EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0415

Kommissionens forordning (EF) nr. 415/2004 af 5. marts 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (EØS-relevant tekst)

OJ L 68, 6.3.2004, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 227 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 227 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 22 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/415/oj

32004R0415

Kommissionens forordning (EF) nr. 415/2004 af 5. marts 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 068 af 06/03/2004 s. 0010 - 0011


Kommissionens forordning (EF) nr. 415/2004

af 5. marts 2004

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe(1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 2099/2002 oprettedes USS-udvalget.

(2) USS-udvalgets rolle er at centralisere opgaverne for de udvalg, der er nedsat i henhold til Fællesskabets lovgivning om sikkerhed til søs, forebyggelse af forurening fra skibe og beskyttelse af leve- og arbejdsforholdene om bord.

(3) Al ny fællesskabslovgivning, som vedtages om sikkerhed til søs, skal indeholde en bestemmelse om, at USS-udvalget skal involveres.

(4) Artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/6/EF af 18. februar 2002 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater(2), fastsætter, at Kommissionen skal bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 12, stk. 1, i Rådets direktiv 93/75/EØF(3). Dette udvalg er blevet erstattet af USS ved forordning (EF) nr. 2099/2002.

(5) Artikel 28 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF(4) fastsætter, at Kommissionen skal bistås af et udvalg.

(6) Artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 782/2003 af 14. april 2003 om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe(5) fastsætter, at Kommissionen skal bistås af USS.

(7) Artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/25/EF af 14. april 2003 om særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe(6) fastsætter, at Kommissionen skal bistås af USS.

(8) Artikel 7 i forordning (EF) nr. 2099/2002 fastsætter, at forordningens artikel 2, nr. 2, kan ændres, så den også indeholder en henvisning til fællesskabsretsakter, der tillægger USS gennemførelsesbeføjelser, og som træder i kraft efter vedtagelsen af forordningen.

(9) De i denne forordning foreslåede foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Følgende litraer indsættes i artikel 2, nr. 2, i forordning (EF) nr. 2099/2002:

"p) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/6/EF af 18. februar 2002 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater(7)

q) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF(8)

r) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 782/2003 af 14. april 2003 om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe(9)

s) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/25/EF af 14. april 2003 om særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe(10)."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2004.

På Kommissionens vegne

Loyola De Palacio

Næstformand

(1) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

(2) EFT L 67 af 9.3.2002, s. 31.

(3) EFT L 247 af 5.10.1993, s. 19.

(4) EFT L 208 af 5.8.2002, s. 10.

(5) EUT L 115 af 9.5.2003, s. 1.

(6) EUT L 123 af 17.5.2003, s. 22.

(7) EFT L 67 af 9.3.2002, s. 31.

(8) EFT L 208 af 5.8.2002, s. 10.

(9) EUT L 115 af 9.5.2003, s. 1.

(10) EUT L 123 af 17.5.2003, s. 22.

Top