Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0096

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 96/2005 den 8. juli 2005 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

OJ L 306, 24.11.2005, p. 21–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 066 P. 228 - 230
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 066 P. 228 - 230
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 099 P. 237 - 239

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/96/oj

24.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/21


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 96/2005

den 8. juli 2005

om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 77/2005 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 10. juni 2005 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 37/2005 af 12. januar 2005 om temperaturkontrol i forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne levnedsmidler (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens direktiv 2005/5/EF af 26. januar 2005 om ændring af direktiv 2002/26/EF om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af ochratoksin A i levnedsmidler (3) bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens direktiv 2005/10/EF af 4. februar 2005 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af benzo(a)pyren i levnedsmidler (4) bør indarbejdes i aftalen.

(5)

Kommissionens henstilling 2005/108/EF af 4. februar 2005 om yderligere undersøgelser af bestemte levnedsmidlers indhold af polycykliske aromatiske hydrocarboner (5) bør indarbejdes i aftalen.

(6)

Forordning (EF) nr. 37/2005 ophæver Kommissionens direktiv 92/1/EØF (6), som er indarbejdet i aftalen, og som derfor bør udgå af aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XII i bilag II til aftalen foretages følgende ændringer:

1.

Følgende led indsættes i punkt 54zx (Kommissionens direktiv 2002/26/EF):

»—

32005 L 0005: Kommissionens direktiv 2005/5/EF af 26. januar 2005 (EUT L 27 af 29.1.2005, s. 38).«

2.

Følgende punkt indsættes efter punkt 54zzq (Kommissionens forordning (EF) nr. 1452/2003):

»54zzr.

32005 R 0037: Kommissionens forordning (EF) nr. 37/2005 af 12. januar 2005 om temperaturkontrol i forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne levnedsmidler (EUT L 10 af 13.1.2005, s. 18).

54zzs.

32005 L 0010: Kommissionens direktiv 2005/10/EF af 4. februar 2005 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af benzo(a)pyren i levnedsmidler (EUT L 34 af 8.2.2005, s. 15).«

3.

Følgende punkt indsættes efter punkt 59 (C/345/93/s. 3: Meddelelse fra Kommissionen):

»60.

32005 H 0108: Kommissionens henstilling 2005/108/EF af 4. februar 2005 om yderligere undersøgelser af bestemte levnedsmidlers indhold af polycykliske aromatiske hydrocarboner (EUT L 34 af 8.2.2005, s. 43).«

4.

Teksten til punkt 54c (Kommissionens direktiv 92/1/EØF) udgår.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 37/2005, direktiv 2005/5/EF og 2005/10/EF samt henstilling 2005/108/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 9. juli 2005, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (7).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2005.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Formand


(1)  EUT L 268 af 13.10.2005, s. 7.

(2)  EUT L 10 af 13.1.2005, s. 18.

(3)  EUT L 27 af 29.1.2005, s. 38.

(4)  EUT L 34 af 8.2.2005, s. 15.

(5)  EUT L 34 af 8.2.2005, s. 43.

(6)  EFT L 34 af 11.2.1992, s. 28.

(7)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top