Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006H0794

Kommissionens henstilling af 16. november 2006 om overvågning af baggrundsniveauet for dioxiner, dioxinlignende og ikke-dioxinlignende PCB'er i fødevarer (meddelt under nummer K(2006) 5425) (EØS-relevant tekst)

OJ L 322, 22.11.2006, p. 24–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 600–607 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/794/oj

22.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/24


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 16. november 2006

om overvågning af baggrundsniveauet for dioxiner, dioxinlignende og ikke-dioxinlignende PCB'er i fødevarer

(meddelt under nummer K(2006) 5425)

(EØS-relevant tekst)

(2006/794/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 211, andet led, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (1) er der fastsat maksimalgrænseværdier for dioxiner og for summen af dioxiner og dioxinlignende polychlorerede biphenyler (PCB'er) i fødevarer.

(2)

Det er nødvendigt at tilvejebringe pålidelige oplysninger i hele Det Europæiske Fællesskab om forekomsten af dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB'er i så mange forskellige fødevarer som muligt for at opnå et aktuelt overblik over udviklingen i baggrundsniveauet for disse stoffer i fødevarer.

(3)

I Kommissionens henstilling 2006/88/EF af 6. februar 2006 om reduktion af forekomsten af dioxiner, furaner og PCB'er i foderstoffer og fødevarer (2) henstilles det, at medlemsstaterne gennemfører stikprøveundersøgelser af forekomsten af dioxiner og dioxinlignende PCB'er og, om muligt, ikke-dioxinlignende PCB'er i fødevarer i overensstemmelse med Kommissionens henstilling 2004/705/EF (3).

(4)

I henstilling 2004/705/EF anbefales det medlemsstaterne hvert år at udtage og analysere prøver med den anbefalede hyppighed af de forskellige fødevarekategorier, og der anbefales et format for rapportering om resultaterne af overvågningen af baggrundsniveauet for dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB'er i fødevarer. For de nye medlemsstater, der blev medlemmer af Det Europæiske Fællesskab den 1. maj 2004, blev der indført en overgangsordning.

(5)

Det eksisterende overvågningsprogram bør ændres for at tage hensyn til de erfaringer, der er indhøstet. Henstilling 2004/705/EF bør derfor erstattes af en ny henstilling.

(6)

Det er vigtigt, at de data, der indsamles i forbindelse med denne henstilling, indberettes regelmæssigt til Kommissionen. Kommissionen sørger for at samle oplysningerne i en database. Der bør desuden tilvejebringes data fra de seneste år, som er indsamlet ved hjælp af en analysemetode, der er i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2002/69/EF af 30. juli 2002 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af dioxinindholdet og bestemmelse af dioxinlignende PCB i levnedsmidler (4), og som giver et billede af de normale baggrundsniveauer,

HENSTILLER:

1)   at medlemsstaterne fra 2007 og indtil den 31. december 2008 overvåger baggrundsniveauet for dioxiner, furaner og dioxinlignende polychlorerede biphenyler (PCB'er) i fødevarer og til det formål hvert år udtager og analyserer prøver med den anbefalede hyppighed, jf. den vejledende tabel i bilag I

2)   at medlemsstaterne så vidt muligt også analyserer de samme prøver for forekomst af ikke-dioxinlignende PCB'er

3)   at medlemsstaterne regelmæssigt indberetter overvågningsdataene til Kommissionen som angivet i bilag II, så disse data kan samles i en enkelt database. Der bør desuden tilvejebringes data fra de seneste år, som er indsamlet ved hjælp af en analysemetode, der er i overensstemmelse med direktiv 2002/69/EF, og som giver et billede af baggrundsniveauer.

Henstilling 2004/705/EF ophæves. Henvisninger til den ophævede henstilling gælder som henvisninger til nærværende henstilling.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 77 af 16.3.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 199/2006 (EUT L 32 af 4.2.2006, s. 34).

(2)  EUT L 42 af 14.2.2006, s. 26.

(3)  EUT L 321 af 22.10.2004, s. 45.

(4)  EFT L 209 af 6.8.2002, s. 5. Ændret ved direktiv 2004/44/EF (EUT L 113 af 20.4.2004, s. 17).


BILAG I

Tabel

:

Oversigt over anbefalede mindsteantal fødevareprøver, der skal analyseres hvert år. Prøvernes fordeling er baseret på produktionen i de enkelte lande. Der lægges i særlig grad vægt på fødevarer, for hvilke baggrundsniveauet for dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB'er kan forventes at variere særlig meget. Dette gælder først og fremmest fisk.


