EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1244

Kommissionens forordning (EF) nr. 1244/2004 af 6. juli 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår EF-støtte til privat oplagring af visse oste i oplagringsåret 2004/05

OJ L 236, 7.7.2004, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1244/oj

7.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 236/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1244/2004

af 6. juli 2004

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår EF-støtte til privat oplagring af visse oste i oplagringsåret 2004/05

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1) særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 9 i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan der ydes støtte til privat oplagring af oste, som kan lagres, og af oste, som er fremstillet af fåre- og/eller gedemælk og mindst skal modne i seks måneder, hvis prisudviklingen og lagersituationen for disse oste tyder på en alvorlig uligevægt på markedet, som kan fjernes eller mindskes ved oplagring en del af året.

(2)

Den sæsonbestemte produktion af visse oste, som kan lagres, og ostene pecorino romano, kefalotyri og kasseri forværres af den samtidige sæsonbestemte nedgang i forbruget. Den kraftigt opdelte produktion af disse oste forværrer desuden følgerne af det sæsonbestemte forbrug. De mængder, der svarer til forskellen mellem produktionen i sommer- og vintermånederne, bør derfor oplagres i en vis periode.

(3)

Det bør fastsættes, herunder også for de nye medlemsstater, hvilke typer oste og hvor store mængder der maksimalt kan ydes støtte for, og kontrakternes varighed bør fastlægges ud fra de faktiske markedsbehov og mulighederne for at opbevare de pågældende oste. Det bør ligeledes fastsættes, hvilke irske oste der kan ydes støtte for, således at støtten kan målrettes på de oste, der kan give anledning til markedsuligevægt.

(4)

Markedssituationen for pecorino romano, der kendetegnes ved overskudsproduktion og et markant prisfald, berettiger til, at der ydes støtte for en større mængde af denne ost, end det hidtil har været tilfældet.

(5)

Oplagringskontraktens bestemmelser og de nødvendige foranstaltninger, der skal sikre identifikation og kontrol af de pågældende oste, bør fastlægges nærmere. Støtten bør fastsættes ud fra oplagringsudgifterne og den ligevægt, der skal opretholdes mellem oste, som der kan ydes støtte for, og andre oste, der kommer på markedet. Med henblik herpå bør støtten til de faste udgifter reduceres, og støtten til de finansielle udgifter bør beregnes på grundlag af en rentesats på 2 %.

(6)

Der bør fastsættes nærmere bestemmelser om dokumentation, regnskabsføring og hyppighed af og regler for kontrol. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at kontrahenterne skal bære alle eller en del af kontrolomkostningerne.

(7)

For at gøre det muligt at overvåge anvendelsen af ordningen for støtte til oplagring bør Kommissionen regelmæssigt informeres om de mængder, der er omfattet af denne ordning.

(8)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for ydelse af den i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1255/1999 omhandlede EF-støtte til privat oplagring af visse oste (i det følgende benævnt »støtte«) for oplagringsåret 2004/05.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»lagerparti«: en ostemængde på mindst 2 tons af samme type og indlagret samme dag på samme lager

b)

»dagen for den kontraktlige oplagrings begyndelse«: dagen efter indlagringen

c)

»sidste dag for kontraktlig oplagring«: dagen før udlagringen

d)

»oplagringsår«: den periode, hvor osten må være omfattet af ordningen for privat oplagring som fastsat i bilaget for hver type ost.

Artikel 3

Støtteberettigede oste

1.   Der ydes støtte for visse lageroste, pecorino romano-oste og kefalotyri- og kasseri-oste på de i bilaget fastsatte betingelser.

2.   Ostene skal være fremstillet i EF og opfylde følgende betingelser:

a)

De skal med skrifttegn, der ikke kan viskes ud, bære en angivelse af den virksomhed, som har fremstillet dem, og fremstillingsdatoen og -måneden, idet disse oplysninger kan være angivet i form af en kode.

b)

Ved en kvalitetskontrol skal det være fastslået, at de med tilstrækkelig sikkerhed efter lagringens afslutning kan klassificeres i de i bilaget fastsatte kategorier.

Artikel 4

Oplagringskontrakt

1.   Kontrakter om privat oplagring af oste indgås mellem interventionsorganet i den medlemsstat, på hvis område ostene oplagres, og fysiske eller juridiske personer, i det følgende benævnt »kontrahenter«.

2.   Oplagringskontrakten udformes skriftligt og efter ansøgning herom.

Ansøgningen skal være interventionsorganet i hænde senest 30 dage efter indlagringsdatoen, og den kan kun vedrøre ostepartier, for hvilke indlagringen er afsluttet. Interventionsorganet registrerer datoen for ansøgningens modtagelse.

