Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0775

2005/775/EF: Kommissionens beslutning af 4. november 2005 om ændring af beslutning 2002/499/EF om bemyndigelse til at undtage naturligt eller kunstigt væksthæmmede planter af Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L. med oprindelse i Republikken Korea fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF (meddelt under nummer K(2005) 4235)

OJ L 292, 8.11.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 556–557 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 235 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 235 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 27 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/775/oj

8.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/11


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. november 2005

om ændring af beslutning 2002/499/EF om bemyndigelse til at undtage naturligt eller kunstigt væksthæmmede planter af Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L. med oprindelse i Republikken Korea fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF

(meddelt under nummer K(2005) 4235)

(2005/775/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2000/29/EF må planter af Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L., bortset fra frugter og frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande principielt ikke føres ind i Fællesskabet. Direktiv 2000/29/EF tillader dog undtagelser fra denne regel, forudsat at det konstateres, at der ikke er nogen risiko for indslæbning af skadegørere.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2002/499/EF (2) fastsættes en undtagelse vedrørende import af planter af Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L., bortset fra frugter og frø, med oprindelse i Republikken Korea på bestemte betingelser.

(3)

Det Forenede Kongerige har anmodet om en forlængelse af undtagelsen.

(4)

De forhold, der begrunder undtagelsen, er uændrede, og undtagelsen bør derfor fortsat gælde.

(5)

Beslutning 2002/499/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2002/499/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Inden den 1. august i årene fra 2005 til 2008 sender medlemsstaterne Kommissionen og de øvrige medlemsstater oplysninger om de mængder, der er importeret i løbet af året forud for denne dato i henhold til denne beslutning, sammen med en udførlig teknisk rapport om den undersøgelse og/eller de prøver, disse planter er underkastet i karantæneperioden omhandlet i punkt 10 i bilaget.

Såfremt planterne føres ind i en anden medlemsstat end importmedlemsstaten, sender denne anden medlemsstat ligeledes inden den 1. august i årene fra 2005 til 2008 Kommissionen og de øvrige medlemsstater en udførlig teknisk rapport om den undersøgelse og/eller de prøver, som disse planter, der er indført i løbet af året forud for denne dato, er underkastet i karantæneperioden omhandlet i punkt 10 i bilaget.«

2)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Medlemsstaterne kan anvende de i artikel 1 nævnte undtagelser for planter, der indføres til Fællesskabet i følgende perioder:

Planter

Periode

Chamaecyparis:

1.6.2004 til 31.12.2007

Juniperus:

1.11.2004 til 31.3.2005, 1.11.2005 til 31.3.2006 og 1.11.2006 til 31.3.2007

Pinus:

1.6.2004 til 31.12.2007«

3)

I punkt 3, andet punktum, i bilaget ændres »2004« til »hvert år«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/16/EF (EUT L 57 af 3.3.2005, s. 19).

(2)  EFT L 168 af 27.6.2002, s. 53.


Top