Produkter, inkl. afledte produkter

Akvakultur

(*)

Vildfisk

(**)

Kød

(***)

Mælk

(****)

Æg

(*****)

Andet

(******)

I alt

Antal prøver

250

483

500

250

250

267

2 000

Belgien

4

8

18

8

7

7

52

Danmark

4

20

14

7

4

6

55

Tyskland

16

28

55

34

25

36

194

Grækenland

6

8

14

8

4

7

47

Spanien

26

36

36

13

24

21

156

Frankrig

25

30

55

28

28

27

193

Irland

8

15

15

7

5

4

54

Italien

22

24

46

20

26

26

164

Luxembourg

2

3

6

3

3

3

20

Nederlandene

7

18

26

13

20

8

92

Østrig

3

3

15

8

6

7

43

Portugal

4

12

12

6

5

6

45

Finland

4

10

10

6

4

6

40

Sverige

4

12

10

6

4

6

42

Det Forenede Kongerige

15

30

40

19

20

20

144

Tjekkiet

6

3

11

5

5

5

35

Estland

2

6

7

3

2

4

24

Cypern

2

6

4

3

2

3

20

Letland

2

6

7

3

2

4

24

Litauen

2

6

7

3

2

4

24

Ungarn

3

3

11

5

10

5

37

Malta

2

3

4

3

2

3

17

Polen

10

18

25

13

16

20

102

Slovenien

2

3

7

3

2

4

21

Slovakiet

2

3

7

3

2

4

21

Bulgarien

4

3

9

5

5

4

30

Rumænien

6

3

11

9

9

10

48

Island

3

69

7

3

2

3

87

Norge

54

94

11

3

4

4

170

I alt

250

483

500

250

250

267

2 000

Bemærkninger til tabellen

Tallene i tabellen er minimumstal, og medlemsstaterne opfordres til at udtage flere prøver.

(*)

:

Akvakultur

:

For akvakulturprodukters vedkommende bør prøverne fordeles på de forskellige fiskearter i forhold til produktionsmængderne. Som vejledning kan bruges de artsspecifikke oplysninger om produktion af fisk og fiskevarer i »Fakta og nøgletal om den fælles fiskeripolitik — Grunddata om den fælles fiskeripolitik« (1), De Europæiske Fællesskaber, 2006, og kortet »Aquaculture in the European Union« (2). Der bør især fokuseres på østers, muslinger og ål.

(**)

:

Vildfisk

:

For vildfisks vedkommende bør prøverne fordeles på de forskellige fiskearter i forhold til fangstmængderne. Som vejledning kan bruges de artsspecifikke oplysninger om produktion af fisk og fiskevarer i »Fakta og nøgletal om den fælles fiskeripolitik — Grunddata om den fælles fiskeripolitik«, De Europæiske Fællesskaber, 2006. Der bør især fokuseres på vildål.

(***)

:

Kød

:

Ud over kød og kødprodukter af kvæg, svin, fjerkræ og får bør der udtages et betydeligt antal prøver af hestekød, rensdyrkød, gedekød, kaninkød og kød af vildt.

(****)

:

Mælk

:

En stor andel af mælkeprøverne bør udtages af gårdmælk (hovedsagelig komælk). Der bør desuden udtages prøver af mælk og mejeriprodukter, som ikke er komælk (gedemælk osv.).

(*****)

:

Æg

:

Der bør især fokuseres på æg fra frilandshøns, men der bør der også udtages prøver af æg af ænder, gæs og vagtler.

(******)

:

Andet

:

I denne kategori bør der især fokuseres på:

kosttilskud (især kosttilskud baseret på marinolie)

fødevarer til spædbørn og småbørn

fødevarer med oprindelse i områder, hvor der — f.eks. på grund af klimaforhold, der har medført oversvømmelser — er sket ændringer i produktionsvilkårene, som potentielt kan have betydning for indholdet af dioxin og dioxinlignende PCB'er i fødevarer fra området.


(1)  http://ec.europa.eu/fisheries/publications/facts/pcp06_da.pdf

(2)  http://ec.europa.eu/fisheries/publications/aquaculture05_en.pdf


BILAG II

A.   Forklarende bemærkninger til blanketten til indberetning af analyseresultaterne for dioxiner, furaner, dioxinlignende PCB'er og andre PCB'er i fødevarer

1.   Generelle oplysninger om de analyserede prøver

Prøvekode: Prøvens identifikationskode.

