EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0803

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 803/2004/EF af 21. april 2004 om EF-handlingsprogrammet (2004-2008) om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder og om beskyttelse af ofre og risikogrupper (Daphne II-programmet)

OJ L 143, 30.4.2004, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 37 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 37 - 44

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2007; ophævet ved 32007D0779

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/803(1)/oj

32004D0803

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 803/2004/EF af 21. april 2004 om EF-handlingsprogrammet (2004-2008) om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder og om beskyttelse af ofre og risikogrupper (Daphne II-programmet)

EU-Tidende nr. L 143 af 30/04/2004 s. 0001 - 0008


Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 803/2004/EF

af 21. april 2004

om EF-handlingsprogrammet (2004-2008) om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder og om beskyttelse af ofre og risikogrupper (Daphne II-programmet)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [1],

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget [2],

efter proceduren i traktatens artikel 251 [3], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Fysisk, seksuel og psykologisk vold mod børn, unge og kvinder, og trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse både offentligt og privat, er en krænkelse af deres ret til liv, sikkerhed, frihed, værdighed og fysisk og emotionel integritet og en alvorlig trussel mod ofrenes fysiske og mentale sundhed. Virkningerne af disse former for vold er så udbredte i hele EU, at de udgør et reelt sundhedsproblem og er en hindring for udøvelse af borgerrettigheder på sikker, fri og retfærdig måde.

(2) Det er vigtigt og nødvendigt at erkende voldens alvorlige umiddelbare og mere langsigtede virkninger for enkeltpersoner, familier og samfund, navnlig for sundhed, psykisk og social udvikling og for de berørtes lige muligheder samt de høje sociale og økonomiske omkostninger for samfundet som helhed.

(3) Ifølge Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) definition er sundhed en tilstand af fuldstændigt fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom eller svagelighed. I en WHO-resolution vedtaget på den 49. generalforsamling i Genève i 1996 hedder det, at vold er et af de største problemer for folkesundheden i hele verden. I en rapport, World report on violence and health, der blev fremlagt af WHO i Bruxelles den 3. oktober 2002, anbefales det, at man fremmer primære forebyggelsesaktioner, at man styrker foranstaltningerne til fordel for voldsofre og øger samarbejdet og udvekslingen af oplysninger om forebyggelse af vold.

(4) Disse principper er nedfældet i talrige konventioner, erklæringer og protokoller, som er vedtaget af de mest betydningsfulde internationale organisationer og institutioner som f.eks. De Forenede Nationer, Den Internationale Arbejdsorganisation, verdenskvindekonferencen og verdenskongressen til bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn i kommercielt øjemed. Det betydningsfulde arbejde, der på dette område udføres af internationale organisationer, bør suppleres af en indsats fra Fællesskabets side. Det hedder således i traktatens artikel 3, stk. 1, litra p), at Fællesskabets virke skal indebære bidrag til opnåelse af et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

(5) Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder [4] bekræfter bl.a. retten til et liv i værdighed, lighed og solidaritet. Det indeholder en række specifikke bestemmelser til beskyttelse og fremme af fysisk og mental integritet, ligestilling mellem mænd og kvinder, børns rettigheder og ikke-forskelsbehandling samt til forhindring af umenneskelig eller nedværdigende behandling, slaveri og tvangsarbejde samt børnearbejde.

(6) Kommissionen er af Europa-Parlamentet blevet opfordret til at udarbejde og gennemføre handlingsprogrammer til bekæmpelse af disse former for vold, bl.a. i Europa-Parlamentets beslutninger af henholdsvis 19. maj 2000 om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om fremtidige initiativer i kampen mod handel med kvinder [5] og af 20. september 2001 om skamfering af kvinders kønsorganer [6].

(7) Handlingsprogrammet, iværksat ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 293/2000/EF af 24. januar 2000 om vedtagelse af et EF-handlingsprogram (Daphne-programmet) (2000-2003) om forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder [7], har medvirket til at øge bevidstheden i EU og øge og konsolidere samarbejdet mellem de organisationer i medlemsstaterne, som er aktive inden for bekæmpelse af vold.

(8) Daphne-programmet har givet anledning til en overvældende respons og opfylder helt klart et påtrængende behov hos de frivillige organisationer. De finansierede projekter er allerede begyndt at have en forstærkende virkning på arbejdet i ngo'er og relevante institutioner i Europa. Dette program har allerede bidraget væsentligt til udviklingen af en EU-politik vedrørende bekæmpelse af vold, menneskehandel, seksuelt misbrug og pornografi med virkninger langt uden for EU's grænser, som nævnt i midtvejsevalueringen af Daphne-programmet.

