EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0950

Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2006 af 28. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for import og raffinering af sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

OJ L 178, 1.7.2006, p. 1–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 205–227 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 93 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 93 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; ophævet ved 32009R0891 . Latest consolidated version: 27/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/950/oj

1.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 950/2006

af 28. juni 2006

om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for import og raffinering af sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 40, stk. 1, litra e), nr. iii), og artikel 40, stk. 1, litra f), og artikel 44, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 1, stk. 1, i protokol nr. 3 om AVS-sukker (i det følgende benævnt »AVS-protokollen«), der er knyttet til bilag V til den partnerskabsaftale mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden, der blev undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou (2) (i det følgende benævnt »AVS-EF-partnerskabsaftalen«), og artikel 1, stk. 1, i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Indien om rørsukker (3) (i det følgende benævnt »aftalen med Indien«), fastsættes det, at EF er forpligtet til at købe og importere fastsatte mængder af rørsukker med oprindelse i AVS-staterne eller Indien til garanterede priser, og at disse lande forpligter sig til at levere disse mængder til EF.

(2)

I artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006 er det fastsat, at importtolden for rørsukker til raffinering henhørende under KN-kode 1701 11 10 med oprindelse i de i bilag VI nævnte stater suspenderes for den supplerende mængde, der er nødvendig for at sikre en passende forsyning til EF-raffinaderierne i hvert af produktionsårene 2006/07, 2007/08 og 2008/09.

(3)

Ifølge artikel 4, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 2007/2000 af 18. september 2000 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces samt om ændring af forordning (EF) nr. 2820/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 1763/1999 og forordning (EF) nr. 6/2000 (4) er import af sukkerprodukter henhørende under KN-kode 1701 og 1702 med oprindelse i Albanien, Bosnien og Hercegovina samt i Montenegros, Serbiens eller Kosovos toldområde (5) omfattet af toldfrie toldkontingenter. Reglerne for åbning og forvaltning af de nævnte toldkontingenter er fastlagt ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1004/2005 af 30. juni 2005 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for sukkerprodukter med oprindelse i Albanien, Bosnien-Hercegovina og Serbien, Montenegro og Kosovo, jf. forordning (EF) nr. 2007/2000 (6). Af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 1004/2005 ophæves, og alle gennemførelsesbestemmelser vedrørende indførsel og raffinering af sukkerprodukter bør samles i én forordning.

(4)

Ifølge artikel 27, stk. 2, i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side (7), der trådte i kraft den 1. januar 2006, indrømmer EF toldfri import til EF af produkter henhørende under KN-kode 1701 og 1702 med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien inden for et årligt toldkontingent på 7 000 tons (nettovægt). Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2151/2005 af 23. december 2005 om åbning og forvaltning af toldkontingentet for sukkerprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, jf. stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side (8), blev det omhandlede kontingent åbnet fra den 1. januar 2006. Af klarhedshensyn bør der fastsættes regler for åbning og forvaltning af det omhandlede kontingent i denne forordning fra den 1. januar 2007. Derfor bør forordning (EF) nr. 2151/2005 ophæves fra denne dato.

(5)

Med henblik på forvaltningen af det traditionelle behov for forsyning med importeret råsukker til raffinering som omhandlet i artikel 29 i forordning (EF) nr. 318/2006 er der behov for specifikke gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09. Derfor bør anvendelsen af nærværende forordning begrænses til disse produktionsår.

(6)

Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvendes Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (9) og de særlige bestemmelser, der gælder for sukkersektoren i medfør af Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår samhandelen med tredjelande med sukker (ny forordning vedrørende (10)»tredjelandsforvaltning«), på importlicenser, der udstedes i henhold til nærværende forordning. Med henblik på at lette forvaltningen af importen i henhold til denne forordning og sikre overholdelsen af de årlige begrænsninger bør der endvidere udarbejdes detaljerede regler for importlicenserne for råsukker udtrykt i hvidt sukker.

(7)

I artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 er det fastsat, at ansøgninger om importlicenser for sukker med garanteret pris ledsages af en eksportlicens fra myndighederne i eksportlandet til attestering af, at sukkeret overholder reglerne i de pågældende ordninger. For Serbiens, Montenegros og Kosovos vedkommende bør der for at sikre en økonomisk bæredygtig udvikling i disse områders sukkersektor, og fordi toldkontingentet er relativt stort, også forelægges en eksportlicens ved import af sukker inden for rammerne af disse kontingenter. Følgelig bør udformningen af denne licens og procedurerne for at anvende den fastlægges nærmere.

(8)

Da der ikke er fastsat en overskridelsesmargen for de samlede toldkontingenter, der er omhandlet i artikel 28 i forordning (EF) nr. 318/2006, anvendes den i den fælles toldtarif fastsatte afgift fuldt ud på samtlige mængder, der omregnet til hvidt sukker importeres ud over de mængder, som er fastsat i importlicensen.

(9)

I artikel 29, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 fastlægges raffineringsindustriens traditionelle forsyningsbehov for hver medlemsstat. For at garantere de pågældende medlemsstaters heltidsraffinaderier, at de kan råde over importlicenser for den mængde sukker til raffinering, der er angivet i de omhandlede stykker, og undgå misbrug i form af handel med licenser, bør det fastsættes, at kun heltidsraffinaderier i den berørte medlemsstat kan ansøge om importlicenser for sukker til raffinering frem til en dato, der fastsættes for hvert præferencesukker.

(10)

Hvad angår det præferencesukker, der er omhandlet i AVS-protokollen og i aftalen med Indien, bør der i betragtning af, at der kan opstå uforudsigelige forsinkelser mellem indskibning og levering af et parti sukker, være mulighed for en vis smidighed i håndhævelsen af leveringsperioderne af hensyn til sådanne forsinkelser. Da det omhandlede sukker endvidere ifølge bestemmelserne i de pågældende aftaler er omfattet af en leveringsforpligtelse og ikke hører under toldkontingenterne, bør der ifølge almindelig handelspraksis anvendes en vis smidighed, både hvad gælder de samlede mængder, der leveres i en leveringsperiode, og datoen for en periodes begyndelse.

(11)

I artikel 7 i AVS-protokollen og artikel 7 i aftalen med Indien er der fastsat bestemmelser, som finder anvendelse, når en stat ikke har opfyldt sine leveringsforpligtelser i en leveringsperiode. Med henblik på disse bestemmelsers anvendelse bør det defineres, hvordan leveringstidspunktet for et parti præferencesukker fastsættes.

