EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0064

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/64/EF af 26. oktober 2005 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF

OJ L 310, 25.11.2005, p. 10–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 21 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 21 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 3 - 20

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/64/oj

25.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/10


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/64/EF

af 26. oktober 2005

om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udval (1)

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer (3) skal der fastlægges passende bestemmelser for at sikre, at typegodkendte køretøjer i klasse M1 and N1 kun må markedsføres, hvis det er muligt at genbruge og/eller genvinde mindst 85 masseprocent og genbruge og/eller nyttiggøre mindst 95 masseprocent.

(2)

Genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelse af komponenter og materialer udgør en væsentlig del af Fællesskabets strategi for affaldshåndtering. Motorkøretøjsfabrikanterne og deres underleverandører bør derfor anmodes om at lade disse aspekter indgå i de tidligste faser af nye køretøjers udvikling for at lette behandlingen af køretøjer ved afslutningen af deres livscyklus.

(3)

Dette direktiv er et af særdirektiverne inden for rammerne af fællesskabsprocedurerne for køretøjstypegodkendelsessystemet, der blev indført ved Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (4).

(4)

Dette køretøjstypegodkendelsessystem er i øjeblikket obligatorisk for køretøjer i klasse M1, og vil i den nærmeste fremtid blive udvidet til at omfatte alle køretøjsklasser. Det er derfor nødvendigt at lade disse foranstaltninger vedrørende genbrug, genvinding og nyttiggørelse af køretøjer indgå i køretøjstypegodkendelsessystemet.

(5)

Det er derfor nødvendigt at fastlægge bestemmelser for at tage højde for det faktum, at klasse N1 køretøjer endnu ikke er omfattet af køretøjstypegodkendelsessystemet.

(6)

Fabrikanten bør stille alle relevante tekniske oplysninger til rådighed for den godkendende myndighed med hensyn til materialer og materialernes masse for at gøre det muligt at kontrollere fabrikantens beregninger i overensstemmelse med ISO-standarden 22628: 2002.

(7)

Fabrikantens beregninger kan kun valideres ordentligt på tidspunktet for køretøjstypegodkendelsen, hvis fabrikanten har etableret tilfredsstillende ordninger og procedurer til forvaltning af den information, som han modtager fra sine leverandører. Før der kan udstedes en typegodkendelse, bør det kompetente organ udføre en indledende vurdering af disse ordninger og procedurer og udstede en attest for, at de er tilfredsstillende.

(8)

Relevansen af de forskellige elementer i beregningen af genvindings- og nyttiggørelsesgrader skal vurderes i overensstemmelse med processerne for behandling af udrangerede køretøjer. Fabrikanterne bør derfor anbefale en strategi for behandlingen af udrangerede køretøjer og bør give det kompetente organ nærmere oplysninger herom. Denne strategi bør baseres på afprøvede teknologier, som er til rådighed eller under udvikling på tidspunktet for ansøgning om køretøjsgodkendelsen.

(9)

Køretøjer til særlig anvendelse er konstrueret til at udføre en bestemt funktion og kræver en særlig karrosseriindretning, som ikke er fuldstændigt under fabrikantens kontrol. Derfor kan genvindings- og nyttiggørelsesgraderne ikke beregnes ordentligt. Disse køretøjer bør derfor undtages fra kravene med hensyn til beregning.

(10)

Delvis opbyggede køretøjer udgør en betydelig andel af N1-køretøjerne. Fabrikanten af basiskøretøjet vil ikke være i stand til at beregne genvindings- og nyttiggørelsesgraderne for de færdigopbyggede køretøjer, idet dataene vedrørende de senere fremstillingsetaper ikke foreligger på basiskøretøjernes konstruktionstrin. Det er derfor kun hensigtsmæssigt at kræve, at basiskøretøjet er i overensstemmelse med dette direktiv.

