Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1837

Kommissionens forordning (EF) nr. 1837/2006 af 13. december 2006 om genåbning af fiskeriet efter sild i ICES-område IVc og VIId fra fartøjer, der fører fransk flag

OJ L 354, 14.12.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1837/oj

14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1837/2006

af 13. december 2006

om genåbning af fiskeriet efter sild i ICES-område IVc og VIId fra fartøjer, der fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2006.

(2)

Den 28. februar 2006 meddelte Frankrig Kommissionen, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2847/93, at fiskeriet efter sild i ICES-område IVc og VIId fra fartøjer, der fører fransk flag, eller som er registreret i Frankrig, ville blive midlertidigt indstillet med virkning fra den 1. marts 2006.

(3)

I overensstemmelse med artikel 21, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2847/93 og artikel 26, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002 vedtog Kommissionen den 26. april 2006 forordning (EF) nr. 636/2006 (4) om forbud mod fiskeri efter sild i ICES-område IVc og VIId fra fartøjer, der fører fransk flag eller som er registreret i Frankrig, med virkning fra samme dato.

(4)

Ifølge de franske myndigheders oplysninger til Kommissionen er der stadig en mængde sild til rådighed i Frankrigs kvote for ICES-område IVc og VIId. Det bør derfor tillades fartøjer, der fører fransk flag, eller som er registreret i Frankrig, at genoptage fiskeriet efter sild i disse farvande.

(5)

Tilladelsen bør træde i kraft den 19. oktober 2006, således at den pågældende mængde sild kan opfiskes før indeværende års udgang.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 636/2006 bør derfor ophæves med virkning fra den 19. oktober 2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 636/2006 ophæves.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 19. oktober 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16 af 20.1.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1642/2006 (EUT L 308 af 8.11.2006, s. 5).

(4)  EUT L 112 af 26.4.2006, s. 10.


BILAG

Nr.

59

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

HER/4CXB7D — Genåbning

Art

Sild (Clupea harengus)

Område

IVc, VIId

Dato

19. oktober 2006


Top