Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_236_R_0033_01

Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union

OJ L 236, 23.9.2003, p. 33–988 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

23.9.2003   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 236/33


AKT

vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union


FØRSTE DEL

PRINCIPPER

Artikel 1

I denne akt:

forstås ved udtrykket »oprindelige traktater«:

a)

traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (»EF-traktaten«) og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (»Euratom-traktaten«), som suppleret eller ændret ved traktater eller ved andre retsakter, der er trådt i kraft før denne tiltrædelse,

b)

traktaten om Den Europæiske Union (»EU-traktaten«), som suppleret eller ændret ved traktaten eller ved andre retsakter, der er trådt i kraft før denne tiltrædelse;

forstås ved udtrykket »nuværende medlemsstater« Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland;

forstås ved udtrykket »Unionen« Den Europæiske Union som oprettet ved EU-traktaten;

forstås ved udtrykket »Fællesskabet« et eller begge de fællesskaber, der er omhandlet i første led, alt efter omstændighederne;

forstås ved udtrykket »nye medlemsstater« Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik;

forstås ved udtrykket »institutionerne« de institutioner, der er oprettet ved de oprindelige traktater.

Artikel 2

Fra tiltrædelsesdatoen er bestemmelserne i de oprindelige traktater og de retsakter, der er vedtaget af institutionerne og Den Europæiske Centralbank før tiltrædelsen, bindende for de nye medlemsstater og gælder i disse stater på de vilkår, som er fastsat i disse traktater og i denne akt.

Artikel 3

1.   Bestemmelserne i Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske Union ved den protokol, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »Schengen-protokollen«), og de retsakter, der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. bilag I til denne akt, samt alle andre sådanne retsakter, der måtte vedtages før tiltrædelsesdatoen, er bindende for og finder anvendelse i de nye medlemsstater fra tiltrædelsesdatoen.

2.   De bestemmelser i Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske Union og de retsakter, der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil, som ikke er omhandlet i stk. 1, er bindende for de nye medlemsstater fra tiltrædelsesdatoen, men finder først anvendelse i en ny medlemsstat, når Rådet har truffet afgørelse herom, efter at det i overensstemmelse med de relevante Schengen-evalueringsprocedurer er blevet sikret, at de nødvendige betingelser for gennemførelse af alle de pågældende regler er opfyldt i den nye medlemsstat, og efter høring af Europa-Parlamentet.

Rådet træffer afgørelse med enstemmighed blandt de af dets medlemmer, der repræsenterer regeringerne i de medlemsstater, for hvilke de i dette stykke omhandlede bestemmelser allerede er blevet iværksat, og repræsentanten for regeringen i den medlemsstat, for hvilken bestemmelserne skal iværksættes. De medlemmer af Rådet, der repræsenterer regeringerne i henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, medvirker i en sådan afgørelse, hvis den vedrører de bestemmelser i Schengen-reglerne og de retsakter, der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil, som disse medlemsstater deltager i.

3.   Aftaler indgået af Rådet i henhold til artikel 6 i Schengen-protokollen, er bindende for de nye medlemsstater fra tiltrædelsesdatoen.

4.   For så vidt angår de konventioner og instrumenter inden for området retlige og indre anliggender, der er uadskilleligt forbundet med virkeliggørelsen af målene i EU-traktaten, forpligter de nye medlemsstater sig til:

at tiltræde de konventioner mv., der på tiltrædelsesdatoen er åbne for de nuværende medlemsstaters undertegnelse, samt de konventioner, der er udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med afsnit VI i EU-traktaten med henstilling til medlemsstaterne om vedtagelse;

at indføre administrative eller andre arrangementer i lighed med dem, der på tiltrædelsesdatoen er vedtaget af de nuværende medlemsstater eller Rådet, for at lette det praktiske samarbejde mellem medlemsstaternes institutioner og organisationer, der tager sig af retlige og indre anliggender.

Artikel 4

Hver af de nye medlemsstater deltager fra tiltrædelsesdatoen i Den Økonomiske og Monetære Union som medlemsstat med dispensation i henhold til EF-traktatens artikel 122.

Artikel 5

1.   De nye medlemsstater tiltræder ved denne akt de afgørelser og aftaler, der er truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet. De forpligter sig til fra tiltrædelsesdatoen at tiltræde enhver anden aftale, der er indgået af de nuværende medlemsstater, og som vedrører Unionens funktion eller har tilknytning til dens virksomhed.

2.   De nye medlemsstater forpligter sig til at tiltræde de i EF-traktatens artikel 293 forudsete overenskomster og de overenskomster, der er uløseligt forbundet med virkeliggørelsen af EF-traktatens målsætninger, samt protokollerne vedrørende Domstolens fortolkning af disse overenskomster, undertegnet af de nuværende medlemsstater, og med dette mål for øje at indlede forhandlinger med de nuværende medlemsstater med henblik på at foretage de nødvendige tilpasninger deraf.

3.   De nye medlemsstater befinder sig i samme situation som de nuværende medlemsstater med hensyn til de erklæringer, resolutioner eller andre tilkendegivelser, som er vedtaget af Det Europæiske Råd eller Rådet, samt dem, der vedrører Fællesskabet eller Unionen og er vedtaget af medlemsstaterne efter fælles aftale; som følge heraf vil de overholde de principper og retningslinjer, der fremgår af disse, og træffe de foranstaltninger, som måtte vise sig nødvendige for at sikre iværksættelsen heraf.

Artikel 6

1.   De aftaler eller overenskomster, der er indgået eller anvendes foreløbigt af Fællesskabet eller i henhold til artikel 24 eller artikel 38 i EU-traktaten med et eller flere tredjelande, med en international organisation eller med en statsborger i et tredjeland, er bindende for de nye medlemsstater på de i de oprindelige traktater og i denne akt fastsatte vilkår.

2.   De nye medlemsstater forpligter sig til på de i denne akt fastsatte vilkår at tiltræde de aftaler eller overenskomster, der er indgået eller anvendes foreløbigt af de nuværende medlemsstater sammen med Fællesskabet, og de af disse medlemsstater indgåede aftaler, der har tilknytning til de nævnte aftaler eller overenskomster.

De nye medlemsstater tiltræder de aftaler eller overenskomster, der er omhandlet i stk. 6, samt de aftaler med Belarus, Kina, Chile, Mercosur og Schweiz, som er indgået eller undertegnet af Fællesskabet sammen med dets medlemsstater, ved indgåelse af en protokol til sådanne aftaler eller overenskomster mellem Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne, og det eller de pågældende tredjelande eller den pågældende internationale organisation. Denne procedure berører hverken Fællesskabets egne beføjelser eller fordelingen af beføjelser mellem Fællesskabet og medlemsstaterne med hensyn til indgåelse af sådanne aftaler i fremtiden eller indførelse af andre ændringer uden tilknytning til tiltrædelsen. Kommissionen forhandler disse protokoller på medlemsstaternes vegne på grundlag af forhandlingsdirektiver, som Rådet har godkendt med enstemmighed, og i samråd med et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne. Den forelægger Rådet et udkast til protokollerne med henblik på indgåelse.

3.   Ved tiltrædelsen af de i stk. 2 nævnte aftaler og overenskomster opnår de nye medlemsstater samme rettigheder og forpligtelser i henhold til disse aftaler og overenskomster som de nuværende medlemsstater.

4.   De nye medlemsstater tiltræder i kraft af denne akt partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater (1) undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000.

5.   De nye medlemsstater forpligter sig til på de i denne akt fastsatte vilkår at tiltræde aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (2), jf. artikel 128 deri.

6.   Fra tiltrædelsesdatoen og indtil de nødvendige protokoller er indgået, jf. stk. 2, anvender de nye medlemsstater bestemmelserne i de aftaler, der er indgået af de nuværende medlemsstater sammen med Fællesskabet med Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Bulgarien, Kroatien, Egypten, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Georgien, Israel, Jordan, Kasakhstan, Kirgisistan, Libanon, Mexico, Moldova, Marokko, Rumænien, Den Russiske Føderation, San Marino, Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Turkmenistan, Ukraine og Usbekistan, ligesom de anvender bestemmelserne i andre aftaler, der indgås af de nuværende medlemsstater sammen med Fællesskabet inden tiltrædelsen.

Tilpasninger til disse aftaler foretages i form af protokoller, der indgås med de kontraherende lande i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2, andet afsnit. Hvis protokollerne ikke er indgået på tiltrædelsesdatoen, træffer Fællesskabet og medlemsstaterne inden for rammerne af deres respektive beføjelser de nødvendige foranstaltninger til at afklare situationen ved tiltrædelsen.

7.   Fra tiltrædelsesdatoen anvender de nye medlemsstater de bilaterale tekstilaftaler og -arrangementer, som Fællesskabet har indgået med tredjelande.

De kvantitative restriktioner, som Fællesskabet anvender på import af tekstilvarer og beklædningsgenstande, tilpasses for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse af Fællesskabet. Med henblik herpå kan Fællesskabet inden tiltrædelsesdatoen føre forhandlinger med de berørte tredjelande om ændringer af de ovenfor nævnte bilaterale aftaler og arrangementer.

Hvis ændringerne af de bilaterale tekstilaftaler og -arrangementer ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen, foretager Fællesskabet de nødvendige tilpasninger af reglerne for import af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra tredjelande for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse af Fællesskabet.

8.   De kvantitative restriktioner, som Fællesskabet anvender på import af stål og stålprodukter, tilpasses på grundlag af de nye medlemsstaters import i de senere år af stålprodukter med oprindelse i de pågældende leverandørlande.

Med henblik herpå føres der inden tiltrædelsesdatoen forhandlinger om de nødvendige ændringer af de bilaterale stålaftaler og -arrangementer, som Fællesskabet har indgået med tredjelande.

Hvis ændringerne af de bilaterale aftaler og arrangementer ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen, finder bestemmelserne i første afsnit anvendelse.

9.   Fra tiltrædelsesdatoen forvaltes fiskeriaftaler, som de nye medlemsstater har indgået med tredjelande, af Fællesskabet.

De rettigheder og forpligtelser, der for de nye medlemsstater følger af disse aftaler, berøres ikke i den periode, hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt.

Så snart som muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af gyldighedsperioden for de i første afsnit omhandlede aftaler vedtager Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, i hvert enkelt tilfælde passende afgørelser med henblik på videreførelse af de fiskeriaktiviteter, der er omhandlet i aftalerne, herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år.

10.   Med virkning fra tiltrædelsesdatoen udtræder de nye medlemsstater af alle frihandelsaftaler med tredjelande, herunder den centraleuropæiske frihandelsaftale.

I det omfang aftalerne mellem én eller flere af de nye medlemsstater på den ene side og ét eller flere tredjelande på den anden side ikke er forenelige med de forpligtelser, der følger af denne akt, bringer den nye medlemsstat alle egnede midler i anvendelse med henblik på at fjerne de konstaterede uoverensstemmelser. Hvis en ny medlemsstat har problemer med at tilpasse en aftale indgået med ét eller flere tredjelande inden tiltrædelsen, udtræder den i henhold til aftalens bestemmelser af den pågældende aftale.

11.   De nye medlemsstater tiltræder i kraft af denne akt og på de deri fastsatte vilkår de interne aftaler, der er indgået af de nuværende medlemsstater med henblik på anvendelsen af de i stk. 2, 4, 5 og 6 omhandlede aftaler eller overenskomster.

12.   De nye medlemsstater træffer passende foranstaltninger for i påkommende tilfælde at tilpasse deres stilling i forhold til internationale organisationer og internationale aftaler, i hvilke andre medlemsstater eller Fællesskabet ligeledes er parter, til de rettigheder og forpligtelser, der følger af deres tiltrædelse af Unionen.

De udtræder navnlig på tiltrædelsesdatoen eller snarest muligt derefter af internationale fiskeriaftaler og -organisationer, i hvilke Fællesskabet ligeledes er part, medmindre deres medlemskab har tilknytning til andet end fiskeri.

Artikel 7

Bestemmelserne i denne akt kan, medmindre den bestemmer andet, kun suspenderes, ændres eller ophæves efter de fremgangsmåder, der er fastsat i de oprindelige traktater, og som gør det muligt at ændre disse traktater.

Artikel 8

De af institutionerne vedtagne retsakter, som de ved denne akt fastsatte overgangsbestemmelser vedrører, bevarer deres juridiske status; især skal fremgangsmåderne for ændring af disse retsakter fortsat finde anvendelse.

Artikel 9

De bestemmelser i denne akt, der har til formål eller som virkning, bortset fra som overgangsforanstaltninger, at ophæve eller ændre retsakter, der er vedtaget af institutionerne, får samme juridiske status som de således ophævede eller ændrede bestemmelser og er undergivet samme regler som disse.

Artikel 10

Ved anvendelsen af de oprindelige traktater og af institutionernes retsakter gælder de i denne akt fastsatte undtagelsesbestemmelser som overgangsforanstaltning.

ANDEN DEL

TILPASNINGER AF TRAKTATERNE

AFSNIT I

BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE

KAPITEL 1

Europa-Parlamentet

Artikel 11

Med virkning fra begyndelsen af valgperioden 2004-2009 affattes første afsnit i artikel 190, stk. 2, i EF-traktaten og i artikel 108, stk. 2, i Euratom-traktaten således:

»Antallet af repræsentanter, der vælges i hver enkelt medlemsstat, fastsættes til:

Belgien

24

Den Tjekkiske Republik

24

Danmark

14

Tyskland

99

Estland

6

Grækenland

24

Spanien

54

Frankrig

78

Irland

13

Italien

78

Cypern

6

Letland

9

Litauen

13

Luxembourg

6

Ungarn

24

Malta

5

Nederlandene

27

Østrig

18

Polen

54

Portugal

24

Slovenien

7

Slovakiet

14

Finland

14

Sverige

19

Det Forenede Kongerige

78«

KAPITEL 2

Rådet

Artikel 12

1.   Med virkning fra den 1. november 2004:

a)

ændres artikel 205 i EF-traktaten og artikel 118 i Euratom-traktaten således:

i)

stk. 2 affattes således:

1.»2.   Ved de rådsafgørelser, som kræver kvalificeret flertal, tildeles medlemmernes stemmer følgende vægt:

Belgien

12

Den Tjekkiske Republik

12

Danmark

7

Tyskland

29

Estland

4

Grækenland

12

Spanien

27

Frankrig

29

Irland

7

Italien

29

Cypern

4

Letland

4

Litauen

7

Luxembourg

4

Ungarn

12

Malta

3

Nederlandene

13

Østrig

10

Polen

27

Portugal

12

Slovenien

4

Slovakiet

7

Finland

7

Sverige

10

Det Forenede Kongerige

29

Rådets afgørelser træffes med mindst 232 stemmer afgivet af et flertal af medlemmerne, der stemmer for, når de i henhold til denne traktat skal træffes på forslag af Kommissionen.

I alle andre tilfælde træffes Rådets afgørelser med mindst 232 stemmer, afgivet af mindst to tredjedele af medlemmerne, der stemmer for.«

ii)

Følgende stykke tilføjes:

»4.   Når Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal, kan et medlem af Rådet kræve, at det kontrolleres, at de medlemsstater, der udgør dette kvalificerede flertal, repræsenterer mindst 62% af Unionens samlede befolkning. Hvis det viser sig, at denne betingelse ikke er opfyldt, er den pågældende afgørelse ikke vedtaget.«

b)

affattes artikel 23, stk. 2, tredje afsnit, i EU-traktaten således:

»Rådets medlemmers stemmer tildeles den vægt, der er fastsat i artikel 205, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Afgørelser træffes med mindst 232 stemmer, afgivet af mindst to tredjedele af medlemmerne, der stemmer for. Når Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal, kan et medlem af Rådet kræve, at det kontrolleres, at de medlemsstater, der udgør dette kvalificerede flertal, repræsenterer mindst 62% af Unionens samlede befolkning. Hvis det viser sig, at denne betingelse ikke er opfyldt, er den pågældende afgørelse ikke vedtaget.«

c)

affattes artikel 34, stk. 3, i EU-traktaten således:

»3.   Ved de rådsafgørelser, som kræver kvalificeret flertal, tildeles medlemmernes stemmer den vægt, der er fastsat i artikel 205, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og afgørelse træffes med mindst 232 stemmer, afgivet af mindst to tredjedele af medlemmerne, der stemmer for. Når Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal, kan et medlem af Rådet kræve, at det kontrolleres, at de medlemsstater, der udgør dette kvalificerede flertal, repræsenterer mindst 62% af Unionens samlede befolkning. Hvis det viser sig, at denne betingelse ikke er opfyldt, er den pågældende afgørelse ikke vedtaget.«

2.   Artikel 3, stk. 1, i protokol knyttet som bilag til EU-traktaten og EF-traktaten om udvidelsen af Den Europæiske Union ophæves.