(12)

Bestemmelserne vedrørende bevis for oprindelse, jf. artikel 14 i protokol nr. 1 knyttet til bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen, artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2007/2000 eller artikel 47 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (11), finder anvendelse på de produkter, der importeres i henhold til nærværende forordning.

(13)

Efter Østrigs, Finlands og Sveriges og siden Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af EU har EF i forbindelse med afslutningen af forhandlingerne på grundlag af artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) forpligtet sig til at importere en mængde rårørsukker fra tredjelande til raffinering til en told på 98 EUR pr. ton.

(14)

Af hensyn til den traditionelle import af toldkontingentmængder, som er omfattet af de indrømmelser, der er opført på liste »CXL — De Europæiske Fællesskaber«, jf. artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (12), bør kontingentet på 96 801 tons fra den 1. juli 2006 fordeles mellem oprindelseslandene ved hjælp af samme fordelingsnøgle som tidligere.

(15)

Da produktionsåret 2006/07 varer femten måneder, bør de årlige toldkontingenter tilpasses for dette produktionsår.

(16)

For at sikre, at præferenceindførslerne i forbindelse med denne forordning administreres effektivt, bør der fastsættes foranstaltninger så medlemsstaterne kan registrere relevante oplysninger og meddele dem til Kommissionen. For at forbedre kontrollen bør importen af produkter inden for rammerne af et årligt toldkontingent eller en præferenceaftale kontrolovervåges i overensstemmelse med artikel 308d i forordning (EØF) nr. 2454/93.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

1.   Ved denne forordning fastsættes der for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter, der er omhandlet i:

a)

AVS-protokollens artikel 1, stk. 1

b)

artikel 1, stk. 1, i aftalen med Indien

c)

artikel 26, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 318/2006

d)

artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006

e)

liste »CXL — De Europæiske Fællesskaber«, jf. artikel 1 i forordning (EF) nr. 1095/96

f)

artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2007/2000

g)

artikel 27, stk. 2, i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2.   I bilag I angives løbenumrene for de mængder, der importeres i henhold til bestemmelserne i stk. 1, litra c)-g) (i det følgende benævnt »toldkontingenter«), og bestemmelserne i samme stykkes litra a) og b) (i det følgende benævnt »leveringsforpligtelser«) for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

a)

»AVS-/indisk sukker«: sukker, der henhører under KN-kode 1701 med oprindelse i de i bilag VI til forordning (EF) nr. 318/2006 nævnte stater, og som importeres til EF i medfør af AVS-protokollen eller aftalen med Indien

b)

»supplerende sukker«: den supplerende mængde sukker, der er omhandlet i artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006, for hvilken importtolden for rørsukker til raffinering henhørende under KN-kode 1701 11 10 med oprindelse i de stater, der er nævnt i bilag VI til samme forordning, suspenderes

c)

»CXL-indrømmelsessukker«: det rårørsukker, der er opført på liste »CXL — De Europæiske Fællesskaber«, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1095/96

d)

»Balkan-sukker«: sukkerprodukter henhørende under KN-kode 1701 og 1702 med oprindelse i Albanien, Bosnien og Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og importeret til EF i henhold til forordning (EF) nr. 2007/2000 og stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

e)

»sukker — undtagelsesvis import«: de i artikel 26, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 omhandlede produkter

f)

»sukker — import til industrien«: de i artikel 26, stk. 3, i forordning (EF) nr. 318/2006 omhandlede produkter

g)

»AVS-protokollen«: protokol nr. 3 om AVS-sukker, der er knyttet til bilag V til den partnerskabsaftale mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden, der blev undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (i det følgende benævnt »AVS-EF-partnerskabsaftalen«)

h)

»aftalen med Indien«: aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Indien om rørsukker

i)

»leveringsperiode«: den periode, der er defineret i AVS-protokollens artikel 4 og artikel 4 i aftalen med Indien

j)

»parti«: den mængde sukker, der befinder sig på et givet fartøj, og som reelt losses i en europæisk havn i EU

k)

»vægt tel quel«: vægten af sukkeret i foreliggende stand

l)

»polariseringsgrad«: det importerede råsukkers reelle polariseringsgrad, der om nødvendigt er kontrolleret af medlemsstaternes myndigheder efter den polarimetriske metode, og som udtrykkes med seks decimaler

m)

»arbejdsdag«: en arbejdsdag i Kommissionen, jf. artikel 2 i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 (13)

n)

»raffinering«: forarbejdning af råsukker til hvidt sukker, jf. definitionen i artikel 2 i forordning (EF) nr. 318/2006, og enhver anden tilsvarende teknisk forarbejdning af hvidt sukker i løs afladning

o)

»heltidsraffinaderier«: de i artikel 2, nr. 13), i forordning (EF) nr. 318/2006 omhandlede raffinaderier.

KAPITEL II

IMPORTLICENSER

Artikel 3

Ved import i henhold til artikel 1 skal der forelægges en importlicens, der er udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 951/2006, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 4

1.   Importlicensansøgninger indsendes til medlemsstaternes myndigheder.

2.   Importlicensansøgninger indsendes hver uge fra mandag til fredag fra datoen i denne artikels stk. 5, indtil udstedelsen af de i artikel 5, stk. 3, andet afsnit, omhandlede licenser afbrydes.

Ansøgeren indsender licensansøgningen til myndighederne i den medlemsstat, hvor han er momsregistreret.

En ansøger kan kun indgive én licensansøgning pr. uge og pr. løbenummer. Hvis en ansøger i en given uge forelægger flere ansøgninger for et løbenummer, afvises alle vedkommendes ansøgninger for dette løbenummer for den pågældende uge, og den sikkerhed, der er stillet ved ansøgningernes indgivelse, inddrages af den pågældende medlemsstat.

3.   I rubrik 20 i ansøgningen om importlicens og licensen anføres en af følgende angivelser: »sukker til raffinering« eller »sukker, der ikke er til raffinering«. Angivelsen hænger ikke sammen med den KN-kode, for hvilken ansøgningen er indsendt, eller under hvilken sukkeret importeres.

4.   En ansøgning om importlicens ledsages af:

a)

dokumentation for, at ansøgeren har stillet en sikkerhed på 20 EUR pr. ton af den sukkermængde, der er anført i licensens rubrik 17

b)

for sukker til raffinering et bindende tilsagn fra en sukkerproducent, der er godkendt i henhold til artikel 17 i forordning nr. (EF) nr. 318/2006, om at den pågældende sukkermængde vil blive raffineret inden udgangen af den tredje måned, der følger udløbet af den måned, hvor importlicensen er gyldig.

