EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0226

2004/226/EF: Kommissionens beslutning af 4. marts 2004 om godkendelse af test til påvisning af antistoffer mod kvægbrucellose som led i Rådets direktiv 64/432/EØF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2004) 654)

OJ L 68, 6.3.2004, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 61 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 61 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 61 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 61 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 61 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 61 - 62
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 61 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 61 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 61 - 62
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 32 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 32 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 119 - 120

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/226/oj

32004D0226

2004/226/EF: Kommissionens beslutning af 4. marts 2004 om godkendelse af test til påvisning af antistoffer mod kvægbrucellose som led i Rådets direktiv 64/432/EØF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2004) 654)

EU-Tidende nr. L 068 af 06/03/2004 s. 0036 - 0037


Kommissionens beslutning

af 4. marts 2004

om godkendelse af test til påvisning af antistoffer mod kvægbrucellose som led i Rådets direktiv 64/432/EØF

(meddelt under nummer K(2004) 654)

(EØS-relevant tekst)

(2004/226/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin(1), særlig artikel 6, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens beslutning 2000/330/EF af 18. april 2000, om godkendelse af test til påvisning af antistoffer mod kvægbrucellose som led i Rådets direktiv 64/432/EØF(2) er blevet ændret væsentligt(3). Beslutningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2) Kvæg, der er bestemt til handel inden for Fællesskabet, skal, når det drejer sig om kvægbrucellose, komme fra en officielt brucellosefri kvægbesætning og derudover inden for de sidste 30 dage, før dyrene afsendes, enten underkastes en serumagglutinationsprøve eller en anden test, som er godkendt efter Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhedsprocedure, efter at der er vedtaget relevante protokoller.

(3) I henhold til artikel 16 i direktiv 64/432/EØF skal Kommissionen efter procedurerne i artikel 17 og på grundlag af udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Veterinærforanstaltninger med henblik på Folkesundheden ajourføre og om nødvendigt ændre bilag B og C samt bilag D (kapitel II) for at tilpasse dem til den videnskabelige udvikling.

(4) Kommissionen har modtaget den endelige rapport fra Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel om ændring af de tekniske bilag til direktiv 64/432/EØF for at tage hensyn til den videnskabelige udvikling vedrørende tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose(4).

(5) I denne rapport anbefalede den videnskabelige komité, at der helst skal anvendes ELISA-test, komplementbindingstest eller brucella-stødpudeantigentest til påvisning af antistoffer mod kvægbrucellose på bl.a. blodprøver fra individuelle kreaturer. De anbefalede procedurer er i tråd med de internationalt anerkendte standarder, som er fastsat i Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 3. udgave, 1996, fra Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE).

(6) I august 2001 offentliggjorde OIE 4. udgave, 2000, af denne manual, som indeholder ændringer af beskrivelsen af brucellosetest.

(7) Det er derfor nødvendigt at ændre bilag C til direktiv 64/432/EØF for at fastlægge testprocedurer, der skal gælde i forbindelse med kontrol og handel inden for Fællesskabet, og som så vidt muligt afspejler OIE-standarderne, men som også er baseret på råd fra den videnskabelige komité og medlemsstaternes nationale referencelaboratorier, der samarbejder inden for Den Europæiske Unions netværk af nationale referencelaboratorier for brucellose.

(8) De undersøgelsesresultater, der fremkommer ved anvendelse af ELISA-test, komplementbindingstest og brucella-stødpudeantigentest, bør anerkendes med henblik på udstedelse af certifikat, hvis testene er blevet udført i henhold til godkendte protokoller på blodprøver, der er taget fra individuelt identificerede kreaturer inden for de sidste 30 dage, før der udstedes certifikat for de testede dyr, som er bestemt til handel inden for Fællesskabet.

(9) Indtil bilag D (kapitel II) bliver ajourført i henhold til artikel 16 i direktiv 64/432/EØF, bør ELISA-test som specificeret i den videnskabelige komités rapport og komplementbindingstest og brucella-stødpudeantigentest som specificeret i direktivets bilag C til undersøgelse for brucellose godkendes med henblik på udstedelse af certifikat som fastsat i artikel 6, stk. 2, litra b), og i det sundhedscertifikat, som er vist i bilag F, model 1.

(10) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Komplementbindingstest, brucella-stødpudeantigentest og ELISA-test, som udføres i henhold til bilag C til direktiv 64/432/EØF, godkendes med henblik på udstedelse af certifikat.

Artikel 2

Anvendes der en test som nævnt i artikel 1 i denne beslutning til de formål som er nævnt i artikel 6, stk. 2, litra b), i direktiv 64/432/EØF, skal testen specificeres i kolonnen "Test" i tabellen i punkt 3, andet led, og punkt 5 i del A, model 1 (sundhedscertifikat), i bilag F til direktiv 64/432/EØF.

Artikel 3

Beslutning 2000/330/EF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende beslutning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 21/2004 (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).

(2) EFT L 114 af 13.5.2000, s. 37. Ændret ved forordning (EF) nr. 535/2002 (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 22).

(3) Se bilag I.

(4) Dok. SANCO/B3/R10/1999.

BILAG I

Ophævet beslutning med ændring

>TABELPOSITION>

BILAG II

Sammenligningstabel

>TABELPOSITION>

Top