EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0736

2004/736/EF:Rådets beslutning af 21. oktober 2004 om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 11 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

OJ L 325, 28.10.2004, p. 58–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 40–41 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 12/08/2006; ophævet ved 32006L0069

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/736/oj

28.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/58


RÅDETS BESLUTNING

af 21. oktober 2004

om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 11 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

(2004/736/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Forenede Kongerige har ved skrivelse, som blev registreret i Kommissionens generalsekretariat den 13. februar 2004, anmodet om bemyndigelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 11, litra A, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF.

(2)

Formålet med fravigelsen er at forhindre momsunddragelse, fordi leveringer vurderes for lavt. Foranstaltningen tager specifikt sigte på at forhindre omgåelse af artikel 6, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF ved en praksis, der anvendes i automobilbranchen, hvor personalet får mulighed for at anvende biler mod betaling af et symbolsk vederlag. Da dette vederlag figurerer som den samlede modværdi for transaktionen, opkræves momsen i henhold til artikel 11, litra A, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF på det beløb, som den ansatte faktisk har betalt. På grund af den arbejdsmæssige forbindelse mellem de to parter er det faktisk betalte beløb imidlertid kunstigt lavt, hvilket nedsætter momsprovenuet betydeligt.

(3)

Det Forenede Kongerige har allerede tilladelse til at anvende en fravigelse fra artikel 11, der tager sigte på at behandle problemet med for lavt vurderede leveringer mellem indbyrdes forbundne personer, hvor modtageren af leveringen er helt eller delvis afgiftsfritaget. På det tidspunkt, hvor der blev givet tilladelse til denne fravigelse, var ansatte imidlertid ikke omfattet af definitionen af, hvem der var forbundet, og da en ansat ikke er en afgiftspligtig person, der er helt eller delvis fritaget, er der behov for en ny og mere målrettet fravigelse.

(4)

Den særlige foranstaltning anvendes kun i tilfælde, hvor myndighederne er stand til at konkludere, at det beskatningsgrundlag, som er fastsat i henhold til artikel 11, litra A, stk. 1, litra a), er påvirket af den arbejdsmæssige forbindelse mellem de involverede parter. Denne konklusion bør i hvert enkelt tilfælde være baseret på åbenbare kendsgerninger og ikke på formodninger.

(5)

På grund af fravigelsens begrænsede anvendelsesområde står den særlige foranstaltning i rimeligt forhold til det tilstræbte mål.

(6)

Fravigelsen har ikke negative indvirkninger på Fællesskabernes egne momsindtægter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Som en fravigelse fra artikel 11, litra A, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF bemyndiges Det Forenede Kongerige indtil den 31. december 2009 ved leveringer af tjenesteydelser, der består i anvendelsen af et motorkøretøj, hvor leverandøren og modtageren er indbyrdes forbundne personer i automobilbranchen, til at anvende normalværdien for den pågældende levering som beskatningsgrundlag.

Artikel 2

Artikel 1 anvendes kun, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

leverandøren har ret til helt eller delvis at fratrække den moms, der er pålagt motorkøretøjet

b)

modtageren ikke er en fuldt afgiftspligtig person og er forbundet med leverandøren ved en arbejdsmæssig forbindelse, der er nærmere angivet i den nationale lovgivning

c)

det ud fra sagens omstændigheder med rimelighed kan konkluderes, at de arbejdsmæssige forbindelser, der er nævnt i litra b), har påvirket det beskatningsgrundlag, der er fastsat i henhold til artikel 11, litra A, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. oktober 2004.

På Rådets vegne

G. ZALM

Formand


(1)  EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35).


Top