5.   For toldkontingenternes vedkommende begynder den første periode for ansøgning om importlicenser på dagen, hvor det pågældende kontingent åbnes.

For AVS-/indisk sukkers vedkommende begynder den første periode for ansøgning om importlicenser den sidste mandag inden den 10. juni i den foregående leveringsperiode. Når den mængde, der er pligt til at levere i en given leveringsperiode, er nået for et af eksportlandene, begynder den første periode for ansøgning om licenser for den følgende leveringsperiode for det pågældende land, den sidste mandag inden den 6. maj.

Artikel 5

1.   Senest den første arbejdsdag i hver uge giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de mængder hvidt sukker, eller i givet fald råsukker udtrykt i hvidt sukker, for hvilke der er ansøgt om importlicenser i løbet af den foregående uge, eventuelt efter anvendelse af den acceptkoefficient, som er omhandlet i artikel 10, stk. 2.

De ønskede mængder opdeles efter ottecifret KN-kode med angivelse af produktionsåret eller leveringsperioden, mængderne pr. oprindelsesland, og om licensansøgningen vedrører sukker til raffinering eller sukker, der ikke er til raffinering. Hvis der ikke er indsendt nogen importlicensansøgninger, underretter medlemsstaterne også Kommissionen.

2.   Kommissionen fører hver uge regnskab over de mængder, der er ansøgt om importlicens for.

3.   Når licensansøgningerne når op på eller overskrider den leveringspligtige mængde, der i henhold til artikel 12 er fastsat for hvert land for AVS-/indisk sukker, eller et toldkontingent for andet sukker, fastsætter Kommissionen en tildelingskoefficient i forhold til den disponible mængde, og medlemsstaterne anvender denne på hver ansøgning.

Kommissionen meddeler ligeledes medlemsstaterne, at da grænsen er nået, vil licensansøgninger vedrørende denne leveringsforpligtelse eller dette toldkontingent ikke længere komme i betragtning.

Overskrides et lands forpligtelse til levering af AVS-/indisk sukker ikke med mere end 5 % af dets leveringsforpligtelse og 5 000 ton, er tildelingskoefficienten for dette land 100 %.

4.   Har Kommissionen underrettet medlemsstaterne om, at grænsen for at godkende licensansøgninger er nået, og hvis det i stk. 2 omhandlede regnskab viser, at der stadig findes disponible mængder, der kan bruges i forbindelse med leveringsforpligtelser for AVS-/indisk sukker eller toldkontingenter for andet sukker, underretter Kommissionen medlemsstaterne om, at grænsen alligevel ikke er nået.

Artikel 6

1.   Licenserne udstedes den tredje arbejdsdag efter den dag, hvor meddelelsen i artikel 5, stk. 1, blev givet. For de mængder, der skal leveres, tager medlemsstaterne hensyn til den tildelingskoefficient, som Kommissionen eventuelt har fastsat inden for denne frist, jf. nævnte artikels stk. 3.

2.   For toldkontingenter er licenserne gyldige indtil udgangen af det produktionsår, de er udstedt for.

3.   Den første arbejdsdag i hver uge giver medlemsstaterne, særskilt for hvert toldkontingent og hver leveringsforpligtelse og hvert oprindelsesland Kommissionen meddelelse om de sukkermængder, for hvilke der er udstedt importlicenser i løbet af den foregående uge, idet der skelnes mellem sukker til raffinering og sukker, der ikke er raffinering.

4.   Overdrages en importlicens i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1291/2000, underretter den overdragende øjeblikkeligt myndighederne i den medlemsstat, der har udstedt licensen. Forpligtelsen til import og raffinering kan ikke overdrages.

5.   For importlicenser for sukker, der ikke er til raffinering, og uanset artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000 gælder følgende:

a)

Tilbageleveres licensen til det udstedende organ i løbet af de første tres dage af gyldighedsperioden, nedsættes den sikkerhedsstillelse, der inddrages, med 80 %.

b)

Tilbageleveres licensen til det udstedende organ fra gyldighedsperiodens 61. dag og frem til gyldighedsperiodens ophør, nedsættes den sikkerhedsstillelse, der inddrages, med 50 %.

6.   Medlemsstaterne meddeler senest den første arbejdsdag i hver uge Kommissionen, for hvilke mængder der er tilbageleveret licenser i løbet af den foregående uge i henhold til denne artikels stk. 5. Inden for rammerne af de i henhold til artikel 12 fastsatte leveringsforpligtelser og de i artikel 19, 24 og 28 omhandlede toldkontingenter lægges de mængder, som er anført i de licenser, som er tilbageleveret i henhold til denne artikels stk. 5, til leveringsforpligtelserne eller det pågældende toldkontingent.

Artikel 7

1.   Hver medlemsstat fører regnskab over de mængder hvidt sukker og råsukker, der reelt importeres i medfør af de i artikel 6, stk. 1, nævnte importlicenser, og omregner eventuelt råsukkermængder til hvidt sukker på grundlag af polariseringsgraden efter metoden i punkt III.3 i bilag I til forordning (EF) nr. 318/2006.

2.   Hvis overgangen til fri omsætning ikke finder sted i den medlemsstat, der har udstedt importlicensen, opbevarer medlemsstaten, hvor produkterne overgår til fri omsætning, den originale importlicens og eventuelt det supplerende dokument, som er udfyldt i overensstemmelse med artikel 22 og 23, og sender en kopi til den medlemsstat, som har udstedt importlicensen.

3.   I henhold til artikel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 anvendes den fulde toldsats i den fælles toldtarif, der gælder den dag, hvor produkterne overgår til fri omsætning, undtagen i de i nærværende forordnings artikel 15, stk. 3, omhandlede tilfælde, på alle de mængder hvidt sukker udtrykt i vægt tel quel, råsukker udtrykt i hvidt sukker, eller for CXL-indrømmelsessukker, råsukker udtrykt i vægt tel quel, der importeres ud over de mængder, som er anført i den pågældende importlicens.

Artikel 8

Medlemsstaterne giver særskilt for hvert toldkontingent eller hver leveringsforpligtelse og hvert oprindelsesland Kommissionen meddelelse om følgende:

a)

inden udgangen af hver måned de mængder sukker udtrykt i vægt tel quel og i hvidt sukker, der reelt blev importeret i den måned, der ligger tre måneder tilbage

b)

inden den 1. marts for så vidt angår det foregående produktionsår eller den foregående leveringsperiode:

i)

den samlede mængde, der reelt blev importeret:

i form af sukker til raffinering, udtrykt i vægt tel quel og i hvidt sukker

i form af sukker, der ikke er til raffinering, udtrykt i vægt tel quel og i hvidt sukker

ii)

den mængde sukker, udtrykt i vægt tel quel og i hvidt sukker, der reelt blev raffineret.