(11)

Markedsandelen for køretøjer, der fremstilles i små serier, er meget begrænset, så der ville kun være en meget begrænset miljøgevinst, hvis de skulle være i overensstemmelse med dette direktiv. Det er derfor hensigtsmæssigt at undtage dem fra visse bestemmelser i dette direktiv.

(12)

I overensstemmelse med direktiv 2000/53/EF skal der af hensyn til trafiksikkerheden og beskyttelsen af miljøet træffes de nødvendige foranstaltninger for at udelukke, at visse komponenter fra udrangerede køretøjer genbruges. Sådanne foranstaltninger bør begrænses til genbrug af dele til fremstilling af nye køretøjer.

(13)

Bestemmelserne i dette direktiv pålægger fabrikanterne at levere nye data i forbindelse med typegodkendelsen, og disse oplysninger bør indgå i direktiv 70/156/EØF, som omfatter en udtømmende liste over data, der skal indsendes i forbindelse med typegodkendelse. Det pågældende direktiv bør derfor ændres tilsvarende.

(14)

De nødvendige foranstaltninger for tilpasning af dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling bør vedtages i overensstemmelse med forskriftproceduren i artikel 13, stk. 3, i direktiv 70/156/EØF.

(15)

Målet for dette direktiv, nemlig at reducere udrangerede køretøjers indvirkning på miljøet mest muligt ved at kræve, at køretøjerne lige fra tegnebrætsfasen konstrueres med henblik på at lette genbrug, genvinding og nyttiggørelse, kan ikke i tilstrækkeligt omfang nås af medlemsstaterne, og kan på grund af indsatsens omfang bedre nås på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet som omhandlet i artikel 5 i traktaten. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(16)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (5) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

Dette direktiv fastlægger de administrative og tekniske bestemmelser for typegodkendelse af køretøjer omfattet af artikel 2 med henblik på at sikre, at deres komponenter og materialer kan genbruges, genvindes og nyttiggøres med mindst de procentsatser, der er anført i bilag I.

Der fastlægges særlige bestemmelser for at sikre, at genbrug af komponenter ikke medfører sikkerheds- eller miljørisici.

Artikel 2

Formål

Dette direktiv finder anvendelse på køretøjer i klasse M1 og N1, som defineret i del A i bilag II til direktiv 70/156/EØF, og på nye eller genbrugte komponenter til sådanne køretøjer.

Artikel 3

Undtagelser

Med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i artikel 7 finder dette direktiv ikke anvendelse på:

a)

køretøjer til særlig anvendelse som defineret i del A, punkt 5, i bilag II til direktiv 70/156/EØF

b)

køretøjer i klasse N1 bygget i flere etaper, hvis basiskøretøjet er i overensstemmelse med dette direktiv

c)

køretøjer, der fremstilles i små serier, som omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra a), i direktiv 70/156/EØF.

Artikel 4

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)

»køretøj«: et motorkøretøj

2)

»komponent«: enhver del eller ethvert aggregat af dele, som indgår i et køretøj på fremstillingstidspunktet. Dette omfatter også komponenter og separate tekniske enheder som defineret i artikel 2 i direktiv 70/156/EØF

3)

»køretøjstype«: enhver type køretøj som defineret i del B, punkt 1 og 3, i bilag II til direktiv 70/156/EØF

4)

»udrangeret køretøj«: et køretøj som defineret i artikel 2, nr. 2), i direktiv 2000/53/EF

5)

»referencekøretøj«: den version inden for en køretøjstype, som den godkendende myndighed i samråd med producenten og i overensstemmelse med kriterierne i bilag I identificerer som værende den mest problematiske med hensyn til genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder

6)

»køretøj opbygget i flere etaper«: et køretøj der er resultatet af en fremstillingsproces i flere etaper

7)

»basiskøretøj«: et køretøj som defineret i artikel 2, fjerde led, i direktiv 70/156/EØF, som anvendes på første etape af en fremstillingsproces i flere etaper

8)