3.   Hvis færre end ti nye medlemsstater tiltræder Den Europæiske Union, træffer Rådet afgørelse om fastsættelse af tærsklen for kvalificeret flertal, idet der anvendes en strengt lineær, aritmetisk interpolation, der rundes op eller ned til den nærmeste stemme, mellem 71% for et Råd med 300 stemmer og 72,27% for en Europæisk Union på 25 medlemsstater.

KAPITEL 3

Domstolen

Artikel 13

1.   Artikel 9, stk. 1, i den protokol vedrørende statutten for Domstolen, der er knyttet som bilag til EU-traktaten, EF-traktaten og Euratom-traktaten, affattes således:

»Ved den delvise nybesættelse af dommerembederne, der finder sted hvert tredje år, afgår der skiftevis tretten og tolv dommere.«

2.   Artikel 48 i den protokol vedrørende statutten for Domstolen, der er knyttet som bilag til EU-traktaten, EF-traktaten og Euratom-traktaten, affattes således:

»Artikel 48

Retten består af femogtyve dommere.«

.

KAPITEL 4

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Artikel 14

Artikel 258, stk. 2, i EF-traktaten og artikel 166, stk. 2, i Euratom-traktaten affattes således:

»Antallet af udvalgets medlemmer fastsættes således:

Belgien

12

Den Tjekkiske Republik

12

Danmark

9

Tyskland

24

Estland

7

Grækenland

12

Spanien

21

Frankrig

24

Irland

9

Italien

24

Cypern

6

Letland

7

Litauen

9

Luxembourg

6

Ungarn

12

Malta

5

Nederlandene

12

Østrig

12

Polen

21

Portugal

12

Slovenien

7

Slovakiet

9

Finland

9

Sverige

12

Det Forenede Kongerige

24«

KAPITEL 5

Regionsudvalget

Artikel 15

Artikel 263, stk. 3, i EF-traktaten affattes således:

»Antallet af udvalgets medlemmer fastsættes således:

Belgien

12

Den Tjekkiske Republik

12

Danmark

9

Tyskland

24

Estland

7

Grækenland

12

Spanien

21

Frankrig

24

Irland

9

Italien

24

Cypern

6

Letland

7

Litauen

9

Luxembourg

6

Ungarn

12

Malta

5

Nederlandene

12

Østrig

12

Polen

21

Portugal

12

Slovenien

7

Slovakiet

9

Finland

9

Sverige

12

Det Forenede Kongerige

24«

KAPITEL 6

Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg

Artikel 16

Euratom-traktatens artikel 134, stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2.   Udvalget består af 39 medlemmer, der udpeges af Rådet efter høring af Kommissionen.«

KAPITEL 7

Den Europæiske Centralbank

Artikel 17

I protokol nr. 18 om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, tilføjes følgende stykke til artikel 49:

»49.3.   Når en eller flere stater bliver medlemmer og deres respektive centralbanker bliver en del af ESCB, sker der automatisk en udvidelse af ECB's kapital og en forhøjelse af grænsen for, hvor store valutareserveaktiver der kan overføres til ECB. Udvidelsen/forhøjelsen fastsættes ved at gange de respektive på det tidspunkt gældende beløb med forholdet i den udvidede fordelingsnøgle for kapitalindskud mellem de tilkommende nationale centralbankers vægt og vægten af de nationalbanker, der allerede er medlemmer af ESCB. Den enkelte centralbanks vægt i fordelingsnøglen for kapitalindskud beregnes i analogi med artikel 29.1, og i henhold til artikel 29.2. De referenceperioder, der skal anvendes for de statistiske data, skal være de samme, som er blevet anvendt ved den seneste femårlige justering af vægten i henhold til artikel 29.3.«

AFSNIT II

ANDRE TILPASNINGER

Artikel 18

I EF-traktatens artikel 57, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Med hensyn til restriktioner i henhold til Estlands og Ungarns nationale lovgivning er den pågældende dato den 31. december 1999.«

Artikel 19

Artikel 299, stk. 1, i EF-traktatens affattes således:

»1.   Denne traktat gælder for Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.«

TREDJE DEL

PERMANENTE BESTEMMELSER

AFSNIT I

TILPASNING AF INSTITUTIONERNES RETSAKTER

Artikel 20

De retsakter, der opregnes i listen i bilag II til denne akt, tilpasses som anført i nævnte bilag.

Artikel 21

De af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger i de retsakter, der opregnes i listen i bilag III til denne akt, fastsættes i overensstemmelse med de i nævnte bilag fastsatte retningslinjer og efter den procedure og på de vilkår, der er fastsat i artikel 57.

AFSNIT II

ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 22

De foranstaltninger, der opregnes i listen i bilag IV til denne akt, finder anvendelse på de vilkår, der er fastsat i nævnte bilag.

Artikel 23

Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet, kan foretage de tilpasninger af bestemmelserne i denne akt vedrørende den fælles landbrugspolitik, som måtte vise sig nødvendige som følge af en ændring af EF-bestemmelserne. Sådanne tilpasninger kan foretages inden tiltrædelsen.

FJERDE DEL

MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER

AFSNIT I

OVERGANGSFORANSTALTNINGER

Artikel 24

De foranstaltninger, der opregnes i bilag V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII og XIV til denne akt, gælder for de nye medlemsstater på betingelserne i de nævnte bilag.

Artikel 25

1.   Uanset EF-traktatens artikel 189, stk. 2, og Euratom-traktatens artikel 107, stk. 2, og hvad angår EF-traktatens artikel 190, stk. 2, og Euratom-traktatens artikel 108, stk. 2, fastsættes de nye medlemsstaters antal pladser i Europa-Parlamentet for perioden fra tiltrædelsesdatoen til begyndelsen af Europa-Parlamentets valgperiode 2004-2009 som følger:

Den Tjekkiske Republik

24

Estland

6

Cypern

6

Letland

9

Litauen

13

Ungarn

24

Malta

5

Polen

54

Slovenien

7

Slovakiet

14

2.   Uanset EF-traktatens artikel 190, stk. 1, og Euratom-traktatens artikel 108, stk. 2, udpeges repræsentanterne i Europa-Parlamentet for de nye medlemsstaters folk for perioden fra tiltrædelsesdatoen til begyndelsen af Europa-Parlamentets valgperiode 2004-2009 af de pågældende staters parlamenter blandt disses medlemmer efter den procedure, der er fastsat af hver af disse stater.

Artikel 26

1.   For perioden indtil den 31. oktober 2004 gælder følgende bestemmelser:

a)

hvad angår EF-traktatens artikel 205, stk. 2, og Euratom-traktatens artikel 118, stk. 2:

 

Ved de rådsafgørelser, som kræver kvalificeret flertal, tildeles medlemmernes stemmer følgende vægt:

Belgien

5

Den Tjekkiske Republik

5

Danmark

3

Tyskland

10

Estland

3

Grækenland

5

Spanien

8

Frankrig

10

Irland

3

Italien

10

Cypern

2

Letland

3

Litauen

3

Luxembourg

2

Ungarn

5

Malta

2

Nederlandene

5

Østrig

4

Polen

8

Portugal

5

Slovenien

3

Slovakiet

3

Finland

3

Sverige

4

Det Forenede Kongerige

10

b)

hvad angår EF-traktatens artikel 205, stk. 2, andet afsnit, og Euratom-traktatens artikel 118, stk. 2, andet afsnit:

 

Rådets afgørelser træffes med mindst:

88 stemmer i tilfælde, hvor afgørelsen i henhold til denne traktat skal træffes på forslag af Kommissionen

88 stemmer afgivet af mindst to tredjedele af medlemmerne, der stemmer for, i alle andre tilfælde.

c)

hvad angår EU-traktatens artikel 23, stk. 2, tredje afsnit, andet punktum:

 

Afgørelser træffes med mindst 88 stemmer, afgivet af mindst to tredjedele af medlemmerne, der stemmer for.

d)

hvad angår EU-traktatens artikel 34, stk. 3:

 

Ved de rådsafgørelser, som kræver kvalificeret flertal, tildeles medlemsstaternes stemmer vægt som anført i artikel 205, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og afgørelse træffes med mindst 88 stemmer afgivet af mindst to tredjedele af medlemmerne, der stemmer for.

2.   Hvis færre end ti nye medlemsstater tiltræder Den Europæiske Union, træffer Rådet afgørelse om fastsættelsen af tærsklen for det kvalificerede flertal for perioden indtil den 31. oktober 2004, således at dette kommer til at ligge så tæt som muligt på 71,26% af det samlede antal stemmer.

Artikel 27

1.   De indtægter, der benævnes »told i henhold til den fælles toldtarif og anden told« som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (3) eller tilsvarende bestemmelser i en anden afgørelse, som erstatter denne, omfatter told, der beregnes på grundlag af satserne i henhold til den fælles toldtarif og til enhver toldindrømmelse i tilknytning dertil, der anvendes af Fællesskabet i de nye medlemsstaters samhandel med tredjelande.

2.   For 2004 skal det harmoniserede momsberegningsgrundlag og BNI- (bruttonationalindkomst) grundlaget for hver ny medlemsstat som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c) og d), i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom svare til to tredjedele af det årlige grundlag. Det BNI-grundlag for hver ny medlemsstat, der skal anvendes ved beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom, skal ligeledes svare til to tredjedele af det årlige grundlag.

3.   Med henblik på at fastlægge den fastfrosne sats for 2004 i henhold til artikel 2, stk. 4, litra b), i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom skal de nye medlemsstaters reducerede momsgrundlag beregnes på grundlag af to tredjedele af deres ikke-reducerede momsberegningsgrundlag og to tredjedele af deres BNI.

Artikel 28

1.   Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2004 tilpasses for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse gennem et ændringsbudget, der får virkning fra 1. maj 2004.

2.   De tolv månedlige tolvtedele af de moms- og BNI-baserede midler, som de nye medlemsstater skal betale i henhold til dette ændringsbudget, samt tilpasningen med tilbagevirkende kraft af de månedlige tolvtedele for perioden fra januar til april 2004, som kun finder anvendelse på de nuværende medlemsstater, konverteres til ottendedele, der opkræves i perioden fra maj til december 2004. Tilpasninger med tilbagevirkende kraft som følge af senere ændringsbudgetter, der vedtages i 2004, konverteres ligeledes til lige store rater, der opkræves i løbet af den resterende del af året.

Artikel 29

På den første hverdag i hver måned skal Fællesskabet som en udgift på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget betale Den Tjekkiske Republik, Cypern, Malta og Slovenien en ottendedel i 2004 fra og med tiltrædelsesdatoen og en tolvtedel i 2005 og 2006 af følgende beløb som midlertidig budgetkompensation:

(mio. EUR i 1999-priser)

 

2004

2005

2006

Den Tjekkiske Republik

125,4

178,0

85,1

Cypern

68,9

119,2

112,3

Malta

37,8

65,6

62,9

Slovenien

29,5

66,4

35,5

Artikel 30

På den første hverdag i hver måned skal Fællesskabet som en udgift på Den Europæiske Unions almindelige budget betale Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet en ottendedel i 2004 fra og med tiltrædelsesdatoen og en tolvtedel i 2005 og 2006 af følgende beløb som en særlig, fast likviditetsfacilitet:

(mio. EUR i 1999-priser)

 

2004

2005

2006

Den Tjekkiske Republik

174,7

91,55

91,55

Estland

15,8

2,9

2,9

Cypern

27,7

5,05

5,05

Letland

19,5

3,4

3,4

Litauen

34,8

6,3

6,3

Ungarn

155,3

27,95

27,95

Malta

12,2

27,15

27,15

Polen

442,8

550,0

450,0

Slovenien

65,4

17,85

17,85

Slovakiet

63,2

11,35

11,35

Der skal ved alle beregninger af fordelingen af strukturfondsmidler i årene 2004-2006 tages hensyn til 1 mia. EUR for så vidt angår Polen og 100 mio. EUR for så vidt angår Den Tjekkiske Republik, der indgår i den særlige, faste likviditetsfacilitet.

Artikel 31

1.   De nye medlemsstater, der er anført nedenfor, betaler følgende beløb til den Kul- og Stålforskningsfonden, der omhandles i afgørelse 2002/234/EKSF truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 27. februar 2002 om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (4).

(mio. EUR i løbende priser)

Den Tjekkiske Republik

39,88

Estland

2,5

Letland

2,69

Ungarn

9,93

Polen

92,46

Slovenien

2,36

Slovakiet

20,11

2.   Bidragene til Kul- og Stålforskningsfonden indbetales i fire rater begyndende i 2006, idet betalingen hver gang sker den første hverdag i den første måned af hvert år på følgende måde:

 

2006: 15%

 

2007: 20%

 

2008: 30%

 

2009: 35%

Artikel 32

1.   Medmindre andet er bestemt i denne traktat, indgås der ingen finansielle forpligtelser under Phare-programmet (5), programmet for grænseoverskridende samarbejde inden for rammerne af Phare-programmet (6), førtiltrædelsesmidlerne til Cypern og Malta (7), ISPA-programmet (8) og SAPARD-programmet (9) til fordel for de nye medlemsstater efter den 31. december 2003. Fra den 1. januar 2004 sidestilles de nye medlemsstater med de nuværende medlemsstater med hensyn til udgifter under de tre første udgiftsområder i de finansielle overslag som fastlagt i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 (10), med forbehold af de nedenfor nævnte individuelle specifikationer og undtagelser eller som i øvrigt fastsat i denne traktat. Maksimumstillægsbevillingerne i post 1, 2, 3 og 5 i det finansielle overslag vedrørende tiltrædelsen er anført i bilag XV til denne akt. Der kan dog ikke indgås finansielle forpligtelser over 2004-budgettet for nogen af de berørte programmer eller organer, før den pågældende nye medlemsstat er tiltrådt.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på udgifter under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen, der vedrører artikel 2, stk. 1 og 2, og artikel 3, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (11), da der først kan ydes EF-støtte hertil fra tiltrædelsen, jf. artikel 2 i denne akt.

Stk. 1 i denne artikel finder dog anvendelse på udgifter til landdistriktudvikling under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen, der vedrører artikel 47a i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger (12), på de betingelser, som fremgår af ændringen til nævnte forordning i bilag II til denne akt.

3.   Fra den 1. januar 2004 deltager de nye medlemsstater i Fællesskabets programmer og organer på samme vilkår og betingelser som de nuværende medlemsstater med finansiering over Den Europæiske Unions almindelige budget, jf. dog stk. 1, sidste punktum. De vilkår og betingelser, som er fastsat i associeringsrådsafgørelser, aftaler og aftalememoranda mellem De Europæiske Fællesskaber og de nye medlemsstater om disses deltagelse i Fællesskabets programmer og organer, erstattes af bestemmelserne vedrørende de pågældende programmer og organer med virkning fra den 1. januar 2004.

4.   Hvis en af de stater, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, i tiltrædelsestraktaten, ikke tiltræder Fællesskabet i løbet af 2004, anses enhver ansøgning fra den pågældende stat om finansiering af udgifter under de tre første udgiftsområder i det finansielle overslag for 2004 for ugyldig. I så fald finder den/det relevante associeringsrådsafgørelse, aftale eller aftalememorandum fortsat anvendelse på den pågældende stat i hele 2004.

5.   Hvis der er behov for foranstaltninger for at lette overgangen fra førtiltrædelsesordningen til den ordning, som følger af anvendelsen af denne artikel, vedtager Kommissionen de nødvendige foranstaltninger.

Artikel 33

1.   Udbud, indgåelse af kontrakter og betalinger i forbindelse med førtiltrædelsesbistand under Phare-programmet (13), programmet for grænseoverskridende samarbejde inden for rammerne af Phare-programmet (14) og førtiltrædelsesmidlerne til Cypern og Malta (15) forvaltes fra tiltrædelsesdatoen af gennemførelsesorganer i de nye medlemsstater.