(9) I sin beslutning af 4. september 2002 om midtvejsrevisionen af Daphne-programmet [8], understreger Europa-Parlamentet, at programmet imødekommer væsentlige behov for effektive strategier til bekæmpelse af vold, og at det bør videreføres efter 2003, og opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag til et nyt handlingsprogram på grundlag af erfaringerne siden 1997, hvortil der bevilges et passende rammebeløb.

(10) Det er ønskeligt at sikre fortsættelsen af de projekter, der støttes af Daphne-programmet, at bygge videre på de høstede erfaringer og give mulighed for at fremme europæiske foranstaltninger på grundlag af disse erfaringer, og med dette for øje er det nødvendigt at vedtage endnu en fase for programmet, i det følgende benævnt "Daphne II-programmet".

(11) Fællesskabet kan bidrage til at forbedre de foranstaltninger til forebyggelse af vold, herunder misbrug og seksuel udnyttelse af børn, unge og kvinder, samt beskyttelse af voldsofre og risikogrupper, der først og fremmest bør træffes af medlemsstaterne, ved at sprede og udveksle information og erfaringer, fremme en innovativ strategi, opstille fælles prioriteringer, udvikle netværk, hvor der er anledning til det, udvælge projekter på fællesskabsplan samt ved at motivere og mobilisere alle berørte parter. Disse foranstaltninger bør også omfatte børn og kvinder, der er kommet til en medlemsstat som led i menneskehandel. Fællesskabet kan også gøre opmærksom på og stimulere god praksis.

(12) Daphne II-programmet kan tilføre merværdi ved at gøre opmærksom på og stimulere god praksis, ved at opfordre til nytænkning og ved udveksling af erfaringer om de foranstaltninger, der træffes i medlemsstaterne, herunder udveksling af information vedrørende de forskellige love og sanktioner og de opnåede resultater. Af hensyn til opnåelse af programmets målsætninger og til en så effektiv anvendelse af de disponible midler som muligt foretages der en omhyggelig udvælgelse af aktionsområder, idet der vælges projekter, hvor en fællesskabsindsats giver ekstra fordele, og som indeholder forslag og idéer til, hvorledes nye former for forebyggelse og bekæmpelse af vold kan afprøves og resultaterne heraf spredes som led i en tværfaglig strategi.

(13) Målene for den påtænkte foranstaltning, nemlig at forebygge og bekæmpe alle former for vold mod børn, unge og kvinder, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre virkeliggøres på fællesskabsplan, da der er behov for en koordineret og tværfaglig metode, der tilgodeser fastlæggelsen af tværnationale rammer for uddannelse, oplysning, undersøgelser og udveksling af god praksis, samt udvælgelse af fællesskabsdækkende projekter; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(14) Daphne II-programmet bør løbe over fem år for at give tilstrækkelig tid til, at de foranstaltninger, der skal iværksættes, kan opfylde målsætningerne, og at erfaringerne kan indsamles og integreres i god praksis i hele Den Europæiske Union.

(15) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [9].

(16) I denne afgørelse fastlægges der for hele programmets varighed en finansieringsramme, der som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren [10] udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for rammerne af den årlige budgetprocedure —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

Anden fase af Daphne-programmet til forebyggelse og bekæmpelse af alle former for vold mod børn, unge og kvinder, og til beskyttelse af ofre og risikogrupper ("Daphne II-programmet") iværksættes hermed for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2008. Programmet kan forlænges.

I forbindelse med Daphne II-programmet omfatter begrebet "børn" unge op til 18 år, hvilket er i overensstemmelse med internationale instrumenter vedrørende børns rettigheder.

Projekter med foranstaltninger specielt udformet for modtagergrupper som f.eks. "teenagere" (13-19 årige) eller personer i alderen 12 til 25 år, vil imidlertid blive betragtet som værende rettet mod gruppen "unge".

Artikel 2

Programmets målsætninger

1. Daphne II-programmet skal bidrage til den generelle målsætning at yde borgerne en høj grad af beskyttelse mod vold, herunder beskyttelse af den fysiske og mentale sundhed.

Programmets målsætning er at forebygge og bekæmpe alle former for vold i offentlige og private sfærer mod børn, unge og kvinder ved at træffe forebyggende foranstaltninger og yde støtte til ofre og risikogrupper, herunder navnlig forebyggelse af fremtidig udsættelse for vold. Det sigter yderligere mod at bistå og tilskynde ikke-statslige og andre organisationer, der er aktive på dette område.