»fremstillingsproces i flere etaper«: den proces hvorved et køretøj fremstilles i flere etaper ved at tilføje komponenter til et basiskøretøj eller ved at ændre sådanne komponenter

9)

»genbrug«: genbrug som defineret i artikel 2, nr. 6), i direktiv 2000/53/EF

10)

»genvinding«: genvinding som defineret i første punktum i artikel 2, nr. 7), i direktiv 2000/53/EF

11)

»energiudnyttelse«: energiudnyttelse som defineret i andet punktum i artikel 2, nr. 7), i direktiv 2000/53/EF

12)

»nyttiggørelse«: nyttiggørelse som defineret i artikel 2, nr. 8), i direktiv 2000/53/EF

13)

»genbrugelighed«: potentialet for genbrug af komponenter fra et udrangeret køretøj

14)

»genvindelighed«: potentialet for genvinding af komponenter eller materialer fra et udrangeret køretøj

15)

»nyttiggørelsesmuligheder«: potentialet for nyttiggørelse af komponenter eller materialer fra et udrangeret køretøj

16)

»et køretøjs genvindelighedsgrad (Rcyc)«: den procentsats efter masse af et nyt køretøj, som potentielt kan genbruges og genvindes

17)

»et køretøjs nyttiggørelsesgrad (Rcov)«: den procentsats efter masse af et nyt køretøj, som potentielt kan genbruges og nyttiggøres

18)

»strategi«: en overordnet plan omfattende koordinerede aktioner og tekniske foranstaltninger med hensyn til demontering, shredding eller lignende processer, genvinding samt nyttiggørelse af materialer for at sikre, at målene for genvindeligheds- og nyttiggørelsesgraderne kan nås på det tidspunkt, hvor køretøjet befinder sig i udviklingsfasen

19)

»masse«: køretøjets masse i køreklar stand som defineret i punkt 2.6 i bilag I til direktiv 70/156/EØF, men ekskl. føreren, hvis masse anslås til 75 kg

20)

»kompetent organ«: en instans som f.eks. en teknisk tjeneste eller et andet eksisterende organ, som en medlemsstat har udpeget til at foretage en foreløbig vurdering af fabrikanten og udstede et overensstemmelsescertifikat i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv. Det kompetente organ kan være typegodkendelsesmyndigheden, såfremt dens kompetence på dette område er behørigt dokumenteret.

Artikel 5

Bestemmelser vedrørende typegodkendelse

1.   Medlemsstaterne udsteder kun EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse, alt efter hvad der er relevant, med hensyn til genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder til køretøjstyper, der opfylder kravene i dette direktiv.

2.   For så vidt angår anvendelsen af stk. 1 stiller fabrikanten de detaljerede tekniske oplysninger til rådighed for den godkendende myndighed, som er nødvendige for udførelsen af de beregninger og kontroller, der er omhandlet i bilag I, med hensyn til arten af materialer anvendt til fremstilling af køretøjet og dets komponenter. Hvis det påvises, at sådanne oplysninger er omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder eller udgør fabrikantens eller dennes leverandørers specifikke knowhow, leverer fabrikanten eller dennes leverandører tilstrækkelige oplysninger til at gøre det muligt at udføre sådanne beregninger på behørig vis.

3.   For så vidt angår genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder sikrer medlemsstaterne, at fabrikanterne anvender den model af oplysningsskemaet, der findes i bilag II til dette direktiv, når de indsender en ansøgning om EF-typegodkendelse af et køretøj i henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 70/156/EØF.

4.   Når den udsteder en EF-typegodkendelse i henhold til artikel 4, stk. 3, i direktiv 70/156/EØF, anvender den godkendende myndighed den model af EF-typegodkendelsesattesten, der findes i bilag III til dette direktiv.