Kommissionens forhåndskontrol med udbud og indgåelse af kontrakter fraviges ved en afgørelse herom truffet af Kommissionen efter en positiv vurdering af det udvidede decentrale implementeringssystem (EDIS) i overensstemmelse med de kriterier og betingelser, der er fastlagt i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 1266/1999 om samordning af støtten til ansøgerlandene som led i førtiltrædelsesstrategien og om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89 (16)

Hvis Kommissionens afgørelse om at fravige forhåndskontrollen ikke træffes før tiltrædelsesdatoen, er kontrakter undertegnet mellem tiltrædelsesdatoen og den dato, hvor Kommissionens afgørelse træffes, ikke berettiget til førtiltrædelsesbistand.

Hvis Kommissionens afgørelse om at fravige forhåndskontrollen forsinkes ud over tiltrædelsesdatoen af årsager, som ikke skyldes den nye medlemsstats myndigheder, kan Kommissionen dog undtagelsesvis og i behørigt begrundede tilfælde acceptere, at kontrakter undertegnet mellem tiltrædelsen og datoen for Kommissionens afgørelse er berettiget til førtiltrædelsesbistand, og at gennemførelsen af førtiltrædelsesbistanden fortsætter i en begrænset periode under forudsætning af, at Kommissionen fører forhåndskontrol med udbud og indgåelse af kontrakter.

2.   Globale budgetmæssige forpligtelser, der er indgået før tiltrædelsen i henhold til de finansielle førtiltrædelsesinstrumenter, der er nævnt i stk. 1, herunder indgåelse og registrering af efterfølgende enkeltstående retlige forpligtelser og aftaler om betalinger, der er indgået efter tiltrædelsen, skal fortsat være omfattet af reglerne og forskrifterne i de finansielle førtiltrædelsesinstrumenter og afholdes over de tilsvarende budgetkapitler, indtil de pågældende programmer og projekter afsluttes. Uanset ovenstående skal de procedurer vedrørende offentlige indkøb, der påbegyndes efter tiltrædelsen, gennemføres i overensstemmelse med de relevante fællesskabsdirektiver.

3.   Det sidste programmeringsarbejde for den førtiltrædelsesbistand, der er nævnt i stk. 1, finder sted i det sidste fulde kalenderår før tiltrædelsen. Der skal indgås kontrakter for aktioner i henhold til disse programmer inden for de følgende to år, og udbetalingerne skal foretages som fastlagt i finansieringsprotokollen (17), normalt ved udgangen af det tredje år efter disponeringen. Der indrømmes ikke nogen forlængelse af perioden for indgåelse af kontrakter. Der vil undtagelsesvis og i behørigt begrundede tilfælde kunne indrømmes begrænsede forlængelser af varigheden af udbetaling.

4.   For at sikre den nødvendige udfasning af de finansielle førtiltrædelsesinstrumenter, der er nævnt i stk. 1, samt af ISPA-programmet (18), og en smidig overgang mellem de regler, der finder anvendelse før og efter tiltrædelsen, kan Kommissionen træffe alle relevante foranstaltninger for at sikre, at der bevares det nødvendige vedtægtsmæssigt ansatte personale i de nye medlemsstater i højst 15 måneder efter tiltrædelsen. I denne periode gælder der for tjenestemænd, der ansættes i stillinger i de nye medlemsstater før tiltrædelsen, og som skal forblive i tjeneste i disse stater efter tiltrædelsesdatoen, undtagelsesvis samme finansielle og materielle betingelser, som Kommissionen anvendte før tiltrædelsen i overensstemmelse med bilag X til vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved Fællesskaberne som fastlagt i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (19). De administrative udgifter, herunder lønninger til andet personale, der er nødvendige til forvaltning af førtiltrædelsesbistanden, afholdes i hele 2004 og indtil udgangen af juli 2005 over posten støtteudgifter til foranstaltninger (tidligere del B i budgettet) eller de tilsvarende poster vedrørende de i stk. 1 nævnte finansielle instrumenter og ISPA-programmet i de relevante førtiltrædelsesbudgetter.

5.   Hvis projekter, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1268/1999, ikke længere kan finansieres i henhold til dette instrument, kan de integreres i programmeringen for udvikling af landdistrikter og finansieres under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget. Hvis det bliver nødvendigt med særlige overgangsforanstaltninger i denne forbindelse, vedtages disse af Kommissionen i overensstemmelse med procedurerne i artikel 50, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (20).

Artikel 34

1.   I perioden mellem tiltrædelsesdatoen og udgangen af 2006 yder Den Europæiske Union midlertidig finansiel bistand, i det følgende benævnt »overgangsfaciliteten«, til de nye medlemsstater med henblik på udvikling og styrkelse af deres administrative kapacitet til at gennemføre og håndhæve fællesskabslovgivningen og fremme udveksling af god praksis med tilsvarende instanser.

2.   Bistanden skal anvendes til fortsat at styrke den institutionelle kapacitet på visse områder ved hjælp af aktioner, der ikke kan finansieres over strukturfondene, navnlig inden for

retlige og indre anliggender (styrkelse af retssystemet, kontrol ved de ydre grænser, antikorruptionsstrategi, styrkelse af retshåndhævelseskapaciteten)

finanskontrol

beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelse af svig

det indre marked, herunder toldunionen

miljø

veterinærmyndighederne og den administrative kapacitetsopbygning i forbindelse med fødevaresikkerhed

administrations- og kontrolstrukturer for landbrug og udvikling af landdistrikterne, herunder det integrerede system for forvaltning og kontrol (IACS);

nuklear sikkerhed (styrkelse af de nukleare sikkerhedsmyndigheders effektivitet og kompetence og deres faglige støtteorganisationer og offentlige organer for håndtering af radioaktivt affald)

statistikker

styrkelse af den offentlige administration i overensstemmelse med de behov, der er afgrænset i Kommissionens generelle tilsynsrapport, og som ikke er omfattet af strukturfondene.

3.   Bistand i henhold til overgangsfaciliteten fastlægges efter proceduren i artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 om økonomisk bistand til visse lande i Central- og Østeuropa (21).

4.   Programmet skal gennemføres i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, litra a) og b), i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (22). For så vidt angår projekter, der foregår i samarbejde mellem de offentlige administrationer med sigte på institutionsopbygning, finder proceduren for indkaldelse af tilbud gennem netværket af kontaktpunkter i medlemsstaterne fortsat anvendelse, således som det fremgår af rammeaftalerne med de nuværende medlemsstater om førtiltrædelsesbistand.

Forpligtelsesbevillingerne til overgangsfaciliteten udgør, angivet i 1999-priser, 200 mio. EUR i 2004, 120 mio. EUR i 2005 og 60 mio. EUR i 2006. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag.

Artikel 35

1.   Der oprettes en Schengen-facilitet som et midlertidige instrument for mellem tiltrædelsesdatoen og udgangen af 2006 at bistå de støtteberettigede medlemsstater med at finansiere aktioner ved EU's nye ydre grænser med henblik på gennemførelse af Schengen-reglerne og kontrollen ved de ydre grænser.

For at råde bod på de mangler, der er konstateret i forbindelse med forberedelsen af Schengen-deltagelsen, skal følgende typer aktioner være støtteberettigede under Schengen-faciliteten:

investering i opførelse, renovering eller forbedring af infrastruktur og bygninger på grænseovergangssteder

investeringer i alle former for operativt udstyr (f.eks. laboratorieudstyr, afsløringsudstyr, hardware og software til Schengen-informationssystemet (SIS 2), transportmidler)

uddannelse af grænsevagter

støtte til udgifter til logistik og operationer.

2.   Følgende beløb stilles fra tiltrædelsesdatoen til rådighed under Schengen-faciliteten i form af tildeling af faste beløb til de støtteberettigede medlemsstater, der er anført nedenfor:

(mio. EUR i 1999-priser)

 

2004

2005

2006

Estland

22,9

22,9

22,9

Letland

23,7

23,7

23,7

Litauen

44,78

61,07

29,85

Ungarn

49,3

49,3

49,3

Polen

93,34

93,33

93,33

Slovenien

35,64

35,63

35,63

Slovakiet

15,94

15,93

15,93

3.   De støtteberettigede medlemsstater er ansvarlige for udvælgelsen og gennemførelsen af individuelle operationer i overensstemmelse med denne artikel. De er også ansvarlige for at koordinere anvendelsen af faciliteten med bistand fra andre fællesskabsinstrumenter og skal sikre foreneligheden med Fællesskabets politikker og foranstaltninger og overholdelsen af finansforordningen vedrørende Det Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

De tildelte faste beløb skal bruges inden tre år efter den første udbetaling, og eventuelle ubrugte midler eller uretmæssigt anvendte midler skal tilbagebetales til Kommissionen. De støtteberettigede medlemsstater skal senest seks måneder efter udløbet af den treårige frist forelægge en samlet rapport om den finansielle forvaltning af de tildelte faste beløb med en redegørelse for udgifterne.

Den støtteberettigede stat udøver sit ansvar, uden at dette berører Kommissionen ansvar for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget og i overensstemmelse med finansforordningens bestemmelser om decentral forvaltning.

4.   Kommissionen bevarer retten til at foretage kontrol via Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Kommissionen og Revisionsretten kan også foretage kontrol på stedet i overensstemmelse med de relevante procedurer.

5.   Kommissionen kan vedtage alle tekniske bestemmelser, der er nødvendige for driften af denne facilitet.

Artikel 36

De beløb, der er omhandlet i artikel 29, 30, 34 og 35, tilpasses hvert år som led i den tekniske tilpasning i henhold til punkt 15 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999.

AFSNIT II

ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 37

1.   Indtil udgangen af en periode på op til tre år efter tiltrædelsen kan en ny medlemsstat i tilfælde af alvorlige vanskeligheder, der vedvarende vil kunne ramme en økonomisk sektor, eller af vanskeligheder, der alvorligt vil kunne forringe den økonomiske situation i en bestemt egn, ansøge om tilladelse til at anvende beskyttelsesforanstaltninger, der vil gøre det muligt at genskabe ligevægten og at tilpasse den pågældende sektor til fællesmarkedets økonomi.

På samme vilkår kan en nuværende medlemsstat ansøge om tilladelse til at anvende beskyttelsesforanstaltninger over for en eller flere af de nye medlemsstater.

2.   Efter anmodning fra den pågældende stat skal Kommissionen som hastesag fastsætte de beskyttelsesforanstaltninger, den finder nødvendige, og samtidig fastlægge vilkårene og gennemførelsesbestemmelserne for disse.

I tilfælde af alvorlige økonomiske vanskeligheder og efter udtrykkelig anmodning fra den pågældende medlemsstat træffer Kommissionen afgørelse inden for en frist på fem arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen ledsaget af oplysninger til vurdering heraf. De således vedtagne foranstaltninger finder anvendelse straks, skal tage hensyn til alle berørte parters interesser og må ikke medføre grænsekontrol.

3.   De i medfør af stk. 2 tilladte foranstaltninger kan indebære afvigelser fra bestemmelserne i EF-traktaten og fra denne akt, for så vidt og så længe det er ubetinget nødvendigt for at nå de i stk. 1 nævnte mål. Der skal fortrinsvis vælges foranstaltninger, som mindst muligt forstyrrer fællesmarkedets funktion.

Artikel 38

Har en ny medlemsstat undladt at opfylde tilsagn, der er givet under tiltrædelsesforhandlingerne, hvilket har voldt alvorlig skade for det indre markeds funktion, herunder tilsagn inden for alle sektorpolitikker vedrørende økonomiske aktiviteter med grænseoverskridende virkninger, eller medført overhængende fare for en sådan skade, kan Kommissionen, indtil udgangen af en periode på op til tre år efter denne akts ikrafttræden, efter begrundet anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ, træffe passende foranstaltninger.

Foranstaltningerne skal stå i forhold til skaden, og der skal gives prioritet til foranstaltninger, som forstyrrer fællesmarkedets funktion mindst muligt, og, eventuelt, til anvendelsen af de nuværende sektorbeskyttelsesforanstaltninger. Sådanne beskyttelsesforanstaltninger må ikke påberåbes som et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller som en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstater. En beskyttelsesklausul kan bringes i anvendelse selv før tiltrædelsen på grundlag af overvågningsresultater og træde i kraft på tiltrædelsesdatoen. Foranstaltningerne opretholdes kun, så længe det er ubetinget nødvendigt, og hæves under alle omstændigheder, når det relevante tilsagn er opfyldt. De kan dog anvendes ud over den i stk. 1 nævnte periode, så længe de relevante tilsagn ikke er opfyldt. Som reaktion på de fremskridt, som den berørte nye medlemsstat gør med hensyn til opfyldelsen af sine tilsagn, kan Kommissionen om nødvendigt tilpasse foranstaltningerne. Kommissionen orienterer Rådet i god tid, inden den ophæver beskyttelsesforanstaltningerne, og tager behørigt hensyn til eventuelle bemærkninger fra Rådet i den forbindelse.

Artikel 39

Såfremt der er alvorlige mangler eller overhængende fare for sådanne mangler i gennemførelsen eller anvendelsen af rammeafgørelser eller andre relevante tilsagn, samarbejdsinstrumenter og afgørelser vedrørende gensidig anerkendelse på det strafferetlige område under afsnit VI i EU-traktaten og direktiver og forordninger vedrørende gensidig anerkendelse på det civilretlige område under afsnit IV i EF-traktaten i en ny medlemsstat, kan Kommissionen indtil udgangen af en periode på op til tre år efter denne akts ikrafttræden, efter begrundet anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ og efter høring af medlemsstaterne, træffe passende foranstaltninger og anføre de betingelser og nærmere omstændigheder, under hvilke disse foranstaltninger skal gennemføres.

Disse foranstaltninger kan tage form af midlertidig suspension af anvendelsen af relevante bestemmelser og afgørelser i forbindelserne mellem en ny medlemsstat og en anden medlemsstat eller andre medlemsstater, uden at dette berører et fortsat snævert retligt samarbejde. En beskyttelsesklausul kan bringes i anvendelse selv før tiltrædelsen på grundlag af overvågningsresultater og træde i kraft på tiltrædelsesdatoen. Foranstaltningerne opretholdes kun, så længe det er ubetinget nødvendigt og hæves under alle omstændigheder, når manglerne er blevet afhjulpet. De kan dog anvendes ud over den i stk. 1 stykke nævnte periode, så længe disse mangler findes. Som reaktion på de fremskridt, som den berørte nye medlemsstat gør med hensyn til at afhjælpe de konstaterede mangler, kan Kommissionen om nødvendigt tilpasse foranstaltningerne efter høring af medlemsstaterne. Kommissionen orienterer Rådet i god tid, inden den ophæver beskyttelsesforanstaltninger, og tager behørigt hensyn til eventuelle bemærkninger fra Rådet i den forbindelse.

Artikel 40

For at undgå forstyrrelser i det indre markeds funktion, må anvendelsen af de nye medlemsstaters nationale lovgivning i de overgangsperioder, som der er henvist til i bilag V til XIV, ikke medføre grænsekontrol mellem medlemsstaterne.

Artikel 41

Hvis der er behov for overgangsforanstaltninger for at lette overgangen fra den nuværende ordning i den nye medlemsstat til den ordning, som anvendelsen af den fælles landbrugspolitik medfører på de vilkår, der findes i denne akt, bør Kommissionen vedtage sådanne foranstaltninger efter proceduren i artikel 42, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 om den fælles markedsordning for sukker (23), eller eventuelt i de tilsvarende artikler i andre forordninger om de fælles markedsordninger for landbrug eller den relevante udvalgsprocedure som fastsat i gældende lovgivning. De i denne artikel omhandlede overgangsforanstaltninger kan træffes i en periode på tre år efter tiltrædelsesdatoen, og de må ikke anvendes ud over denne periode. Rådet kan, med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter at have indhentet udtalelse fra Europa-Parlamentet, forlænge denne periode.

Overgangsforanstaltninger, der knytter sig til gennemførelsen af instrumenterne vedrørende den fælles landbrugspolitik, og som ikke er nærmere beskrevet i denne akt, men som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, skal inden tiltrædelsen vedtages af Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, eller, hvis de vedrører instrumenter, der oprindeligt er vedtaget af Kommissionen, vedtages af denne efter den procedure, der kræves for at vedtage de pågældende instrumenter.