Artikel 9

1.   Meddelelserne i artikel 5, stk. 1, artikel 6, stk. 3 og 6, og artikel 8 fremsendes elektronisk på de formularer, som Kommissionen har stillet til rådighed for medlemsstaterne til det formål.

2.   På Kommissionens opfordring giver medlemsstaterne den nærmere oplysninger om de produktmængder, der er overgået til fri omsætning i henhold til toldkontingenter og præferenceaftaler i løbet af visse måneder, som skal specificeres i overensstemmelse med artikel 308d i forordning (EØF) nr. 2454/93.

KAPITEL III

TRADITIONELLE FORSYNINGSBEHOV

Artikel 10

1.   Uanset artikel 4, stk. 1, og inden for de mængder pr. medlemsstat, for hvilke der kan udstedes importlicenser for sukker til raffinering inden for rammerne af det traditionelle forsyningsbehov, jf. artikel 29, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 318/2006, kan der kun indsendes importlicensansøgninger for sukker til raffinering til den pågældende medlemsstats myndigheder af:

a)

heltidsraffinaderier, der er etableret i denne medlemsstat, indtil den 30. juni i produktionsåret

b)

alle EU's heltidsraffinaderier fra den 30. juni indtil produktionsårets udgang.

2.   De berørte medlemsstater fører hver uge regnskab over alle ansøgninger om importlicenser for sukker til raffinering undtagen ansøgninger uden nedsættelse af den fulde importtold.

Medmindre denne artikels stk. 3 og artikel 5, stk. 3, finder anvendelse, gælder følgende: Hvis den mængde sukker til raffinering, der i en medlemsstat ansøges om importlicenser for i et produktionsår, svarer til eller overstiger den grænsemængde, der er nævnt i nærværende artikels stk. 1, idet der ses bort fra ansøgninger uden nedsættelse af den fulde importtold, underretter medlemsstaten Kommissionen om, at grænsen for dens traditionelle forsyningsbehov, der dækkes ved import, er nået og fastsætter eventuelt en acceptkoefficient i forhold til den disponible mængde, og denne anvendes på hver ansøgning om licens for sukker til raffinering for den igangværende uge.

3.   Medmindre artikel 5, stk. 3, finder anvendelse, gælder følgende: Hvis den mængde sukker til raffinering, der ansøges om importlicenser for i et produktionsår, svarer til de samlede mængder, der er nævnt i nærværende artikels stk. 2, idet der ses bort fra ansøgninger uden nedsættelse af den fulde importtold, underretter Kommissionen medlemsstaterne om, at grænsen for EF's traditionelle forsyningsbehov, der dækkes ved import, er nået.

Fra den i første afsnit omhandlede underretning til det pågældende produktionsårs udgang kan enhver ansøge om licenser for sukker til raffinering undtagen for AVS-/indisk sukker i den leveringsperiode, som begynder i løbet af dette produktionsår. Ansøgninger om importlicenser for AVS-/indisk sukker til raffinering indsendes i dette tilfælde i overensstemmelse med stk. 1, litra a), og bogføres som traditionelle forsyningsbehov for det følgende produktionsår.

Artikel 11

1.   Hver indehaver af en importlicens for sukker til raffinering forelægger senest seks måneder efter udløbet af den pågældende licens den licensudstedende medlemsstat dokumentation for, at raffineringen har fundet sted. Raffineres sukkeret ikke inden den fastsatte frist, jf. artikel 4, stk. 4, litra b), betaler ansøgeren inden den 1. juni efter det pågældende produktionsår et beløb på 500 EUR pr. ton for de mængder sukker, der ikke er raffineret, medmindre der er tale om force majeure eller ekstraordinære tekniske årsager.

2.   Alle sukkerproducenter, der er godkendt i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 318/2006, giver, inden den 1. marts efter det pågældende produktionsår, medlemsstatens myndigheder meddelelse om de mængder sukker, de har raffineret for det omhandlede produktionsår med angivelse af:

a)

de sukkermængder, der svarer til importlicenserne for sukker til raffinering, med angivelse af de pågældende licensers referencer

b)

de sukkermængder, der er produceret i EF, med angivelse af referencerne for den godkendte virksomhed, der har produceret dette sukker

c)

de øvrige sukkermængder med angivelse af, hvor de kommer fra.

3.   Alle godkendte sukkerproducenter betaler inden den 1. juni efter det pågældende produktionsår et beløb på 500 EUR pr. ton for den mængde sukker, for hvilken:

a)

fristen i artikel 4, stk. 4, litra b), ikke er overholdt

b)

det ikke kan dokumenteres over for myndighederne, at det i denne artikels stk. 2, litra c), omhandlede sukker ikke er importeret sukker, der ikke er til raffinering, eller, hvis det drejer sig om sukker til raffinering, at den manglende raffinering skyldes ekstraordinære tekniske årsager eller force majeure.

KAPITEL IV

AVS-/INDISK SUKKER

Artikel 12

1.   De leveringspligtige mængder for hvert berørt eksportland fastlægges efter proceduren i artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 i henhold til artikel 3 og 7 i AVS-protokollen, artikel 3 og 7 i aftalen med Indien og artikel 14 og 15 i nærværende forordning.

2.   De leveringspligtige mængder for en leveringsperiode:

a)

fastlægges foreløbigt inden den 1. maj før den pågældende periode

b)

vedtages inden den 1. februar i den pågældende periode

c)

justeres lejlighedsvis i løbet af den pågældende periode, hvis nye oplysninger gør det nødvendigt, bl.a. for at løse problemer i særlige, behørigt begrundede tilfælde.

De leveringsforpligtelser, der tages i betragtning ved udstedelsen af de i artikel 5 omhandlede licenser, er lig med de mængder, der fastlægges efter nærværende artikels stk. 1, eventuelt justeret ifølge beslutninger, der træffes efter artikel 3 og 7 i AVS-protokollen og efter artikel 3 og 7 i aftalen med Indien.

3.   De leveringspligtige mængder fastlægges under hensyntagen til:

a)

de leveringer, der rent faktisk blev konstateret i de foregående leveringsperioder

b)

de mængder, som ifølge erklæring ikke har kunnet leveres, jf. artikel 7 i AVS-protokollen og artikel 7 i aftalen med Indien.

