorgan.

3.   Buddene skal være det pågældende interventionsorgan i hænde senest den 10. januar 2007 kl. 12.00 (belgisk tid).

Artikel 4

1.   Et bud tages kun i betragtning, hvis det er i overensstemmelse med artikel 94 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000.

2.   Et bud tages kun i betragtning, hvis det, når det indgives, er vedlagt:

a)

et bevis for, at der over for det pågældende interventionsorgan, der ligger inde med den pågældende alkohol, er stillet en deltagelsessikkerhed på 4 EUR/hl ren alkohol (100 % vol.)

b)

den bydendes navn og adresse, en henvisning til licitationsbekendtgørelsen og den tilbudte pris i EUR/hl ren alkohol (100 % vol.)

c)

tilsagn fra den bydende om, at han vil overholde alle bestemmelser vedrørende licitationen

d)

en erklæring fra den bydende, om:

i)

at han giver afkald på enhver reklamation med hensyn til kvaliteten og de særlige egenskaber ved det produkt, der eventuelt gives tilslag for

ii)

at han accepterer at underkaste sig enhver kontrol vedrørende alkoholens destination og anvendelse

iii)

at han påtager sig bevisbyrden med hensyn til alkoholens anvendelse i overensstemmelse med de i licitationsbekendtgørelsen fastsatte betingelser.

Artikel 5

Meddelelser som omhandlet i artikel 94a i forordning (EF) nr. 1623/2000 vedrørende den licitation, der er åbnet ved nærværende forordning, fremsendes til Kommissionen på den adresse, der er anført i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 6

Formaliteterne for udtagning af prøver er fastlagt i artikel 98 i forordning (EF) nr. 1623/2000.

Interventionsorganet skal levere alle nødvendige oplysninger om den alkohol, der er sat til salg.

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan få udleveret prøver af den alkohol, der er sat til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

Artikel 7

1.   Interventionsorganerne i de medlemsstater, hvor den alkohol oplagres, som er sat til salg, indfører en passende kontrol for at sikre sig alkoholens art ved den endelige anvendelse. Med henblik herpå kan de:

a)

med de fornødne ændringer anvende bestemmelserne i artikel 102 i forordning (EF) nr. 1623/2000

b)

foretage en stikprøvekontrol ved hjælp af en analyse ved kernemagnetisk resonans for at efterprøve alkoholens art ved den endelige anvendelse.

2.   Udgifterne til den i stk. 1 omhandlede kontrol afholdes af de virksomheder, der har købt alkoholen.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2165/2005 (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 1).

(2)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1713/2006 (EUT L 321 af 21.11.2006, s. 11).

(3)  EFT L 84 af 27.3.1987, s. 1. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1493/1999.

(4)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.


BILAG I

Medlemsstat og parti nr.

Sted

Beholder nr.

Indhold i hl ren alkohol (100 % vol.)

Henvisning til forordning (EF) nr. 1493/1999 (artikel)

Alkoholtype

Spanien

Parti nr. 82/2006 EF

Tarancón

C-3

25 239

27

C-4

24 761

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Spanien

Parti nr. 83/2006 EF

Tarancón

C-4

572

27

D-1

25 575

27

D-2

23 853

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Spanien

Parti nr. 84/2006 EF

Tarancón

B-2

12 450

30

B-7

11 880

30

C-5

24 742

30

C-6

928

30

 

I alt

 

50 000

 

 

Spanien

85/2006 EF

Tarancón

C-6

24 376

30

D-5

24 880

30

D-6

744

30

 

I alt

 

50 000

 

 

Frankrig

Parti nr. 86/2006 EF

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

1

44 610

27

25

1 140

30

1B

2 480

30

1B

1 770

30

 

I alt

 

50 000

 

 

Frankrig

Parti nr. 87/2006 EF

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

9

14 755

27

24

5 320

30

9B

6 595

30

9B

755

30

9B

555

28

24B

6 485

27

24

870

30

21

11 590

27

25B

3 075

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Frankrig

Parti nr. 88/2006 EF

Deulep-PSL

13230 Port Saint Louis du Rhône

B3

24 025

27

B3B

8 775

30

B3B

10 965

30

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

72

5 280

30

72

955

28

 

