Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1578

Kommissionens forordning (EF) nr. 1578/2006 af 19. oktober 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

OJ L 291, 21.10.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 568–570 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 80 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 80 - 81
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 228 - 229

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1578/oj

21.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1578/2006

af 19. oktober 2006

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), i et tidsrum på tre måneder.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 996/2006 (EUT L 179 af 1.7.2006, s. 26).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

1.

Tastaturmåtte (mål ca. 65 × 40 × 1 mm) fremstillet af polycarbonat, uden nogen strømførende dele. Produktet har støbte taster på den ene side og ikke-ledende kontaktstifter på den anden.

Produktets taster er påtrykt symboler, der danner et alfanumerisk tastatur, opkaldsknapper og andre funktioner, der er typiske for mobiltelefoner.

8529 90 40

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2 b) til afsnit XVI samt teksten til KN-kode 8529, 8529 90 og 8529 90 40.

Tastaturets opbygning og især dets form og tasternes placering, layout og påtryk fører til tarifering af tastaturet under KN-kode 8529 90 40 som en del, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525.

2.

Et par oppustelige plastringe, som hver er opdelt i to luftkamre.

Ringene er konstrueret til at bæres af børn omkring armene, så de kan holde sig flydende på lavt vand.

Ringenes konstruktion giver ikke tilstrækkelig sikkerhed til rednings- eller sikringsformål.

9506 29 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur samt teksten til KN-kode 9506 og 9506 29 00.

Varen giver i kraft af sin konstruktion ikke det sikkerhedsniveau, der kræves til redningsbælter og redningsveste (materialets beskaffenhed).

Varen er ikke blot legetøj og er derfor udelukket fra pos. 9503.

Da varen er sikker nok til at holde et barn oppe i vandet, tariferes den under KN-kode 9506 29 00.


Top