Overskrider de mængder, som der er udstedt importlicenser for, de mængder, der er konstateret leveret for de foregående leveringsperioder, lægges de nominelle licensmængder, med hensyn til hvilke det ikke har kunnet konstateres, at de rent faktisk er importeret til EF, til de i første afsnit, litra a), omhandlede mængder uden at foregribe resultaterne af undersøgelser, som myndighederne skal foretage.

4.   De i stk. 2, litra c), omhandlede justeringer kan indebære overførsel af mængder mellem to på hinanden følgende leveringsperioder, hvis det ikke skaber forstyrrelser i den forsyningsordning, som er omhandlet i artikel 29 i forordning (EF) nr. 318/2006.

5.   De samlede leveringspligtige mængder for hver leveringsperiode for de berørte eksportlande importeres som AVS-/indisk sukker til nultold inden for rammerne af leveringsforpligtelserne.

Artikel 13

1.   Den dato, hvor det konstateres, at et parti AVS-/indisk sukker er blevet leveret, er den dato, hvor partiet frembydes for toldmyndighederne, jf. artikel 40 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (14).

Datoen for konstatering af leveringen dokumenteres ved, at der forelægges en kopi af det supplerende dokument, jf. artikel 17, stk. 1, eller artikel 18, stk. 2, i nærværende forordning.

2.   Uanset stk. 1 er datoen for konstatering af levering, hvis importøren forelægger en erklæring, der er udfærdiget af kaptajnen på det pågældende fartøj, og som er påtegnet af havnemyndighederne og angiver, at det pågældende parti er parat til at blive losset i den pågældende havn, den dato, der er nævnt i den pågældende erklæring, og fra hvilken partiet er parat til at blive losset.

Artikel 14

1.   Hvis en mængde AVS-/indisk sukker, der udgør hele eller en del af den leveringspligtige mængde leveres efter udløbet af den pågældende leveringsperiode, afskrives leveringen alligevel for denne periode, hvis den pågældende mængde blev indskibet rettidigt i eksporthavnen, idet der tages hensyn til den normale transporttid.

Den normale transporttid er det antal dage, der fremkommer ved at dele afstanden i sømil ad den normale rute mellem de pågældende to havne med 480.

2.   Stk. 1 gælder ikke for en mængde, som Kommissionen har truffet afgørelse om i henhold til artikel 7, stk. 1 eller 2, i AVS-protokollen eller artikel 7, stk. 1 eller 2, i aftalen med Indien.

Artikel 15

1.   Hvis den samlede mængde AVS-/indisk sukker, der er afskrevet for en given leveringsperiode, for et eksportland er lavere end den leveringspligtige mængde, anvendes bestemmelserne i artikel 7 i AVS-protokollen eller artikel 7 i aftalen med Indien.

2.   Stk. 1 anvendes ikke, hvis forskellen mellem den leveringspligtige mængde og den samlede mængde AVS-/indisk sukker, der er afskrevet, ikke er mere end 5 % af den leveringspligtige mængde og 5 000 tons sukker udtrykt i hvidt sukker.

3.   De mængder, der importeres inden for rammerne af den positive tolerance, som er fastsat i artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000, henføres uanset artikel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 under ordningen for AVS-/indisk sukker, såfremt de er omfattet af det oprindelsescertifikat, som er omhandlet i artikel 16 eller 17 i nærværende forordning.

4.   Anvendes stk. 2 og 3, forhøjer eller nedsætter Kommissionen den leveringspligtige mængde for den følgende leveringsperiode med restmængden af forskellene.

Artikel 16

1.   Importlicensansøgningen og importlicensen indeholder følgende angivelser:

a)

i rubrik 8: oprindelseslandet (land omfattet af AVS-protokollen eller Indien)

b)

i rubrik 17 og 18: den mængde sukker, udtrykt i hvidt sukker, der ikke må overstige leveringsforpligtelsen for det pågældende land, jf. artikel 12

c)

i rubrik 20: den pågældende leveringsperiode og mindst én af de angivelser, der er anført i del A i bilag III.

2.   Importlicensansøgningen ledsages af den originale eksportlicens fra myndighederne i eksportlandet, jf. forlægget i bilag II, for en mængde svarende til den mængde, der er anført i licensansøgningen. Denne eksportlicens kan erstattes af en kopi af oprindelsesbeviset, som eksportlandets myndigheder har bekræftet, jf. artikel 17 for landene omfattet af AVS-protokollen eller artikel 18 for Indien.

3.   Licenserne er gyldige indtil udløbet af den tredje måned efter den faktiske udstedelsesmåned for AVS-/indisk sukker, der ikke er til raffinering. For AVS-/indisk sukker til raffinering er licenserne gyldige indtil udløbet af den leveringsperiode, de vedrører, eller — hvad angår licenser udstedt fra den 1. april — indtil udløbet af den tredje måned efter den faktiske udstedelsesmåned.

4.   Uanset artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan en importlicens, som i rubrik 15 og 16 indeholder KN-kode 1701 99 10 og den tilhørende varebeskrivelse, anvendes til import af:

a)

sukker henhørende under KN-kode 1701 11 10, hvis det drejer sig om en licens for sukker til raffinering

b)

sukker henhørende under KN-kode 1701 11 90, hvis det drejer sig om en licens for sukker, der ikke er til raffinering.

Artikel 17

1.   Sammen med det oprindelsesbevis, der er nævnt i artikel 14 i protokol nr. 1 i bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen, forelægges der ved importen et supplerende dokument for toldmyndighederne med:

a)

mindst én af de angivelser, der er anført i del A i bilag III til denne forordning

b)

datoen for indskibning af produkterne og den pågældende leveringsperiode

c)

KN-kode for det pågældende produkt.

Oprindelsesbeviset er gyldigt uafhængigt af den leveringsperiode, der er nævnt i litra b).

2.   Oprindelsesbeviset og det supplerende dokument, der indeholder varebeskrivelsen for sukker henhørende under KN-kode 1701 99, kan eventuelt anvendes til import af sukker henhørende under KN-kode 1701 11.

3.   En kopi af det supplerende dokument, der er nævnt i stk. 1, og på hvilket følgende er anført, forelægges med henblik på kontrol af bl.a. leveringsperiode og mængder for myndighederne i den medlemsstat, hvor produkterne overgår til fri omsætning:

a)

den dato, hvor indskibning af sukkeret i eksporthavnen blev afsluttet, som fastslået i det relevante søfartsdokument

b)

den dato, der er nævnt i artikel 13, stk. 1

c)

oplysninger om importforretningen, herunder polariseringsgrad og de mængder udtrykt i vægt tel quel, der faktisk er importeret.

