EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0416

Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2004 af 5. marts 2004 om midlertidige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 og forordning (EF) nr. 1535/2003 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union

OJ L 68, 6.3.2004, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 57 - 58
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 57 - 58
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 57 - 58
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 57 - 58
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 57 - 58
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 57 - 58
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 57 - 58
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 57 - 58
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 57 - 58
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 27 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 27 - 28

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 15/04/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/416/oj

32004R0416

Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2004 af 5. marts 2004 om midlertidige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 og forordning (EF) nr. 1535/2003 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union

EU-Tidende nr. L 068 af 06/03/2004 s. 0012 - 0013


Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2004

af 5. marts 2004

om midlertidige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 og forordning (EF) nr. 1535/2003 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der bør vedtages overgangsbestemmelser for at gøre det muligt for producenter og forarbejdningsvirksomheder i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (herefter benævnt "de nye medlemsstater") at nyde godt af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager(1).

(2) I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2003 af 29. august 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår støtteordningen for forarbejdede frugter og grøntsager(2) skal der for tomaters, ferskners og pærers vedkommende indgås kontrakter mellem forarbejdningsvirksomheder, der er godkendt af de kompetente myndigheder, og anerkendte eller foreløbigt anerkendte producentorganisationer. Den tidsplan, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1535/2003 for indgåelse af kontrakter, bør fraviges midlertidigt. I modsat fald ville de berørte parter ikke være i stand til at deltage i støtteordningen i det første produktionsår, hvilket navnlig ville være tilfældet med hensyn til tomater, for hvilke kontrakterne skal være indgået inden den 15. februar.

(3) Den mekanisme, der benyttes til at beregne, hvorvidt de nationale forarbejdningstærskler, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2201/96, er overholdt, finder ikke straks anvendelse for de nye medlemsstater. Derfor bør der fastsættes midlertidige gennemførelsesforanstaltninger. For det første produktionsår under anvendelsen, for hvilket der ikke er disponible oplysninger til beregningen, skulle støtte betales fuldt ud. Af forsigtighedshensyn bør der imidlertid foretages en forudgående nedsættelse, som vil blive tilbagebetalt, såfremt der ved produktionsårets afslutning ikke har været nogen overskridelse. For de efterfølgende produktionsår bør der ligeledes indføres en mekanisme med gradvis anvendelse af ordningen med undersøgelsen af, hvorvidt tærsklen er overholdt.

(4) Da støtten for tomater offentliggøres i januar forud for det pågældende produktionsår, bør der ligeledes anvendes overgangsforanstaltninger til beregning af tærsklens overholdelse med henblik på støttefastsættelsen for produktionsåret 2007/08.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Forarbejdede Frugter og Grøntsager -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1535/2003 kan der udelukkende for Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (herefter benævnt "de nye medlemsstater") i produktionsåret 2004/05 indgås kontrakter om tomater mellem producentorganisationer som defineret i artikel 1, stk. 1, litra a), i nævnte forordning og godkendte forarbejdningsvirksomheder senest den 15. juli og mindst 10 dage inden leverancerne i henhold til kontrakter begynder.

Artikel 2

Den støtte, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96, er for produktionsåret 2004/05 og kun for de nye medlemsstater på:

- 25,88 EUR/ton for tomater

- 35,78 EUR/ton for ferskner

- 121,28 EUR/ton for pærer.

Artikel 3

1. Såfremt det ved beregningen af tærsklens overholdelse med henblik på fastsættelsen af støtten for produktionsåret 2005/06 viser sig, at EF-tærsklen ikke er blevet overskredet, udbetales der efter produktionsåret 2004/05 i alle de nye medlemsstater et supplerende beløb svarende til 25 % af den støtte, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96.

2. Såfremt det ved beregningen af tærsklens overholdelse med henblik på fastsættelsen af støtten for produktionsåret 2005/06 viser sig, at EF-tærsklen er blevet overskredet, udbetales der et supplerende beløb efter produktionsåret 2004/05 i de nye medlemsstater, hvor tærsklen ikke er blevet overskredet, eller hvor tærsklen er blevet overskredet med mindre end 25 %.

Det i stk. 1 omhandlede supplerende beløb fastsættes på grundlag af den faktiske overskridelse af den pågældende nationale tærskel indtil højst 25 % af den støtte, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96.

Artikel 4

Ved undersøgelsen af, hvorvidt de nationale forarbejdningstærskler er overholdt for tomater, ferskner og pærer, foretages beregningen alene for de nye medlemsstater:

a) for produktionsåret 2005/06:

i) for så vidt angår tomater, på grundlag af de mængder, for hvilke der er indgivet støtteansøgninger for produktionsåret 2004/05

ii) for så vidt angår ferskner og pærer, på grundlag af de mængder, for hvilke der reelt er ydet støtte i produktionsåret 2004/05

b) for produktionsåret 2006/07:

i) for så vidt angår tomater, ud fra gennemsnittet af de mængder, for hvilke der reelt er ydet støtte i produktionsåret 2004/05, og de mængder, for hvilke der er indgivet støtteansøgninger for produktionsåret 2005/06

ii) for så vidt angår ferskner og pærer, ud fra gennemsnittet af de mængder, for hvilke der reelt er ydet støtte i produktionsårene 2004/05 og 2005/06

c) for produktionsåret 2007/08, for så vidt angår tomater, ud fra gennemsnittet af de mængder, for hvilke der reelt er ydet støtte i produktionsårene 2004/05 og 2005/06, og de mængder, for hvilke der er indgivet støtteansøgninger for produktionsåret 2006/07.

Det beløb, der fremkommer efter undersøgelsen af den nationale tærskels overholdelse, lægges til resten af beløbene for alle de øvrige medlemsstater med henblik på undersøgelsen af EF-tærsklens overholdelse.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tidspunktet for og med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 453/2002 (EFT L 72 af 14.3.2002, s. 9).

(2) EUT L 218 af 30.8.2003, s. 14.

Top