Artikel 42

Hvis der er behov for overgangsforanstaltninger for at lette overgangen fra den eksisterende ordning i de nye medlemsstater til den ordning, som anvendelse af Fællesskabets bestemmelser på veterinær- og plantesundhedsområdet medfører, vedtager Kommissionen sådanne foranstaltninger efter den relevante udvalgsprocedure som fastsat i den gældende lovgivning. Foranstaltningerne træffes i en periode på tre år efter tiltrædelsesdatoen, og de må ikke anvendes ud over denne periode.

FEMTE DEL

BESTEMMELSER OM IVÆRKSÆTTELSEN AF DENNE AKT

AFSNIT I

NEDSÆTTELSE AF INSTITUTIONER OG ORGANER

Artikel 43

Europa-Parlamentet foretager de af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger af sin forretningsorden.

Artikel 44

Rådet foretager de af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger af sin forretningsorden.

Artikel 45

1.   Enhver stat, der tiltræder Unionen har ret til, at en af dens statsborgere bliver medlem af Kommissionen.

2.   Uanset artikel 213, stk. 1, andet afsnit, artikel 214, stk. 2, første afsnit, og artikel 214, stk. 2, i EF-traktaten samt artikel 126, stk. 1, i Euratom-traktaten gælder følgende:

a)

Der udnævnes en statsborger fra hver af de nye medlemsstater til Kommissionen fra tiltrædelsesdatoen. De nye medlemmer af Kommissionen udnævnes af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal og efter fælles aftale med formanden for Kommissionen.

b)

Mandatet for de medlemmer af Kommissionen, der er udnævnt i henhold til litra a), og mandatet for de medlemmer, der blev udnævnt fra den 23. januar 2000, udløber den 31. oktober 2004.

c)

En ny Kommission bestående af en statsborger fra hver medlemsstat træder i funktion fra den 1. november 2004; mandatet for medlemmerne af denne nye Kommission udløber den 31. oktober 2009.

d)

I artikel 4, stk. 1, i protokollen om udvidelsen af den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til EU-traktaten og traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, erstattes datoen den 1. januar 2005 af datoen den 1. november 2004.

3.   Kommissionen foretager de af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger af sin forretningsorden.

Artikel 46

1.   Fra tiltrædelsen udvides henholdsvis Domstolen og Retten i Første Instans ved udnævnelse af ti dommere.

2.

a)

Mandatet for fem af de i overensstemmelse med stk. 1 udnævnte dommere ved Domstolen udløber den 6. oktober 2006. Disse dommere udpeges ved lodtrækning. De andre dommeres mandat udløber den 6. oktober 2009.

b)

Mandatet for fem af de i overensstemmelse med stk. 1 udnævnte dommere ved Retten i Første Instans udløber den 31. august 2004. Disse dommere udpeges ved lodtrækning. De andre dommeres mandat udløber den 31. august 2007.

3.

a)

Domstolen foretager de af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger af sit procesreglement.

b)

Retten i Første Instans foretager med Domstolens samtykke de af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger af sit procesreglement.

c)

De således tilpassede procesreglementer godkendes af Rådet med kvalificeret flertal.

4.   Til pådømmelsen af de sager, der verserer for Domstolen eller Retten på tiltrædelsestidspunktet, og for hvilke den mundtlige forhandling er påbegyndt før denne dato, sættes Domstolen, Retten eller deres afdelinger i den sammensætning, som de havde før tiltrædelsen, og procesreglementerne anvendes, således som de var i kraft på dagen før tiltrædelsesdatoen.

Artikel 47

Revisionsretten udvides ved udpegelse af yderligere ti medlemmer med et mandat på seks år.

Artikel 48

Det Økonomiske og Sociale Udvalg udvides fra tiltrædelsen ved beskikkelse af 95 medlemmer, der repræsenterer de forskellige grupper inden for det økonomiske og sociale liv i de nye medlemsstat. Mandatet for de således beskikkede medlemmer udløber samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.

Artikel 49

Regionsudvalget udvides ved beskikkelse af 95 medlemmer, der repræsenterer regionale og lokale organer i de nye medlemsstater, og som enten skal være valgt til en regional eller lokal myndighed eller er politisk ansvarlige over for en valgt forsamling. Mandatet for de således beskikkede medlemmer udløber samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.

Artikel 50

1.   Mandatet for de nuværende medlemmer af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg i henhold til Euratom-traktatens artikel 134, stk. 2, udløber på dagen for ikrafttrædelsen af denne akt.

2.   Rådet skal ved tiltrædelsen udnævne nye medlemmer af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg efter proceduren i Euratom-traktatens artikel 134, stk. 2.

Artikel 51

De af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger af vedtægter og forretningsordener for de ved de oprindelige traktater oprettede udvalg foretages så hurtigt som muligt efter tiltrædelsen.

Artikel 52

1.   Med hensyn til de udvalg, grupper og andre organer, der er oprettet ved traktaterne og af lovgiveren, og som er opregnet i bilag XVI, udløber de nye medlemmers mandat samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.

2.   Med hensyn til de udvalg og grupper, der er oprettet af Kommissionen, og som er opregnet i bilag XVII, udløber de nye medlemmers mandat samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.

3.   Ved tiltrædelsen fornys de udvalg, som er opregnet i bilag XVIII, fuldstændigt.

AFSNIT II

ANVENDELSE AF INSTITUTIONERNES RETSAKTER

Artikel 53

Fra tiltrædelsen anses direktiver og beslutninger efter EF-traktatens artikel 249 og Euratom-traktatens artikel 161 som rettet til de nye medlemsstater i det omfang disse direktiver og beslutninger er rettet til alle de nuværende medlemsstater. Med undtagelse af direktiver og beslutninger, der træder i kraft i henhold til EF-traktatens artikel 254, stk. 1 og 2, anses de nævnte direktiver og beslutninger for at være blevet meddelt de nye medlemsstater fra tiltrædelsen.

Artikel 54

Medmindre der i de bilag, der henvises til i artikel 24 eller i andre af denne akts bestemmelser eller i bilagene hertil er fastsat en frist herfor, iværksætter de nye medlemsstater de forholdsregler, der er nødvendige for fra tiltrædelsen at overholde bestemmelserne i direktiver og beslutninger efter EF-traktatens artikel 249 og Euratom-traktatens artikel 161.

Artikel 55

Efter behørig begrundet anmodning fra en af de nye medlemsstater kan Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen, inden den 1. maj 2004 træffe foranstaltninger vedrørende midlertidige undtagelser fra institutionernes retsakter, som er vedtaget mellem den 1. november 2002 og datoen for undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten.

Artikel 56

Medmindre der er truffet andre bestemmelser, vedtager Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af bestemmelserne i bilag II, III og IV, der henvises til i artikel 20, 21 og 22 i denne akt.

Artikel 57

1.   De fornødne tilpasninger af institutionernes retsakter fra før tiltrædelsen, som ikke er indeholdt i denne akt eller bilagene hertil, foretages efter proceduren i stk. 2. Disse tilpasninger træder i kraft ved tiltrædelsen.

2.   Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, eller Kommissionen, alt efter om de oprindelige tekster er blevet vedtaget af den ene eller den anden af disse to institutioner, udfærdiger med henblik herpå de nødvendige tekster.

Artikel 58

De tekster til de af institutionerne og af Den Europæiske Centralbank før tiltrædelsen vedtagne retsakter, som af Rådet, Kommissionen eller Den Europæiske Centralbank er udfærdiget på estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk, får fra tiltrædelsen gyldighed på samme vilkår som de tekster, der er udfærdiget på de elleve nuværende sprog. De offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, såfremt teksterne på de nuværende sprog er blevet offentliggjort på denne måde.

Artikel 59

De ved lov eller administrative fastsatte bestemmelser, der på de nye medlemsstaters område skal sikre befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod farer, som er forbundet med ioniserende stråling, meddeles af disse stater til Kommissionen i overensstemmelse med Euratom-traktatens artikel 33 inden for en frist af tre måneder fra tiltrædelsen.

AFSNIT III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 60

Bilag I til XVIII, tillæg og protokol 1 til 10, der er knyttet til denne akt, udgør en integrerende del af akten.

Artikel 61

Den Italienske Republiks regering fremsender til de nye medlemsstaters regeringer en bekræftet afskrift på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab samt til de traktater, der har ændret eller suppleret disse, herunder traktaten vedrørende Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og af Det Europæiske Atomenergifællesskab, traktaten vedrørende Den Hellenske Republiks tiltrædelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og af Det Europæiske Atomenergifællesskab, traktaten vedrørende Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab, og traktaten om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Teksterne til disse traktater, udfærdiget på estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk, vedlægges denne akt. Disse tekster har gyldighed på samme vilkår som teksterne til de i stk. 1 nævnte traktater udfærdiget på de nuværende sprog.

Artikel 62

En bekræftet afskrift af de internationale aftaler, der er deponeret i arkiverne hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, fremsendes til de nye medlemsstaters regeringer ved generalsekretærens foranstaltning.


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.

(3)  EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.

(4)  EFT L 79 af 22.3.2002, s. 42.

(5)  Forordning (EØF) nr. 3906/89 (EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11), med ændringer.

(6)  Forordning (EF) nr. 2760/98 (EFT L 345 af 19.12.1998, s. 49), med ændringer.

(7)  Forordning (EF) nr. 555/2000 (EFT L 68 af 16.3.2000, s. 3), med ændringer.

(8)  Forordning (EF) nr. 1267/1999 (EFT L 161 af 26.6.1999, s. 73), med ændringer.

(9)  Forordning (EF) nr. 1268/1999 (EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87).

(10)  Interinstitutionel aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1).

(11)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

(12)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.

(13)  Forordning (EØF) nr. 3906/89 (EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11), med ændringer.

(14)  Forordning (EF) nr. 2760/98 (EFT L 345 af 19.12.1998, s. 49), med ændringer.

(15)  Forordning (EF) nr. 555/2000 (EFT L 68 af 16.3.2000, s. 3), med ændringer.

(16)  EFT L 232 af 2.9.1999, s. 34.

(17)  Som angivet i Phare-retningslinjerne (SEK(1999) 1596, ajourført den 6.9.2002 ved C 3303/2).

(18)  Forordning (EF) nr. 1267/99 (EFT L 161 af 26.6.1999, s.73) med ændringer.

(19)  EFT L 56, af 4.3.1968, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 2265/02 (EFT L 347 af 20.12.2002, s. 1).

(20)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1447/2001 (EFT L 198 af 21.7.2001, s. 1).

(21)  EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11. Senest ændret ved forordning nr. 2500/2001 (EFT L 342 af 27.12.2001, s. 1).

(22)  Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EFT L 248, af 16.9.2002, s. 1).

(23)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.


BILAG I

Liste over bestemmelser i Schengen-reglerne, således som disse er integreret i Den Europæiske Union, samt retsakter, der bygger på eller på anden måde vedrører disse, som skal være bindende for og anvendes i de nye medlemsstater fra tiltrædelsestidspunktet (omhandlet i artikel 3 i tiltrædelsesakten)

1.

Aftalen mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet den 14. juni 1985 (1).

2.

Følgende bestemmelser i konventionen undertegnet den 19. juni 1990 (2) i Schengen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, den tilhørende slutakt og de tilhørende fælles erklæringer, som ændret ved nogle af retsakterne i punkt 7:

 

Artikel 1 i det omfang den vedrører bestemmelserne under dette punkt; artikel 3-7, bortset fra artikel 5, stk. 1, litra d); artikel 13; artikel 26 og 27; artikel 39; artikel 44-59; artikel 61-63; artikel 65-69; artikel 71-73; artikel 75 og 76; artikel 82; artikel 91; artikel 126-130 i det omfang de vedrører bestemmelserne under dette punkt; samt artikel 136; fælles erklæring 1 og 3 i slutakten.

3.

Følgende bestemmelser i aftalerne om tiltrædelse af konventionen undertegnet den 19. juni 1990 i Schengen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, slutakterne dertil og de tilhørende fælles erklæringer, som ændret ved nogle af retsakterne i punkt 7:

a)

aftalen af 27. november 1990 om Den Italienske Republiks tiltrædelse:

Artikel 4

Slutakt, del II, fælles erklæring 1

b)

aftalen af 25. juni 1991 om Den Italienske Republiks tiltrædelse:

Artikel 4

Slutakt, del II, fælles erklæring 1 og

Slutakt, del III, erklæring 2

c)

aftalen af 25. juni 1991 om Den Portugisiske Republiks tiltrædelse:

Artikel 4, 5 og 6

Slutakt, del II, fælles erklæring 1

d)

aftalen af 6. november 1992 om Den Hellenske Republiks tiltrædelse:

Artikel 3, 4 og 5

Slutakt, del II, fælles erklæring 1 og

Slutakt, del III, erklæring 2

e)

aftalen af 28. april 1995 om Republikken Østrigs tiltrædelse:

Artikel 4

Slutakt, del II, fælles erklæring 1

f)

aftalen af 19. december 1996 om Kongeriget Danmarks tiltrædelse:

Artikel 4, artikel 5, stk. 2, og artikel 6

Slutakt, del II, fælles erklæring 1 og 3

g)

aftalen af 19. december 1996 om Republikken Finlands tiltrædelse:

Artikel 4 og 5

Slutakt, del II, fælles erklæring 1 og 3

Erklæring fra Republikken Finlands regering om Ålandsøerne, i slutakten, del III

h)

aftalen af 19. december 1996 om Kongeriget Sveriges tiltrædelse:

Artikel 4 og 5

Slutakt, del II, fælles erklæring 1 og 3

4.

Bestemmelserne i følgende afgørelser truffet af den Eksekutivkomité, der er nedsat ved konventionen undertegnet den 19. juni 1990 i Schengen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, som ændret ved nogle af retsakterne i punkt 7:

 

SCH/Com-ex (93) 10 Eksekutivkomitéens afgørelse af 14. december 1993 om ministrenes og statssekretærernes erklæringer

 

SCH/Com-ex (93) 14 Eksekutivkomitéens afgørelse af 14. december 1993 om forbedring af det praktiske retlige samarbejde om at bekæmpe ulovlig narkotikahandel

 

SCH/Com-ex (93) 22 Eksekutivkomitéens afgørelse af 14.december 1993 om visse dokumenters fortrolige karakter

 

SCH/Com-ex (94) 16 rev Eksekutivkomitéens afgørelse af 21. november 1994 om erhvervelse af fælles ind- og udrejsestempler

 

SCH/Com-ex (94) 28 rev Eksekutivkomitéens afgørelse af 22. december 1994 om den i artikel 75 omhandlede attest for medbringelse af narkotika og psykotrope stoffer

 

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 22. december 1994 om iværksættelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 19. juni 1990

 

SCH/Com-ex (95) 21 Eksekutivkomitéens afgørelse af 20. december 1995 om hurtig udveksling mellem Schengen-staterne af statistiske og konkrete oplysninger om mulige mangler ved de ydre grænser

 

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 21. april 1998 om taskforcens aktiviteter, i det omfang den vedrører bestemmelserne i punkt 2 ovenfor

 

SCH/Com-ex (98) 17 Eksekutivkomitéens afgørelse af 23. juni 1998 om visse dokumenters fortrolige karakter

 

SCH/Com-ex (98) 26 def Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengen-reglerne

 

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om videregivelse af den fælles håndbog til ansøgerlandene

 

SCH/Com-ex (98) 37 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 27.oktober 1998 om taskforcens aktiviteter, i det omfang den vedrører bestemmelserne i punkt 2 ovenfor

 

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. december 1998 om grænseoverskridende politisamarbejde om forebyggelse og opklaring af strafbare handlinger

 

SCH/Com-ex (98) 52 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 16.december 1998 om håndbogen vedrørende grænseoverskridende politisamarbejde, i det omfang den vedrører bestemmelserne i punkt 2 ovenfor

 

SCH/Com-ex (98) 57 Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. december 1998 om indførelse af en ensartet udformet garantierklæring vedrørende invitation, underhold og logi

 

SCH/Com-ex (98) 59 rev. Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. december 1998 om koordineret anvendelse af dokumentrådgivere

 

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om reglerne for narkotika

 

SCH/Com-ex (99) 6 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om reglerne for telekommunikation

 

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om forbindelsesofficerer

 

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om generelle principper for aflønning af informanter

 

SCH/Com-ex (99) 10 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om ulovlig våbenhandel

 

SCH/Com-ex (99) 13 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om den endelige udgave af håndbogen og de fælles konsulære visuminstrukser:

Bilag 1, 2, 3, 7, 8 og 15 til de fælles konsulære instrukser

Den fælles håndbog, i det omfang den vedrører bestemmelserne i punkt 2 ovenfor, herunder bilag 1, 5, 5A, 6, 10 og 13

 

SCH/Com-ex (99) 18 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om forbedring af politisamarbejdet om forebyggelse og opklaring af strafbare handlinger

5.