Artikel 18

1.   Ved anvendelsen af dette kapitel anses det sukker, hvis oprindelse er fastslået efter de gældende EF-bestemmelser, og for hvilket oprindelsesbeviset føres i form af et oprindelsescertifikat, som er udstedt i henhold til artikel 47 i forordning (EØF) nr. 2454/93, for at have oprindelse i Indien.

2.   Ved importen forelægges der et supplerende dokument for toldmyndighederne med:

a)

mindst én af de angivelser, der er anført i del A i bilag III

b)

datoen for indskibning af produkterne og den pågældende leveringsperiode, idet den anførte periode ikke påvirker oprindelsesbevisets gyldighed ved import

c)

KN-kode for det pågældende produkt.

3.   Oprindelsescertifikatet og det supplerende dokument, der indeholder varebeskrivelsen for sukker henhørende under KN-kode 1701 99, kan eventuelt anvendes til import af sukker henhørende under KN-kode 1701 11.

4.   En kopi af det supplerende dokument, der er nævnt i stk. 2, og på hvilket følgende er anført, forelægges med henblik på kontrol af bl.a. leveringsperiode og mængder for myndighederne i den medlemsstat, hvor produkterne overgår til fri omsætning:

a)

den dato, hvor indskibning af sukkeret i den indiske eksporthavn blev afsluttet, som fastslået i det relevante søfartsdokument

b)

den dato, der er nævnt i artikel 13, stk. 1

c)

oplysninger om importforretningen, herunder sukkerets polariseringsgrad og de mængder råsukker, der faktisk er blevet importeret.

KAPITEL V

SUPPLERENDE SUKKER

Artikel 19

1.   De manglende mængder, der er omhandlet i artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006, fastslås efter proceduren i artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 pr. produktionsår eller del af produktionsår på grundlag af en foreløbig og fuldstændig EF-forsyningsopgørelse for råsukker. Disse mængder importeres som supplerende sukker.

Med henblik på denne fastlæggelse evalueres de mængder sukker fra de franske oversøiske departementer og præferencesukker til direkte konsum, der skal tages i betragtning ved den enkelte opgørelse, hvert år på grundlag af de oplysninger, medlemsstaterne forelægger Kommissionen for de seneste produktionsår.

2.   De mængder, der er nævnt i stk. 1, fastlægges første gang inden den 31. oktober og revideres inden den 31. maj. Fremkommer der nye oplysninger, kan fastlæggelsen om nødvendigt revideres på et andet tidspunkt i produktionsåret.

Artikel 20

1.   Ved import inden for rammerne af de i artikel 19 nævnte mængder anvendes en minimumskøbspris for råsukker af standardkvalitet (cif franko ab europæiske havne i EU), som raffinaderierne skal betale.

2.   For hvert produktionsår svarer minimumskøbsprisen til den garanterede pris, der er omhandlet i artikel 30 i forordning (EF) nr. 318/2006.

Artikel 21

1.   Importlicensansøgningen og importlicensen indeholder følgende angivelser:

a)

i rubrik 8: oprindelseslandet eller oprindelseslandene (jf. bilag VI til forordning (EF) nr. 318/2006)

b)

i rubrik 17 og 18: den mængde råsukker, udtrykt i hvidt sukker, der ikke må overstige den mængde, som oprindeligt er fastlagt efter artikel 19

c)

i rubrik 20: det pågældende produktionsår og mindst én af de angivelser, der er anført i del B i bilag III.

2.   En ansøgning om importlicens ledsages af:

a)

den originale eksportlicens fra myndighederne i eksportlandet eller et af eksportlandene, jf. forlægget i bilag II, for en mængde svarende til den mængde, der er anført i licensansøgningen. Denne eksportlicens kan erstattes af en kopi af oprindelsesbeviset, som eksportlandets myndigheder har bekræftet, jf. artikel 22 for landene omfattet af AVS-protokollen eller artikel 23 for Indien

b)

et bindende tilsagn fra et raffinaderi, der er godkendt i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 318/2006, om at købsprisen mindst svarer til minimumskøbsprisen efter artikel 20 i nærværende forordning.

Artikel 22

1.   Sammen med det oprindelsesbevis, der er nævnt i artikel 14 i protokol nr. 1 i bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen, forelægges der ved importen et supplerende dokument for toldmyndighederne med:

a)

mindst én af de angivelser, der er anført i del C i bilag III til denne forordning

b)

KN-kode 1701 11 10.

2.   En kopi af det supplerende dokument, der er nævnt i stk. 1, og på hvilket der er anført oplysninger om importforretningen, herunder sukkerets polariseringsgrad og de mængder udtrykt i vægt tel quel, der faktisk er overgået til fri omsætning, forelægges med henblik på kontrol af bl.a. mængder for importmedlemsstatens myndigheder.

Artikel 23

1.   Ved anvendelsen af dette kapitel anses det supplerende sukker, hvis oprindelse er fastslået efter de gældende EF-bestemmelser, og for hvilket oprindelsesbeviset føres i form af et oprindelsescertifikat, som er udstedt i henhold til artikel 47 i forordning (EØF) nr. 2454/93, for at have oprindelse i Indien.

2.   Ved importen forelægges der et supplerende dokument for toldmyndighederne med mindst én af de angivelser, der er anført i del C i bilag III til denne forordning.

3.   En kopi af det supplerende dokument, der er nævnt i stk. 2, og på hvilket der er anført oplysninger om importforretningen, herunder sukkerets polariseringsgrad og de mængder råsukker, der faktisk er blevet importeret, forelægges med henblik på kontrol af bl.a. mængder for importmedlemsstatens myndigheder.

KAPITEL VI

CXL-INDRØMMELSESSUKKER

Artikel 24

1.   For hvert produktionsår åbnes der toldkontingenter på i alt 96 801 tons rårørsukker til raffinering henhørende under KN-kode 1701 11 10 som CXL-indrømmelsessukker til en told på 98 EUR pr. ton.

For produktionsåret 2006/07 er mængden dog 126 671 tons rårørsukker.

