Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1815

Kommissionens forordning (EF) nr. 1815/2005 af 7. november 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 2742/90 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2204/90

OJ L 292, 8.11.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1815/oj

8.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1815/2005

af 7. november 2005

om ændring af forordning (EØF) nr. 2742/90 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2204/90

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2204/90 af 24. juli 1990 om fastsættelse af supplerende almindelige regler for den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter for så vidt angår ost (1), særlig artikel 3, stk. 3, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 3, stk. 3, første afsnit, i forordning (EØF) nr. 2204/90 fastsættes det, hvilken EF-sanktion der gælder for ikke tilladt anvendelse af kasein og kaseinater i forbindelse med fremstilling af ost. Sanktionen er lig med 110 % af forskellen mellem på den ene side værdien af den skummetmælk, der er nødvendig til fremstillingen af 100 kg kasein og kaseinater, fastsat på grundlag af markedsprisen for skummetmælkspulver, og på den anden side markedsprisen for kasein og kaseinater.

(2)

I artikel 4, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2742/90 (2) er det beløb, der skal erlægges for de mængder kasein og/eller kaseinater, der uden tilladelse er anvendt til fremstillingen af ost, fastsat til 65,00 EUR pr. 100 kg på basis af markedsprisen for kasein og kaseinater i fjerde kvartal af 2001. Det pågældende beløb bør reduceres med henvisning til på den ene side markedsprisen for skummetmælkspulver og på den anden side markedsprisen for kasein og kaseinater i andet kvartal af 2005.

(3)

Markedsprisen i andet kvartal af 2005 var på 200 EUR pr. 100 kg skummetmælkspulver og 580 EUR pr. 100 kg kasein og kaseinater.

(4)

Forordning (EØF) nr. 2742/90 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2742/90 affattes således:

»1.   Det beløb, der skal erlægges i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2204/90, fastsættes til 22,00 EUR pr. 100 kg kasein og/eller kaseinater.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på femtedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 201 af 31.7.1990, s. 7. Ændret ved forordning (EF) nr. 2583/2001 (EFT L 345 af 29.12.2001, s. 6).

(2)  EFT L 264 af 27.9.1990, s. 20. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 265/2002 (EFT L 43 af 14.2.2002, s. 13).


Top