EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0411

Rådets forordning (EF) nr. 411/2004 af 26. februar 2004 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3975/87 og om ændring af forordning (EØF) nr. 3976/87 og forordning (EF) nr. 1/2003 med hensyn til flytrafik mellem Fællesskabet og tredjelande (EØS-relevant tekst)

OJ L 68, 6.3.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 225 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 225 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 57 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/411/oj

32004R0411

Rådets forordning (EF) nr. 411/2004 af 26. februar 2004 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3975/87 og om ændring af forordning (EØF) nr. 3976/87 og forordning (EF) nr. 1/2003 med hensyn til flytrafik mellem Fællesskabet og tredjelande (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 068 af 06/03/2004 s. 0001 - 0002


Rådets forordning (EF) nr. 411/2004

af 26. februar 2004

om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3975/87 og om ændring af forordning (EØF) nr. 3976/87 og forordning (EF) nr. 1/2003 med hensyn til flytrafik mellem Fællesskabet og tredjelande

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 83,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Hverken Rådets forordning (EØF) nr. 3975/87 af 14. december 1987 om fastsættelse af fremgangsmåden ved anvendelse af konkurrencereglerne på virksomheder i luftfartssektoren(3) eller forordning (EF) nr. 1/2003 finder anvendelse på flytrafik mellem Fællesskabet og tredjelande.

(2) Med hensyn til overtrædelser af traktatens artikel 81 og 82 inden for flytrafikken mellem Fællesskabet og tredjelande har Kommissionen derfor ingen undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser, der svarer til dens beføjelser inden for flytrafikken mellem Fællesskabets medlemsstater. Kommissionen mangler især de nødvendige beføjelser til at foretage undersøgelser, til at pålægge forpligtelser, der er nødvendige for at bringe overtrædelser til ophør, og til at pålægge bøder for påviste overtrædelser. De særlige rettigheder, beføjelser og forpligtelser, der er tildelt de nationale domstole og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder ved forordning (EF) nr. 1/2003, gælder heller ikke for flytrafikken mellem Fællesskabet og tredjelande. Det samme er tilfældet med samarbejdsmekanismen mellem Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1/2003.

(3) Konkurrencebegrænsende praksis inden for flytrafikken mellem Fællesskabet og tredjelande kan påvirke handelen mellem medlemsstaterne. Da de mekanismer i forordning (EF) nr. 1/2003, der har til formål at gennemføre konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82, også er velegnede i forbindelse med anvendelsen af konkurrencereglerne på flytrafik mellem Fællesskabet og tredjelande, bør forordningens anvendelsesområde udvides til også at omfatte en sådan trafik.

(4) Når traktatens artikel 81 og 82 anvendes i retssager, der bygger på forordning (EF) nr. 1/2003, og i overensstemmelse med Domstolens faste praksis, bør luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og/eller Det Europæiske Fællesskab på den ene side og tredjelande på den anden tages med i betragtning, navnlig ved vurdering af graden af konkurrence på de pågældende luftfartsmarkeder. Denne forordning berører imidlertid ikke de rettigheder og forpligtelser, medlemsstaterne har i henhold til traktaten ved indgåelse og anvendelse af sådanne aftaler.

(5) Artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3975/87 er rent deklaratorisk og bør derfor ophæves. Med undtagelse af artikel 6, stk. 3, som fortsat bør gælde for beslutninger, der inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1/2003 er vedtaget i henhold til traktatens artikel 81, stk. 3, inden nærværende forordnings ikrafttræden, indtil disse beslutningers gyldighedsperiode udløber, vil forordning (EØF) nr. 3975/87 ikke længere tjene noget formål, når de fleste af dens bestemmelser er blevet ophævet ved forordning (EF) nr. 1/2003. Den bør derfor ophæves.

(6) Desuden bør der foretages en tilsvarende ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3976/87 af 14. december 1987 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren(4). Nævnte forordning, der giver Kommissionen beføjelse til ved en forordning at bestemme, at artikel 81, stk. 1, ikke finder anvendelse på visse kategorier af aftaler mellem virksomheder, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og samordnet praksis, er for øjeblikket udtrykkeligt begrænset til flytrafik mellem lufthavne i Fællesskabet.

(7) Kommissionen bør have beføjelse til at udstede gruppefritagelser inden for luftfartssektoren for såvel trafik mellem Fællesskabet og tredjelande som trafik inden for Fællesskabet. Anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 3976/87 bør derfor udvides ved afskaffelse af den bestemmelse, der begrænser anvendelsesområdet til flytrafik mellem lufthavne i Fællesskabet.

(8) Forordning (EØF) nr. 3975/87 bør derfor ophæves, og forordning (EØF) nr. 3976/87 og forordning (EF) nr. 1/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 3975/87 ophæves med undtagelse af artikel 6, stk. 3, som fortsat finder anvendelse på beslutninger, der er vedtaget i henhold til traktatens artikel 81, stk. 3, inden ikrafttrædelsen af forordning nr. (EF) nr. 1/2003, indtil disse beslutningers gyldighedsperiode udløber.

Artikel 2

I artikel 1 i forordning (EØF) nr. 3976/87 udgår ordene "mellem lufthavne i Fællesskabet".

Artikel 3

I artikel 32 i forordning (EF) nr. 1/2003 udgår litra c).

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2004.

På Rådets vegne

N. Dempsey

Formand

(1) Forslag af 24.2.2004.

(2) Udtalelse af 23.9.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT L 374 af 31.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1/2003 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

(4) EFT L 374 af 31.12.1987, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1/2003.

Top