2. Hensigten med de foranstaltninger, der skal gennemføres under Daphne II-programmet, og som er anført i bilaget, er følgende:

a) at fremme tværnationale foranstaltninger:

i) at opstille tværfaglige netværk, navnlig til støtte for voldsofre og risikogrupper

ii) at sikre udvidelsen af videnbasen, udveksling af oplysninger og fastlæggelse og udbredelse af god praksis, herunder uddannelse, studiebesøg og personaleudveksling

iii) at skabe bevidsthed om vold blandt målgrupper som f.eks. specifikke faggrupper, kompetente myndigheder og udvalgte sektorer i den brede befolkning med henblik på både at øge forståelsen og bekæmpe accepten af vold samt at fremme støtten til ofrene og at anmelde voldssager til de kompetente myndigheder

iv) at studere voldsrelaterede fænomener og muligheder for forebyggelse, at undersøge og tackle de grundlæggende årsager til vold på alle niveauer af samfundet

b) at iværksætte supplerende foranstaltninger, som Kommissionen tager initiativ til, som f.eks. undersøgelser, udformning af indikatorer, dataindsamling, udarbejdelse af køns- og aldersspecifikke statistikker, seminarer, ekspertmøder eller andre aktiviteter, der tjener til at styrke programmets videnbase og formidle de oplysninger og resultater, man når frem til i dette program.

Artikel 3

Deltagelse i programmet

1. Daphne II-programmet skal være åbent for deltagelse af offentlige og private organisationer og offentlige institutioner (lokale myndigheder på relevant plan, universitetsinstitutter og forskningscentre), som arbejder med forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder, med beskyttelse mod disse former for vold, med at yde støtte til ofre, med at gennemføre målrettede foranstaltninger, der fører til større afstandtagen fra disse former for vold, eller som tilskynder til at ændre holdning og adfærd over for sårbare grupper og voldsofre.

2. Programmet er åbent for deltagelse af:

a) de tiltrædende stater, som underskrev tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003

b) EFTA/EØS-landene i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i EØS-aftalen

c) Rumænien og Bulgarien, hvor betingelserne for deltagelse fastsættes i henhold til de respektive Europaaftaler, tillægsprotokollerne til disse aftaler og de respektive associeringsråds afgørelser

d) Tyrkiet, hvor betingelserne for deltagelse fastsættes i henhold til rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Tyrkiet om de generelle principper for Republikken Tyrkiets deltagelse i Fællesskabets programmer [11].

3. For at modtage finansiel støtte under programmet skal projekterne omfatte mindst to medlemsstater, have en maksimal løbetid på to år og tage sigte på at opfylde de målsætninger, der er nævnt i artikel 2.

Artikel 4

Foranstaltninger under programmet

Daphne II-programmet omfatter følgende foranstaltninger:

a) fastlæggelse og udveksling af bedste praksis og faglige erfaringer, bl.a. med henblik på at iværksætte forebyggende foranstaltninger og hjælpe ofrene

b) kortlægning, undersøgelser og forskning

c) arbejde i marken med inddragelse af støttemodtagere, navnlig børn og unge, i alle faser af projektets udformning, gennemførelse og evaluering

d) oprettelse af bæredygtige tværfaglige netværk

e) uddannelse samt udformning af undervisningspakker

f) udvikling og gennemførelse af behandlingsprogrammer for og støtte til dels ofre og udsatte personer og dels voldsmænd, samtidig med at ofres sikkerhed garanteres

g) udformning og gennemførelse af bevidsthedsskabende foranstaltninger rettet mod specifikke målgrupper, udformning af materiale til supplering af det, der allerede findes, eller tilpasning og anvendelse af eksisterende materiale i andre geografiske områder eller til andre målgrupper

h) udbredelse af resultaterne af de to Daphne-programmer, så de kan tilpasses, overføres og anvendes af andre støttemodtagere eller i andre geografiske områder

i) vurdering og udvikling af foranstaltninger, der bidrager til positiv behandling af personer, som er udsat for vold, dvs. foranstaltninger som bidrager til en strategi, der tilskynder til respekt for disse personer og fremmer deres trivsel og selvudfoldelse.

Artikel 5

Finansiering

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af Daphne II-programmet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2008 er på 50 mio. EUR, hvoraf 29 mio. EUR omfatter perioden frem til 31. december 2006.