Følgende erklæringer vedtaget af den Eksekutivkomité, der er nedsat ved konventionen undertegnet den 19. juni 1990 i Schengen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, i det omfang de vedrører bestemmelserne under punkt 2 ovenfor:

 

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 Eksekutivkomitéens erklæring af 26. juni 1996 om udlevering

 

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 Eksekutivkomitéens erklæring af 9. februar 1998 om bortførelse af mindreårige

6.

Følgende afgørelser truffet af den Centralgruppe, der er nedsat ved konventionen undertegnet den 19. juni 1990 i Schengen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, i det omfang de vedrører bestemmelserne under punkt 2 ovenfor:

 

SCH/C (98) 117 Centralgruppens afgørelse af 27. oktober 1998 om vedtagelse af foranstaltninger til bekæmpelse af illegal indvandring

 

SCH/C (99) 25 Centralgruppens afgørelse af 22. marts 1999 om de generelle principper for aflønning af informanter

7.

Følgende retsakter, der bygger på eller på anden måde vedrører Schengen-reglerne:

 

Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa (EFT L 164 af 14.7.1995, s. 1)

 

Rådets beslutning 1999/307/EF af 1. maj 1999 om de nærmere bestemmelser for integration af Schengen-sekretariatet i Generalsekretariatet for Rådet (EFT L 119 af 7.5.1999, s. 49)

 

Rådets afgørelse 1999/435/EF af 20. maj 1999 om definition af Schengen-reglerne med henblik på, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, at fastsætte retsgrundlaget for de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 1)

 

Rådets afgørelse 1999/436/EF af 20. maj 1999 om fastsættelse, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, af retsgrundlaget for hver af de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 17)

 

Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31)

 

Rådets afgørelse 1999/848/EF af 13. december 1999 om en fuldstændig gennemførelse af Schengen-reglerne i Grækenland (EFT L 327 af 21.12.1999, s. 58)

 

Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29 maj. 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43)

 

Rådets afgørelse 2000/586/RIA af 28. september 2000 om indførelse af en procedure til ændring af artikel 40, stk. 4 og 5, artikel 41, stk. 7, og artikel 65, stk. 2, i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (EFT L 248 af 3.10.2000, s. 1)

 

Rådets afgørelse 2000/751/EF af 30. november 2000 om afklassificering af visse dele af Den Fælles Håndbog, der er vedtaget af Schengen-eksekutivkomitéen, som er nedsat ved konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 (EFT L 303, af 2.12.2000, s. 29)

 

Rådets afgørelse 2000/777/EF af 1. december 2000 om en fuldstændig gennemførelse af Schengen-reglerne i Danmark, Finland og Sverige samt i Island og Norge (EFT L 309 af 9.10.2000, s. 24)

 

Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (OJ L 81 af 21.3.2001, s. 1)

 

Rådets forordning nr. 789/2001/EF af 24. april 2001 om at forbeholde Rådet gennemførelsesbeføjelserne vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med behandling af visumansøgninger (EFT L 116 af 26.4.2001, s. 2)

 

Rådets forordning nr. 790/2001/EF af 24. april 2001 om at forbeholde Rådet gennemførelsesbeføjelserne vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med behandling af visumansøgninger (EFT L 116 af 26.4.2001, s. 5)

 

Rådets beslutning 2001/329/EF af 24. april 2001 om ajourføring af del VI og bilag 3, 6 og 13 til de fælles konsulære instrukser samt af bilag 5a, 6a og 8 til Den Fælles Håndbog (EFT L 116 af 26.4.2001, s. 32), i det omfang den vedrører bilag 3 til de fælles konsulære instrukser og bilag 5a til Den Fælles Håndbog

 

Rådets direktiv 2001/51/EF af 28. juni 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til artikel 26 i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 (EFT L 187 af 10.7.2001, s. 45)

 

Rådets afgørelse 2001/886/RIA af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (EFT L 328 af 13.12.2001, s. 1)

 

Rådets forordning (EF) nr. 2414/2001 af 7. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EFT L 327 af 12.12.2001, s. 1)

 

Rådets afgørelse 2001/2424/RIA af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (EFT L 328 af 13.12.2001, s. 4)

 

Rådets forordning (EF) nr. 333/2002 af 18. februar 2002 om ensartet udformning af ark til påføring af visum udstedt af medlemsstater til personer, hvis rejsedokumenter ikke anerkendes af den medlemsstat, der udarbejder det pågældende ark (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 4)

 

Rådets forordning (EF) nr. 334/2002 af 18. februar 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 7)

 

Rådets afgørelse 2002/192//EF af 28.februar om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20)

 

Rådets beslutning 2002/352/EF af 25. april 2002 om revision af Den Fælles Håndbog (EFT L 123 af 9.5.2002, s. 47)

 

Rådets afgørelse 2002/353/EF af 25.april 2002 om afklassificering af del II af Den Fælles Håndbog, der er vedtaget af Schengen-eksekutivkomitéen, som er nedsat ved konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 (EFT L 123 af 9.5.2002, s. 49)

 

Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (EFT L 157 af 15.6.2002, s. 1)

 

Rådets beslutning 2002/587/EF af 12. juli 2002 om revision af Den Fælles Håndbog (EFT L 187 af 16.7.2002, s. 50)

 

Rådets rammeafgørelse 2002/946/RIA af 28. november 2002 om styrkelse af de strafferetlige rammer med henblik på bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold (EFT L 328 af 5.12.2002, s. 1)

 

Rådets direktiv 2002/90/EF af 28. november 2002 om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold (EFT L 328 af 5.12.2002. s. 17)


(1)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 13.

(2)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19.


BILAG II

Liste omhandlet i artikel 20 i tiltrædelsesakten

1.   FRIE VAREBEVÆGELSER

A.   MOTORDREVNE KØRETØJER

1.   31970 L 0156: Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

31978 L 0315: Rådets direktiv 78/315/EØF af 21.12.1977 (EFT L 81 af 28.3.1978, s. 1),

31978 L 0547: Rådets direktiv 78/547/EØF af 12.6.1978 (EFT L 168 af 26.6.1978, s. 39),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

31980 L 1267: Rådets direktiv 80/1267/EØF af 16.12.1980 (EFT L 375 af 31.12.1980, s. 34),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0358: Rådets direktiv 87/358/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 51),

31987 L 0403: Rådets direktiv 87/403/EØF af 25.6.1987 (EFT L 220 af 8.8.1987, s. 44),

31992 L 0053: Rådets direktiv 92/53/EØF af 18.6.1992 (EFT L 225 af 10.8.1992, s. 1),

31993 L 0081: Kommissionens direktiv 93/81/EØF af 29.9.1993 (EFT L 264 af 23.10.1993, s. 49),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31995 L 0054: Kommissionens direktiv 95/54/EØF af 31.10.1995 (EFT L 266 af 8.11.1995, s. 1)

31996 L 0027: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/27/EF af 20.5.1996 (EFT L 169 af 8.7.1996, s. 1),

31996 L 0079: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/79/EF af 16.12.1996 (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 7),

31997 L 0027: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/27/EF af 22.7.1997 (EFT L 233 af 25.8.1997, s. 1),

31998 L 0014: Kommissionens direktiv 98/14/EF af 6.2.1998 (EFT L 91 af 25.3.1998, s. 1)

31998 L 0091: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/91/EF af 14.12.1998 (EFT L 11 af 16.1.1999, s. 25),

32000 L 0040: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/40/EF af 26.6.2000 (EFT L 203 af 10.8.2000, s. 9),

32001 L 0056: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/56/EF af 27.9.2001 (EFT L 292 af 9.11.2001, s. 21),

32001 L 0085: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/85/EF af 20.11.2001 (EFT L 42 af 13.2.2002, s. 1),

32001 L 0092: Kommissionens direktiv 2001/92/EF af 30.10.2001 (EFT L 291 af 8.11.2001, s. 24),

32001 L 0116: Kommissionens direktiv 2001/116/EF af 20.12.2001 (EFT L 18 af 21.1.2002, s. 1).

a)

I bilag VII affattes listen i del 1 således:

 

»1 for Tyskland

 

2 for Frankrig

 

3 for Italien

 

4 for Nederlandene

 

5 for Sverige

 

6 for Belgien

 

7 for Ungarn

 

8 for Den Tjekkiske Republik

 

9 for Spanien

 

11 for Det Forenede Kongerige

 

12 for Østrig

 

13 for Luxembourg

 

17 for Finland

 

18 for Danmark

 

20 for Polen

 

21 for Portugal

 

23 for Grækenland

 

24 for Irland

 

26 for Slovenien

 

27 for Slovakiet

 

29 for Estland

 

32 for Letland

 

36 for Litauen

 

CY for Cypern

 

MT for Malta.«

b)

Bilag IX, punkt 47, i henholdsvis del I, side 2, og del II, side 2, affattes således:

»Image«

.

2.   31970 L 0157: Rådets direktiv 70/157/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer (EFT L 42 af 23.2.1970, s. 16), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

31973 L 0350: Kommissionens direktiv 73/350/EØF af 7.11.1973 (EFT L 321 af 22.11.1973, s. 33),

31977 L 0212: Rådets direktiv 77/212/EØF af 8.3.1977 (EFT L 66 af 12.3.1977, s. 33),

31981 L 0334: Kommissionens direktiv 81/334/EØF af 13.4.1981 (EFT L 131 af 18.5.1981, s. 6),

31984 L 0372: Kommissionens direktiv 84/372/EØF af 3.7.1984 (EFT L 196 af 26.7.1984, s. 47),

31984 L 0424: Rådets direktiv 84/424/EØF af 3.9.1984 (EFT L 238 af 6.9.1984, s. 31),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31992 L 0097: Rådets direktiv 92/97/EØF af 10.11.1992 (EFT L 371 af 19.12.1992, s. 1),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31996 L 0020: Kommissionens direktiv 96/20/EØF af 27.3.1996 (EFT L 92 af 13.4.1996, s. 23)

31999 L 0101: Kommissionens direktiv 1999/101/EF af 15.12.1999 (EFT L 334 af 28.12.1999, s. 41).

I bilag II tilføjes følgende i punkt 4.2:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet.«

3.   31970 L 0220: Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra køretøjsmotorer (EFT 76 af 6.4.1970, s. 1), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

31974 L 0290: Rådets direktiv 74/290/EØF af 28.5.1974 (EFT L 159 af 15.6.1974, s. 61),

31977 L 0102: Kommissionens direktiv 77/102/EØF af 30.11.1976 (EFT L 32 af 3.2.1977, s. 32),

31978 L 0665: Kommissionens direktiv 78/665/EØF af 14.7.1978 (EFT L 223 af 14.8.1978, s. 48),

31983 L 0351: Rådets direktiv 83/351/EØF af 16.6.1983 (EFT L 197 af 20.7.1983, s. 1),

31988 L 0076: Rådets direktiv 88/76/EØF af 3.12.1987 (EFT L 36 af 9.2.1988, s. 1),

31988 L 0436: Rådets direktiv 88/436/EØF af 16.6.1988 (EFT L 214 af 6.8.1988, s. 1),

31989 L 0458: Rådets direktiv 89/458/EØF af 18.7.1989 (EFT L 226 af 3.8.1989, s. 1),

31989 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EØF af 17.7.1989 (EFT L 238 af 15.8.1989, s. 43),

31991 L 0441: Rådets direktiv 91/441/EØF af 26.6.1991 (EFT L 242 af 30.8.1991, s. 1),

31993 L 0059: Rådets direktiv 93/59/EØF af 28.6.1993 (EFT L 186 af 28.7.1993, s. 21),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31994 L 0012: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/12/EF af 23.3.1994 (EFT L 100 af 19.4.1994, s. 42),

31996 L 0044: Kommissionens direktiv 96/44/EF af 1.7.1996 (EFT L 210 af 20.8.1996, s. 25),

31996 L 0069: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/69/EF af 8.10.1996 (EFT L 282 af 1.11.1996, s. 64),

31998 L 0069: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/69/EF af 13.10.1998 (EFT L 350 af 28.12.1998, s. 1),

31998 L 0077: Kommissionens direktiv 98/77/EF af 2.10.1998 (EFT L 286 af 23.10.1998, s. 34)

31999 L 0102: Kommissionens direktiv 1999/102/EF af 15.12.1999 (EFT L 334 af 28.12.1999, s. 43)

32001 L 0001: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/1/EF af 22.1.2001 (EFT L 35 af 6.2.2001, s. 34),

32001 L 0100: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/100/EF af 7.12.2001 (EFT L 16 af 18.1.2002, s. 32).

32002 L 0080: Kommissionens direktiv 2002/80/EF af 3.10.2002 (EFT L 291 af 28.10.2002, s. 20).

I bilag XIII tilføjes følgende i kolonnen under punkt 5.2:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet.«

4.   31970 L 0221: Rådets direktiv 70/221/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beholdere for flydende brændstof og afskærmning på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 76 af 6.4.1970, s. 23), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

31979 L 0490: Kommissionens direktiv 79/490/EØF af 18.4.1979 (EFT L 128 af 26.5.1979, s. 22),

31997 L 0019: Kommissionens direktiv 97/19/EF af 18.4.1997 (EFT L 125 af 16.5.1997, s. 1)

32000 L 0008: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/8/EF af 20.3.2000 (EFT L 106 af 3.5.2000, s. 7).

I bilag II tilføjes følgende i kolonnen under punkt 6.2:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet.«

5.   31970 L 0388: Rådets direktiv 70/388/EØF af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers lydsignalapparater (EFT L 176 af 10.8.1970, s. 12), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

I bilag I, punkt 1.4.1, tilføjes følgende til teksten i parentes:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet.«

6.   31971 L 0127: Rådets direktiv 71/127/EØF af 1. marts 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerspejle til motordrevne køretøjer (EFT L 68 af 22.3.1971, s. 1), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

31979 L 0795: Kommissionens direktiv 79/795/EØF af 20.7.1979 (EFT L 239 af 22.9.1979, s. 1),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

31985 L 0205: Kommissionens direktiv 85/205/EØF af 18.2.1985 (EFT L 90 af 29.3.1985, s. 1),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31986 L 0562: Kommissionens direktiv 86/562/EØF af 6.11.1986 (EFT L 327 af 22.11.1986, s. 49),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31988 L 0321: Kommissionens direktiv 88/321/EØF af 16.5.1988 (EFT L 147 af 14.6.1988, s. 77),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

I tillæg 2 til bilag II tilføjes følgende i listen over kendingsnumre/bogstaver i punkt 4.2:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet.«

7.   31971 L 0320: Rådets direktiv 71/320/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 202 af 6.9.1971, s. 37), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

31974 L 0132: Kommissionens direktiv 74/132/EØF af 11.2.1974 (EFT L 74 af 19.3.1974, s. 7),

31975 L 0524: Kommissionens direktiv 75/524/EØF af 25.7.1975 (EFT L 236 af 8.9.1975, s. 3),

31979 L 0489: Kommissionens direktiv 79/489/EØF af 18.4.1979 (EFT L 128 af 26.5.1979, s. 12),

31985 L 0647: Kommissionens direktiv 85/647/EØF af 23.12.1985 (EFT L 380 af 31.12.1985, s. 1),

31988 L 0194: Kommissionens direktiv 88/194/EØF af 24.3.1988 (EFT L 92 af 9.4.1988, s. 47),

31991 L 0422: Kommissionens direktiv 91/422/EØF af 15.7.1991 (EFT L 233 af 22.8.1991, s. 21),

31998 L 0012: Kommissionens direktiv 98/12/EF af 27.1.1998 (EFT L 81 af 18.3.1998, s. 1).

I bilag XV tilføjes følgende i kolonnen under punkt 4.4.2:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet.«

