Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0514

2006/514/EF: Kommissionens beslutning af 20. juli 2006 om overensstemmelse mellem visse standarder og det almindelige sikkerhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og offentliggørelse af referencerne for de pågældende standarder i Den Europæiske Unions Tidende (meddelt under nummer K(2006) 3277) (EØS-relevant tekst)

OJ L 200, 22.7.2006, p. 35–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 999–1001 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 8 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 8 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 84 - 86

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/514/oj

22.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 200/35


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. juli 2006

om overensstemmelse mellem visse standarder og det almindelige sikkerhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og offentliggørelse af referencerne for de pågældende standarder i Den Europæiske Unions Tidende

(meddelt under nummer K(2006) 3277)

(EØS-relevant tekst)

(2006/514/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (1), særlig artikel 4, stk. 2, andet og fjerde afsnit,

efter høring af det stående udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF må producenter kun markedsføre sikre produkter.

(2)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF formodes et produkt at være sikkert for så vidt angår de risici og risikokategorier, der er omfattet af de pågældende nationale standarder, når det er i overensstemmelse med ikke-bindende nationale standarder, der gennemfører europæiske standarder, for hvilke Kommissionen i overensstemmelse med direktivets artikel 4 har offentliggjort referencerne i Den Europæiske Unions Tidende.

(3)

I henhold til direktivets artikel 4, stk. 1, skal europæiske standardiseringsorganer, for hvilke Kommissionen har fastsat mandater, fastsætte europæiske standarder. Kommissionen offentliggør referencerne for disse standarder.

(4)

Ved direktivets artikel 4, stk. 2, er der fastsat en procedure for offentliggørelsen af referencer for standarder, der er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer inden dette direktivs ikrafttræden. Hvis sådanne standarder sikrer overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav, beslutter Kommissionen at offentliggøre deres referencer i Den Europæiske Unions Tidende. I sådanne tilfælde træffer Kommissionen på eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat og efter proceduren i direktivets artikel 15, stk. 2, afgørelse om, hvorvidt den pågældende standard er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav. Kommissionen træffer beslutning om offentliggørelse af referencerne efter at have hørt det udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF. Den underretter medlemsstaterne om sin beslutning.

(5)

De europæiske standardiseringsorganer har imidlertid vedtaget flere standarder siden direktivets ikrafttræden uden at have haft mandat i henhold til direktivets artikel 4, stk. 1. Den lovgivende myndigheds hensigt har været at sikre samarbejdet med de europæiske standardiseringsorganer og at få anerkendt egnede sikkerhedsstandarder for produkter, der hører under direktivets anvendelsesområde, men for hvilke Kommissionen ikke har fastsat mandater i overensstemmelse med de relevante bestemmelser omhandlet i direktivets artikel 4. Det bør derfor overvejes at offentliggøre referencerne for disse standarder og i det øjemed at følge proceduren i artikel 4, stk. 2.

(6)

Denne beslutning om overensstemmelse mellem de standarder, der er anført i bilaget, og de almindelige sikkerhedskrav, tages på Kommissionens initiativ.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til direktiv 2001/95/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De standarder, der er anført i bilaget, er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF for så vidt angår de risici, de omfatter.

Artikel 2

Referencerne for standarderne anført i bilaget offentliggøres i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(2)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Ændret ved direktiv 98/48/EF (EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18).


BILAG

Standarderne omhandlet i denne beslutnings artikel 1 og 2:

1)

EN 581-1:2006 »Udendørs møbler. Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug. Del 1: Generelle sikkerhedskrav«

2)

EN 957-1:2005 »Stationært træningsudstyr — Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder«

3)

EN 957-2:2003 »Stationært træningsudstyr — Del 2: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for styrketræningsudstyr«

4)

EN 957-4:1996 »Stationært træningsudstyr. Del 4: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til bænke for styrketræning«

5)

EN 957-5:1996 »Stationært træningsudstyr. Del 5: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for træningsudstyr med pedalkranke«

6)

EN 957-6:2001 »Stationært styrketræningsudstyr — Del 6: Løbebånd, supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder«

7)

EN 957-7:1998 »Stationært træningsudstyr. Del 7: Romaskiner. Specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder«

8)

EN 957-8:1998 »Stationært træningsudstyr. Del 8: Stepmaskiner, rulletrappemaskiner og trappemaskiner. Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder«

9)

EN 957-9:2003 »Stationært træningsudstyr — Del 9: Elliptiske træningsmaskiner, yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder«

10)

EN 957-10:2005 »Stationært træningsudstyr — Del 10: Motionscykler med fast drev eller uden frihjul — Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder«

11)

EN 13209-1:2004 »Børneomsorgsprodukter — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder — Del 1: Bærestole«

12)

EN 14682:2004 »Sikkerhed ved børnetøj — Snore og bændler på børnetøj — Specifikationer«

13)

EN 14764:2005 »By- og trekkingcykler — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder«

14)

EN 14766:2005 »Mountainbikes — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder«

15)

EN 14781:2005 »Racercykler — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder«

16)

EN 14872:2006 »Cykler — Tilbehør til cykler — Bagagebærer«


Top