Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0091

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 91/2005 den 8. juli 2005 om ændring af bilag I (dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

OJ L 306, 24.11.2005, p. 3–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 066 P. 210 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 066 P. 210 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 099 P. 221 - 225

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/91(2)/oj

24.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/3


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 91/2005

den 8. juli 2005

om ændring af bilag I (dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 51/2005 truffet af Det Blandede EØS-udvalg af 29. april 2005 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1471/2004 af 18. august 2004 om ændring af bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår import af hjortekødsprodukter fra Canada og USA (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens beslutning 2004/693/EF af 8. oktober 2004 om ændring af beslutning 2004/233/EF for så vidt angår listen over de laboratorier, der er godkendt til at kontrollere virkningen af rabiesvaccine på kødædende husdyr (3) bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens beslutning 2004/700/EF af 13. oktober 2004 om ændring af beslutning 2004/280/EF om overgangsforanstaltninger vedrørende markedsføring af visse animalske produkter fremstillet i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (4) bør indarbejdes i aftalen.

(5)

Kommissionens beslutning 2004/762/EF af 12. november 2004 om ændring af beslutning 2003/828/EF for så vidt angår flytninger af dyr ud af og inden for en spærrezone i Spanien og Portugal i forbindelse med udbrud af bluetongue i Spanien (5) bør indarbejdes i aftalen.

(6)

Kommissionens beslutning 2004/775/EF af 18. november 2004 om indrømmelse til Slovakiet af undtagelsen i artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 92/102/EØF om identifikation og registrering af dyr (6) bør indarbejdes i aftalen.

(7)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1993/2004 af 19. november 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår Portugal (7) bør indarbejdes i aftalen.

(8)

Kommissionens beslutning 2004/832/EF af 3. december 2004 om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin i den nordlige del af Vogeserne i Frankrig (8) bør indarbejdes i aftalen.

(9)

Kommissionens beslutning 2004/835/EF af 3. december 2004 om godkendelse af planer for godkendelse af virksomheder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg (9) bør indarbejdes i aftalen.

(10)

Kommissionens beslutning 2004/898/EF af 23. december 2004 om ændring af beslutning 2003/828/EF for så vidt angår flytninger af dyr ud af og inden for en spærrezone i Spanien og Portugal i forbindelse med udbrud af bluetongue i Spanien (10) bør indarbejdes i aftalen.

(11)

Ved forordning (EF) nr. 1993/2004 ophæves Kommissionens beslutning 2000/345/EF (11), 2000/371/EF (12) og 2000/372/EF (13), som var indarbejdet i aftalen, og som blev ophævet i henhold til aftalen ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 51/2005.

(12)

Ved beslutning 2004/835/EF ophæves Kommissionens beslutning 92/139/EØF (14), 92/140/EØF (15), 92/141/EØF (16), 92/281/EØF (17), 92/282/EØF (18), 92/283/EØF (19), 92/342/EØF (20), 92/344/EØF (21), 92/345/EØF (22), 92/379/EØF (23), 92/480/EØF (24), 94/964/EF (25) og 95/141/EF (26), som er indarbejdet i aftalen, og som derfor skal ophæves i henhold til aftalen.

(13)

Denne afgørelse bør ikke gælde for Island og Liechtenstein —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kapitel I i bilag I til aftalen ændres i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Den norske udgave af forordning (EF) nr. 1471/2004 og (EF) nr. 1993/2004 og beslutning 2004/693/EF, 2004/700/EF, 2004/762/EF, 2004/775/EF, 2004/832/EF, 2004/835/EF og 2004/898/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentisk.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 9. juli 2005, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (27).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2005.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Formand


(1)  EUT L 239 af 15.9.2005, s. 22.

(2)  EUT L 271 af 19.8.2004, s. 24.

(3)  EUT L 315 af 14.10.2004, s. 47.

(4)  EUT L 318 af 19.10.2004, s. 21.

(5)  EUT L 337 af 13.11.2004, s. 70.

(6)  EUT L 342 af 18.11.2004, s. 29.

(7)  EUT L 344 af 20.11.2004, s. 12.

(8)  EUT L 359 af 4.12.2004, s. 62.

(9)  EUT L 360 af 7.12.2004, s. 28.

(10)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 105.

(11)  EFT L 121 af 23.5.2000, s. 9.

(12)  EFT L 134 af 7.6.2000, s. 35.

(13)  EFT L 134 af 7.6.2000, s. 35.

(14)  EFT L 58 af 3.3.1992, s. 27.