Modtager interventionsorganet ansøgningen i løbet af de første 10 arbejdsdage efter udløbet af ovennævnte frist, kan oplagringskontrakten dog indgås, men støttebeløbet nedsættes med 30 %.

3.   Oplagringskontrakten udfærdiges for et eller flere lagerpartier og indeholder bestemmelser om:

a)

den mængde ost, som kontrakten omfatter

b)

de for kontraktens opfyldelse relevante datoer

c)

støttebeløbet

d)

identifikationen af lagrene.

4.   Oplagringskontrakten indgås senest 30 dage efter den dato, hvor ansøgningen om indgåelse af kontrakt registreres.

5.   Interventionsorganet udarbejder et sæt oplagringsbetingelser vedrørende kontrolforanstaltningerne, navnlig de i artikel 7 omhandlede foranstaltninger. I oplagringskontrakten henvises til disse oplagringsbetingelser.

Artikel 5

Indlagring og udlagring

1.   Indlagrings- og udlagringsperioderne er anført i bilaget.

2.   Udlagringen skal foretages i hele lagerpartier.

3.   Hvis det efter de første 60 dage af den kontraktlige oplagring viser sig, at ostenes kvalitet er blevet forringet mere, end hvad der normalt kan forventes af oplagringen, kan kontrahenterne få tilladelse til én gang pr. lagerparti at udskifte de mangelfulde mængder for egen regning.

Hvis det under oplagringen eller ved udlagringen konstateres, at mængder er mangelfulde, kan der ikke ydes støtte for sådanne mængder. Restmængden af det støtteberettigede parti må desuden ikke være på under 2 tons.

Andet afsnit gælder ved udlagring af en del af et parti inden begyndelsen af den udlagringsperiode, der er omhandlet i stk. 1, eller inden udløbet af den minimumsoplagringsfrist, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2.

4.   Ved beregning af støtten for de udskiftede mængder i det i stk. 3, første afsnit, omhandlede tilfælde er den første kontraktlige oplagringsdag dagen for den kontraktlige oplagrings begyndelse.

Artikel 6

Oplagringsbetingelser

1.   Medlemsstaten sørger for, at alle betingelserne for at blive berettiget til støtteudbetaling overholdes.

2.   Kontrahenten eller den, der er ansvarlig for lageret, sørger på anmodning af eller efter tilladelse fra medlemsstaten for, at den nødvendige dokumentation for nedenstående oplysninger vedrørende de privat oplagrede produkter er til rådighed for det organ, der varetager kontrollen:

a)

ejendomsretten på indlagringstidspunktet

b)

ostenes oprindelse og fremstillingsdato

c)

indlagringsdato

d)

tilstedeværelse på lageret og lagerets adresse

e)

udlagringsdato.

3.   Kontrahenten eller i givet fald den, der er ansvarlig for lageret, fører for hver kontrakt et lagerregnskab, som skal være til rådighed på oplagringsstedet og indeholde følgende oplysninger:

a)

lagerpartinummer for privat oplagrede produkter

b)

indlagrings- og udlagringsdato

c)

antal oste og deres vægt, angivet for hvert parti

d)

produkternes placering på lageret.

4.   De oplagrede produkter skal være lette at identificere og let tilgængelige, og de skal være oplagret adskilt efter kontrakt. Oplagrede oste skal være forsynet med et særligt mærke.

Artikel 7

Kontrolbestemmelser

1.   Ved indlagringen foretager det ansvarlige organ kontrol for at sikre, at de oplagrede produkter er støtteberettigede, og for at forhindre, at produkterne udskiftes under den kontraktlige oplagring.

2.   Det ansvarlige organ foretager uanmeldt stikprøvekontrol af, om produkterne befinder sig på lageret. Den udvalgte prøve skal være repræsentativ og udgøre mindst 10 % af den samlede kontraktmængde, som der ydes støtte til privat oplagring for.

Kontrollen omfatter foruden den regnskabskontrol, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, fysisk kontrol af vægten og produkternes art og deres identifikation. Den fysiske kontrol skal omfatte mindst 5 % af den mængde, der underkastes uanmeldt kontrol.

3.   Ved udløbet af den kontraktlige oplagringsperiode foretager det ansvarlige organ kontrol af, om produkterne befinder sig på lageret. Hvis produkterne forbliver oplagret efter udløbet af den maksimale kontraktlige oplagringsperiode, kan kontrollen foretages, når produkterne udlagres.

Med henblik på den i første afsnit omhandlede kontrol underretter kontrahenten det ansvarlige organ om de pågældende lagerpartier mindst fem arbejdsdage før udløbet af den kontraktlige oplagringsperiode eller påbegyndelsen af udlagringen, hvis denne finder sted i eller efter oplagringsperioden.

Medlemsstaterne kan acceptere en kortere frist end de i andet afsnit omhandlede fem arbejdsdage.

