Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0241

2006/241/EF: Kommissionens beslutning af 24. marts 2006 om beskyttelsesforanstaltninger over for visse produkter af animalsk oprindelse, bortset fra fiskerivarer, med oprindelse i Madagaskar (meddelt under nummer K(2006) 888) (EØS-relevant tekst)

OJ L 88, 25.3.2006, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 485–486 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 86 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 86 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2011; ophævet ved 32011D0395

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/241/oj

25.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 88/63


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. marts 2006

om beskyttelsesforanstaltninger over for visse produkter af animalsk oprindelse, bortset fra fiskerivarer, med oprindelse i Madagaskar

(meddelt under nummer K(2006) 888)

(EØS-relevant tekst)

(2006/241/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1), særlig artikel 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 97/517/EF af 1. august 1997 om beskyttelsesforanstaltninger over for visse produkter af animalsk oprindelse, bortset fra fiskerivarer, med oprindelse i Madagaskar (2) er blevet ændret væsentligt (3). Beslutningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

EF-kontrolbesøg i Madagaskar har vist, at der er alvorlige mangler ved infrastrukturen og hygiejnen i kødvirksomhederne, og at der ikke er nok garantier for, at myndighedernes kontrol er effektiv. Dyresundhedskontrollen i Madagaskar er meget mangelfuld, og EF-reglerne anvendes ikke. Animalske produkter, bortset fra fiskerivarer, der er produceret og forarbejdet i Madagaskar, udgør en potentiel høj risiko for folkesundheden.

(3)

Import af produkter af animalsk oprindelse, bortset fra fiskerivarer, fra Madagaskar bør ikke tillades, før det kan garanteres, at der ikke længere er nogen risiko.

(4)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning gælder for produkter af animalsk oprindelse, bortset fra fiskerivarer, med oprindelse i Madagaskar.

Artikel 2

Medlemsstaterne forbyder import af produkter, der er nævnt i artikel 1.

Artikel 3

Beslutning 97/517/EF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende beslutning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(2)  EFT L 214 af 6.8.1997, s. 54. Ændret ved beslutning 97/553/EF (EFT L 228 af 19.8.1997, s. 31).

(3)  Se bilag I.


BILAG I

Ophævet beslutning med ændringer

Kommissionens beslutning 97/517/EF (EFT L 214 af 6.8.1997, s. 54)

 

Kommissionens beslutning 97/553/EF (EFT L 228 af 19.8.1997, s. 31)

Udelukkende vedrørende henvisninger til artikel 1 i beslutning 97/517/EF


BILAG II

Sammenligningstabel

Beslutning 97/517/EF

Nærværende beslutning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2

Artikel 2, stk. 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 4

Bilag I

Bilag II


Top