EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0421

Kommissionens forordning (EF) nr. 421/2004 af 5. marts 2004 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

OJ L 68, 6.3.2004, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/421/oj

32004R0421

Kommissionens forordning (EF) nr. 421/2004 af 5. marts 2004 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

EU-Tidende nr. L 068 af 06/03/2004 s. 0018 - 0019


Kommissionens forordning (EF) nr. 421/2004

af 5. marts 2004

om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker(1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter undtagen melasse(2), særlig artikel 1, stk. 2, andet afsnit, og artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Størrelsen af de repræsentative priser og af tillægstolden for import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1166/2003(3).

(2) Anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1423/95, på de oplysninger, som Kommissionen har kendskab til, gør det nødvendigt at ændre de nuværende beløb i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved indførsel af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95 omhandlede produkter, fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EFT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2) EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16. Ændret ved forordning (EF) nr. 624/98 (EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5).

(3) EUT L 162 af 1.7.2003, s. 91. Ændret ved forordning (EF) nr. 319/2004 (EFT L 55 af 24.2.2004, s. 50).

BILAG

til Kommissionens forordning af 5. marts 2004 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved indførsel af hvidt sukker, råsukker og produkter henhørende under KN-kode 1702 90 99

>TABELPOSITION>

Top