EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0223

2004/223/EF: Rådets afgørelse af 26. februar 2004 om vedtægten for Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsrettet Uddannelse

OJ L 68, 6.3.2004, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/223/oj

32004D0223

2004/223/EF: Rådets afgørelse af 26. februar 2004 om vedtægten for Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsrettet Uddannelse

EU-Tidende nr. L 068 af 06/03/2004 s. 0025 - 0026


Rådets afgørelse

af 26. februar 2004

om vedtægten for Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsrettet Uddannelse

(2004/223/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets afgørelse 63/266/EØF af 2. april 1963 om opstilling af almindelige principper for gennemførelse af en fælles politik for faglig uddannelse(1), særlig det fjerde princip, sidste stykke,

under henvisning til udtalelse fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) På grundlag af afgørelse 63/266/EØF vedtog Rådet den 18. december 1963 vedtægten for Det Rådgivende Udvalg for Faglig Uddannelse (63/688/EØF)(2).

(2) I de 40 år siden oprettelsen har Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsrettet Uddannelse forelagt udtalelser for Kommissionen om erhvervsuddannelsesanliggender, herunder udtalelser om meddelelser og andre strategiske dokumenter om særlige foranstaltninger, bl.a. oprettelsen af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse og om forberedelsen, forvaltningen, evalueringen og udnyttelsen af Fællesskabets handlingsprogrammer inden for erhvervsuddannelse.

(3) De sociale, politiske og institutionelle ændringer, der har fundet sted siden oprettelsen af Det Rådgivende Udvalg for Erhversrettet Uddannelse, og de nye perspektiver, der åbner sig gennem de kommende tiltrædelser, kræver en konstruktiv nyovervejelse af sammensætningen af Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsrettet Uddannelse og dets organisatoriske rammer. Vedtægten for Det Rådgivende Udvalg for Faglig Uddannelse (63/688/EØF) og afgørelse 68/189/EØF bør derfor ophæves og erstattes.

(4) Trepartsstrukturen i Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsrettet Uddannelse og dets opgaver bør i al væsentlighed opretholdes samtidig med, at der indføres en række ændringer for at tilpasse dets virke -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1. Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsrettet Uddannelse (i det følgende benævnt "udvalget") består af tre medlemmer pr. medlemsstat, således at der tilkommer hver medlemsstat en repræsentant for hver interessegruppe, dvs. de nationale regeringer, arbejdstagerorganisationerne og arbejdsgiverorganisationerne.

2. Hver medlemsstat kan udpege endnu en repræsentant for de nationale regeringer; hver interessegruppe har dog kun ret til én stemme pr. medlemsstat.

3. Der udnævnes en suppleant for hvert medlem.

Suppleanten deltager kun i udvalgets møder, såfremt det faste medlem, som vedkommende er suppleant for, er forhindret, dog uden at dette berører artikel 7, stk. 3.

4. Medlemmer af udvalget udpeges af medlemsstaterne og udnævnes af Kommissionen.

Medlemsstaterne sørger for at sikre en afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder i sammensætningen af udvalget og sørger for, at udvalget råder over den nødvendige sagkundskab til at løse sine opgaver.

Artikel 2

1. Udvalget har til opgave at bistå Kommissionen med at gennemføre en erhvervsuddannelsespolitik for Fællesskabet.

2. Udvalget afgiver bl.a. udtalelser til Kommissionen om følgende emner:

a) spørgsmål vedrørende erhvervsuddannelse af generel betydning eller af principiel betydning

b) spørgsmål vedrørende forberedelse, gennemførelse, evaluering og udnyttelse af aktiviteter, der udføres eller planlægges af Kommissionen inden for erhvervsuddannelse.

Det tilrettelægger også udveksling af synspunkter og erfaring i relation til erhvervsuddannelsesanliggender.

3. Kommissionen forelægger de nødvendige oplysninger for udvalget.

Artikel 3

1. Medlemmerne udpeges for en treårig periode. Denne periode kan fornyes.

2. Ved udløbet af deres mandatperiode fortsætter medlemmerne i deres hverv, indtil deres efterfølgere er udpeget, eller genudnævnelse har fundet sted.