8.   31972 L 0245: Rådets direktiv 72/245/EØF af 20. juni 1972 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om radiostøjdæmpning af tændingsmotorer i motordrevne køretøjer (EFT L 152 af 6.7.1972, s. 15), som ændret ved:

31989 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EØF af 17.7.1989 (EFT L 238 af 15.8.1989, s. 43),

31995 L 0054: Kommissionens direktiv 95/54/EF af 31.10.1995 (EFT L 266 af 8.11.1995, s. 1).

I bilag I tilføjes følgende i kolonnen under punkt 5.2:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet.«

9.   31974 L 0061: Rådets direktiv 74/61/EØF af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende anordninger til tyverisikring af motorkøretøjer (EFT L 38 af 11.2.1974, s. 22), som ændret ved:

31995 L 0056: Kommissionens direktiv 95/56/EF af 8.11.1995 (EFT L 286 af 29.11.1995, s. 1).

I bilag I tilføjes følgende i kolonnen under punkt 5.1.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet.«

10.   31974 L 0150: Rådets direktiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT L 84 af 28.3.1974, s. 10), som ændret ved:

31979 L 0694: Rådets direktiv 79/694/EØF af 24.7.1979 (EFT L 205 af 13.8.1979, s. 17),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

31982 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EØF af 17.12.1982 (EFT L 378 af 31.12.1982, s. 45),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT 302 af 15.11.1985, s. 23),

31988 L 0297: Rådets direktiv 88/297/EØF af 3.5.1988 (EFT L 126 af 20.5.1988, s. 52),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0054: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/54/EF af 23.9.1997 (EFT L 277 af 10.10.1997, s. 24),

32000 L 0002: Kommissionens direktiv 2000/2/EF af 14.1.2000 (EFT L 21 af 26.1.2000, s. 23)

32000 L 0025: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF af 22.5.2000 (EFT L 173 af 12.7.2000, s. 1),

32001 L 0003: Kommissionens direktiv 2001/3/EF af 8.1.2001 (EFT L 28 af 30.1.2001, s. 1).

a)

I artikel 2, litra a), indsættes følgende led:

»—

»vnitrostátní schválení typu« i den tjekkiske lovgivning

»riiklik tüübikinnitus« i den estiske lovgivning,

»Εγκριση Τύπου« i den cypriotiske lovgivning,

»Tipa apstiprināšana« i den lettiske lovgivning,

»tipo patvirtinimas« i den litauiske lovgivning,

»típusjóváhagyás« i den ungarske lovgivning,

»tip approvat« i den maltesiske lovgivning,

»homologacja typu pojazdu« i den polske lovgivning,

»homologacija« i den slovenske lovgivning,

»typové schválenie« i den slovakiske lovgivning«

.

b)

I bilag II indsættes følgende i listen i kapitel C, del II, tillæg 1, punkt 1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet.«

c)

Bilag III, del 1, punkt 16, affattes således:

»Image«

11.   31974 L 0408: Rådets direktiv 74/408/EØF af 22. juli 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motorkøretøjers indvendige udstyr (Sædernes modstandsdygtighed og forankring) (EFT L 221 af 12.8.1974, s 1), som ændret ved:

31981 L 0577: Rådets direktiv 81/577/EØF af 20.7.1981 (EFT L 209 af 29.7.1981, s. 34),

31996 L 0037: Kommissionens direktiv 96/37/EF af 17.6.1996 (EFT L 186 af 25.7.1996, s. 28).

I bilag I tilføjes følgende i kolonnen under punkt 6.2.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

12.   31974 L 0483: Rådets direktiv 74/483/EØF af 17. september 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udragende dele på motordrevne køretøjer (EFT L 266 af 2.10.1974, s. 4), som ændret ved:

31979 L 0488: Kommissionens direktiv 79/488/EØF af 18.4.1979 (EFT L 128 af 26.5.1979, s. 1),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

I bilag I tilføjes følgende i fodnoten til punkt 3.2.2.2:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

13.   31975 L 0322: Rådets direktiv 75/322/EØF af 20. maj 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om anordninger til radiostøjdæmpning af landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer (elektromagnetisk kompatibilitet) (EFT L 147 af 9.6.1975, s. 28), som ændret ved:

31982 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EØF af 17.12.1982 (EFT L 378 af 31.12.1982, s. 45),

31997 L 0054: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/54/EF af 23.9.1997 (EFT L 277 af 10.10.1997, s. 24),

32000 L 0002: Kommissionens direktiv 2000/2/EF af 14.1.2000 (EFT L 21 af 26.1.2000, s. 23)

32001 L 0003: Kommissionens direktiv 2001/3/EF af 8.1.2001 (EFT L 28 af 30.1.2001, s. 1).

I bilag I indsættes følgende i punkt 5.2:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

14.   31976 L 0114: Rådets direktiv 76/114/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende skilte og foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måde for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 24 af 30.1.1976, s. 1), som ændret ved:

31978 L 0507: Kommissionens direktiv 78/507/EØF af 19.5.1978 (EFT L 155 af 13.6.1978, s. 31),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

I bilagets punkt 2.1.2 tilføjes følgende til teksten i parentes:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

15.   31976 L 0757: Rådets direktiv 76/757/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende refleksanordninger på motordrevne køretøjer og på påhængskøretøjer dertil (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 32), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0029: Kommissionens direktiv 97/29/EF af 11.6.1997 (EFT L 171 af 30.6.1997, s. 11).

I bilag I, punkt 4.2.1 tilføjes følgende:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

16.   31976 L 0758: Rådets direktiv 76/758/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 54), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0516: Kommissionens direktiv 89/516/EØF af 1.8.1989 (EFT L 265 af 12.9.1989, s. 1),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0030: Kommissionens direktiv 97/30/EF af 11.6.1997 (EFT L 171 af 30.6.1997, s. 25).

I bilag I indsættes følgende i punkt 5.2.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

17.   31976 L 0759: Rådets direktiv 76/759/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om retningsviserblinklys på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 71), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0277: Kommissionens direktiv 89/277/EØF af 28.3.1989 (EFT L 109 af 20.4.1989, s. 25),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0015: Kommissionens direktiv 1999/15/EF af 16.3.1999 (EFT L 97 af 12.4.1999, s. 14).

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

18.   31976 L 0760: Rådets direktiv 76/760/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om belysningsanordninger til bagnummerplade på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 85), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0031: Kommissionens direktiv 97/31/EF af 11.6.1997 (EFT L 171 af 30.6.1997, s. 49).

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

19.   31976 L 0761: Rådets direktiv 76/761/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende forlygter på motorkøretøjer, der fungerer som nærlys- og/eller fjernlyslygter, samt vedrørende lyskilder (glødelamper og andet) til brug i godkendte lygter på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 96), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0517: Kommissionens direktiv 89/517/EØF af 1.8.1989 (EFT L 265 af 12.9.1989, s. 15),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

31999 L 0017: Kommissionens direktiv 1999/17/EF af 18.3.1999 (EFT L 97 af 12.4.1999, s. 45).

I bilag I affattes listen i henholdsvis punkt 5.2.1 og punkt 6.2.1 således:

 

»1 for Tyskland

 

2 for Frankrig

 

3 for Italien

 

4 for Nederlandene

 

5 for Sverige

 

6 for Belgien

 

7 for Ungarn

 

8 for Den Tjekkiske Republik

 

9 for Spanien

 

11 for Det Forenede Kongerige

 

12 for Østrig

 

13 for Luxembourg

 

17 for Finland

 

18 for Danmark

 

20 for Polen

 

21 for Portugal

 

23 for Grækenland

 

24 for Irland

 

26 for Slovenien

 

27 for Slovakiet

 

29 for Estland

 

32 for Letland

 

36 for Litauen

 

CY for Cypern

 

MT for Malta.«

20.   31976 L 0762: Rådets direktiv 76/762/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tågeforlygter på motordrevne køretøjer samt om lamper til disse lygter (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 122), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0018: Kommissionens direktiv 1999/18/EF af 18.3.1999 (EFT L 97 af 12.4.1999, s. 82).

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

21.   31977 L 0536: Rådets direktiv 77/536/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT L 220 af 29.8.1977, s. 1), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0680: Rådets direktiv 89/680/EØF af 21.12.1989 (EFT L 398 af 30.12.1989, s. 26),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0055: Kommissionens direktiv 1999/55/EF af 1.6.1999 (EFT L 146 af 11.6.1999, s. 28).

I bilag VI indsættes følgende:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

22.   31977 L 0538: Rådets direktiv 77/538/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tågebaglygter på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT 220 af 29.8.1977, s. 60), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0518: Kommissionens direktiv 89/518/EØF af 1.8.1989 (EFT L 265 af 12.9.1989, s. 24),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0014: Kommissionens direktiv 1999/14/EF af 16.3.1999 (EFT L 97 af 12.4.1999, s. 1).

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

23.   31977 L 0539: Rådets direktiv 77/539/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om baklygter på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT 220 af 29.8.1977, s. 72), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0032: Kommissionens direktiv 97/32/EF af 11.6.1997 (EFT L 171 af 30.6.1997, s. 63).

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

24.   31977 L 0540: Rådets direktiv 77/540/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om parkeringslygter på motordrevne køretøjer (EFT L 220 af 29.8.1977, s. 83), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

Kommissionens direktiv 1999/16/EF af 16.3.1999 (EFT L 97 af 12.4.1999, s. 33).

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

25.   31977 L 0541: Rådets direktiv 77/541/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer (EFT L 220 af 29.8.1977, s. 95), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

31981 L 0576: Rådets direktiv 81/576/EØF af 20.7.1981 (EFT L 209 af 29.7.1981, s. 32),

31982 L 0319: Kommissionens direktiv 82/319/EØF af 2.4.1982 (EFT L 139 af 19.5.1982, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31990 L 0628: Kommissionens direktiv 90/628/EØF af 30.10.1990 (EFT L 341 af 6.12.1990, s. 1),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31996 L 0036: Kommissionens direktiv 96/36/EF af 17.6.1996 (EFT L 178 af 17.7.1996, s. 15),

32000 L 0003: Kommissionens direktiv 2000/3/EF af 22.2.2000 (EFT L 53 af 25.2.2000, s. 1).

I bilag III indsættes følgende i punkt 1.1.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

26.   31978 L 0318: Rådets direktiv 78/318/EØF af 21. december 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om rudeviskere og rudevaskere til biler (EFT L 81 af 28.3.1978, s. 49), som ændret ved:

31994 L 0068: Kommissionens direktiv 94/68/EF af 16.12.1994 (EFT L 354 af 31.12.1994, s. 1).

I bilag I tilføjes følgende i kolonnen under punkt 7.2:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

27.   31978 L 0764: Rådets direktiv 78/764/EØF af 25. juli 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førersæde til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT L 255 af 18.9.1978, s. 1), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

31982 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EØF af 17.12.1982 (EFT L 378 af 31.12.1982, s. 45),

31983 L 0190: Kommissionens direktiv 83/190/EØF af 28.3.1983 (EFT L 109 af 26.4.1983, s. 13),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31988 L 0465: Kommissionens direktiv 88/465/EØF af 30.6.1988 (EFT L 228 af 17.8.1988, s. 31),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0054: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/54/EF af 23.9.1997 (EFT L 277 af 10.10.1997, s. 24),

31999 L 0057: Kommissionens direktiv 1999/57/EF af 7.6.1999 (EFT L 148 af 15.6.1999, s. 35).

I bilag II indsættes følgende i punkt 3.5.2.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

28.   31978 L 0932: Rådets direktiv 78/932/EØF af 16. oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om nakkestøtter i motordrevne køretøjer (EFT L 325 af 20.11.1978, s. 1), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

I bilag VI indsættes følgende i punkt 1.1.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

29.   31979 L 0622: Rådets direktiv 79/622/EØF af 25. juni 1979 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning) (EFT L 179 af 17.7.1979, s. 1), som ændret ved:

31982 L 0953: Kommissionens direktiv 82/953/EØF af 15.12.1982 (EFT L 386 af 31.12.1982, s. 31),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31988 L 0413: Kommissionens direktiv 88/413/EØF af 22.6.1988 (EFT L 200 af 26.7.1988, s. 32),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0040: Kommissionens direktiv 1999/40/EF af 6.5.1999 (EFT L 124 af 18.5.1999, s. 11).

I bilag VI indsættes følgende:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

30.   31986 L 0298: Rådets direktiv 86/298/EØF af 26. maj 1986 om bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT L 186 af 8.7.1986, s. 26), som ændret ved:

31989 L 0682: Rådets direktiv 89/682/EØF af 21.12.1989 (EFT L 398 af 30.12.1989, s. 29),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

32000 L 0019: Kommissionens direktiv 2000/19/EF af 13.4.2000 (EFT L 94 af 14.4.2000, s. 31).

I bilag VI indsættes følgende:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

31.   31987 L 0402: Rådets direktiv 87/402/EØF af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT L 220 af 8.8.1987, s. 1), som ændret ved:

31989 L 0681: Rådets direktiv 89/681/EØF af 21.12.1989 (EFT L 398 af 30.12.1989, s. 27),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

32000 L 0022: Kommissionens direktiv 2000/22/EF af 28.4.2000 (EFT L 107 af 4.5.2000, s. 26).

I bilag VII indsættes følgende:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

32.   31988 L 0077: Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer (EFT L 36 af 9.2.1988, s. 33), som ændret ved:

31991 L 0542: Rådets direktiv 91/542/EØF af 1.10.1991 (EFT L 295 af 25.10.1991, s. 1),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31996 L 0001: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/1/EF af 22.1.1996 (EFT L 40 af 17.2.1996, s. 1)

31999 L 0096: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/96/EF af 13.12.1999 (EFT L 44 af 16.2.2000, s. 1),

32001 L 0027: Kommissionens direktiv 2001/27/EF af 10.4.2001 (EFT L 107 af 18.4.2001, s. 10).

I bilag I indsættes følgende i fodnoten til punkt 5.1.3:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

33.   31989 L 0173: Rådets direktiv 89/173/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer (EFT L 67 af 10.3.1989, s. 1), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0054: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/54/EF af 23.9.1997 (EFT L 277 af 10.10.1997, s. 24),

32000 L 0001: Kommissionens direktiv 2000/1/EF af 14.1.2000 (EFT L 21 af 26.1.2000, s. 16).

a)

I bilag III A indsættes følgende i fodnote 1 til punkt 5.4.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

b)

I bilag IV tilføjes følgende i første led i tillæg 4:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

c)

I bilag V tilføjes følgende i tredje afsnit i punkt 2.1.3:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

34.   31991 L 0226: Rådets direktiv 91/226/EØF af 27. marts 1991 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om afskærmningssystemer til visse motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 103 af 23.4.1991, s. 5), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

I bilag II indsættes følgende i punkt 3.4.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

35.   31994 L 0020: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/20/EF af 30. maj 1994 om mekaniske tilkoblingsanordninger for motorkøretøjer og påhængskøretøjer og anordningernes fastgøring på køretøjerne (EFT L 195 af 29.7.1994, s. 1).

I bilag I indsættes følgende i punkt 3.3.4:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

36.   31995 L 0028: Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/28/EF af 24. oktober 1995 om brændbarheden af materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af visse klasser af motorkøretøjer (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 1).

I bilag I indsættes følgende i punkt 6.1.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

37.   32000 L 0025: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF af 22. maj 2000 om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer og om ændring af Rådets direktiv 74/150/EØF (EFT L 173 af 12.7.2000, s. 1).

I bilag I indsættes følgende i tillæg 4, punkt 1, del 1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

38.   32000 L 0040: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/40/EF af 26. juni 2000 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motorkøretøjers afskærmning fortil mod underkøring og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF (EFT L 203 af 10.8.2000, s. 9).

I bilag I tilføjes følgende i kolonnen under punkt 3.2:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

39.   32001 L 0056: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/56/EF af 27. september 2001 om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/548/EØF (EFT L 292 af 9.11.2001, s. 21).

