Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0070

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 70/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

OJ L 245, 7.9.2006, p. 40–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 64 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 64 - 65
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 138 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/70(2)/oj

7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/40


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 70/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XXI til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 52/2006 af 28. april 2006 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 af 7. september 2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1553/2005 af 7. september 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) (3) bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1722/2005 af 20. oktober 2005 om principperne for opgørelse af boligtjenester til brug i forbindelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (4) bør indarbejdes i aftalen.

(5)

Kommissionens henstilling KOM(2005) 217 af 25. maj 2005 om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed (5) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XXI til aftalen foretages følgende ændringer:

1.

Følgende punkt indsættes efter punkt 18p (Kommissionens forordning (EF) nr. 13/2005):

»18q.

32005 R 1552: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 af 7. september 2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 1).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Denne forordning finder ikke anvendelse på Liechtenstein.«

2.

Følgende indsættes i punkt 18i (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003):

», ændret ved:

32005 R 1553: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1553/2005 af 7. september 2005 (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 6).«

3.

Følgende punkt indsættes efter punkt 19t (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1161/2005):

»19u.

32005 R 1722: Kommissionens forordning (EF) nr. 1722/2005 af 20. oktober 2005 om principperne for opgørelse af boligtjenester til brug i forbindelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EUT L 276 af 21.10.2005, s. 5).«

4.

Følgende punkt indsættes efter punkt 17b (Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002):

»RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter skal tage indholdet af følgende retsakt til efterretning:

17c.

52005 PC 0217: Kommissionens henstilling KOM(2005) 217 af 25. maj 2005 om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed (EUT C 172 af 12.7.2005, s. 22).«

Artikel 2

Den norske udgave af forordning (EF) nr. 1552/2005 og den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 1553/2005, 1722/2005 og henstilling KOM(2005) 217, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (6).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 175 af 29.6.2006, s. 103.

(2)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 1.

(3)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 6.

(4)  EUT L 276 af 21.10.2005, s. 5.

(5)  EUT C 172 af 12.7.2005, s. 22.

(6)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top