Artikel 6

Indledende vurdering af fabrikanten

1.   Medlemsstaterne udsteder ikke typegodkendelse uden først at sikre, at fabrikanten har etableret tilfredsstillende ordninger og procedurer i overensstemmelse med punkt 3 i bilag IV til en behørig behandling af de aspekter vedrørende genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder, der er omfattet af dette direktiv. Når den indledende vurdering er udført, udstedes en attest, der betegnes »Attest for overensstemmelse med bilag IV« (herefter benævnt »overensstemmelsesattest«) til fabrikanten.

2.   Som led i den indledende vurdering af fabrikanten sikrer medlemsstaterne, at de til fremstillingen af en køretøjstype anvendte materialer er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2000/53/EF.

Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 9 de nødvendige bestemmelser til kontrol af overensstemmelsen med denne bestemmelse.

3.   For så vidt angår stk. 1 anbefaler fabrikanten en strategi for demontering, genbrug af komponenter samt genvinding og nyttiggørelse af materialer. I denne strategi tages hensyn til afprøvede teknologier, der allerede findes eller er under udvikling på det tidspunkt, hvor der ansøges om en køretøjstypegodkendelse.

4.   Medlemsstaterne udpeger i overensstemmelse med punkt 2 i bilag IV et kompetent organ, der skal foretage den indledende vurdering af fabrikanten og udstede overensstemmelsesattesten.

5.   Overensstemmelsesattesten skal omfatte fyldestgørende dokumentation og en beskrivelse af den strategi, som fabrikanten anbefaler. Det kompetente organ anvender den model, der findes i tillægget til bilag IV.

6.   Overensstemmelsesattesten skal være gyldig i mindst to år efter udstedelsesdatoen, før der udføres ny kontrol.

7.   Fabrikanten underretter det kompetente organ om enhver betydelig ændring, som vil kunne have betydning for overensstemmelsesattestens relevans. Efter høring af fabrikanten afgør det kompetente organ, om det er nødvendigt med nye kontroller.

8.   Ved udløbet af overensstemmelsesattestens gyldighedsperiode udsteder det kompetente organ enten en ny overensstemmelsesattest eller forlænger attestens gyldighed med en periode på yderligere to år. Det kompetente organ udsteder en ny attest, hvis den er blevet gjort opmærksom på betydelige ændringer.

Artikel 7

Genbrug af komponenter

Komponenter anført i bilag V:

a)

skal ved beregningen af genvindeligheds- og nyttiggørelsesgraderne anses for ikke at være genbrugelige

b)

må ikke genbruges ved fremstilling af køretøjer omfattet af direktiv 70/156/EØF.

Artikel 8

Ændringer af direktiv 70/156/EØF

Direktiv 70/156/EØF ændres i overensstemmelse med bilag VI til nærværende direktiv.

Artikel 9

Ændringer

Ændringer af dette direktiv, som er nødvendige for at tilpasse det til den videnskabelige og tekniske udvikling, vedtages af Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 3, i direktiv 70/156/EØF.

Artikel 10

Gennemførelsesdatoer med hensyn til typegodkendelse

1.   Med virkning fra den 15 december 2006 må medlemsstaterne ikke med hensyn til en køretøjstype, som er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv:

a)

nægte at udstede EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse

b)

forbyde indregistrering, salg eller ibrugtagning af nye køretøjer.

2.   Med virkning fra den 15 december 2008 skal medlemsstaterne med hensyn til en køretøjstype, som ikke er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv:

a)

nægte at udstede EF-typegodkendelse

b)

nægte at udstede national typegodkendelse.

3.   Med virkning fra den 15 juli 2010 skal medlemsstaterne, hvis kravene i dette direktiv ikke er opfyldt:

a)

anse typeattester, som ledsager nye køretøjer, for ugyldige for så vidt angår artikel 7, stk. 1, i direktiv 70/156/EØF

b)

nægte indregistrering, salg eller ibrugtagning af nye køretøjer, undtagen hvis artikel 8, stk. 2, litra b), i direktiv 70/156/EØF finder anvendelse.