For perioden, der følger den 31. december 2006 anses beløbet for godkendt, hvis det for denne fase er i overensstemmelse med de finansielle overslag, der gælder for den periode, der begynder i 2007.

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af det finansielle overslag.

3. Finansieringsafgørelserne indebærer, at der indgås finansieringsaftaler mellem Kommissionen og støttemodtagerne.

4. Det tilskud, der ydes over fællesskabsbudgettet, må ikke overstige 80 % af de samlede projektomkostninger.

Dog kan de supplerende foranstaltninger som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), finansieres med op til 100 %, med forbehold af et loft på 15 % af programmets samlede årlige bevilling.

Artikel 6

Programmets gennemførelse

1. Kommissionen er ansvarlig for Daphne II-programmets forvaltning og gennemførelse og sikrer, at samtlige resultater og produkter, der finansieres af dette program, er gratis tilgængelige i elektronisk form.

2. Kommissionen sikrer, at der tages ligeligt hensyn til de tre målgrupper, nemlig børn, unge og kvinder, hvad angår programmets gennemførelse.

3. De foranstaltninger, der vedrører den årlige arbejdsplan, og som er nødvendige for gennemførelsen af denne afgørelse, vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 7, stk. 2.

4. De foranstaltninger, der vedrører alle andre spørgsmål, og som er nødvendige for gennemførelsen af denne afgørelse, vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 7, stk. 3.

Artikel 7

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til to måneder.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 8

Kontrol og evaluering

1. Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre kontrol og løbende evaluering af Daphne II-programmet under hensyntagen til de generelle og særlige målsætninger, der henvises til i artikel 2 og de særlige målsætninger i bilaget.

2. Senest den 1. juni 2006 forelægger Kommissionen en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori man vurderer relevansen, nytten, bæredygtigheden, virkningerne og effektiviteten af de Daphne II-aktiviteter, der på det tidspunkt er gennemført. Denne rapport indeholder en forhåndsevaluering til støtte for eventuelle fremtidige foranstaltninger. Derudover forelægger Kommissionen, sideløbende med fremlæggelsen af det foreløbige budgetforslag for 2007, budgetmyndigheden en gennemgang af den kvalitative og kvantitative evaluering af resultaterne set i forhold til den årlige gennemførelsesplan.

I forbindelse med budgetbehandlingen for 2007 aflægger Kommissionen senest inden den 1. juni 2006 rapport om overensstemmelsen mellem beløbet for 2007-2008 og de nye finansielle overslag. Om nødvendigt tager Kommissionen i forbindelse med budgetbehandlingen for 2007-2008 de nødvendige skridt til at sikre, at de årlige bevillinger er i overensstemmelse med de nye finansielle overslag.

3. Kommissionen forelægger ved Daphne II-programmets afslutning en endelig rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Denne rapport skal bl.a. indeholde oplysninger om det arbejde, der er udført i forbindelse med de i afsnit II, litra c), i bilaget omhandlede foranstaltninger, som et grundlag for at vurdere behovet for yderligere politisk handling.

4. Kommissionen skal også sende de i stk. 2 og 3 nævnte rapporter til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og til Regionsudvalget.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. april 2004.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

D. Roche

Formand

[1] EUT C 208 af 3.9.2003, s. 52.

[2] EUT C 256 af 24.10.2003, s. 85.

[3] Europa-Parlamentets udtalelse af 3.9.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 1.12.2003 (EUT C 54 E af 2.3.2004, s. 1) og Europa-Parlamentets holdning af 9.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 30.3.2004.

[4] EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

[5] EFT C 59 af 23.2.2001, s. 307.

[6] EFT C 77 E af 28.3.2002, s. 126.

[7] EFT L 34 af 9.2.2000, s. 1.

[8] EUT C 272 E af 13.11.2003, s. 390.

[9] EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

[10] EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 25).

[11] EUT L 61 af 2.3.2002, s. 29.

--------------------------------------------------

BILAG

SÆRLIGE MÅLSÆTNINGER OG FORANSTALTNINGER

I. TVÆRNATIONALE FORANSTALTNINGER

1. Fastlæggelse og udveksling af bedste praksis og erfaringer

Målsætning:

at støtte og fremme udveksling, tilpasning og anvendelse af god praksis til brug i andre sammenhænge eller geografiske områder

At stimulere og fremme udvekslingen af god praksis på fællesskabsplan i forbindelse med beskyttelse af og støtte til børn, unge og kvinder — ofre eller risikogrupper — med særlig vægt på følgende områder:

a) forebyggelse (generelt eller rettet mod særlige målgrupper)

b) beskyttelse af og støtte til ofre (psykolog- og lægehjælp, socialhjælp, skolehjælp, juridisk bistand, logi, overflytning og beskyttelse af ofre, uddannelse og reintegrering i samfundet og arbejdslivet)

c) procedurer til varetagelse af børns tarv, herunder navnlig dem, der er ofre for prostitution, unges og kvinders tarv, når disse er voldsofre

d) måling af den reelle virkning af de forskellige voldsformer for ofrene og samfundet i Europa, så dette fænomen kan modvirkes på rette vis.