I bilag I indsættes følgende i tillæg 5, punkt 1.1.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

40.   32002 L 0024: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF (EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1).

a)

I bilag IV affattes punkt 47 på side 2 i modellen i afsnit A således:

»Image«

.

b)

I bilag V, afsnit A, punkt 1, affattes beskrivelsen efter ordene »Del 1:« således:

»Et lille »e«, fulgt af en talkode, der angiver den medlemsstat, der har meddelt typegodkendelse:

 

»1 for Tyskland

 

2 for Frankrig

 

3 for Italien

 

4 for Nederlandene

 

5 for Sverige

 

6 for Belgien

 

7 for Ungarn

 

8 for Den Tjekkiske Republik

 

9 for Spanien

 

11 for Det Forenede Kongerige

 

12 for Østrig

 

13 for Luxembourg

 

17 for Finland

 

18 for Danmark

 

20 for Polen

 

21 for Portugal

 

23 for Grækenland

 

24 for Irland

 

26 for Slovenien

 

27 for Slovakiet

 

29 for Estland

 

32 for Letland

 

36 for Litauen

 

CY for Cypern

 

MT for Malta.««

c)

I bilag V indsættes følgende i listen i afsnit B, punkt 1.1:

»8 for Den Tjekkiske Republik, 29 for Estland, CY for Cypern, 32 for Letland, 36 for Litauen, 7 for Ungarn, MT for Malta, 20 for Polen, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet«

.

B.   GØDNING

31976 L 0116: Rådets direktiv 76/116/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning (EFT L 24 af 30.1.1976, s. 21), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31988 L 0183: Rådets direktiv 88/183/EØF af 22.3.1988 (EFT L 83 af 29.3.1988, s. 33),

31989 L 0284: Rådets direktiv 89/284/EØF af 13.4.1989 (EFT L 111 af 22.4.1989, s. 34),

31989 L 0530: Rådets direktiv 89/530/EØF af 18.9.1989 (EFT L 281 af 30.9.1989, s. 116),

31993 L 0069: Kommissionens direktiv 93/69/EØF af 23.7.1993 (EFT L 185 af 28.7.1993, s. 30),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31996 L 0028: Kommissionens direktiv 96/28/EF af 10.5.1996 (EFT L 140 af 13.6.1996, s. 30)

31997 L 0063: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/63/EF af 24.11.1997 (EFT L 335 af 6.12.1997, s. 15),

31998 L 0003: Kommissionens direktiv 98/3/EF af 15.1.1998 (EFT L 18 af 23.1.1998, s. 25),

31998 L 0097: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/97/EF af 22.12.1998 (EFT L 18 af 23.1.1999, s. 60).

a)

I bilag I, del A, afsnit II, indføjes følgende i spalte 6, første afsnit, i teksten i parentes efter »Italien«:

»Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien, Slovakiet«

;

b)

I bilag I, del B, afdeling 1, 2 og 4, indsættes følgende i teksten i parentes i spalte 9, punkt 3, efter »Italien«:

»Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien, Slovakiet«

.

C.   KOSMETISKE PRODUKTER

31995 L 0017: Kommissionens direktiv 95/17/EF af 19. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 76/768/EØF for så vidt angår dispensation til at en eller flere bestanddele ikke opføres på den liste, der er fastsat for etikettering af kosmetiske midler (EFT L 140 af 23.6.1995, s. 26).

I bilaget indsættes følgende i punkt 2 efter »15 Sverige«:

 

»16 Den Tjekkiske Republik

 

17 Estland

 

18 Cypern

 

19 Letland

 

20 Litauen

 

21 Ungarn

 

22 Malta

 

23 Polen

 

24 Slovenien

 

25 Slovakiet«

.

D.   RETSLIG METROLOGI OG FÆRDIGPAKKEDE PRODUKTER

1.   31971 L 0316: Rådets direktiv 71/316/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder (EFT L 202 af 6.9.1971, s. 1), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

31972 L 0427: Rådets direktiv 72/427/EØF af 19.12.1972 (EFT L 291 af 28.12.1972, s. 156),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

31983 L 0575: Rådets direktiv 83/575/EØF af 26.10.1983 (EFT L 332 af 28.11.1983, s. 43),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31987 L 0355: Rådets direktiv 87/355/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 46),

31988 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EØF af 21.12.1988 (EFT L 382 af 31.12.1988, s. 42),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

a)

Følgende tilføjes til teksten i parentes i første led i punkt 3.1 i bilag I og i første led i punkt 3.1.1.1, litra a), i bilag II:

»CZ for Den Tjekkiske Republik, EST for Estland, CY for Cypern, LV for Letland, LT for Litauen, H for Ungarn, MT for Malta, PL for Polen, SI for Slovenien og SK for Slovakiet.«

b)

På de tegninger, der henvises til i bilag II, punkt 3.2.1, tilføjes de bogstaver, der kræves til at danne nationalitetsmærkerne CZ, EST, CY, LV, LT, H, MT, PL, SI og SK.

2.   31971 L 0347: Rådets direktiv 71/347/EØF af 12. oktober 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måling af hektolitervægten for korn (EFT L 239 af 25.10.1971, s. 1), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

I artikel 1, litra a), tilføjes følgende i parentesen:

 

»EHS objemová hmotnost obilí«

 

»EMÜ puistemass«

 

»EEK tilpummasa«

 

»EEB hektolitro masė«

 

»EGK hektolitertömeg«

 

»Il-massa standard tal-KEE għall-volum tal-preservar«

 

»gęstość zboża w stanie zsypnym EWG«

 

»EGS hektolitrska masa«

 

»EHS násypná hustota obilia«

.

3.   31971 L 0348: Rådets direktiv 71/348/EØF af 12. oktober 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om supplerende anordninger til målere af væsker, med undtagelse af vand (EFT L 239 af 25.10.1971, s. 9), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

I bilagets kapitel IV indsættes følgende i slutningen af punkt 4.8.1:

 

»10 haléřů

 

1 estisk sent

 

1 σεντ Κύπρου

 

1 santīms

 

1 litauisk centas

 

1 ungarsk forint

 

1 maltesisk ċenteżmu

 

1 grosz

 

1 stotin

 

10 halierov«

.

E.   TRYKBEHOLDERE

31976 L 0767: Rådets direktiv 76/767/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om fælles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 153), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31988 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EØF af 21.12.1988 (EFT L 382 af 31.12.1988, s. 42),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

Følgende tilføjes til teksten i parentes i første led i punkt 3.1 i bilag I og i første led i punkt 3.1.1.1.1 i bilag II:

»CS for Den Tjekkiske Republik, EST for Estland, CY for Cypern, LV for Letland, LT for Litauen, H for Ungarn, MT for Malta, PL for Polen, SI for Slovenien, SK for Slovakiet«

.

F.   TEKSTILER OG FODTØJ

1.   31994 L 0011: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/11/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet (EFT L 100 af 19.4.1994, s. 37).

a)

I punkt 1, litra a), i bilag I tilføjes følgende efter »P Parte superior«:

»CZ

Vrch

EST

Pealne

LV

Virsa

LT

Viršus

HU

Felsőrész

MT

Wiċċ

PL

Wierzch

SI

Zgornji del

SK

Vrch«

;

b)

I punkt 1, litra b), i bilag I tilføjes følgende efter »P Forro e Palmilha«:

»CZ

Podšívka a stélka

EST

Vooder ja sisetald

LV

Odere un ieliekamā saistzole

LT

Pamušalas ir įklotė

HU

Bélés és fedőtalpbélés

MT

Inforra u suletta

PL

Podszewka z wyściółką

SI

Podloga in vložek (steljka)

SK

Podšívka a stielka«

;

c)

I punkt 1, litra c), i bilag I tilføjes følgende efter »P Sola«:

»CZ

Podešev

EST

Välistald

LV

Ārējā zole

LT

Padas

HU

Járótalp

MT

Pett ta' barra

PL

Spód

SI

Podplat

SK

Podošva«

;

d)

I punkt 2, litra a), nr. i), i bilag I tilføjes følgende efter »P Couros e peles curtidas«:

»CZ

Useň

EST

Nahk

LV

Āda

LT

Oda

HU

Bőr

MT

Ġilda

PL

Skóra

SI

Usnje

SK

Useň«

;

e)

I punkt 2, litra a), nr. ii), i bilag I tilføjes følgende efter »P Couro revestido«:

»CZ

Povrstvená useň

EST

Kaetud nahk

LV

Pārklāta āda

LT

Padengta oda

HU

Bevonatos bőr

MT

Ġilda miksija

PL

Skóra pokryta

SI

Krito usnje

SK

Povrstvená useň«

;

f)

I punkt 2, litra b), i bilag I tilføjes følgende efter »P Téxteis«:

»CZ

Textilie

EST

Tekstiil

LV

Tekstilmateriāls

LT

Tekstilė

HU

Textil

MT

Tessut

PL

Materiał włókienniczy

SI

Tekstil

SK

Textil«

;

g)

I punkt 2, litra c), i bilag I tilføjes følgende efter »P Outros materiais«:

»CZ

Ostatní materiály

EST

Teised materjalid

LV

Citi materiāli

LT

Kitos medžiagos

HU

Egyéb anyag

MT

Materjal ieħor

PL

Inny materiał

SI

Drugi materiali

SK

Iný materiál«

.

2.   31996 L 0074: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/74/EF af 16. december 1996 om betegnelser for tekstilprodukter (EFT L 32 af 21.1.1997, s. 38), som ændret ved:

31997 L 0037: Kommissionens direktiv 97/37/EF af 19.6.1997 (EFT L 169 af 27.6.1997, s. 74).

I artikel 5, stk. 1, indsættes følgende:

»—

»střižní vlna«,

»uus vill«,

»pirmlietojuma vilna« eller »cirptā vilna«,

»natūralioji vilna«,

»élőgyapjú«,

»suf verġni«,

»żywa wełna«,

»runska volna«,

»strižná vlna«.«

G.   GLAS

31969 L 0493: Rådets direktiv 69/493/EØF af 15. december 1969 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om krystalglas (EFT L 326 af 29.12.1969, s. 36), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a)

I bilag I, spalte b, punkt 1, indsættes følgende:

»»VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 %«

»KÕRGKVALITEETNE KRISTALL 30 %«

»AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS 30 %«

»DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS 30 %«

»NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30 %«

»KRISTALL SUPERJURI 30 %«

»SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE 30 %«

»KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA 30 %«

»VYSOKOOLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 30 % PbO«

b)

I bilag I, spalte b, punkt 2, indsættes følgende:

»»OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 %«

»KVALITEETKRISTALL 24 %«

»SVINA KRISTĀLS 24 %«

»ŠVINO KRIŠTOLAS 24 %«

»ÓLOMKRISTÁLY 24 %«

»KRISTALL BIC-ĊOMB 24 %«

»SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE 24 %«

»SVINČEV KRISTAL 24 %«

»OLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 24 % PbO«

c)

I bilag I, spalte b, punkt 3, indsættes følgende:

»»KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN«

»KRISTALLIINKLAAS«

»KRISTĀLSTIKLS«

»KRIŠTOLAS«

»KRISZTALLIN ÜVEG«

»KRISTALLIN«

»SZKŁO KRYSZTAŁOWE »S««

»KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN)«

»KRIŠTALÍN«

d)

I bilag I, spalte b, punkt 4, indsættes følgende:

»»KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO«

»KRISTALLKLAAS«

»KRISTĀLSTIKLS«

»KRIŠTOLO STIKLAS«

»KRISZTALIN ÜVEG«

»KRISTALLIN«

»SZKŁO KRYSZTAŁOWE«

»KRISTALNO STEKLO«

»KRIŠTÁĽOVÉ SKLO«

H.   HORISONTALE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORANSTALTNINGER

1.   31993 R 0339: Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 af 8. februar 1993 om kontrol med, at produkter indført fra tredjelande overholder produktsikkerhedsreglerne (EFT L 40 af 17.2.1993, s. 1), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

a)

Følgende tilføjes i artikel 6, stk. 1:

»—

»Nebezpečný výrobek - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93«,

»Ohtlik toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93«,

»Bīstama prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr. 339/93«,

»Pavojingas produktas - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - reglamentas (EEB) Nr. 339/93«,

»Veszélyes áru - szabad forgalomba nem bocsátható - 339/93/EGK rendelet«,

»Prodott perikoluż - mhux awtoriżżat għal ċirkolazzjoni ħielsa - Regolament (KEE) Nru. 339/93«,

»Produkt niebezpieczny - niedopuszczony do obrotu - Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93«,

»Nevaren izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93«,

»Nebezpečný výrobok - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93«;«

b)

Følgende tilføjes i artikel 6, stk. 2:

»—

»Výrobek není ve shodě - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93«,

»Nõuetele mittevastav toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93«,

»Neatbilstoša prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr. 339/93«,

»Produktas neatitinka reikalavimų - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - Reglamentas (EEB) Nr. 339/93«,

»Nem megfelelő áru - szabad forgalomba nem bocsátható - 339/93/EGK rendelet«,

»Prodott mhux konformi - ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat - Regolament (KEE) Nru. 339/93«,

»Produkt niezgodny - niedopuszczony do obrotu - Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93«,

»Neskladen izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93«,

»Výrobok nie je v zhode - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93«.«

2.   31998 L 0034: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37), som ændret ved:

31998 L 0048: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/48/EF af 20.7.1998 (EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18).

Bilag II affattes således:

»BILAG II

NATIONALE STANDARDISERINGSORGANER

1.

BELGIEN

 

IBN/BIN

 

Institut belge de normalisation

 

Belgisch Instituut voor Normalisatie

 

CEB/BEC

 

Comité électrotechnique belge

 

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

 

ČSNI

 

Český normalizační institut

3.

DANMARK

 

DS

 

Dansk Standard

 

NTA

 

Telestyrelsen, National Telecom Agency

4.

TYSKLAND

 

DIN

 

Deutsches Institut für Normung e.V.

 

DKE

 

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

5.

ESTLAND

 

EVS

 

Eesti Standardikeskus

 

Sideamet

6.

GRÆKENLAND

 

ΕΛΟΤ

 

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

7.

SPANIEN

 

AENOR

 

Asociación Española de Normalización y Certificación

8.

FRANKRIG

 

AFNOR

 

Association française de normalisation

 

UTE

 

Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

9.

IRLAND

 

NSAI

 

National Standards Authority of Ireland

 

ETCI

 

Electrotechnical Council of Ireland

10.

ITALIEN

 

UNI (1)

 

Ente nazionale italiano di unificazione

 

CEI (1)

 

Comitato elettrotecnico italiano

11.

CYPERN

 

ΚΟΠΠ

 

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

12.

LETLAND

 

LVS

 

Latvijas Standarts

13.

LITAUEN

 

LST

 

Lietuvos standartizacijos departamentas

14.

LUXEMBOURG

 

ITM

 

Inspection du travail et des mines

 

SEE

 

Service de l'énergie de l'État

15.

UNGARN

 

MSZT

 

Magyar Szabványügyi Testület

16.

MALTA

 

MSA

 

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (Maltas standardiseringsmyndighed)

17.

NEDERLANDENE

 

NNI

 

Nederlands Normalisatie Instituut

 

NEC

 

Nederlands Elektrotechnisch Comité

18.

ØSTRIG

 

ÖN

 

Österreichisches Normungsinstitut

 

ÖVE

 

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

19.

POLEN

 

PKN

 

Polski Komitet Normalizacyjny

20.

PORTUGAL

 

IPQ

 

Instituto Português da Qualidade

21.

SLOVENIEN

 

SIST

 

Slovenski inštitut za standardizacijo

22.

SLOVAKIET

 

SÚTN

 

Slovenský ústav technickej normalizácie

23.

FINLAND

 

SFS

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

 

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

 

THK/TFC

 

Telehallintokeskus

 

Teleförvaltningscentralen

 

SESKO

 

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

 

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

24.

SVERIGE

 

SIS

 

Standardiseringen i Sverige

 

SEK

 

Svenska elektriska kommissionen

 

ITS

 

Informationstekniska standardiseringen

25.

DET FORENEDE KONGERIGE

 

BSI

 

British Standards Institution

 

BEC

 

British Electrotechnical Committee.

I.   OFFENTLIGE INDKØB

1.   31992 L 0013: Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (EFT L 76 af 23.3.1992, s. 14), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

I bilaget tilføjes følgende:

»DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ESTLAND

Riigihangete Amet (Kontoret for Offentlige Indkøb)

CYPERN

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Republikkens Statskasse)

LETLAND

Iepirkumu uzraudzības birojs (Kontoret for Indkøbskontrol)

LITAUEN

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Kontoret for Offentlige Indkøb under Republikken Litauens regering)

UNGARN

Közbeszerzések Tanácsa (Kontoret for Offentlige Indkøb)

MALTA

Dipartiment tal-Kuntratti fil-Ministeru tal-Finanzi

POLEN

Urząd Zamówień Publicznych (Kontoret for Offentlige Indkøb)

SLOVENIEN

Državna revizijska komisija

SLOVAKIET

Úrad pre verejné obstarávanie (Kontoret for Offentlige Indkøb)«

.