(15)  EFT L 58 af 3.3.1992, s. 28.

(16)  EFT L 58 af 3.3.1992, s. 29.

(17)  EFT L 150 af 2.6.1992, s. 23.

(18)  EFT L 150 af 2.6.1992, s. 24.

(19)  EFT L 150 af 2.6.1992, s. 25.

(20)  EFT L 188 af 8.7.1992, s. 39.

(21)  EFT L 188 af 8.7.1992, s. 41.

(22)  EFT L 188 af 8.7.1992, s. 42.

(23)  EFT L 198 af 17.7.1992, s. 53.

(24)  EFT L 284 af 29.9.1992, s. 27.

(25)  EFT L 371 af 31.12.1994, s. 30.

(26)  EFT L 92 af 25.4.1995, s. 25.

(27)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


BILAG

I Kapitel I i bilag I til aftalen foretages følgende ændringer:

1.

Følgende punkt indsættes efter punkt 119 (Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004) i del 1.2:

»120.

32004 D 0775: Kommissionens beslutning 2004/775/EF af 18. november 2004 om indrømmelse til Slovakiet af undtagelsen i artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 92/102/EØF om identifikation og registrering af dyr (EUT L 342 af 18.11.2004, s. 29).«

2.

Følgende led indsættes i punkt 30 (Kommissionens beslutning 2003/828/EF) i del 3.2:

»—

32004 D 0762: Kommissionens beslutning 2004/762/EF af 12. november 2004 (EUT L 337 af 13.11.2004, s. 70)

32004 D 0898: Kommissionens beslutning 2004/898/EF af 23. december 2004 (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 105).«

3.

Under overskriften »RETSAKTER, SOM EFTA-STATERNE OG EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN SKAL TAGE BEHØRIGT HENSYN TIL« i del 3.2 indsættes følgende punkt efter punkt 27 (Kommissionens beslutning 2004/435/EF):

»28.

32004 D 0832: Kommissionens beslutning 2004/832/EF af 3. december 2004 om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin i den nordlige del af Vogeserne i Frankrig (EUT L 359 af 4.12.2004, s. 62).«

4.

Følgende indsættes i punkt 48 (Kommissionens beslutning 2004/280/EF) i del 6.2:

», ændret ved:

32004 D 0700: Kommissionens beslutning 2004/700/EF af 13. oktober 2004 (EUT L 318 af 19.10.2004, s. 21).«

5.

Følgende indsættes i punkt 76 (Kommissionens beslutning 2004/233/EØF) i del 4.2:

»—

32004 D 0693: Kommissionens beslutning 2004/693/EF af 8. oktober 2004 (EUT L 315 af 14.10.2004, s. 47).«

6.

Under overskriften »RETSAKTER, SOM EFTA-STATERNE OG EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN SKAL TAGE BEHØRIGT HENSYN TIL« i del 4.2 indsættes følgende punkt efter punkt 56 (Kommissionens beslutning 2003/904/EF):

»57.

32004 D 0835: Kommissionens beslutning 2004/835/EF af 3. december 2004 om godkendelse af planer for godkendelse af virksomheder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg (EUT L 360 af 7.12.2004, s. 28).«

7.

Under overskriften »RETSAKTER, SOM EFTA-STATERNE OG EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN SKAL TAGE BEHØRIGT HENSYN TIL« i del 4.2 udgår teksten til punkt 5 (Kommissionens beslutning 92/139/EØF), 6 (Kommissionens beslutning 92/140/EØF), 7 (Kommissionens beslutning 92/141/EØF), 8 (Kommissionens beslutning 92/281/EØF), 9 (Kommissionens beslutning 92/282/EØF), 10 (Kommissionens beslutning 92/283/EØF), 11 (Kommissionens beslutning 92/342/EØF), 12 (Kommissionens beslutning 92/344/EØF), 13 (Kommissionens beslutning 92/345/EØF), 14 (Kommissionens beslutning 92/379/EØF), 15 (Kommissionens beslutning 92/480/EØF), 26 (Kommissionens beslutning 94/964/EF) og 36 (Kommissionens beslutning 95/141/EF).

8.

I punkt 12 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001) i del 7.1 indsættes følgende led:

»—

32004 R 1471: Kommissionens forordning (EF) nr. 1471/2004 af 18. august 2004 (EUT L 271 af 19.8.2004, s. 24).

32004 R 1993: Kommissionens forordning (EF) nr. 1993/2004 af 19. november 2004 (EUT L 344 af 20.11.2004, s. 12).«


Top