3. Medlemmets mandatperiode kan ophøre før udløbet af treårsperioden ved udtræden eller ved meddelelse fra den pågældende medlemsstat om, at mandatperioden er bragt til ophør.

Medlemmet afløses for resten af sin mandatperiode efter proceduren i artikel 1.

Artikel 4

1. Internt i udvalget oprettes tre interessegrupper for henholdsvis repræsentanterne for de nationale regeringer, repræsentanterne for arbejdstagerorganisationerne og repræsentanterne for arbejdsgiverorganisationerne.

2. Hver interessegruppe vælger en ordfører blandt sine medlemmer.

3. Hver interessegruppe udpeger en koordinator, der deltager i udvalgets, det i artikel 5 nedsatte forretningsudvalgs og interessegruppens møder.

Artikel 5

1. Der nedsættes et forretningsudvalg, der skal tilrettelægge udvalgets aktiviteter.

2. Forretningsudvalget består af to repræsentanter for Kommissionens tjenestegrene samt ordføreren og koordinatoren for hver interessegruppe eller deres delegerede, jf. bestemmelserne i artikel 8 i forretningsordnen.

Artikel 6

1. Udvalgets formand er Kommissionens generaldirektør med ansvar for erhvervsuddannelse eller ved forfald en direktør i det pågældende generaldirektorat udpeget af generaldirektøren. Formanden deltager ikke i afstemningen.

2. Udvalget træder sammen mindst to gange om året.

3. Udvalget indkaldes af formanden, enten på dennes initiativ eller på begæring af mindst en tredjedel af medlemmerne.

4. Formanden kan på eget initiativ indbyde sagkyndige til at deltage i udvalgsmøderne.

5. Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 8 i forretningsordnen.

6. Repræsentanter for Kommissionens berørte tjenestegrene deltager i udvalgs-, forretningsudvalgs- og arbejdsgruppemøderne.

7. Kommissionen sørger for sekretariatsbistand til udvalget, forretningsudvalget og arbejdsgrupperne.

8. Følgende personer kan deltage i udvalgsmøderne som observatører:

a) direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), eller en repræsentant udpeget af denne

b) direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, eller en repræsentant udpeget af denne

c) en repræsentant for hver interessegruppe i de lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formanden kan tillade andre personer at deltage i udvalgsmøderne som observatører.

Artikel 7

1. En udtalelse fra udvalget har gyldighed, når to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmerne er til stede eller repræsenterede.

2. Udvalgets udtalelser skal begrundes. De vedtages med absolut flertal af de gyldigt afgivne stemmer. Såfremt mindretallet begærer det, skal de ledsages af en redegørelse for dettes synspunkt.

3. Den i artikel 8 omtalte forretningsorden fastlægger hasteprocedurerne for beslutningstagningen.

Artikel 8

Udvalget fastsætter selv efter udtalelse fra Kommissionen sin forretningsorden, som fastlægger de praktiske bestemmelser for, hvordan udvalget skal fungere.

Artikel 9

I henhold til traktatens artikel 287 har udvalgets medlemmer pligt til ikke at videregive de oplysninger, de får kendskab til gennem udvalgets, forretningsudvalgets eller arbejdsgruppernes arbejde, hvis Kommissionen meddeler medlemmerne, at den ønskede udtalelse eller det stillede spørgsmål vedrører et emne af fortrolig karakter.

I disse tilfælde deltager alene udvalgets medlemmer og repræsentanterne for Kommissionens tjenestegrene i møderne.

Artikel 10

Vedtægten for Det Rådgivende Udvalg for Faglig Uddannelse (63/688/EØF) og afgørelse 68/189/EØF ophæves på datoen for offentliggørelsen af denne afgørelse.

Artikel 11

Denne afgørelse har virkning fra dagen for dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2004.

På Rådets vegne

N. Dempsey

Formand

(1) EFT 63 af 20.4.1963, s. 1338/63.

(2) EFT 190 af 30.12.1963, s. 3090/63. Ændret ved afgørelse 68/189/EØF (EFT L 91 af 12.4.1968, s. 26).

Top