4.   Der skal udarbejdes en rapport om den kontrol, der foretages i henhold til stk. 1, 2 og 3, og rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

a)

kontrollens dato

b)

dens varighed

c)

hvilke kontrolforanstaltninger der er gennemført.

Kontrolrapporten skal underskrives af den medarbejder, der er ansvarlig for kontrollen, og medunderskrives af kontrahenten eller eventuelt af den, der er ansvarlig for lageret, og den skal foreligge i betalingsdossieret.

5.   Hvis der konstateres uregelmæssigheder, som vedrører 5 % eller mere af den kontrollerede produktmængde, udvides kontrollen til at omfatte en større produktmængde, hvis størrelse fastlægges af det kompetente organ.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om sådanne tilfælde inden for en frist på fire uger.

6.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at kontroludgifterne helt eller delvis bæres af kontrahenten.

Artikel 8

Oplagringsstøtte

1.   Støtten fastsættes til følgende beløb:

a)

10 EUR pr. ton for de faste udgifter

b)

0,25 EUR pr. ton og pr. kontraktlig oplagringsdag for oplagringsudgifterne

c)

for de finansielle udgifter pr. kontraktlig oplagringsdag:

i)

0,23 EUR pr. ton for lageroste

ii)

0,28 pr. ton for pecorino romano-oste

iii)

0,39 EUR pr. ton for kefalotyri- og kasseri-oste.

2.   Der ydes ikke støtte, hvis den kontraktlige oplagringsperiode er på under 60 dage. Det maksimale støttebeløb kan ikke overstige det beløb, der svarer til en kontraktlig oplagringsperiode på 180 dage.

Hvis kontrahenten ikke overholder fristen i artikel 7, stk. 3, andet afsnit eller i givet fald tredje afsnit, nedsættes støtten med 15 %, og den udbetales kun for den periode, for hvilken kontrahenten fører et for det ansvarlige organ tilfredsstillende bevis for, at ostene er forblevet under kontraktlig oplagring.

3.   Støtten udbetales på anmodning af kontrahenten efter den kontraktlige oplagringsperiodes udløb, og betaling foretages senest 120 dage efter modtagelsen af betalingsanmodningen, forudsat at den i artikel 7, stk. 3, omhandlede kontrol er foretaget, og betingelserne for betaling af støtten er opfyldt.

Er der iværksat en administrativ undersøgelse af retten til støtte finder der dog ingen udbetaling sted, før denne ret er blevet anerkendt.

Artikel 9

Meddelelser

Medlemsstaterne meddeler senest den 10. i hver måned følgende oplysninger for den foregående måned:

a)

de mængder af nedenstående ostetyper, som er omfattet af en oplagringskontrakt i begyndelsen af den pågældende måned:

lageroste

pecorino romano-oste

kefalotyri- og kasseri-oste

b)

de mængder ost, som der er indgået oplagringskontrakt for i den pågældende måned, opdelt efter kategorierne i litra a)

c)

de mængder ost, som oplagringskontrakten er udløbet for i den pågældende måned, opdelt efter kategorierne i litra a)

d)

de mængder ost, der er omfattet af en oplagringskontrakt ved udgangen af den pågældende måned, opdelt efter kategorierne i litra a).

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).


BILAG

Kategorier af oste

Støtteberettigede mængder

Ostenes minimumsalder

Indlagringsperiode

Udlagringsperiode

Franske lageroste:

kontrolleret oprindelsesbetegnelse for typerne beaufort og comté

»label rouge« for typen emmental grand cru

klasse A eller B for typerne emmental og gruyère

16 000 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Tyske lageroste:

 

»Markenkäse« eller »Klasse fein« Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Irske lageroste:

 

»Irish long keeping cheese. Emmental, special grade«

900 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Østrigske lageroste:

»1.

Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse«

1 700 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Finske lageroste:

 

»I luokka«

1 700 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Svenske lageroste:

 

»Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé«

1 700 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Polske lageroste:

 

»Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio«

3 000 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Slovenske lageroste:

 

»Ementalec/Zbrinc«

200 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Litauiske lageroste:

 

»Goja/Džiugas«

700 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Lettiske lageroste:

 

»Rigamond, Itālijas, Ementāles tipa un Ekstra klases siers«

500 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Ungarske lageroste:

 

»Hajdú«

300 t

10 dage

8. juli - 30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Pecorino Romano

19 000 t

90 dage og fremstillet efter den 1. oktober 2003

8. juli-31. december 2004

Inden 31. marts 2005

Kefalotyri og Kasseri fremstillet af fåre- eller gedemælk eller en blanding heraf

2 500 t

90 dage og fremstillet efter den 30. november 2003

8. juli-30. november 2004

Inden 31. marts 2005


Top