4.   Artikel 7 finder anvendelse fra den 15 december 2006.

Artikel 11

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 15 december 2006 de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 15 december 2006.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisninger fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 12

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 13

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 26. oktober 2005.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

D. ALEXANDER

Formand


(1)  EUT C 74 af 23.3.2005, s. 15.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 14.4.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 6.10.2005.

(3)  EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34. Senest ændret ved Rådets beslutning 2005/673/EF (EUT L 254 af 30.9.2005, s. 69).

(4)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/49/EF (EUT L 194 af 26.7.2005, s. 12).

(5)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.


BILAG

LISTE OVER BILAG

Bilag I:

Krav

Bilag II:

Oplysningsskema til brug ved EF-typegodkendelse af en køretøjstype

Bilag III:

Model af EF-typegodkendelsesattest

Bilag IV:

Indledende vurdering af fabrikanten

Tillæg:

model af overensstemmelsesattesten

Bilag V:

Komponenter, der ikke anses for at være genbrugelige

Bilag VI:

Ændringer af direktiv 70/156/EØF

BILAG I

KRAV

1.

Køretøjer i klasse M1 og klasse N1 fremstilles således, at det er muligt at:

genbruge og/eller genvinde mindst 85 masseprocent pr. køretøj, og

genbruge og/eller nyttiggøre mindst 95 masseprocent pr. køretøj,

i henhold til de i dette bilag fastlagte procedurer.

2.

Med henblik på typegodkendelse indsender fabrikanten et behørigt udfyldt dataoplysningsskema i overensstemmelse med bilag A til standarden ISO 22628: 2002. Dette omfatter en materialeopdeling.

Det ledsages af en fortegnelse over demonterede komponenter, hvori fabrikanten angiver demonteringstrinnet og den proces, som han anbefaler med hensyn til deres behandling.

3.

For så vidt angår anvendelsen af pkt. 1 og 2 skal fabrikanten godtgøre over for den godkendende myndighed, at referencekøretøjerne opfylder kravene. Den beregningsmetode, der er beskrevet i bilag B til ISO-standarden 22628: 2002, finder anvendelse.

Fabrikanten skal dog være i stand til at påvise, at enhver version af den pågældende køretøjstype opfylder kravene i dette direktiv.

4.

Ved udvælgelsen af referencekøretøjer tages der hensyn til følgende kriterier:

karrosseritype

disponible udstyrsniveauer (1)

disponibelt særudstyr (1), som kan monteres på producentens ansvar.

5.

Såfremt den godkendende myndighed og producenten for så vidt angår en bestemt type ikke kan blive enige om at udpege det køretøj, der anses for at være det mest problematiske i henseende til genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder, udvælges der et referencekøretøj inden for:

a)

hver »karrosseriart«, som defineret i del C, punkt 1, i bilag II til direktiv 70/156/EØF for køretøjer i klasse M1

b)

hver »karrosseriart«, dvs. varevogn, chassis/førerhus, pickup osv., hvis der er tale om køretøjer i klasse N1.

6.

I forbindelse med beregningerne anses dæk for at være genvindelige.

7.

Masser skal udtrykkes i kg med en decimal. Grader beregnes i procent med en decimal, og afrundes derefter som følger:

a)

Hvis tallet efter decimalkommaet er fra 0 til 4, afrundes der nedad.

b)

Hvis tallet efter decimalkommaet er fra 5 til 9, afrundes der opad.

8.

Med henblik på at kontrollere beregningerne omhandlet i dette bilag sikrer den godkendende myndighed, at det dataoplysningsskema, der er omhandlet i punkt 2, er i overensstemmelse med den anbefalede strategi, der er vedlagt den overensstemmelsesattest, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i dette direktiv.

9.

Med henblik på kontrol af komponenters materialer og masser stiller fabrikanten køretøjer og komponenter til rådighed i det omfang, som det af den typegodkendende myndighed skønnes nødvendigt.


(1)  F.eks. læderindtræk, indbygget radioudstyr, aircondition, aluminiumsfælge, osv.

