Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1125

Kommissionens forordning (EF) nr. 1125/2006 af 21. juli 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

OJ L 200, 22.7.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 146–147 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 020 P. 176 - 177
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 020 P. 176 - 177
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 224 - 225

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1125/oj

22.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 200/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1125/2006

af 21. juli 2006

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på grundlag af specifikke fællesskabsregler med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), i et tidsrum på tre måneder.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juli 2006.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 996/2006 (EUT L 179 af 1.7.2006, s. 26).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

1.

Spiseligt slagteribiprodukt, tørrede svineører, også hvis det anvendes til dyrefoder.

0210 99 49

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1 og 6 vedrørende fortolkningen af den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 1 a) til kapitel 5, og teksten til KN-kode 0210, 0210 99 og 0210 99 49.

Det spiselige slagteribiprodukt, tørrede svineører, tariferes under kapitel 2 og ikke under kapitel 5, som ikke omfatter spiselige produkter (HS bestemmelse 1 a) til kapitel

Tørring af svineører ændrer ikke deres oprindelige karakteristika som nævnt i bestemmelse 1 til kapitel 23.

Tørring af svineører ændrer ikke deres egnethed som menneskeføde (forklarende bemærkninger til HS, kapitel 2, almindelige bemærkninger, tredje afsnit, punkt 1, og fjerde afsnit).

2.

Tørret slagteribiprodukt, svineører, uegnet til menneskeføde.

0511 99 90

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1 og 6 vedrørende fortolkningen af den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 1 a) til kapitel 2, og teksten til KN-kode 0511, 0511 99 og 0511 99 90.

Som ikke spiseligt slagteribiprodukt skal tørrede svineører tariferes under kapitel 5 og ikke under kapitel 2, jf. bestemmelse 1 a) til kapitel 2.

Tørring af svineører ændrer ikke deres oprindelige karakteristika som nævnt i bestemmelse 1 til kapitel 23.


Top