Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0929

2006/929/EF: Kommissionens beslutning af 13. december 2006 om oprettelse af en mekanisme for samarbejde og kontrol vedrørende Bulgariens fremskridt med opfyldelsen af specifikke benchmarks på områdernes retsreform og bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet (meddelt under nummer K(2006) 6570)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 58–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 827–829 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 051 P. 58 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 051 P. 58 - 60
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 137 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/929/oj

14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/58


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. december 2006

om oprettelse af en mekanisme for samarbejde og kontrol vedrørende Bulgariens fremskridt med opfyldelsen af specifikke benchmarks på områdernes retsreform og bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet

(meddelt under nummer K(2006) 6570)

(2006/929/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

Under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 37 og 38,

under henvisning til udtalelserne fra medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union bygger på retsstatsprincippet, der er et princip som medlemsstaterne har til fælles.

(2)

Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og det indre marked, der blev skabt ved traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er baseret på gensidig tillid til, at administrative og retlige afgørelser og praksis i alle medlemsstaterne fuldt ud overholder retsstatsprincippet

(3)

Dette forudsætter, at der i alle medlemsstater findes upartiske, uafhængige og velfungerende retssystemer og administrative systemer, der råder over det relevante udstyr bl.a. til bekæmpelse af korruption og organiseret forbrydelse.

(4)

Den 1. januar 2007 bliver Bulgarien medlem af Den Europæiske Union. Skønt Kommissionen har noteret, at Bulgarien har gjort betydelige fremskridt med at afslutte forberedelserne til medlemskab, påpeger den i sin rapport af 26. september 2006 visse udestående problemer, specielt vedrørende restsystemets og de retshåndhævende instansers ansvarlighed og effektivitet, som stadig bør forbedres for at sikre deres kapacitet til at gennemføre og anvende de foranstaltninger, der er vedtaget med henblik på oprettelsen af det indre marked og et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

(5)

Artikel 37 i tiltrædelsesakten giver Kommissionen beføjelse til at træffe passende foranstaltninger, hvis der er overhængende fare for, at Bulgarien vil volde alvorlig skade for det indre markeds funktion ved at have undladt at opfylde de tilsagn, der er givet. Artikel 38 i tiltrædelsesakten giver Kommissionen beføjelse til at træffe passende foranstaltninger, hvis der i Bulgarien er overhængende fare for alvorlige mangler med hensyn til gennemførelsen eller anvendelsen af retsakter vedtaget under EU-traktatens afsnit VI eller EF-traktatens afsnit IV.

(6)

De udestående problemer med hensyn til retssystemets og de retshåndhævende instansers ansvarlighed og effektivitet gør det berettiget at oprette en mekanisme for samarbejde og kontrol vedrørende Bulgariens fremskridt med opfyldelsen af specifikke benchmarks på områdernes retsreform og bekæmpelse af korruption.

(7)

Hvis Bulgarien ikke opfylder de pågældende benchmarks på passende måde, kan Kommissionen anvende beskyttelsesforanstaltninger på grundlag af artikel 37 og 38 i tiltrædelsesakten, herunder suspension af medlemsstaternes forpligtelse til på de betingelser, der er fastsat i EU-retten, at anerkende og udføre bulgarske domme og retlige afgørelser, som f.eks. europæiske arrestordrer.

(8)

Denne beslutning udelukker ikke, at der til enhver tid kan træffes beskyttelsesforanstaltninger på grundlag af artikel 36 til 38 i tiltrædelsesakten, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

(9)

Denne afgørelse bør ændres, hvis Kommissionens vurdering påpeger, at der er behov for at justere de fastsatte benchmarks. Denne beslutning bør ophæves, når alle benchmarks er blevet tilfredsstillende opfyldt —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bulgarien rapporterer inden den 31. marts hvert år og for første gang den 31. marts 2007 til Kommissionen om de fremskridt, landet har gjort med opfyldelsen af hvert af de benchmarks, der er angivet i bilaget.

Kommissionen kan til enhver tid yde teknisk bistand ved forskellige aktiviteter eller samle og udveksle oplysninger om disse benchmarks. Desuden kan Kommissionen til enhver tid organisere ekspertmissioner i Bulgarien med henblik herpå. De bulgarske myndigheder yder den nødvendige bistand i forbindelse hermed.

Artikel 2

Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet og Rådet sine egne kommentarer og konstateringer vedrørende Bulgariens rapportering for første gang i juni 2007.

Kommissionen rapporterer derefter, når og hvis det er nødvendigt, men mindst hver sjette måned.

Artikel 3

Denne beslutning træder i kraft med forbehold af tiltrædelsestraktatens ikrafttræden og da på datoen herfor.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til alle medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Olli REHN

Medlem af Kommissionen


BILAG

Benchmarks, som Bulgarien skal opfylde, jf. artikel 1:

1)

vedtage forfatningsændringer, der fjerner enhver tvetydighed med hensyn til domstolenes uafhængighed og retsvæsenets ansvar

2)

sikre større åbenhed og effektivitet i retsprocedurerne ved at vedtage og implementere den ny lovgivning om retssystemet og den nye civile retsplejelov. Rapportere om konsekvenserne af disse nye love og af strafferetsplejeloven og forvaltningsloven, navnlig hvad angår forundersøgelsesfasen

3)

fortsætte reformen af retsvæsenet med henblik på at styrke professionalisme, ansvarlighed og effektivitet. Vurdere virkningerne af reformen og offentliggøre resultaterne hvert år

4)

foretage professionelle, upartiske undersøgelser af påstået korruption på højt niveau og rapportere herom. Rapportere om interne inspektioner af offentlige institutioner og offentlighed omkring ejendom tilhørende personer i høje positioner inden for staten

5)

træffe yderligere foranstaltninger til at forhindre og bekæmpe korruption, særlig ved grænserne og i lokalforvaltningen

6)

implementere en strategi til bekæmpelse af organiseret kriminalitet med fokus på grov kriminalitet, hvidvaskning af penge samt systematisk konfiskation af kriminelles aktiver. Rapportere om nye og igangværende efterforskninger, anklager og domme på disse områder.


Top