BILAG II

OPLYSNINGSSKEMA TIL BRUG VED EF-TYPEGODKENDELSE AF ET KØRETØJ

i henhold til bilag I til Rådets direktiv 70/156/EØF (1) vedrørende EF-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til dets genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder

Nedennævnte oplysninger skal i givet fald forelægges i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i passende målestok i A4-format eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkeligt detaljerede. Eventuelle fotografier skal ligeledes være tilstrækkeligt detaljerede.

0.

ALMINDELIGE OPLYSNINGER

0.1.

Fabriksmærke (firmabetegnelse):…

0.2.

Type:…

0.2.0.1.

Chassis:…

0.2.1.

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):…

0.3.

Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet (b):…

0.3.1.

Mærkningens anbringelsessted:…

0.4.

Køretøjets klasse (c):…

0.5.

Fabrikantens navn og adresse:…

0.8.

Adresse på samlefabrik(ker):…

1.

KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj:…

1.2.

Målskitse for hele køretøjet:…

1.3.

Antal aksler og hjul:…

1.3.1.

Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse:…

1.3.3.

Drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse):…

1.7.

Førerhus (frembygget eller normalt)(z):…

3.

MOTOR (q) (For køretøjer, som kan fremdrives enten af benzin, diesel osv., eller kombineret med andet brændstof, gentages punkterne (+))

3.1.

Fabrikant:…

3.2.

Forbrændingsmotorer

3.2.1.

Specifikke motoroplysninger

3.2.1.1.

Funktionsprincip: styret tænding/kompressionstænding, firetakt/totakt (1)

3.2.1.2.

Antal cylindre og cylinderarrangement:…

3.2.1.3.

Slagvolumen (s):… cm3

3.2.2.

Brændstof: diesel/benzin/LPG/NG/ethanol: (1)

4.

TRANSMISSION (v)

4.2.

Type (mekanisk/hydraulisk/elektrisk osv.):…

4.5.

Gearkasse

4.5.1.

Type (manuel/automatisk/CVT (trinløst variabel transmission)) (1)

4.9.

Differentialespærre: ja/nej/ekstraudstyr (1)

9.

KARROSSERI

9.1.

Karrosseriets art:…

9.3.1.

Dørudformning og antal døre:…

9.10.3.

Sæder

9.10.3.1.

Antal:…

15.

GENBRUGELIGHED, GENVINDELIGHED og NYTTIGGØRELSESMULIGHEDER

15.1.

Hvilken version er referencekøretøjet:…

15.2.

Masse af referencekøretøj med karrosseri eller masse af chassis med førerhus, uden karrosseri og/eller koblingsanordning, hvis fabrikanten ikke monterer karrosseri og/eller koblingsanordning (med væsker, værktøj og eventuelt reservehjul), og uden fører:…

15.3.

Masser af referencekøretøjets materialer

15.3.1.

Materialemasse, som der tages hensyn til på forbehandlingstrinnet (##):…

15.3.2.

Materialemasse, som der tages hensyn til på demonteringstrinnet (##):…

15.3.3.

Materialemasse, som der tages hensyn til på trinnet for behandling af ikke-metalliske reststoffer, og som anses for at være genvindelige (##):…

15.3.4.

Materialemasse, som der tages hensyn til på trinnet for behandling af ikke-metalliske reststoffer, og som anses for at kunne nyttiggøres ved energiudnyttelse (##):…

15.3.5.

Materialeopdeling (##):…

15.3.6.

Samlet masse af materialer, som kan genbruges og/eller genvindes:…

15.3.7.

Samlet masse af materialer, som kan genbruges og/eller nyttiggøres:…

15.4.

Procentværdier

15.4.1.

Genvindingsgrad »Rcyc ( %)«:…

15.4.2.

Nyttiggørelsesgrad »Rcov ( %)«:…


(1)  Nummereringen af punkter og fodnoterne i dette oplysningsskema svarer til den, der er anvendt i bilag I til direktiv 70/156/EØF. Numre, som er uden betydning for dette direktiv, er udeladt.