2.   Den i stk. 1 nævnte mængde fordeles mellem oprindelseslandene som følger:

Cuba

58 969 tons

Brasilien

23 930 tons

Australien

9 925 tons

Andre tredjelande

3 977 tons

For produktionsåret 2006/07 fordeles mængden mellem oprindelseslandene dog som følger:

Cuba

73 711 tons

Brasilien

29 913 tons

Australien

17 369 tons

Andre tredjelande

5 678 tons

3.   Tolden på 98 EUR pr. ton gælder for råsukker af standardkvalitet som fastsat i punkt III i bilag I til forordning (EF) nr. 318/2006.

Hvis polariseringsgraden for det importerede råsukker ikke er 96, forhøjes eller nedsættes tolden på 98 EUR pr. ton med 0,14 % for hver tiendedel grads afvigelse.

Artikel 25

Importlicensansøgningen og importlicensen indeholder følgende angivelser:

a)

i rubrik 8: oprindelseslandet (et af de lande, der er nævnt i artikel 24, stk. 2)

b)

i rubrik 17 og 18: mængden af råsukker, udtrykt i vægt tel quel, der ikke må overstige den mængde, som oprindeligt er fastsat i artikel 24, stk. 2

c)

i rubrik 20: det pågældende produktionsår og mindst én af de angivelser, der er anført i del D i bilag III

d)

i rubrik 24: mindst én af de angivelser, der er anført i del E i bilag III.

Artikel 26

1.   Ved anvendelsen af dette kapitel anses det CXL-indrømmelsessukker, hvis oprindelse er fastslået efter de gældende EF-bestemmelser, og for hvilket oprindelsesbeviset føres i form af et oprindelsescertifikat, som er udstedt i henhold til artikel 47 i forordning (EØF) nr. 2454/93, for at have oprindelse i Australien, Cuba eller Brasilien.

2.   Ved importen forelægges der et supplerende dokument for toldmyndighederne med mindst én af de angivelser, der er anført i del F i bilag III.

3.   En kopi af det supplerende dokument, der er nævnt i stk. 2, og på hvilket der er anført oplysninger om importforretningen, herunder sukkerets polariseringsgrad og de mængder råsukker, der faktisk er blevet importeret, forelægges med henblik på kontrol af bl.a. mængder for importmedlemsstatens myndigheder.

Artikel 27

For de mængder fra Cuba, der er nævnt i artikel 24, stk. 2, og for en mængde på 23 930 tons med oprindelse i Brasilien, kan Kommissionen, såfremt der ikke udstedes importlicenser inden den 1. juli i det igangværende produktionsår, under hensyn til leveringsprogrammerne beslutte, at der inden for rammerne af de pågældende mængder kan tildeles licenser til de andre tredjelande, der er nævnt i den pågældende artikel.

KAPITEL VII

BALKAN-SUKKER

Artikel 28

1.   For hvert produktionsår åbnes der toldkontingenter på i alt 200 000 tons sukkerprodukter henhørende under KN-kode 1701 og 1702 som Balkan-sukker til nultold.

For produktionsåret 2006/07 er mængden dog 246 500 tons sukkerprodukter henhørende under KN-kode 1701 og 1702.

2.   Den i stk. 1 nævnte mængde fordeles mellem oprindelseslandene som følger:

Albanien

1 000 tons

Bosnien-Hercegovina

12 000 tons

Serbien og Montenegro

180 000 tons

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

7 000 tons

For produktionsåret 2006/07 fordeles mængden mellem oprindelseslandene dog som følger:

Albanien

1 250 tons

Bosnien-Hercegovina

15 000 tons

Serbien og Montenegro

225 000 tons

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

5 250 tons

Kontingentet for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for produktionsåret 2006/07 åbnes først fra den 1. januar 2007.

Artikel 29

1.   Importlicensansøgningen og importlicensen indeholder følgende angivelser:

a)

i rubrik 8: oprindelseslandet (et af de lande, der er nævnt i artikel 28, stk. 2)

b)

i rubrik 17 og 18: mængden udtrykt i vægt tel quel, der ikke må overstige den mængde, som oprindeligt er fastsat i artikel 28, stk. 2

c)

i rubrik 20: det pågældende produktionsår og mindst én af de angivelser, der er anført i del G i bilag III.

2.   Ansøgningen om importlicens for Balkan-sukker fra Montenegros, Serbiens eller Kosovos toldområde ledsages af den originale eksportlicens fra myndighederne i Montenegros, Serbiens eller Kosovos toldområde, jf. forlægget i bilag II, for en mængde svarende til den mængde, der er anført i licensansøgningen.

KAPITEL VIII

SUKKER — UNDTAGELSESVIS IMPORT OG IMPORT TIL INDUSTRIEN

Artikel 30

1.   De mængder sukker — undtagelsesvis import og/eller import til industrien, for hvilke importtolden suspenderes helt eller delvis, fastsættes efter proceduren i artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006, for hvert produktionsår eller del af et produktionsår.

2.   Med henblik på fastsættelsen af den mængde sukker, der skal importeres til industrien, jf. stk. 1, udarbejdes der en foreløbig og fuldstændig EF-forsyningsopgørelse for sukker, der kræves for at fremstille de i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 omhandlede produkter. I opgørelsen tages der bl.a. hensyn til mængderne og prisen på sukker uden for kvoten, der er disponible på markedet i EU, samt muligheden for at anse sukker, der trækkes tilbage fra markedet, for overskudssukker, der kan blive til industrisukker, jf. artikel 19, stk. 3, i nævnte forordning.

Artikel 31

Importlicensansøgningen og importlicensen indeholder følgende angivelser:

a)

i rubrik 8: oprindelseslandet eller -landene

b)

i rubrik 17 og 18: mængden udtrykt i vægt tel quel, der ikke må overstige den mængde, som oprindeligt er fastlagt efter artikel 30

c)

i rubrik 20:

i)

det pågældende produktionsår

ii)

mindst en af de angivelser, der er anført:

i del H i bilag III for sukker — undtagelsesvis import

i del I i bilag III for sukker — import til industrien.

KAPITEL IX

BESTEMMELSER OM OPHÆVELSE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 32

Forordning (EF) nr. 1004/2005 ophæves med virkning fra den 1. juli 2006.

Forordning (EF) nr. 2151/2005 ophæves med virkning fra den 1. januar 2007.

Artikel 33

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2006.

Den finder dog først anvendelse på det kontingent, der omhandles i artikel 1, litra g), fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1.

(2)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(3)  EFT L 190 af 23.7.1975, s. 36.

(4)  EFT L 240 af 23.9.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1946/2005 (EUT L 312 af 29.11.2005, s. 1).

(5)  Som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244.

(6)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 18.