2. Kortlægning, undersøgelser og forskning

Målsætning:

at studere voldsrelaterede fænomener

At støtte forskningsaktiviteter, køns- og aldersspecifikke undersøgelser og kortlægninger på området vold for bl.a.:

a) at udforske og vurdere forskellige årsager, omstændigheder og mekanismer i forbindelse med voldens opståen og tiltagen, herunder påtvungne handlinger, f.eks. tiggeri og tyveri

b) at analysere og sammenligne eksisterende forebyggelses- og beskyttelsesmodeller

c) at udvikle forebyggelses- og beskyttelsespraksis

d) at vurdere virkningen af vold, også med hensyn til sundhed, både på ofre og på samfundet som helhed, herunder de økonomiske omkostninger

e) at undersøge muligheden for at indsætte filtre, som gør det umuligt at videreformidle børnepornografi på internettet

f) at iværksætte undersøgelser vedrørende børn, der er ofre for prostitution, med henblik på at bidrage til at undgå dette fænomen ved at skabe bedre viden om risikofaktorerne.

3. Arbejde i marken med inddragelse af støttemodtagerne

Målsætning:

aktiv gennemførelse af prøvede metoder til forebyggelse af og beskyttelse mod vold

At støtte iværksættelse af metoder, uddannelsesmoduler og bistand (psykologisk, lægelig, social, skolemæssig, juridisk og i forbindelse med reintegrering) med direkte inddragelse af støttemodtagerne.

4. Etablering af bæredygtige tværfaglige netværk

Målsætning:

at støtte og anspore både ikke-statslige organisationer (ngo'er) og andre organisationer, herunder lokale myndigheder (på relevant plan), der arbejder med bekæmpelse af vold, til at samarbejde

At støtte etablering og styrkelse af tværfaglige netværk og at opmuntre og støtte samarbejdet mellem ngo'er og de forskellige organisationer og offentlige organer med henblik på at øge viden om og forståelse af hinandens roller samt at yde omfattende tværfaglig støtte til voldsofre og risikogrupper.

Disse netværk skal navnlig iværksætte aktiviteter med henblik på at løse voldsproblemet, der sigter mod:

a) at opstille fælles rammer for analyse af vold, herunder en definition af forskellige former for vold, årsagerne til vold og alle følgevirkningerne heraf, samt for gennemførelsen af hensigtsmæssige tværsektoriale foranstaltninger

b) at vurdere forskellige typer af og effektiviteten af foranstaltninger og praksis til forebyggelse og påvisning af vold samt til støtte for voldsofre, navnlig for at sikre, at de aldrig mere udsættes for vold

c) at fremme aktiviteter til løsning af dette problem på såvel internationalt som nationalt niveau.

5. Uddannelse og udformning af undervisningspakker

Målsætning:

udformning af undervisningspakker om forebyggelse af vold og positiv behandling

At udforme og afprøve undervisningspakker og foranstaltninger til forebyggelse af vold mod børn, unge og kvinder, om positiv behandling samt om konfliktstyring, til brug i skoler og voksenuddannelsesinstitutioner, sammenslutninger, erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner og ikke-statslige organisationer.

6. Udvikling og gennemførelse af behandlingsprogrammer

Målsætning:

udvikling og gennemførelse af behandlingsprogrammer dels for ofre og udsatte personer, såsom børn og unge, der er vidne til vold i hjemmet, og dels for voldsmænd med henblik på forebyggelse af vold

At påvise mulige årsager, omstændigheder og mekanismer i forbindelse med voldens opståen og tiltagen, herunder evt. hvad der karakteriserer og motiverer voldsmænd og personer, der benytter vold i kommercielt øjemed som f.eks. seksuel eller ikke-seksuel udnyttelse.

At tilrettelægge, afprøve og gennemføre behandlingsprogrammer baseret på resultater af ovennævnte.

