Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_075_R_0035_01

2005/244/: Rådets afgørelse af 3. marts 2005 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam om markedsadgang
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam om markedsadgang

OJ L 75, 22.3.2005, p. 35–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 249–253 (MT)

22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/35


RÅDETS AFGØRELSE

af 3. marts 2005

om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam om markedsadgang

(2005/244/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har ført forhandlinger på Fællesskabets vegne om en bilateral aftale om tidlig gennemførelse af forpligtelserne til markedsadgang i forbindelse med Vietnams tiltrædelse af WTO.

(2)

Aftalen blev paraferet den 3. december 2004.

(3)

Det er nødvendigt, at aftalen, som vil være af midlertidig og særegen karakter, træder i kraft så hurtigt som muligt for at kunne have reel effekt. Indgåelsen af aftalen berører i overensstemmelse med EF-retten, således som denne fortolkes af EF-Domstolen, på ingen måde kompetencedelingen mellem Fællesskabet og dets medlemsstater.

(4)

Aftalen bør godkendes på Fællesskabets vegne —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam om markedsadgang godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Fællesskabet.

Artikel 3

Kommissionen vedtager i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (1), den i aftalens artikel 5, stk. 1, omhandlede foranstaltning, som består i at genindføre kontingenter for tekstilvarer og beklædningsgenstande, hvis Vietnam ikke overholder de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 2, 3 og 4 i denne aftale samt i punkt 9 i den aftale i form af brevveksling, der blev paraferet den 15. februar 2003.

Bestemmelserne i denne afgørelse om godkendelse af aftalen har forrang for bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 3030/93 i det omfang, de vedrører samme emne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2005.

På Rådets vegne

F. BILTGEN

Formand


(1)  EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2200/2004 (EUT L 374 af 22.12.2004, s. 1).


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam om markedsadgang

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

og

REGERINGEN FOR DEN SOCIALISTISKE REPUBLIK VIETNAM,

i det følgende tilsammen benævnt »parterne« og enkeltvis »parten« —

SOM ANERKENDER betydningen af koordinering og styrkelse af venskabet, samarbejdet og samspillet mellem Den Socialistiske Republik Vietnam og Det Europæiske Fællesskab, og

SOM ØNSKER at udvikle og udbygge handels- og investeringsforbindelserne mellem Den Socialistiske Republik Vietnam og Det Europæiske Fællesskab —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Fra den 1. januar 2005 suspenderer Det Europæiske Fællesskab med henblik på ophævelse de kontingenter for tekstilvarer og beklædningsgenstande, der er indført over for Den Socialistiske Republik Vietnam.

Artikel 2

Fra den 1. januar 2005 skal Den Socialistiske Republik Vietnam:

anvende toldsatserne for beklædningsgenstande, stoffer og konfektionerede tekstilvarer og fibre på de niveauer, som Vietnam har forpligtet sig til i den aftale om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande og andre foranstaltninger til åbning af markedet, der blev paraferet i Hanoi den 15. februar 2003 (1)

anvende en toldsats på 5 % for garn

anvende en toldsats på 65 % for vine og spiritus

indrømme investorer og tjenesteydere fra Det Europæiske Fællesskab en behandling, som ikke er mindre gunstig end den, der indrømmes investorer og tjenesteydere fra USA som omhandlet i kapitlerne om investering og handel med tjenesteydelser i den bilaterale handelsaftale mellem Den Socialistiske Republik Vietnam og Amerikas Forenede Stater og de relevante bilag dertil

tillade erhvervsdrivende fra Det Europæiske Fællesskab at investere i cement- og klinkeproduktion, under overholdelse af de forskrifter, der er gældende i denne sektor i Vietnam. Disse forskrifter er ikke-diskriminerende

give investorer fra Det Europæiske Fællesskab i telekommunikationssektoren, som i øjeblikket arbejder på grundlag af kontrakter om erhvervsmæssigt samarbejde med vietnamesiske operatører, mulighed for at forny de nuværende aftaler eller konvertere dem til anden form for ordning på betingelser, som ikke er mindre gunstige end dem, de nyder godt af i øjeblikket i overensstemmelse med den WTO-aftale, som Vietnam og Det Europæiske Fællesskab paraferede den 9. oktober 2004

ophæve alle begrænsninger med hensyn til, hvilke kunder EF-leverandører af it-tjenesteydelser, bygge- og anlægsarbejder, ingeniørydelser, integrerede ingeniørydelser og tjenesteydelser i forbindelse med arkitektur og byplanlægning, der i øjeblikket arbejder i Vietnam, kan levere tjenesteydelser til

overveje at give licenser på grundlag af hvert enkelt tilfælde og på de betingelser, der er fastsat i den WTO-aftale, som Vietnam og Det Europæiske Fællesskab paraferede den 9. oktober 2004, til erhvervsdrivende fra Det Europæiske Fællesskab til at oprette virksomheder i Vietnam, hvis kapital ejes 100 % af en/flere aktører i Det Europæiske Fællesskab, med henblik på levering af it-tjenesteydelser, bygge- og anlægsarbejder, ingeniørydelser, integrerede ingeniørydelser og tjenesteydelser i forbindelse med arkitektur og byplanlægning uden begrænsninger med hensyn til, hvilke kunder disse ydelser kan leveres til

give 4 (fire) farmaceutiske firmaer i Det Europæiske Fællesskab tilladelse til at foretage lønproduktion i Vietnam uden overførsel af licenser og samtidig med, at de bevarer deres tilladelser til at markedsføre de importerede varer

give erhvervsdrivende fra Det Europæiske Fællesskab tilladelse til at oprette joint venture-selskaber med vietnamesiske partnere uden begrænsninger med hensyn til kapitalbidrag fra Det Europæiske Fællesskab med henblik på at investere i opførelsen af kontorbygninger og lejligheder til salg og udlejning, i overensstemmelse med Vietnams love og forskrifter om salg og udlejning af ejendom.

