Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0704

2006/704/EF: Kommissionens beslutning af 20. oktober 2006 om offentliggørelse, med forbehold, af referencen for standard EN 848-3:1999 Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Fræsemaskiner — Del 3: NC bore- og overfræsemaskiner i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF (meddelt under nummer K(2006) 4901) (EØS-relevant tekst)

OJ L 291, 21.10.2006, p. 35–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 306–308 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 216 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 216 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 124 - 126

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/704/oj

21.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/35


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. oktober 2006

om offentliggørelse, med forbehold, af referencen for standard EN 848-3:1999 »Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Fræsemaskiner — Del 3: NC bore- og overfræsemaskiner« i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF

(meddelt under nummer K(2006) 4901)

(EØS-relevant tekst)

(2006/704/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF af 22. juni 1998 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (1) særlig artikel 6, stk. 1,

under henvisning til udtalelse fra det stående udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter og forskrifter vedrørende informationssamfundets tjenester (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Når en national standard, der gennemfører en harmoniseret standard, hvis reference er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, omfatter et eller flere af de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er anført i bilag I til direktiv 98/37/EF, forudsættes maskiner, der er fremstillet i overensstemmelse med denne standard, at være i overensstemmelse med de relevante væsentlige krav.

(2)

Referencen for standard EN 848-3:1999 vedrørende sikkerheden for træbearbejdningsmaskiner, som blev vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) den 1. juli 1999, er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende  (3).

(3)

Efter at Sverige havde fremsat en formel indsigelse, besluttede Kommissionen ved beslutning 2002/1002/EF (4) ikke at fjerne referencen for standard EN 848-3:1999 fra De Europæiske Fællesskabers Tidende. I overensstemmelse hermed medførte anvendelsen af standard EN 848-3:1999 fortsat formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 98/97/EF.

(4)

På baggrund af den formelle indsigelse fra Sverige bemyndigede Kommissionen Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) til at ændre standard EN 848-3:1999 pr. 1. januar 2005 med særligt henblik på faren for udslyngning af genstande og anbringelse af beskyttelseselementer med henblik på forbedret beskyttelse.

(5)

I medfør af artikel 6, stk. 1, i direktiv 98/37/EF fremsatte Tyskland den 28. juli 2005 en formel indsigelse med hensyn til standard EN 848-3:1999.

(6)

Kommissionen har efter at have undersøgt standard EN 848-3:1999 kunnet fastslå, at den ikke opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i punkt 1.1.2(a) (Principper for integrering af sikkerheden), 1.3.2 (Brudfare ved betjening), 1.3.3 (Risici i forbindelse med genstandes fald og udslyngning) og 1.4.1 (Generelle krav til afskærmninger og beskyttelsesanordninger) i bilag I til direktiv 98/37/EF. Specifikationerne i EN 848-3:1999, punkt 5.2.7.1.2 (b), afsnit 1-6, om egenskaber for og valg af materiale for beskyttelsesforhæng, særligt lamelforhæng, er ikke tilstrækkelige, når det gælder om at forhindre forudsigelig udslyngning af værktøjsdele.

(7)

CEN har endnu ikke ændret standard EN 848-3:1999 i henhold til standardiseringsmandat nr. 311 med hensyn til direktiv 98/37/EF.

(8)

Indtil standard EN 848-3:1999 er ændret, bør offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende af hensyn til sikkerheden og retssikkerheden derfor være ledsaget af en passende advarsel. Medlemsstaterne bør i deres nationale standarder til gennemførelse af standard EN 848:-3:1999 indsætte en hertil svarende advarsel.

(9)

Referencen for den harmoniserede standard EN 848:-3 bør derfor erstattes i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende af referencen for standard EN 848-3:1999 »Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Fræsemaskiner — Del 3: NC bore- og overfræsemaskiner« erstattes af teksten i bilaget.

Artikel 2

Når medlemsstaterne i medfør af artikel 5, stk. 2, i direktiv 98/37/EF offentliggør referencen for den nationale standard til gennemførelse af den harmoniserede standard EN 848-3:1999, offentliggør de samtidig hermed en advarsel, som er identisk med den i bilaget til nærværende beslutning fastlagte.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 207 af 23.7.1998, s. 1. Ændret ved direktiv 98/79/EF (EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1).

(2)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Senest ændret ved tiltrædelsesakten 2003.

(3)  EFT C 110 af 15.4.2000, s. 38.

(4)  EFT L 349 af 24.12.2002, s. 103.


BILAG

»(Titler og referencer for europæiske harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til direktivet:)

ESO (1)

Den harmoniserede standards reference og titel

(og referencedokument)

Første offentliggørelse i EUT

Reference for den tidligere standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anmærkning 1

CEN

EN 848-3:1999

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Fræsemaskiner — Del 3: NC bore- og overfræsemaskiner

15.4.2000

 

Advarsel: Når det gælder egenskaber for og valg af materiale for beskyttelsesforhæng, særligt lamelforhæng, gælder denne offentliggørelse ikke for punkt 5.2.7.1.2. (b), afsnit 1-6, i denne standard, idet anvendelsen heraf ikke medfører formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i punkt 1.3.2, 1.3.3 og 1.4.1 i bilag I til direktiv 98/37/EF samt de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i punkt 1.1.2 (a) i dette bilag.

Anm. 1

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre ved den tilbagetrækningsdato, der fastsættes af de europæiske standardiseringsorganer, men brugerne af disse standarder gøres opmærksomme på, at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1

Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den erstattede standard. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav.

Anm. 3

I tilfælde af tillæg til standarder, er referencestandarden EN CCCCC:YYYY, inkl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg. Den erstattede standard (kolonne 3) består derfor af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav.

Anm. 4

Et produkt formodes at være overensstemmende, hvis det opfylder kravene i del 1 og den relevante del 2, når denne del 2 også er anført i Den Europæiske Unions Tidende under direktiv 98/37/EF.

NB:

Oplysninger om, hvorvidt standarder er disponible, kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganer eller hos de nationale standardiseringsorganer, hvoraf en liste er vedlagt som bilag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (2) (ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/48/EF (3)).

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke, at standarderne foreligger på alle fællesskabssprog.

Denne liste erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen sørger for en ajourføring af listen.

Yderligere oplysninger om harmoniserede standarder kan findes på internetadressen http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorgan:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tlf.: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tlf.: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tlf.: (33) 492 94 42 00, fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(3)  EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18


Top