Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2022

Kommissionens forordning (EF) nr. 2022/2005 af 12. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 14/2004 for så vidt angår de foreløbige forsyningsopgørelser over forskellige landbrugsprodukter til regionerne i den yderste periferi

OJ L 326, 13.12.2005, p. 3–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; stiltiende ophævelse ved 32006R0793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2022/oj

13.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2022/2005

af 12. december 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 14/2004 for så vidt angår de foreløbige forsyningsopgørelser over forskellige landbrugsprodukter til regionerne i den yderste periferi

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1452/2001 af 28. juni 2001 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de franske oversøiske departementer og om ændring af direktiv 72/462/EØF og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 525/77 og (EØF) nr. 3763/91 (Poseidom) (1), særlig artikel 3, stk. 6,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1453/2001 af 28. juni 2001 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for Azorerne og Madeira og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1600/92 (Poseima) (2), særlig artikel 3, stk. 6, og artikel 4, stk. 5,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1454/2001 af 28. juni 2001 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1601/92 (Poseican) (3), særlig artikel 3, stk. 6, og artikel 4, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 14/2004 af 30. december 2003 om fastsættelse af foreløbige forsyningsopgørelser og EF-støtte til levering af vigtige produkter til konsum, forarbejdning og anvendelse som rå- og hjælpestoffer og til levering af levende dyr og æg til regionerne i den yderste periferi i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001 og (EF) nr. 1454/2001 (4) opstiller foreløbige forsyningsopgørelser og fastsætter EF-støtten.

(2)

Det viser sig nu, at de mængder af nogle af ovennævnte produkter, der ifølge de årlige forsyningsopgørelser skal leveres til de franske oversøiske departementer, Azorerne og Madeira og De Kanariske Øer, ikke dækker behovet, da efterspørgslen er større end forventet.

(3)

Mængderne og varebeskrivelserne for disse produkter bør tilpasses de faktiske behov i de pågældende regioner i den yderste periferi.

(4)

Forordning (EF) nr. 14/2004 bør derfor ændres tilsvarende.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra de berørte forvaltningskomitéer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 14/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Del 1 og 3 i bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Del 7 i bilag III affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

3)

Del 4 og 11 i bilag V affattes som angivet i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 198 af 21.7.2001, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1690/2004 (EUT L 305 af 1.10.2004, s. 1).

(2)  EFT L 198 af 21.7.2001, s. 26. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1690/2004.

(3)  EFT L 198 af 21.7.2001, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1690/2004.

(4)  EUT L 3 af 7.1.2004, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 936/2005 (EUT L 158 af 21.6.2005, s. 6).


BILAG I

»Del 1

Korn og kornprodukter til foder og konsum; olieafgrøder, proteinafgrøder og tørret foder

Foreløbig forsyningsopgørelse og EF-støtte til levering af EF-produkter pr. kalenderår

Departement

Varebeskrivelse

KN-kode

Mængde

(tons)

Støtte

(EUR/t)

I

II

III

Guadeloupe

blød hvede, byg, majs og malt

1001 90, 1003 00, 1005 90 og 1107 10

56 400

42

 (1)

Fransk Guyana

blød hvede, byg, majs, produkter til foder og malt

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 et 1107 10

7 400

52

 (1)

Martinique

blød hvede, byg, majs, gryn og groft mel af hård hvede, havre og malt

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 et 1107 10

52 000

42

 (1)

Réunion

blød hvede, byg, majs og malt

1001 90, 1003 00, 1005 90 et 1107 10

188 000

48

 (1)

Del 3

Forarbejdede frugter og grøntsager

Foreløbig forsyningsopgørelse og EF-støtte til levering af EF-produkter pr. kalenderår

Varebeskrivelse

KN-kode

Departement

Mængde

(tons)

Støtte

(EUR/t)

I

II

III

Frugtpuré fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler, bestemt til forarbejdning

ex 2007

Alle

100

395

Frugtmos, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker eller andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet, bestemt til forarbejdning

ex 2008

Fransk Guyana

1 060

586

Guadeloupe

408

Martinique

408

Réunion

456

Koncentreret frugtsaft (herunder druemost), ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, bestemt til forarbejdning

ex 2009

Fransk Guyana

635

 

727

 

Martinique

311

 (2)

Réunion

311

 

Guadeloupe

311

 

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

2002

Alle

100

91

 (2)


(1)  Beløbet er lig med den restitution for produkter henhørende under samme KN-kode, der ydes ifølge artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 (EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7).