I alt

 

50 000

 

 

Frankrig

Parti nr. 89/2006 EF

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

71B

11 190

30

72

3 590

30

71B

16 030

30

71

19 190

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Italien

Parti nr. 90/2006 EF

Cipriani-Chizzola d'Ala (TN)

18A-20A-25A

6 400

27

Dister-Faenza (RA)

124A-127A

6 000

27/30

I.C.V. — Borgoricco (PD)

6A

2 860

27

Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

10 007,50

27

Tampieri-Faenza (RA)

13A-14A-16A

1 500

27

Villapana-Faenza (RA)

9A-4A

10 000

27

Deta-Barberino Val d'Elsa (FI)

8A

3 100

27

Caviro-Faenza (RA)

15A

10 132,50

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Italien

Parti nr. 91/2006 EF

Bonollo-Paduni (FR)

15A-34A-35A

26 669,32

27/30

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 138,18

27

Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

21 192,50

27

 

I alt

 

50 000

 

 

Italien

Parti nr. 92/2006 EF

Balice Distill-San Basilio Mottola (TA)

3A-4A

2 600

27

Balice S.n.c.-Valenzano (BA)

8A-9A-40A-43A-44A

9 600

27

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 192,50

27

D'Auria-Ortona (CH)

1A-2A-3A-4A-17A-25A-26A-27A-28A-29A

7 500

27

De Luca-Novoli (LE)

6A-8A

4 000

27

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG) — Pontenuovo di Torgiano (PG)

18A-3B

13 000

30

S.V.A.-Ortona (CH)

17A-19A-20A

2 600

27/30

Caviro-Carapelle (FG)

3C-6C

8 507,50

27/30

 

I alt

 

50 000

 

 

Italien

Parti nr. 93/2006 EF

Bertolino-Partinico (PA)

6A-20A-24A

31 000

30

S.V.M.-Sciacca (AG)

29A-41A

5 000

27/30

GE.DIS.-Marsala (TP)

13B-14B

14 000

30

 

I alt

 

50 000

 

 

Grækenland

Parti nr. 94/2006 EF

Οινοποιητικός συνεταιρισμός

Μεσσηνίας

Πύργος τριφυλίας

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

77

432,94

30

85

1 782,89

30

86

1 684,51

30

87

1 756,59

30

88

1 753,86

30

95

873,44

30

75

444,79

30

28

904,89

30

80

463,46

30

73

387,14

30

78

27,72

30

15

1 747,04

30

16

1 713,67

30

26

853,18

30

74

427,35

30

17

1 743,76

30

94

887,65

30

84

1 786,52

30

79

439,47

30

93

908,63

30

83

1 795,78

30

82

1 758,86

30

12

1 800,87

30

11

1 744,16

30

18

1 707,83

30

13

1 788,73

30

96

827,49

30

81

1 805,07

30

14

1 800,04

30

97

915,07

30

92

908,96

30

99

911,94

30

25

905,06

30

108

432,18

30

107

432,77

30

105

448,22

30

106

441,22

30

27

897,73

30

29

579,19

30

30

667,69

30

19

901,65

27

20

892,07

27

21

900,28

27

22

899,54

27

23

882,32

27

24

653,58

27

89

847,09

27

90

880,83

27

91

856,22

27

98

878,23

27

100

745,61

27

 

Total

 

53 380,74

 

 

Portugal

Parti nr. 95/2006 EF

S. João da Pesqueira

Inox 6

5 002,98

27

Inox 13

10 323,33

27

Inox 14

10 230,70

27

Inox 15

6 624,99

27

 

I alt

 

32 182

 

 


BILAG II

De interventionsorganer, som i henhold til artikel 3 ligger inde med alkoholen

Viniflhor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tél. 210 212 4799; fax 210 212 4791)

IVV — Instituto da Vinha e do Vinho

R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [Tél. (351) 21 350 67 00, fax (351) 21 356 12 25]


BILAG III

Adresse omhandlet I artikel 5

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, kontor D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int


Top