Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0885

Kommissionens henstilling af 7. december 2005 om frigivelse af minimumslagre af olie som følge af de forsyningsafbrydelser, orkanen Katrina har forårsaget (meddelt under nummer K(2005) 4655)

OJ L 326, 13.12.2005, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/885/oj

13.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/37


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 7. december 2005

om frigivelse af minimumslagre af olie som følge af de forsyningsafbrydelser, orkanen Katrina har forårsaget

(meddelt under nummer K(2005) 4655)

(2005/885/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 211, andet led, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Ved Rådets direktiv 68/414/EØF (1) forpligtes medlemsstaterne til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter.

(2)

Nedgangen i produktionen af mineralolie og mineralolieprodukter som følge af orkanen Katrina medførte afbrydelser i olieforsyningen på verdensplan og berørte dermed også Fællesskabets olieforsyninger.

(3)

Efter orkanen Katrina anmodede Det Internationale Energiagentur (IEA) en række medlemsstater om at deltage i et første internationalt kollektivt tiltag med henblik på at imødegå de forsyningsafbrydelser, orkanen havde forårsaget, og dække olieproduktionstabet i perioden fra den 2. september 2005 til den 2. oktober 2005, eventuelt opfulgt af yderligere tiltag i visse medlemsstater efter den 2. oktober 2005.

(4)

De medlemsstater, der ikke er medlemmer af IEA, har givet udtryk for, at de støtter de nødforanstaltninger, der træffes af medlemsstater, som deltager i frigivelsen af lagerbeholdninger.

(5)

Deltagelsen i det første kollektive tiltag vil kunne indebære, at nogle medlemsstater mindsker deres minimumslagre af olie til et niveau, der ligger under de obligatoriske minimumsniveauer i henhold til direktiv 68/414/EØF.

(6)

I henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 68/414/EØF skal medlemsstaterne undlade at trække på lagrene med den følge, at de kommer under den fastsatte minimumsmængde, før de konsultationer, der er omhandlet i samme artikels stk. 1, har fundet sted.

(7)

De mængder af minimumslagrene af olie, de enkelte medlemsstater frigiver, forventes ikke at bringe det samlede niveau af minimumslagre af olie i Fællesskabet under de obligatoriske minimumsniveauer.

(8)

Det samlede niveau af minimumslagre af benzin (kategori I) i Fællesskabet ligger et godt stykke over det obligatoriske minimumsniveau og er med hensyn til antallet af dage af dagligt indenlandsk forbrug i Fællesskabet langt højere end gasolielagrenes niveau (kategori II).

(9)

Når medlemsstaterne har frigivet lagre, vil de skulle genopbygge deres minimumslagre af olie op til de obligatoriske minimumsniveauer. For at undgå et unødvendigt pres på oliemarkedet forventes en sådan genopbygning at finde sted over en længere periode, som indbefatter året 2006.

(10)

I artikel 1 i Rådets direktiv 73/238/EØF af 24. juli 1973 om foranstaltninger, der kan mindske vanskelighederne ved forsyning med mineralolie og mineralolieprodukter (2) fastsættes det, at de beføjelser, der tildeles de kompetente myndigheder, i tilfælde af vanskeligheder ved forsyning med mineralolie og mineralolieprodukter skal gøre det muligt for dem bl.a. at indføre specifikke eller generelle restriktioner for forbruget.

(11)

I artikel 3 i direktiv 73/238/EØF fastsættes det, at der skal finde konsultationer sted mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for rammerne af en gruppe (Olieforsyningsgruppen) for at sikre en samordning af de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller vil træffe i henhold til artikel 1 i nævnte direktiv.

(12)

Foranstaltningerne i denne henstilling er i overensstemmelse med resultaterne af de konsultationer, der har fundet sted i henhold til artikel 7, stk. 1, i direktiv 68/414/EØF og artikel 3 i direktiv 73/238/EØF,

HENSTILLER:

1)

Medlemsstaterne bør i deres planer for frigivelse af minimumslagre af olie til afhjælpning af de forsyningsafbrydelser, orkanen Katrina har forårsaget, snarere frigive lagre af benzin i kategori I end lagre af gasolie i kategori II.

2)

Medlemsstaterne bør gå videre med deres planer for frigivelse af minimumslagre af olie for at deltage i det internationale kollektive tiltag, der som følge af de forsyningsafbrydelser, orkanen Katrina har forårsaget, iværksættes med henblik på at dække olieproduktionstabet i perioden fra den 2. september 2005 til den 2. oktober 2005, også selv om det bevirker, at deres minimumslagre af olie midlertidigt bringes under de obligatoriske minimumsniveauer.

3)

Medlemsstaterne bør genopbygge deres minimumslagre af olie i samarbejde med Kommissionen, som vil tilstræbe, at de enkelte medlemsstater hver især kan vedtage fleksible ordninger under behørig hensyntagen til markedsvilkårene. Medlemsstaterne bør fremsende deres planer for lagergenopbygningen, når de har frigivet alle de mængder af minimumslagrene af olie, de agter at frigive.

4)

Medlemsstaterne bør i møder i Olieforsyningsudvalget, første gang på det møde, der holdes inden udgangen af 2005, undersøge mulighederne for at begrænse olieforbruget, herunder efterspørgselsbegrænsende foranstaltninger, i tilfælde af yderlige afbrydelser i olieforsyningen. Medlemsstaterne bør navnlig overveje to forskellige sæt efterspørgselsbegrænsende foranstaltninger: et sæt »bløde« og yderst omkostningseffektive foranstaltninger for mindre olieforsyningsafbrydelser og et andet sæt foranstaltninger for større afbrydelser. Medlemsstaterne bør forpligte sig til at koordinere gennemførelsen af sådanne foranstaltninger gennem Olieforsyningsgruppen.

5)

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2005.

På Kommissionens vegne

Andris PIEBALGS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 308 af 23.12.1968, s.14. Senest ændret ved direktiv 98/93/EF (EFT L 358 af 31.12.1998, s. 10).

(2)  EFT L 228 af 16.8.1973, s. 1.


Top