Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0489

Kommissionens forordning (EF) nr. 489/2006 af 24. marts 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 796/2004 for så vidt angår hampesorter til fiberproduktion, der giver ret til direkte betalinger

OJ L 88, 25.3.2006, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 77 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 77 - 78

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/489/oj

25.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 88/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 489/2006

af 24. marts 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 796/2004 for så vidt angår hampesorter til fiberproduktion, der giver ret til direkte betalinger

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (2) indeholder gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1782/2003, bl.a. vedrørende betingelserne for kontrol af indholdet af tetrahydrocannabinol i dyrket hamp.

(2)

I overensstemmelse med artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 796/2004 har medlemsstaterne meddelt Kommissionen resultaterne af testerne for bestemmelse af indholdet af tetrahydrocannabinol i hampesorter, der blev sået i 2005. Der bør tages hensyn til disse resultater ved udarbejdelsen af listen over hampesorter til fiberproduktion, der giver ret til direkte betalinger i de kommende produktionsår, og af listen over sorter, der er midlertidigt tilladt for produktionsåret 2006/07. I forbindelse med kontrollen af indholdet af tetrahydrocannabinol bør nogle af disse sorter underkastes procedure B i bilag I til forordning (EF) nr. 796/2004.

(3)

Forordning (EF) nr. 796/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 796/2004 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra produktionsåret 2006/07.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 319/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 32).

(2)  EUT L 141 af 30.4.2004, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 263/2006 (EUT L 46 af 16.2.2006, s. 24).


BILAG

»BILAG II

HAMPESORTER TIL FIBERPRODUKTION, DER GIVER RET TIL DIREKTE BETALINGER

a)

Hampesorter til fiberproduktion

 

Beniko

 

Carmagnola

 

CS

 

Delta-Llosa

 

Delta 405

 

Dioica 88

 

Epsilon 68

 

Fedora 17

 

Felina 32

 

Felina 34 — Félina 34

 

Ferimon — Férimon

 

Fibranova

 

Fibrimon 24

 

Futura 75

 

Juso 14

 

Red Petiole

 

Santhica 23

 

Santhica 27

 

Tiborszállási

 

Uso-31

b)

Hampesorter til fiberproduktion, der er tilladt i produktionsåret 2006/07

 

Białobrzeskie

 

Chamaeleon (1)

 

Cannakomp

 

Fasamo

 

Fibriko TC

 

Finola (1)

 

Kompolti hibrid TC

 

Kompolti

 

Lipko

 

Silesia (2)

 

UNIKO-B


(1)  I produktionsåret 2006/07 anvendes procedure B i bilag I.

(2)  Kun i Polen, som tilladt ved Kommissionens beslutning 2004/297/EF (EUT L 97 af 1.4.2004, s. 66).«


Top