EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0023

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 23/2005 af 20. december 2004 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2004 af bidraget fra De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte til pensionsordningen og med virkning fra den 1. januar 2005 af den anvendte rentesats ved overførsler mellem fællesskabsordningen og de nationale pensionsordninger

OJ L 6, 8.1.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 9–9 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/23/oj

8.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/1


RÅDETS FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 23/2005

af 20. december 2004

om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2004 af bidraget fra De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte til pensionsordningen og med virkning fra den 1. januar 2005 af den anvendte rentesats ved overførsler mellem fællesskabsordningen og de nationale pensionsordninger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, der er fastsat ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 (2), særlig artikel 83 og 83a og bilag XII til vedtægten,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, fremlagt efter høring af Vedtægtsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i bilag XII til vedtægten fremlagde Eurostat den 1. september 2004 en rapport om den femårlige aktuarmæssige vurdering for 2004 af pensionsordningen, hvorved parametrene i nævnte bilag ajourføres.

(2)

Med henvisning til denne rapport bør der ske en tilpasning af bidraget fra tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber for at sikre den aktuarmæssige balance i pensionsordningen. I henhold til artikel 2 i bilag XII kan tilpasningen i 2004 ikke føre til et bidrag på over 9,75 %.

(3)

Den sats, der er omhandlet i artikel 4 og 8 i bilag VIII og i artikel 40 og 110 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, bør revideres i overensstemmelse med artikel 12 i bilag XII —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det bidrag, der er omhandlet i artikel 83, stk. 2, i vedtægten, fastsættes med virkning fra den 1. juli 2004 til 9,75 %.

Artikel 2

Den rentesats, der er omhandlet i artikel 4 og 8 i bilag VIII til vedtægten og i artikel 40 og 110 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, fastsættes med virkning fra den 1. januar 2005 til 3,9 %.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Rådets vegne

P. VAN GEEL

Formand


(1)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(2)  EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1.


Top