7. Bevidsthedsskabende foranstaltninger rettet mod specifikke målgrupper

Målsætning:

at øge bevidstheden om og forståelsen af vold og forebyggelse af vold mod børn, unge og kvinder med det formål at bekæmpe accepten af vold, at yde støtte til ofre og udsatte grupper og at fremme rapportering af voldssager

Følgende foranstaltninger er, blandt andre, støtteberettigede:

a) udvikling og gennemførelse af oplysende og bevidsthedsskabende foranstaltninger med sigte på børn, unge og kvinder, navnlig om de potentielle farer for vold og måder at undgå dem på; andre målgrupper kunne være specifikke faggrupper som f.eks. lærere, undervisere, læger, ungdomsledere eller socialarbejdere, advokater, politimyndigheder, medier osv.

b) udvikling af fællesskabsdækkende informationskilder til støtte og oplysning for ngo'er og offentlige organer om offentligt tilgængelige oplysninger, som er relevante for voldsproblematikken, metoderne til forebyggelse af vold og rehabilitering af ofre, samlet af statslige, ikke-statslige, akademiske og andre kilder; dette skulle gøre det muligt at integrere disse informationer i alle relevante informationssystemer

c) tilskyndelse til foranstaltninger og specifikke tjenester med henblik på at øge anmeldelserne til myndighederne af vold og diverse former for handel med børn, unge og kvinder med henblik på seksuel og ikke-seksuel udnyttelse

d) fremme af informationskampagner i massemedierne, hvor der tages afstand fra voldshandlinger og slås til lyd for, at ofrene skal støttes ved at tilbyde dem psykologisk, moralsk og konkret hjælp.

Udarbejdelse af materiale som supplement til det, der allerede findes, eller tilpasning og anvendelse af eksisterende materiale i andre geografiske områder eller til andre målgrupper skal fremmes.

II. SUPPLERENDE FORANSTALTNINGER

Med henblik på at sikre, at alle programmets aspekter er dækket helt, selv i mangel af forslag — eller egnede forslag — på et givet område, gennemfører Kommissionen mere proaktive foranstaltninger for at udfylde eventuelle huller.

Derfor vil programmet finansiere supplerende foranstaltninger, som Kommissionen tager initiativ til, bl.a. på følgende områder:

a) muliggørelse af opstilling af indikatorer for vold, således at virkningen af politikker og projekter kan måles. Dette skal baseres på indhøstede erfaringer om alle former for vold mod børn, unge og kvinder

b) etablering af en procedure til regelmæssig og bæredygtig dataindsamling, om muligt med Eurostats bistand, med henblik på en mere nøjagtig kvantificering af vold i EU

c) omsætning til politisk problemformulering, hvor det er muligt, på baggrund af det arbejde, der udføres i finansierede projekter med henblik på forslag til fælles politikker til bekæmpelse af vold på fællesskabsplan og styrkelse af retspraksis

d) analyse og evaluering af de finansierede projekter med henblik på forberedelse af et europæisk år for bekæmpelse af vold

e) spredning i hele Europa af de former for god praksis, der udspringer af finansierede projekter, dette kan opnås ved forskellige midler:

i) ved udarbejdelse og distribution af trykt materiale, cd-rom'er, videofilm og internetsider, samt gennemførelse af reklamekampagner og udsendelse af reklamespot

ii) ved støtte til eller organisering af udvekslinger af erfarent personale mellem organisationerne med henblik på bistand ved gennemførelse af nye løsninger eller former for praksis, der har vist sig effektive andre steder

iii) ved at gøre det muligt for en enkelt ngo at anvende, tilpasse eller overføre resultater fra de to Daphne-programmer til et andet EU-område eller en anden kategori af støttemodtager

iv) oprettelse af en servicetjeneste til bistand for ngo'er, især dem som deltager for første gang, med henblik på udarbejdelse af deres projekter, skabe forbindelser til andre partnere og anvende og nyde gavn af Daphne-programmerne

v) ved at samarbejde så tæt som muligt med massemedierne

f) afholdelse af seminarer for alle involverede i finansierede projekter med henblik på at forbedre forvaltningen og netværksfunktionen samt at støtte udveksling af oplysninger

g) gennemførelse af undersøgelser og tilrettelæggelse af ekspertmøder og seminarer i direkte tilslutning til gennemførelse af den foranstaltning, de er en væsentlig del af.

Endvidere kan Kommissionen til brug for programmets gennemførelse søge teknisk bistand, der finansieres inden for de generelle finansielle rammer, og, på de samme betingelser, ekspertbistand.

--------------------------------------------------

Top