BILAG III

MODEL FOR EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

Største format: A4 (210 x 297 mm)

EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

Den EF-typegodkendende myndigheds stempel

Meddelelse om:

EF-typegodkendelseaf (1) en type køretøj

udvidelse af EF-typegodkendelse (1)

afslag på EF-typegodkendelse (1)

for så vidt angår direktiv 2005/64/EF

EF-typegodkendelsesnummer:

Årsag til udvidelse:

AFSNIT I

0.1.

Fabriksmærke (firmabetegnelse):…

0.2.

Type:…

0.2.1.

Handelsbetegnelse(r) (2):…

0.3.

Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet:…

0.3.1.

Mærkets anbringelsessted:…

0.4.

Køretøjets klasse (3):…

0.5.

Fabrikantens navn og adresse:…

0.8.

Adresse på samlefabrik(ker):…

[…]

AFSNIT II

1.

Supplerende oplysninger:…

Referencekøretøjets/referencekøretøjernes genvindingsgrad(er):…

Referencekøretøjets/referencekøretøjernes nyttiggørelsesgrad(er):…

2.

Teknisk tjeneste, der forestår prøvningen:…

3.

Prøvningsrapportens dato:…

4.

Prøvningsrapportens reference:…

5.

Eventuelle bemærkninger:…

6.

Bilag: informationspakke og indeks til informationspakke…

7.

Køretøjet opfylder/opfylder ikke (1) de tekniske krav i dette direktiv:…

(sted)

(underskrift)

(dato)

Bilag: Informationspakke.


(1)  Det ikke gældende overstreges.

(2)  Hvis denne oplysning ikke foreligger ved meddelelse af EF-typegodkendelsen, skal den gives, senest når køretøjet bringes på markedet.

(3)  Som defineret i del A i bilag II til direktiv 70/156/EØF.

BILAG IV

INDLEDENDE VURDERING AF FABRIKANTEN

1.   Formålet med dette bilag

I dette bilag beskrives den indledende vurdering, der skal foretages af det kompetente organ for at sikre, at fabrikanten har etableret de nødvendige ordninger og procedurer.

2.   Kompetent organ

Det kompetente organ skal være i overensstemmelse med standarden EN 45012: 1989 eller ISO/IEC Guide 62: 1996 om de generelle kriterier for certificeringsorganer, der foretager certificering af kvalitetsstyringssystemer, med hensyn til de styringssystemer, som fabrikanten har etableret.

3.   Kontrol, der skal udføres af det kompetente organ

3.1.   Det kompetente organ kontrollerer, at fabrikanten har gennemført de foranstaltninger, der er nødvendige for:

a)

at indsamle de data fra hele forsyningskæden, især vedrørende arten og massen af materialer, der anvendes i fremstillingen af køretøjer, der er nødvendige for at foretage de beregninger, der skal foretages i henhold til dette direktiv

b)

at have alle andre relevante køretøjsdata, der er nødvendige for beregningsprocessen, som f.eks. væskemængder osv., til rådighed

c)

på tilfredsstillende vis at kunne kontrollere oplysninger modtaget fra leverandørerne

d)

styre fordelingen af materialer

e)

at kunne foretage beregning af genvindeligheds- og nyttiggørelsesgraderne i overensstemmelse med standarden ISO 22628: 2002

f)

at mærke komponenter fremstillet af polymerer eller elastomerer i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2003/138/EF af 27. februar 2003 om fastsættelse af kodningsstandarder for komponenter og materialer til køretøjer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (1)

g)

at kontrollere, at ingen komponent anført i bilag V genbruges ved fremstillingen af nye køretøjer.

3.2.   Fabrikanten stiller alle relevante oplysninger til rådighed for det kompetente organ i dokumentarisk form. Især genbrug og genvinding af materialer skal dokumenteres ordentligt.