2.   31992 L 0050: Rådets direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler (EFT L 209 af 24.7.1992, s.1), som ændret ved:

31993 L 0036: Rådets direktiv 93/36/EØF af 14.6.1993 (EFT L 199 af 9.8.1993, s. 1),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0052: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/52/EF af 13.10.1997 (EFT L 328 af 28.11.1997, s. 1),

32001 L 0078: Kommissionens direktiv 2001/78/EF af 13.9.2001 (EFT L 285 af 29.10.2001, s. 1).

Følgende tilføjes i artikel 30, stk. 3:

»—

i Den Tjekkiske Republik »obchodní rejstřík«,

i Estland »Keskäriregister«

i Cypern kan tjenesteyderen afkræves en attest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og kurator (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) på, at vedkommende er registreret som selskab eller registreret eller, hvis vedkommende ikke er registreret, en attest, hvoraf det fremgår, at den pågældende har afgivet beediget erklæring om, at han er beskæftiget i det pågældende erhverv i det land, hvor han er etableret på en bestemt forretningsadresse og under et bestemt forretningsnavn,

i Letland »Uzņēmumu reģistrs« (Virksomhedsregistret)

i Litauen »Juridinių asmenų registras«

i Ungarn »Cégnyilvántartás«, »egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása«, eller, når det drejer sig om bestemte aktiviteter, en attest, hvoraf det fremgår, at den pågældende er autoriseret til at udøve den pågældende erhvervsvirksomhed eller det pågældende erhverv

i Malta skal en tilbudsgiver (eller leverandør) anføre sit »numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ« og, hvis der er tale om et partnerskab eller selskab, det relevante registreringsnummer, der er udstedt af Maltas Myndighed for Finansielle Tjenesteydelser

i Polen »Krajowy Rejestr Sądowy« (Det Nationale Retsregister)

i Slovenien »Sodni register« og »obrtni register«

i Slovakiet »Obchodný register«.«

3.   31993 L 0036: Rådets direktiv 93/36/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne ved offentlige indkøb (EFT L 199 af 9.8.1993, s. 1), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0052: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/52/EF af 13.10.1997 (EFT L 328 af 28.11.1997, s. 1),

32001 L 0078: Kommissionens direktiv 2001/78/EF af 13.9.2001 (EFT L 285 af 29.10.2001, s. 1).

a)

Følgende tilføjes i artikel 21, stk. 2:

»i Den Tjekkiske Republik: »obchodní rejstřík«,

i Estland: »Keskäriregister«,

i Cypern kan leverandøren afkræves en attest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og kurator (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) på, at vedkommende er registreret som selskab eller registreret eller, hvis vedkommende ikke er registreret, en attest, hvoraf det fremgår, at den pågældende har afgivet beediget erklæring om, at han er beskæftiget i det pågældende erhverv i det land, hvor han er etableret på en bestemt forretningsadresse og under et bestemt forretningsnavn,

i Letland: »Uzņēmumu reģistrs« (Virksomhedsregistret)

i Litauen: »Juridinių asmenų registras«,

i Ungarn: »Cégnyilvántartás«, »egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása«,

i Malta skal en tilbudsgiver (eller leverandør) anføre sit »numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ«, og, hvis der er tale om et partnerskab eller selskab, det relevante registreringsnummer, der er udstedt af Maltas Myndighed for Finansielle Tjenesteydelser

i Polen: »Krajowy Rejestr Sądowy«,

i Slovenien: »Sodni register« og »obrtni register«,

i Slovakiet: »Obchodný register«;«

b)

I bilag I affattes overskriften således:

»A.   

LISTE OVER ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER, SOM HENHØRER UNDER WTO-AFTALEN OM STATSLIGE INDKØB«

.

c)

I bilag I tilføjes følgende:

»B.   

LISTE OVER ANDRE CENTRALREGERINGSMYNDIGHEDER

 

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Ordregivende myndigheder (ikke-udtømmende liste):

 

Ministerier og andre administrative organer:

 

Ministerstvo dopravy (Transportministeriet)

 

Ministerstvo informatiky (Edb-ministeriet)

 

Ministerstvo financí (Finansministeriet)

 

Ministerstvo kultury (Kulturministeriet)

 

Ministerstvo obrany (Forsvarsministeriet)

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministeriet for regional udvikling)

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Arbejds- og socialministeriet)

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Industri- og handelsministeriet)

 

Ministerstvo spravedlnosti (Justitsministeriet)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministeriet for undervisning, ungdom og sport)

 

Ministerstvo vnitra (Indenrigsministeriet)

 

Ministerstvo zahraničních věcí (Udenrigsministeriet)

 

Ministerstvo zdravotnictví (Sundhedsministeriet)

 

Ministerstvo zemědělství (Landbrugsministeriet)

 

Ministerstvo životního prostředí (Miljøministeriet)

 

Poslanecká sněmovna PČR (Deputerkammeret i Den Tjekkiske Republiks parlament)

 

Senát PČR (Senatet i Den Tjekkiske Republiks parlament)

 

Kancelář prezidenta (Præsidentens kontor)

 

Český statistický úřad (Tjekkiets statistiske kontor)

 

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Tjekkiets kort og matrikelkontor)

 

Úřad průmyslového vlastnictví (Kontoret for industriel ejendomsret)

 

Úřad pro ochranu osobních údajů (Kontoret for beskyttelse af personoplysninger)

 

Bezpečnostní informační služba - BIS (Sikkerhedsoplysningstjenesten)

 

Národní bezpečnostní úřad (Den nationale sikkerhedsmyndighed)

 

Česká akademie věd (Videnskabernes Akademi i Den Tjekkiske Republik)

 

Vězeňská služba (Fængselsvæsenet)

 

ESTLAND

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei (Præsidentens konto

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlamentet)

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus (Højesteret)

4.

Riigikontroll (Statsrevisionen)

5.

Õiguskantsler (Justitskansleren)

6.

Riigikantselei (Statskancelliet)

7.

Rahvusarhiiv (Statens arkiver)

8.

Haridus- ja Teadusministeerium (Undervisnings- og forskningsministeriet)

9.

Justiitsministeerium (Justitsministeriet)

10.

Kaitseministeerium (Forsvarsministeriet)

11.

Keskkonnaministeerium (Miljøministeriet)

12.

Kultuuriministeerium (Kulturministeriet)

13.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Økonomi- og kommunikationsministeriet)

14.

Põllumajandusministeerium (Landbrugsministeriet)

15.

Rahandusministeerium (Finansministeriet)

16.

Siseministeerium (Indenrigsministeriet)

17.

Sotsiaalministeerium (Socialministeriet)

18.

Välisministeerium (Udenrigsministeriet)

19.

Keeleinspektsioon (Sproginspektoratet)

20.

Riigiprokuratuur (Anklagemyndigheden)

21.

Teabeamet (Informationsrådet)

22.

Maa-amet (Landinspektoratet)

23.

Keskkonnainspektsioon (Miljøinspektoratet)

24.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centret for skovbeskyttelse og skovbrug)

25.

Muinsuskaitseamet (Inspektoratet for bevarelse af kulturarven)

26.

Patendiamet (Patentkontoret)

27.

Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (Det tekniske inspektorat)

28.

Energiaturu Inspektsioon (Energimarkedsinspektoratet)

29.

Tarbijakaitseamet (Forbrugerbeskyttelsesstyrelsen)

30.

Riigihangete Amet (Kontoret for offentlige indkøb)

31.

Eesti Patendiraamatukogu (Estlands patentbibliotek)

32.

Taimetoodangu Inspektsioon (Planteproduktionsinspektoratet)

33.

Tõuaretusinspektsioon (Dyreavlsinspektoratet)

34.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Landbrugets register- og informationsstyrelse)

35.

Veterinaar- ja Toiduamet (Veterinær- og fødevarestyrelsen)

36.

Konkurentsiamet (Konkurrencestyrelsen)

37.

Maksuamet (Skattestyrelsen)

38.

Statistikaamet (Statistisk kontor)

39.

Tolliamet (Toldstyrelsen)

40.

Proovikoda (Prøvningskontoret)

41.

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Statsborgerskabs- og migrationsstyrelsen)

42.

Piirivalveamet (Grænsekontroladministrationen)

43.

Politseiamet (Politistyrelsen)

44.

Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus (Centret for retsmedicinske og kriminaltekniske videnskaber)

45.

Keskkriminaalpolitsei (Det centrale kriminalpoliti)

46.

Päästeamet (Redningsstyrelsen)

47.

Andmekaitse Inspektsioon (Databeskyttelsesinspektoratet)

48.

Ravimiamet (Lægemiddelstyrelsen)

49.

Sotsiaalkindlustusamet (Socialsikringsstyrelsen)

50.

Tööturuamet (Arbejdsmarkedsstyrelsen)

51.

Tervishoiuamet (Sundhedsstyrelsen)

52.

Tervisekaitseinspektsioon (Sundhedsbeskyttelsesinspektoratet)

53.

Tööinspektsioon (Arbejdsinspektoratet)

54.

Lennuamet (Luftfartsadministrationen)

55.

Maanteeamet (Landevejsadministrationen)

56.

Sideamet (Kommunikationsstyrelsen)

57.

Veeteede Amet (Søfartsadministrationen)

58.

Raudteeamet (Jernbaneadministrationen)

 

CYPERN

Offentligretlige enheder (ikke-udtømmende liste):

1.

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Præsidentur og præsidentpaladset)

2.

Υπουργικό Συμβούλιο (Ministerrådet)

3.

Βουλή των Αντιπροσώπων (Repræsentanternes Hus)

4.

Δικαστική Υπηρεσία (Juridisk tjeneste)

5.

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Republikkens lovkontor)

6.

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Republikkens revisionskontor)

7.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Kommissionen for den offentlige sektor)

8.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Undervisningskommissionen)

9.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Ombudsmanden)

10.

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Kommissionen for beskyttelse af konkurrencen)

11.

Υπουργείο Άμυνας (Forsvarsministeriet)

12.

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministeriet for landbrug, naturressourcer og miljø)

13.

Τμήμα Γεωργίας (Landbrugsdepartementet)

14.

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinærtjenesten)

15.

Τμήμα Δασών (Skovdepartementet)

16.

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Departementet for udvikling af vandressourcerne)

17.

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Departementet for geologiske undersøgelser)

18.

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Den meteorologiske tjeneste)

19.

Τμήμα Αναδασμού (Jordfordelingsdepartementet)

20.

Υπηρεσία Μεταλλείων (Minetjenesten)

21.

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Landbrugets forskningsinstitut)

22.

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Departementet for fiskeri- og søfartsforskning)

23.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Justitsministeriet og ministeriet for offentlig orden)

24.

Αστυνομία (Politiet)

25.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyperns brandtjeneste)

26.

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministeriet for handel, industri og turisme)

27.

Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης (Det kooperative udviklingsdepartement)

28.

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Cyperns erhvervs- og selskabsdepartement)

29.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Arbejds- og socialministeriet)

30.

Τμήμα Εργασίας (Arbejdsdepartementet)

31.

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Socialsikringsdepartementet)

32.

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Departementet for social velfærd)

33.

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Produktivitetscenter Cypern)

34.

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Cyperns højere hotelinstitut)

35.

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Det højere tekniske institut)

36.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Arbejdstilsynsdepartementet)

37.

Υπουργείο Εσωτερικών (Indenrigsministeriet)

38.

Επαρχιακές Διοικήσεις (Distriktsadministrationen)

39.

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Byplanlægnings- og boligdepartementet)

40.

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Statsborgerskabs- og migrationsdepartementet)

41.

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Departementet for jord og opmåling)

42.

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Presse- og informationskontoret)

43.

Πολιτική Άμυνα (Det civile forsvar)

44.

Υπουργείο Εξωτερικών (Udenrigsministeriet)

45.

Υπουργείο Οικονομικών (Finansministeriet)

46.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Republikkens finansforvaltning)

47.

Τμήμα Τελωνείου (Departementet for told og skat)

48.

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Departementet for indenlandsk indkomst)

49.

Στατιστική Υπηρεσία (Statistisk kontor)

50.

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Departementet for regeringens indkøb og forsyninger)

51.

Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Den offentlige administrations- og personaletjeneste)

52.

Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Regeringens trykkeri)

53.

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Departementet for informationsteknologi)

54.

Γραφείο Προγραμματισμού (Planlægningskontoret)

55.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Undervisnings- og kulturministeriet)

56.

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministeriet for kommunikation og offentlige arbejder)

57.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Departementet for telekommunikation)

58.

Τμήμα Δημοσίων Έργων (Departementet for offentlige arbejder)

59.

Τμήμα Αρχαιοτήτων (Departementet for fund fra antikken)

60.

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Departementet for civil luftfart)

61.

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Departementet for handelsskibsfart)

62.

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Departementet for postvæsenet)

63.

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Departementet for landevejstransport)

64.

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Departementet for elektriske og mekaniske tjenester)

65.

Υπουργείο Υγείας (Sundhedsministeriet)

66.

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Farmaceutiske tjenester)

67.

Γενικό Χημείο (Det almindelige laboratorium)

68.

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Medicinske og folkesundhedstjenester)

69.

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Tandlægetjenester)

70.

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Tjenester i forbindelse med mental sundhed)

 

LETLAND

1.

Valsts prezidenta kanceleja (Statspræsidentens kancelli)

2.

Saeimas kanceleja (Parlamentets kancelli)

3.

Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Forsvarsministeriet og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

4.

Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Udenrigsministeriet og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

5.

Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Økonomiministeriet og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

6.

Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Finansministeriet og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

7.

Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Indenrigsministeriet og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

8.

Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Undervisnings- og forskningsministeriet og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

9.

Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Kulturministeriet og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

10.

Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Velfærdsministeriet og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

11.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministeriet for regionaludvikling og lokalstyre og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

12.

Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Transportministeriet og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

13.

Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Justitsministeriet og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

14.

Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Sundhedsministeriet og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

15.

Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Miljøministeriet og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

16.

Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes (Landbrugsministeriet og institutioner under tilsyn heraf)

17.

Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministeren med særligt ansvar for børne- og familiemæssige anliggender og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

18.

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministeren med særligt ansvar for integrationsanliggender og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

19.

Augstākās izglītības padome (Rådet for højere uddannelse)

20.

Eiropas integrācijas birojs (Det europæiske integrationskontor)

21.

Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Statskancelliet og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

22.

Centrālā vēlēšanu komisija (Den centrale valgkommission)

23.

Finansu un kapitāla tirgus komisija (Kommissionen for finans- og kapitalmarkederne)

24.

Latvijas Banka (Letlands nationalbank)

25.

Nacionālie bruņotie spēki (De nationale væbnede styrker)

26.

Nacionālā radio un televīzijas padome (Det nationale radioråd)

27.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Kommissionen for offentlig forsyningsvirksomhed)

28.

Satversmes aizsardzības birojs (Forfatningskontoret)

29.

Valsts cilvēktiesību birojs (Statens menneskerettighedskontor)

30.

Valsts kontrole (Statsrevisionen)

31.

Satversmes tiesa (Forfatningsdomstolen)

32.

Augstākā tiesa (Højesteret)

33.

Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Anklagemyndigheden og institutioner under tilsyn heraf)

34.

Pašvaldību domes (padomes) un to pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Råd (styrelser) for lokalstyre og institutioner herunder og under tilsyn heraf)

 

LITAUEN

1.

Prezidento kanceliarija (Præsidentkontorets kancelli)

2.

Seimo kanceliarija (Parlamentets kancelli)

3.

Konstitucinis Teismas (Forfatningsdomstolen)

4.

Vyriausybės kanceliarija (Regeringens kancelli)

5.

Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Miljøministeriet og institutioner herunder)

6.

Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Finansministeriet og institutioner herunder)

7.

Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Forsvarsministeriet og institutioner herunder)

8.

Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Kulturministeriet og institutioner herunder)

9.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Social- og arbejdsministeriet og institutioner herunder)

10.

Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Transport- og kommunikationsministeriet og institutioner herunder)