Artikel 3

Senest den 31. marts 2005 skal Den Socialistiske Republik Vietnam:

give 1 (én) distributør fra Det Europæiske Fællesskab licens til at oprette en virksomhed i Vietnam, hvis kapital ejes 100 % af en/flere aktører fra Det Europæiske Fællesskab, på de betingelser, der er fastsat i den WTO-aftale, som Vietnam og Det Europæiske Fællesskab paraferede den 9. oktober 2004

give 1 (ét) forsikringsselskab fra Det Europæiske Fællesskab licens til at arbejde i livsforsikringssektoren i Vietnam

give tilladelse til joint venture-selskaber med et kapitalbidrag på 51 % fra rederier fra Det Europæiske Fællesskab og give 1 (ét) rederi fra Det Europæiske Fællesskab tilladelse til at oprette en virksomhed i Vietnam, hvis kapital ejes 100 % af en/flere aktører fra Det Europæiske Fællesskab, med henblik på at foretage aktiviteter for sit eget rederi på de betingelser, der er fastsat i den WTO-aftale, som Vietnam og Det Europæiske Fællesskab paraferede den 9. oktober 2004

give 1 (én) tjenesteyder fra Det Europæiske Fællesskab licens til at tilvejebringe edb-reservationstjenester i Vietnam på de betingelser, der er fastlagt i den WTO-aftale, som Vietnam og Det Europæiske Fællesskab paraferede den 9. oktober 2004

indrømme et toldkontingent for indførsel af 3 500 enheder af færdigbyggede motorcykler og scootere med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab til 70 % af den nuværende toldsats. Mindst 50 % af disse kontingenter tildeles vietnamesiske agenter og distributører, som er officielt godkendt af producenter i Det Europæiske Fællesskab.

Artikel 4

Den Socialistiske Republik Vietnam skal:

indrømme investorer fra Det Europæiske Fællesskab en behandling, som ikke er mindre gunstig end den, der er indrømmet japanske investorer som fastlagt i den bilaterale investeringsaftale mellem Den Socialistiske Republik Vietnam og Japan, ved aftalens ikrafttrædelse

i 2005 og 2006 give 3 (tre) licenser til leverandører af miljøtjenesteydelser i Det Europæiske Fællesskab til at arbejde i Vietnam som virksomheder, hvis kapital ejes 100 % af en/flere aktører fra Det Europæiske Fællesskab, med henblik på at levere miljøtjenesteydelser, bortset fra miljøvirkningsvurderinger, i henhold til omfanget af de aktiviteter og betingelser, der er fastlagt i den WTO-aftale, som Vietnam og Det Europæiske Fællesskab paraferede den 9. oktober 2004

give distributører fra Det Europæiske Fællesskab, som allerede arbejder legalt i Vietnam, tilladelse til at åbne endnu 4 (fire) forretninger i 2005 og yderligere 2 (to) forretninger i 2006

give 1 (én) distributør fra Det Europæiske Fællesskab licens til at arbejde i Vietnam som en virksomhed, hvis kapital ejes 100 % af en/flere aktører fra Det Europæiske Fællesskab, på de betingelser, der er fastlagt i den WTO-aftale, som Vietnam og Det Europæiske Fællesskab paraferede den 9. oktober 2004

nedsætte listen over forbudte molekyler til 5-7 molekyler senest i december 2004 og afskaffe denne liste over for Det Europæiske Fællesskab senest den 31. december 2005.

Artikel 5

Det Europæiske Fællesskab kan genindføre kontingenter for tekstilvarer og beklædningsgenstande på niveauet for de kontingenter for tekstilvarer og beklædningsgenstande, som Det Europæiske Fællesskab har indrømmet Vietnam i 2004, forhøjet med de årlige vækstrater, der er fastsat i den aftale om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande og andre foranstaltninger til åbning af markedet, der blev paraferet i Hanoi den 15. februar 2003, hvis Vietnam ikke opfylder de forpligtelser, der er indeholdt i artikel 2, 3 og 4 i nærværende aftale samt i stk. 9 i ovennævnte aftale fra 2003.

Hvis Det Europæiske Fællesskab ikke opfylder sine betingelser i henhold til artikel 1 i nærværende aftale samt i stk. 9 i aftalen om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande og andre foranstaltninger til åbning af markedet, som blev paraferet i Hanoi den 15. februar 2003, kan Vietnam suspendere gennemførelsen af sine forpligtelser i henhold til artikel 2, 3 og 4 i nærværende aftale.

Artikel 6

Denne aftale træder i kraft ved parternes udveksling af skriftlige meddelelser om, at de har afsluttet deres respektive interne procedurer til formålet.

Hver part kan på et hvilket som helst tidspunkt foreslå ændringer til denne aftale eller opsige den med et varsel på mindst seks måneder. Aftalen ophører i så fald ved opsigelsesfristens udløb.

Denne aftale udløber på datoen for Vietnams tiltrædelse af WTO.

Parterne bestræber sig på at afslutte deres respektive interne procedurer med henblik på anvendelse af denne aftale fra den 31. december 2004.

Artikel 7

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og vietnamesisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

For Det Europæiske Fællesskab

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam


(1)  Offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende L 152 af 26.6.2003, s. 42, som »Aftale i form af brevveksling om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande og andre foranstaltninger til åbning af markedet, senest ændret ved den aftale i form af brevveksling, der blev paraferet den 31. marts 2000«.


Top