(1)  EUT L 53 af 28.2.2003, s. 58.

Tillæg til bilag IV

MODEL FOR OVERENSSTEMMELSESATTEST

Image

BILAG V

KOMPONENTER, DER ANSES FOR IKKE AT VÆRE GENBRUGELIGE

1.   Indledning

Dette bilag vedrører komponenter til køretøjer i klasse M1 og N1, som ikke må genbruges ved fremstilling af nye køretøjer.

2.   Komponentfortegnelse

Alle airbags (1), herunder puder, pyrotekniske udløsere, elektroniske styreenheder og følere.

Automatiske og ikke-automatiske sikkerhedsseleaggregater, herunder gjord, spænder, retraktorer, pyrotekniske udløsere.

Sæder (kun i tilfælde hvor sikkerhedsseleforankringer og/eller airbags er indbygget i sædet).

Ratlåsaggregater, der virker på ratstammen.

Startspærreanordninger, herunder transpondere og elektroniske styreenheder.

Systemer til emissionsefterbehandling (f.eks. katalysatorer, partikelfiltre).

Udstødningslyddæmpere.


(1)  Hvis airbaggen er anbragt inden i rattet, selve rattet.

BILAG VI

ÆNDRINGER AF DIREKTIV 70/156/EØF

Direktiv 70/156/EØF ændres som følger:

1)

I bilag I tilføjes følgende punkter:

»15.

GENBRUGELIGHED, GENVINDELIGHED og NYTTIGGØRELSESMULIGHEDER

15.1.

Hvilken version er referencekøretøjet:

15.2.

Masse af referencekøretøj med karrosseri eller masse af chassis med førerhus, uden karrosseri og/eller koblingsanordning, hvis fabrikanten ikke monterer karrosseri og/eller koblingsanordning (med væsker, værktøj og eventuelt reservehjul), og uden fører:

15.3.

Masse af referencekøretøjets materialer

15.3.1.

Materialemasse, som der tages hensyn til på forbehandlingstrinnet (1):

15.3.2.

Materialemasse, som der tages hensyn til på demonteringstrinnet (1):

15.3.3.

Materialemasse, som der tages hensyn til på trinnet for behandling af ikke-metalliske reststoffer, og som anses for at være genvindelige (1):

15.3.4.

Materialemasse, som der tages hensyn til på trinnet for behandling af ikke-metalliske reststoffer, og som anses for at kunne nyttiggøres ved energiudnyttelse (1):

15.3.5.

Materialeopdeling (1):

15.3.6.

Samlet masse af materialer, som kan genbruges og/eller genvindes:

15.3.7.

Samlet masse af materialer, som kan genbruges og/eller nyttiggøres:

15.4.

Procentværdier

15.4.1.

Genvindingsgrad »Rcyc ( %)«:

15.4.2.

Nyttiggørelsesgrad »Rcov ( %)«:

2)

I bilag IV, del I, tilføjes følgende punkt:

»Emne

Direktiv nr.

Henvisning til EFT/EUT

Anvendelsesområde

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59.

Genvindelighed

2005/64/EF

EUT L 310 af 25. november 2005, s. 10.

X

X

 

 

 

«

3)

Bilag XI ændres som følger:

a)

I tillæg 1 tilføjes følgende punkt:

»Punkt

Emne

Direktiv nr.

M1 ≤ 2 500

(1) kg

M1 > 2 500

(1) kg

M2

M3

59

Genvindelighed

2005/64/EF

N/A

N/A

—«

b)

I tillæg 2 tilføjes følgende punkt:

»Punkt

Emne

Direktiv nr.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

Genvindelighed

2005/64/EF

N/A

N/A

—«

c)

I tillæg 3 tilføjes følgende punkt:

»Punkt

Emne

Direktiv nr.

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O3

O2

O4

59

Genvindelighed

2005/64/EF

N/A

—«


(1)  Disse begreber er defineret i ISO-standard 22628: 2002.«


Top