Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2023

Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2005 af 12. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift

OJ L 326, 13.12.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 331–332 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 236 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 236 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 138 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2023/oj

13.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2023/2005

af 12. december 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (1), særlig artikel 27, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93 (2) fastsætter, at de denatureringsmidler, som anvendes i medlemsstaterne med henblik på fuldstændig denaturering af alkohol i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EØF, skal være beskrevet i bilaget til forordningen.

(2)

I henhold til artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EØF fritager medlemsstaterne alkohol fra punktafgifter, hvis den er fuldstændigt denatureret i overensstemmelse med en medlemsstats forskrifter, når sådanne forskrifter er behørigt anmeldt og godkendt i overensstemmelse med stk. 3 og 4 i samme artikel.

(3)

Letland har meddelt ændringer til denatureringsmetode nr. 2, der er godkendt ved forordning (EF) nr. 3199/93.

(4)

Kommissionen fremsendte denne meddelelse til de øvrige medlemsstater den 25. marts 2005.

(5)

Der er ikke modtaget indsigelser mod de anmeldte forskrifter.

(6)

Forordning (EF) nr. 3199/93 bør derfor ændres tilsvarende.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Punktafgiftsudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Afsnittet om Letland i bilaget til forordning (EF) nr. 3199/93 affattes således:

»Letland

Minimummængde pr. hektoliter alkohol:

1)

Blanding af følgende stoffer:

isopropylalkohol 9 liter

acetone 1 liter

methylenblåt eller thymolblåt eller krystalviolet 0,4 gram

2)

Blanding af følgende stoffer:

methylethylketon 2 liter

methylisobutylketon 3 liter

3)

Blanding af følgende stoffer:

acetone eller isopropylalkohol 3 liter

denatoniumbenzoat 2 gram

4)

ethylacetat 10 liter.

Minimummængde pr. hektoliter vandfri ethylalkohol (med et maksimalt vandindhold på 0,5 %):

1)

rensebenzin eller petroleum: minimum 5 liter og maksimum 7 liter.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 31.10.1992, s. 21. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 288 af 23.11.1993, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1309/2005 (EUT L 208 af 11.8.2005, s. 12).


Top