Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0319

2004/319/EF: Kommissionens beslutning af 30. marts 2004 om ændring af bilag I til beslutning 2003/804/EF om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af levende bløddyr samt æg og mælke herfra til yderligere vækst, opfedning, genudlægning eller konsum (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2004) 1076)

OJ L 102, 7.4.2004, p. 73–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 404 - 405
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 404 - 405
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 404 - 405
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 404 - 405
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 404 - 405
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 404 - 405
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 404 - 405
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 404 - 405
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 404 - 405

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; stiltiende ophævelse ved 32088R1251

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/319/oj

32004D0319

2004/319/EF: Kommissionens beslutning af 30. marts 2004 om ændring af bilag I til beslutning 2003/804/EF om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af levende bløddyr samt æg og mælke herfra til yderligere vækst, opfedning, genudlægning eller konsum (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2004) 1076)

EU-Tidende nr. L 102 af 07/04/2004 s. 0073 - 0074


Kommissionens beslutning

af 30. marts 2004

om ændring af bilag I til beslutning 2003/804/EF om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af levende bløddyr samt æg og mælke herfra til yderligere vækst, opfedning, genudlægning eller konsum

(meddelt under nummer K(2004) 1076)

(EØS-relevant tekst)

(2004/319/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter(1), særlig artikel 19, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved beslutning 2003/804/EF(2) blev der opstillet en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan importere levende bløddyr samt æg og mælke herfra til yderligere vækst, opfedning, genudlægning eller konsum i EF, samt modeller til de certifikater, der skal ledsage sådanne sendinger.

(2) På tidspunktet for vedtagelsen af beslutning 2003/804/EF var der ikke grundlag for at optage nogen tredjelande i bilag I til beslutningen.

(3) Der er ikke ændret ved de dyresundhedsmæssige betingelser for import af akvakulturdyr til EF fra tredjelande, siden direktiv 91/67/EØF trådte i kraft. I afventning af vedtagelsen af harmoniserede certifikatkrav har medlemsstaterne skullet sørge for at anvende betingelser for import af akvakulturdyr og -produkter fra tredjelande, som mindst svarer til de betingelser, der gælder for afsætning af fællesskabsprodukter, jf. artikel 20, stk. 3, i direktiv 91/67/EØF.

(4) Der finder således handel sted mellem visse tredjelande og visse medlemsstater med levende toskallede bløddyr til konsum. Med gennemførelsen af beslutning 2003/804/EF ville der fra den 1. maj 2004 blive sat en stopper for denne handel.

(5) For at undgå unødige forstyrrelser i den nuværende handel med tredjelande, som medlemsstaterne har konstateret opfylder betingelser, der mindst svarer til de betingelser, der gælder for afsætning i EF, bør visse tredjelande i en overgangsperiode optages i bilag I til ovennævnte beslutning, indtil den kontrol på stedet, der skal gennemføres i henhold til fællesskabslovgivningen, er afsluttet.

(6) Denne midlertidige liste bør være begrænset til import af levende toskallede bløddyr til konsum fra områder, hvorfra en sådan import kan tillades i henhold til Rådets direktiv 91/492/EØF(3).

(7) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2003/804/EF affattes som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. maj 2004.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2) EUT L 302 af 21.11.2003, s. 22.

(3) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

BILAG

"BILAG I

Områder, hvorfra det er tilladt at importere visse arter af levende bløddyr samt æg og mælke herfra til yderligere vækst, opfedning eller genudlægning i EF-vande

>TABELPOSITION>"

Top