Land: Navnet på den medlemsstat, hvor overvågningen er gennemført.

År: Det år, overvågningen er gennemført.

Produkt: Det analyserede fødevareemne - beskrives så detaljeret som muligt.

Afsætningsled: Det sted, hvor produktet (prøven) er indsamlet.

Væv: Den analyserede del af prøven.

Angivelse af resultater: Resultaterne angives på det grundlag, maksimalgrænseværdierne er fastsat på. Det anbefales på det kraftigste at anvende det samme grundlag for angivelse af niveauerne i forbindelse med analyse af ikke-dioxinlignende PCB'er.

Prøveudtagningstype: Stikprøveudtagning — analyseresultater fra målrettet udtagning kan også rapporteres, men det skal da klart anføres, at der har været tale om målrettet udtagning, som ikke nødvendigvis giver et billede af de normale baggrundsværdier.

Antal delprøver: Hvis den analyserede prøve er en samleprøve, opgives antallet af delprøver (antal individuelle prøver). Er analyseresultatet baseret på blot én prøve, anføres »1«. Da antallet af delprøver kan variere fra samleprøve til samleprøve, bedes dette tal angivet for hver prøve.

Produktionsmetode: Konventionel/økologisk (specificeres så vidt muligt).

Område: For så vidt som det er relevant, oplyses det, i hvilket distrikt/hvilken region prøven er udtaget, helst med angivelse af, om der er tale om et landdistrikt, bymæssig bebyggelse, et industriområde, en havn, åbent hav osv. (F.eks.: Bruxelles — bymæssig bebyggelse, Middelhavet — åbent hav).

Det er især vigtigt klart at anføre området, hvis prøven er udtaget af fødevarer, der er produceret i områder, hvor der har været oversvømmelse.

Fedtindhold (%): Den procentdel, som fedt udgør af prøven.

Vandindhold (%): Den procentdel, som vand udgør af prøven (hvis tallet er kendt).

2.   Generelle oplysninger om de analysemetoder, der er anvendt

Analysemetode: Det angives, hvilken metode der er anvendt.

Akkrediteringsstatus: Det angives, om den valgte analysemetode er akkrediteret.

Usikkerhed: Beslutningsgrænsen eller den med analysemetoden forbundne ekspanderede måleusikkerhed i procent.

Fedtekstraktionsmetode: Det angives, hvilken fedtekstraktionsmetode der er anvendt til at bestemme fedtindholdet i prøven.

3.   Analyseresultater

Dioxiner, furaner, dioxinlignende PCB'er: Resultaterne for de enkelte kongenere angives i ppt — pikogram/gram (pg/g).

Ikke-dioxinlignende PCB'er: Resultaterne for de enkelte kongenere angives i ppb — nanogram/gram eller mikrogram/kilo (ng/g eller μg/kg).

LOQ: Bestemmelsesgrænsen i pg/g (for dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB'er) eller μg/kg (for ikke-dioxinlignende PCB'er).

For kongenere, som er bestemt til at have en værdi under LOQ (bestemmelsesgrænsen), anføres »< LOQ« i resultatfeltet (LOQ angives som en værdi).

Hvor der er analyseret PCB-kongenere ud over PCB-6 og dioxinlignende PCB'er, tilføjes hver enkelt PCB-kongeners nummer på blanketten (f.eks. 31, 99, 110 osv.). Hvis prøven er testet for flere PCB-kongenere, end der er rækker i skemaet, tilføjes flere rækker sidst i blanketten.

4.   Generelle bemærkninger til blanketten

Indberetning af genfindingsprocenten

Det er fakultativt at indberette genfindingsprocenten, hvis den for enkeltkongenere ligger i intervallet 60-120 %. Hvis genfindingsprocenten for nogle enkeltkongenere ligger uden for nævnte interval, er det obligatorisk at indberette genfindingsprocenten.

Indberetning af LOQ

Det er ikke obligatorisk at indberette LOQ, men i resultatkolonnen skal ikke-bestemte kongenere indberettes som »< LOQ« (det faktiske tal).

Indberetning af TEQ-værdi for enkeltkongenere

Kolonnen vedrørende TEQ-værdier for enkeltkongenerne er fakultativ.

B.   Blanket til indberetning af kongenerspecifikke analyseresultater for dioxiner, furaner, dioxinlignende PCB'er og andre PCB'er i fødevarer

Image

Image

Image


Top