EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0025

Kommissionens forordning (EF) nr. 25/2005 af 7. januar 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 med henblik på forlængelse af fællesskabstoldkontingenterne for forarbejdede varer af jute og kokos

OJ L 6, 8.1.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 174 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 174 - 174
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 150 - 150

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/25(1)/oj

8.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 25/2005

af 7. januar 2005

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 med henblik på forlængelse af fællesskabstoldkontingenterne for forarbejdede varer af jute og kokos

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og visse andre fællesskabstoldkontingenter og om visse gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår tilpasning af disse toldkontingenter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1808/95 (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra b), andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet har i overensstemmelse med sit tilbud i forbindelse med FN's konference om handel og udvikling (UNCTAD) og ved siden af sin generelle præferenceordning (GSP) åbnet toldpræferencer i 1971 for forarbejdede varer af jute og kokos med oprindelse i visse udviklingslande; disse toldpræferencer havde en form af en gradvis nedsættelse af toldsatserne i den fælles toldtarif og fra 1978 til den 31. december 1994 en fuldstændig suspension af disse satser.

(2)

Siden den nye generelle præferenceordning trådte i kraft den 1. januar 1995, har Fællesskabet ved siden af GATT, ved forordning (EF) nr. 2511/2001 (2) om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 åbnet autonome fællesskabskontingenter til nultold for fastsatte mængder for forarbejdede varer af jute og kokos indtil den 31. december 2004.

(3)

Den generelle præferenceordning er forlænget indtil den 31. december 2005 ved Rådets forordning (EF) nr. 2211/2003 (3), og det er derfor nødvendigt også at forlænge ordningen for forarbejdede varer af jute og kokos til den 31. december 2005.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag III til forordning (EF) nr. 32/2000 skal teksten »fra 1.1.2003 til 31.12.2003 og fra 1.1.2004 til 31.12.2004« i femte kolonne (»Kontingentperiode«) for ordrenumrene 09.0107, 09.0109 og 09.0111 erstattes af følgende tekst: »fra 1.1.2005 til 31.12.2005«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. januar 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 5 af 8.1.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 545/2004 (EUT L 87 af 25.3.2004, s. 12).

(2)  EFT L 339 af 21.12.2001, s. 17.

(3)  EUT L 332 af 19.12.2003, s. 1.


Top