(7)  EUT L 84 af 20.3.2004, s. 13.

(8)  EUT L 342 af 24.12.2005, s. 26.

(9)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 800/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 7).

(10)  Se side 24 i denne EUT.

(11)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 402/2006 (EUT L 70 af 9.3.2006, s. 35).

(12)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(13)  EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1.

(14)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG I

Løbenumre for AVS-/indisk sukker

Tredjeland

Løbenummer

Barbados

09.4331

Belize

09.4332

Côte d'Ivoire

09.4333

Republikken Congo

09.4334

Fijiøerne

09.4335

Guyana

09.4336

Indien

09.4337

Jamaica

09.4338

Kenya

09.4339

Madagaskar

09.4340

Malawi

09.4341

Mauritius

09.4342

Mozambique

09.4343

Saint Christopher og Nevis samt Anguilla

09.4344

Surinam

09.4345

Swaziland

09.4346

Tanzania

09.4347

Trinidad og Tobago

09.4348

Uganda

09.4349

Zambia

09.4350

Zimbabwe

09.4351

Løbenumre for supplerende sukker

Tredjeland

Løbenummer

Indien

09.4315

Lande, der har undertegnet AVS-protokollen

09.4316

Løbenumre for CXL-indrømmelsessukker

Tredjeland

Løbenummer

Australien

09.4317

Brasilien

09.4318

Cuba

09.4319

Andre tredjelande

09.4320

Løbenumre for Balkan-sukker

Tredjeland

Løbenummer

Albanien

09.4324

Bosnien-Hercegovina

09.4325

Serbien og Montenegro og Kosovo

09.4326

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

09.4327

Løbenumre for sukker — undtagelsesvis import/import til industrien

Sukkerimport

Løbenummer

Undtagelsesvis

09.4380

Industrien

09.4390


BILAG II

Forlæg til eksportlicens, jf. artikel 16, stk. 2, artikel 21, stk. 2, litra a), og artikel 29, stk. 2

Image


BILAG III

A.

Angivelser som omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra c), artikel 17, stk. 1, litra a), og artikel 18, stk. 2, litra a):

—   på spansk: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   på tjekkisk: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   på dansk: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   på tysk: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   på estisk: Kohaldatakse määrust 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   på græsk: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   på engelsk: Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   på fransk: application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   på italiensk: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   på lettisk: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   på litauisk: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   på ungarsk: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   på maltesisk: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   på nederlandsk: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   på polsk: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   på portugisisk: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   på slovakisk: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   på slovensk: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   på finsk: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   på svensk: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

Angivelser som omhandlet i 21, stk. 1, litra c):

—   på spansk: Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   på tjekkisk: Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   på dansk: Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   på tysk: Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   på estisk: Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   på græsk: Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   på engelsk: Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   på fransk: Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   på italiensk: Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   på lettisk: Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   på litauisk: Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   på ungarsk: A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   på maltesisk: Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   på nederlandsk: Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   på polsk: Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   på portugisisk: Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   på slovakisk: Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   på slovensk: Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   på finsk: Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   på svensk: Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

Angivelser som omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra a), og i artikel 23, stk. 2:

—   på spansk: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   på tjekkisk: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   på dansk: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   på tysk: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   på estisk: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   på græsk: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   på engelsk: Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   på fransk: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   på italiensk: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   på lettisk: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   på litauisk: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įraytinas pagal I priedą)

—   på ungarsk: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   på maltesisk: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   på nederlandsk: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   på polsk: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier uzupełniający. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   på portugisisk: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   på slovakisk: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   på slovensk: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   på finsk: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   på svensk: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

Angivelser som omhandlet i artikel 25, litra c):

—   på spansk: Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   på tjekkisk: Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   på dansk: CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   på tysk: „Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   på estisk: Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   på græsk: Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   på engelsk: CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   på fransk: Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   på italiensk: Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   på lettisk: CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   på litauisk: „CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   på ungarsk: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   på maltesisk: Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   på nederlandsk: Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   på polsk: Cukier wymieniony w koncesji CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   på portugisisk: Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   på slovakisk: Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   på slovensk: Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   på finsk: CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   på svensk: Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

Angivelser som omhandlet i artikel 25, litra d):

—   på spansk: Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   på tjekkisk: Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   på dansk: Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   på tysk: Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   på estisk: Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   på græsk: Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   på engelsk: Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   på fransk: Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   på italiensk: Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   på lettisk: Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   på litauisk: Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   på ungarsk: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   på maltesisk: Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   på nederlandsk: Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   på polsk: Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   på portugisisk: Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   på slovakisk: Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   på slovensk: Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   på finsk: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   på svensk: Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

Angivelser som omhandlet i 26, stk. 2:

—   på spansk: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   på tjekkisk: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   på dansk: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   på tysk: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   på estisk: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   på græsk: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   på engelsk: Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   på fransk: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   på italiensk: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   på lettisk: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   på litauisk: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   på ungarsk: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   på maltesisk: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   på nederlandsk: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

—   på polsk: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony w koncesji CXL. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   på portugisisk: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   på slovakisk: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   på slovensk: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   på finsk: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   på svensk: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

Angivelser som omhandlet i 29, stk. 1, litra c):

—   på spansk: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   på tjekkisk: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   på dansk: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   på tysk: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   på estisk: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   på græsk: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   på engelsk: Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   på fransk: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   på italiensk: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   på lettisk: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   på litauisk: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   på ungarsk: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   på maltesisk: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   på nederlandsk: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   på polsk: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z krajów Bałkańskich. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   på portugisisk: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   på slovakisk: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   på slovensk: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   på finsk: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   på svensk: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

Angivelser som omhandlet i artikel 31, litra c), nr. ii), første led:

—   på spansk: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   på tjekkisk: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   på dansk: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   på tysk: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   på estisk: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   på græsk: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   på engelsk: Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   på fransk: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   på italiensk: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   på lettisk: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   på litauisk: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

—   på ungarsk: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   på maltesisk: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   på nederlandsk: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   på polsk: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier pozakwotowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   på portugisisk: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   på slovakisk: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   på slovensk: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   på finsk: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   på svensk: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

Angivelser som omhandlet i artikel 31, litra c), nr. ii), andet led:

—   på spansk: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   på tjekkisk: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   på dansk: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   på tysk: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   på estisk: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   på græsk: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   på engelsk: Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   på fransk: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   på italiensk: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   på lettisk: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   på litauisk: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   på ungarsk: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   på maltesisk: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   på nederlandsk: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   på polsk: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier przemysłowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   på portugisisk: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   på slovakisk: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   på slovensk: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   på finsk: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   på svensk: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


Top