(2)  Beløbet er lig med den restitution for produkter henhørende under samme KN-kode, der ydes ifølge artikel 16 i Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).«


BILAG II

»Del 7

Oksekød

Foreløbig forsyningsopgørelse og EF-støtte til levering af EF-produkter pr. kalenderår

MADEIRA

Varebeskrivelse

Kode (1)

Mængde

(tons)

Støtte (EUR/t)

I

II

III

Kød:

kød af hornkvæg, fersk eller kølet

0210

0201 10 00 9110 (1)

0201 10 00 9120

0201 10 00 9130 (1)

0201 10 00 9140

0201 20 20 9110 (1)

0201 20 20 9120

0201 20 30 9110 (1)

0201 20 30 9120

0201 20 50 9110 (1)

0201 20 50 9120

0201 20 50 9130 (1)

0201 20 50 9140

0201 20 90 9700

5 050

153

171

 (2)

0201 30 00 9100 (2) (6)

0201 30 00 9120 (2) (6)

0201 30 00 9060 (6)

123

141

 (2)

kød af hornkvæg, frosset

0202

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

0202 20 10 9000

0202 20 30 9000

0202 20 50 9100

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

1 083

119

137

 (2)

0202 30 90 9200 (6)

95

113

 (2)


(1)  Produktkoderne og fodnoterne er defineret i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1) med senere ændringer.

(2)  Beløbet er lig med den restitution for produkter henhørende under samme KN-kode, der ydes ifølge artikel 33 i forordning (EF) nr. 1254/1999. Når der er mere end én sats for de restitutioner, der ydes ifølge artikel 33 i nævnte forordning, er støttebeløbet lig med det restitutionsbeløb, der ydes for produkter henhørende under den samme kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for destination B03, og som er i kraft på tidspunktet for støtteansøgningen.«


BILAG III

»Del 4

Forarbejdede frugter og grøntsager

Foreløbig forsyningsopgørelse og EF-støtte til levering af EF-produkter pr. kalenderår

Varebeskrivelse

KN-kode

Mængde

(tons)

Støtte (EUR/t)

I

II

III

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

 

 

 

 

Tilberedninger, undtagen homogeniserede, fremstillet af andre frugter end citrusfrugter

2007 99

4 250 (1)

125

143

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:

 

16 850 (2)

108

126

 

— ananas

2008 20

— citrusfrugter

2008 30

— pærer

2008 40

— abrikoser

2008 50

— ferskner

2008 70

— jordbær

2008 80

andre varer, herunder blandinger, undtagen blandinger henhørende under KN-kode 2008 19

 

— blandinger

2008 92

— andre varer

2008 99

Del 11

Mælk og mejeriprodukter

Foreløbig forsyningsopgørelse og EF-støtte til levering af EF-produkter pr. kalenderår

Varebeskrivelse

KN-kode

Mængde

(tons)

Støtte (EUR/t)

I

II

III (3)

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (4)

0401

125 000 (5)

41

59

 (6)

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler (4)

0402

24 600 (7)

41

59

 (6)

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af fedtfrit mælketørstof på 15 vægtprocent eller derover og med fedtindhold på højst 3 vægtprocent (8)

0402 91 19 9310

97

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter (2)

0405

4 000

72

90

 (6)

Ost (4)

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

15 000

72

90

 (6)

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

1 900

Mælkepræparater uden fedtstof

1901 90 99

800

 

59

 (9)

Mælkepræparater til børn, uden indhold af mælkefedt osv.

2106 90 92

45


(1)  Heraf 750 tons for produkter bestemt til forarbejdning og/eller bearbejdning.

(2)  Heraf 6 300 tons for produkter bestemt til forarbejdning og/eller bearbejdning.

(3)  EUR/100 kg nettovægt, medmindre andet er angivet.

(4)  De pågældende produkter og de tilhørende fodnoter er de samme som dem, der hører under Kommissionens forordning om fastsættelse af eksportrestitutioner i henhold til artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999.

(5)  Heraf 1 300 tons bestemt til forarbejdning og/eller bearbejdning.

(6)  Beløbet er lig med den restitution for produkter henhørende under samme KN-kode, der ydes ifølge artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999. Når der for de restitutioner, der ydes ifølge artikel 31 i nævnte forordning, er fastsat mere end én sats, jf. artikel 2, stk. 1, litra e) og l), i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11), er beløbet lig med den højeste restitution, der ydes for produkter henhørende under den samme KN-kode (forordning (EØF) nr. 3846/87, EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

For smør, der tildeles i henhold til forordning (EF) nr. 2571/97, er beløbet dog det, der er angivet i kolonne II.

(7)  Fordeles således:

7 250 t henhørende under KN-kode 0402 91 og/eller 0402 99 til direkte konsum

5 350 t henhørende under KN-kode 0402 91 og/eller 0402 99 til forarbejdning og/eller bearbejdning

12 000 t henhørende under KN-kode 0402 10 og/eller 0402 21 til forarbejdning og/eller bearbejdning.

(8)  Hvis indholdet af mælkeproteiner (kvælstofindhold × 6,38) i det fedtfri mælketørstof i et produkt, der henhører under denne position, er på under 34 %, ydes der ikke støtte. Hvis vandindholdet i pulverprodukter, der henhører under denne position, er på over 5 vægtprocent, ydes der ikke støtte. Ved afslutning af toldformaliteterne angives i den dertil foreskrevne erklæring minimumsindholdet af mælkeproteiner i det fedtfri mælketørstof og for pulverprodukter maksimumsindholdet af vand.

(9)  Beløbet er lig med den restitution, der er fastlagt i Kommissionens forordning om fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er opført i bilag I, og som ydes i medfør af forordning (EF) nr. 1520/2000.«


Top