Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1868

Kommissionens forordning (EF) nr. 1868/2005 af 16. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1065/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

OJ L 300, 17.11.2005, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1868/oj

17.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1868/2005

af 16. november 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1065/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1065/2005 (3) blev der indledt en løbende licitation med henblik på eksport af 430 000 t byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse.

(3)

Tyskland har underrettet Kommissionen om, at landets interventionsorgan har til hensigt at forøge den mængde, der udbydes i licitation med henblik på udførsel, med 100 000 t. I betragtning af denne hensigt, de disponible mængder og markedssituationen bør Tysklands anmodning imødekommes.

(4)

Forordning (EF) nr. 1065/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1065/2005 affattes artikel 2 således:

»Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 530 000 t byg med henblik på eksport til tredjelande undtagen Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Canada, Kroatien, Liechtenstein, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Mexico, Rumænien, Schweiz, Serbien og Montenegro (4) samt USA.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 48. Ændret ved forordning (EF) nr. 1298/2005 (EUT L 206 af 9.8.2005, s. 3).

(4)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.«


Top