Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0924

2006/924/EF: Kommissionens beslutning af 13. december 2006 om ændring af beslutning 2005/176/EF om fastsættelse af kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til Rådets direktiv 82/894/EØF (meddelt under nummer K(2006) 6437) (EØS-relevant tekst)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 817–818 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 145 - 146
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 145 - 146
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 106 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/924/oj

14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/48


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. december 2006

om ændring af beslutning 2005/176/EF om fastsættelse af kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til Rådets direktiv 82/894/EØF

(meddelt under nummer K(2006) 6437)

(EØS-relevant tekst)

(2006/924/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56,

under henvisning til Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2005/176/EF fastsættes kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til direktiv 82/894/EØF (2).

(2)

Med henblik på Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse er det hensigtsmæssigt at foretage en tilpasning af beslutning 2005/176/EF.

(3)

I afgørelse nr. 1/2001 truffet af Den Blandede Komité EF-Færøerne den 31. januar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til tillægsprotokollen om veterinærspørgsmål til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side (3) hedder det, at Færøerne skal deltage i systemet for anmeldelse af dyresygdomme (ADNS).

(4)

Færøerne har forelagt Kommissionen en liste over de regioner, som Færøerne vil anvende i systemet for anmeldelse af sygdomme. Disse regioner bør derfor tilføjes til beslutning 2005/176/EF.

(5)

Spanien har ændret sine veterinærregioners navne og grænser. Ændringen af regionsopdelingen i Spanien berører systemet for anmeldelse af sygdomme som fastsat i beslutning 2005/176/EF. De nye regioner bør derfor erstatte de nuværende regioner i systemet for anmeldelse af dyresygdomme.

(6)

Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) vedtog på sin generalforsamling i maj 2005 et revideret kapitel om aviær influenza og gjorde det således obligatorisk at anmelde både højpatogen aviær influenza og lavpatogen aviær influenza til OIE fra den 1. januar 2006. For at skelne mellem anmeldelse til ADNS af udbrud af højpatogen aviær influenza og anmeldelse af udbrud af lavpatogen aviær influenza bør der anføres forskellige sygdomskoder for disse sygdomme.

(7)

For at skelne mellem anmeldelse af udbrud af aviær influenza hos vilde fugle og anmeldelse af udbrud hos tamfjerkræ bør der endvidere anføres forskellige koder for disse forskellige begivenheder.

(8)

Beslutning 2005/176/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

For at sikre en fortrolig behandling af de fremsendte oplysninger bør bilagene til nærværende beslutning ikke offentliggøres.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2005/176/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag IV, V og X/11 affattes som angivet i bilag I til nærværende beslutning.

2)

Teksten i bilag II til nærværende beslutning indsættes som bilag X.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2007.

Optagelsen af Bulgarien og Rumænien i bilag IV og X til beslutning 2005/176/EF finder anvendelse med forbehold af, at traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse træder i kraft, og da fra datoen herfor.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 378 af 31.12.1982, s. 58. Senest ændret ved beslutning 2004/216/EF (EUT L 67 af 5.3.2004, s. 27).

(2)  EUT L 59 af 5.3.2005, s. 40.

(3)  EFT L 46 af 16.2.2001, s. 24. Ændret ved afgørelse nr. 2/2005 (EUT L 8 af 13.1.2006, s. 46).


Top