Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0705

2006/705/EF: Kommissionens beslutning af 20. oktober 2006 om godkendelse af den plan for forebyggende vaccination mod aviær influenza af subtype H5 på visse bedrifter i Nordrhein-Westfalen, som Tyskland har forelagt i henhold til Rådets direktiv 2005/94/EF (meddelt under nummer K(2006) 4906)

OJ L 291, 21.10.2006, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 309–310 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/705/oj

21.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/38


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. oktober 2006

om godkendelse af den plan for forebyggende vaccination mod aviær influenza af subtype H5 på visse bedrifter i Nordrhein-Westfalen, som Tyskland har forelagt i henhold til Rådets direktiv 2005/94/EF

(meddelt under nummer K(2006) 4906)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2006/705/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (1), særlig artikel 57, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Tyskland har der på det seneste været et stort antal positive fund af højpatogen aviær influenza A-virus af subtype H5N1 hos vilde fugle. Der har også været udbrud af sygdommen på en fjerkræbedrift og i en zoologisk have.

(2)

Vaccination mod aviær influenza af subtype H5 og H7 kan være et nyttigt middel i indsatsen for at forebygge og bekæmpe sygdommen. Der har imidlertid hidtil ikke været foretaget vaccinationer på fjerkræbedrifter i Tyskland.

(3)

Tyskland ønsker at indsamle yderligere data om anvendelsen af vaccination via en storstilet feltundersøgelse.

(4)

Den 24. august 2006 forelagde Tyskland en plan for forebyggende vaccination til godkendelse; den skal gennemføres på tre erhvervsdrivende bedrifter i Nordrhein-Westfalen som led i en undersøgelse, der tager sigte på at vurdere, hvor effektivt en vaccine mod aviær influenza af subtype H5 yder beskyttelse, ved at vaccinere fjerkræ, der holdes under sædvanlige forhold.

(5)

Den forelagte plan for forebyggende vaccination indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 56, stk. 2, i direktiv 2005/94/EF, og den er i overensstemmelse med en strategi for differentiering mellem inficerede og vaccinerede dyr (DIVA-strategi). På grundlag af en vurdering af planen og drøftelser med Tyskland bør planen godkendes.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Plan for forebyggende vaccination

1.   Den plan for forebyggende vaccination mod højpatogen aviær influenza af subtype H5, som løber indtil den 30. september 2008, og som Tyskland forelagde den 24. august 2006, godkendes.

Den forebyggende vaccination foretages med inaktiveret vaccine af aviær influenza af subtype H5, på tre udvalgte fjerkræbedrifter i Nordrhein-Westfalen i Tyskland i overensstemmelse med planen.

2.   Der foretages offentlig overvågning med passende biosikkerhedsforanstaltninger som fastsat i planen for forebyggende vaccination på de fjerkræbedrifter, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Planen for forebyggende vaccination skal gennemføres effektivt.

4.   Kommissionen offentliggør planen for forebyggende vaccination.

Artikel 2

Flytningsrestriktioner

1.   Den kompetente myndighed sikrer, at:

a)

fjerkræ, æg, fjerkrækroppe og fersk fjerkrækød af fjerkræ, der holdes på de bedrifter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, (i det følgende benævnt »fjerkræ og andre varer«) ikke flyttes fra de pågældende bedrifter

b)

fjerkræ og andre fugle i fangenskab ikke indsættes på de bedrifter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, mens gennemførelsen af planen for forebyggende vaccination står på.

2.   Uanset stk. 1, litra a), og i overensstemmelse med planen for forebyggende vaccination kan den kompetente myndighed tillade følgende flytninger af fjerkræ og andre varer:

a)

flytning til det nationale referencelaboratorium for aviær influenza i Tyskland

b)

transport til øjeblikkelig bortskaffelse i Tyskland efter udtagning af relevante prøver, som skal sendes til nævnte laboratorium.

Artikel 3

Rengøring og desinfektion af bedrifter og transportmidler

1.   Den kompetente myndighed sikrer, at de fjerkræbedrifter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, rengøres og desinficeres i overensstemmelse med den kompetente myndigheds instrukser, efter at alt fjerkræ er fjernet fra bedrifterne.

2.   Den kompetente myndighed sikrer, at alle transportmidler, der har været anvendt til flytning af fjerkræ og andre varer, rengøres og desinficeres efter hver transport med desinfektionsmidler og metoder, der er godkendt af den kompetente myndighed.

Artikel 4

Rapportering

Tyskland forelægger senest en måned efter denne beslutnings anvendelsesdato en rapport for Kommissionen om gennemførelsen af planen for forebyggende vaccination.

Tyskland forelægger rapporter for hvert kvartal for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed at regne fra den 3. oktober 2006.

Artikel 5

Adressat

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.


Top