Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0034

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/34/EF af 26. maj 2003 om 23. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske)

OJ L 156, 25.6.2003, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 200 - 202
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 182 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 182 - 184

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/34/oj

32003L0034

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/34/EF af 26. maj 2003 om 23. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske)

EU-Tidende nr. L 156 af 25/06/2003 s. 0014 - 0016


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/34/EF

af 26. maj 2003

om 23. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 17. marts 2003, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge traktatens artikel 14 skal der oprettes et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital.

(2) Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 29. marts 1996 afgørelse nr. 646/96/EF om en handlingsplan for kræftbekæmpelse som led i indsatsen inden for folkesundhed (1996-2000)(4).

(3) For at opnå en bedre sundhedsbeskyttelse og forbrugersikkerhed bør stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, og præparater med indhold heraf ikke markedsføres til privat brug. Kommissionen bør snarest muligt forelægge et forslag om at forbyde anvendelsen af produkter, der indeholder sådanne stoffer, når det er videnskabeligt bevist, at de frigives fra disse produkter, og at offentligheden udsættes for dem og for risiko.

(4) I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/60/EF af 20. december 1994 om fjortende ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater(5) indførtes der i form af et tillæg til punkt 29, 30 og 31 i bilag I til direktiv 76/769/EØF(6) en liste over stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2. Sådanne stoffer og præparater med indhold heraf må ikke markedsføres til privat brug.

(5) Ifølge direktiv 94/60/EF skal Kommissionen senest seks måneder efter offentliggørelsen af en tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer(7) forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til ajourføring af denne liste for så vidt angår stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2.

(6) Kommissionens direktiv 98/98/EF af 15. december 1998 om 25. tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF(8), navnlig bilag I, indeholder 20 stoffer, der for nylig er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2, og Kommissionens direktiv 2000/32/EF af 19. maj 2000 om 26. tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF(9), navnlig bilag I, indeholder to stoffer, der for nylig er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2. Disse stoffer bør tilføjes til punkt 29, 30 og 31 i tillægget til bilag I til direktiv 76/769/EØF.

(7) Der er taget hensyn til risici og fordele ved de for nylig klassificerede stoffer.

(8) Dette direktiv berører ikke Fællesskabets minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagerne som fastsat i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet(10) og i særdirektiverne vedtaget på grundlag heraf, navnlig Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer(11) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

De stoffer, der er opført i bilaget, tilføjes til de stoffer, der er opført under punkt 29, 30 og 31 i tillægget til bilag I til direktiv 76/769/EØF.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 15. juli 2004 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse love og administrative bestemmelser fra den 15. januar 2005.

2. De i stk. 1 nævnte love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

G. Drys

Formand

(1) EFT C 213 E af 31.7.2001, s. 263.

(2) EFT C 311 af 7.11.2001, s. 7.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 5.2.2002 (EFT C 284 E af 21.11.2002, s. 88), Rådets fælles holdning af 3.6.2002 (EFT C 197 E af 20.8.2002, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 10.10.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets afgørelse af 27.3.2003 og Rådets afgørelse af 8.4.2003.

(4) EFT L 95 af 16.4.1996, s. 9. Ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF (EFT L 271 af 9.10.2002, s. 1).

(5) EFT L 365 af 31.12.1994, s. 1.

(6) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/11/EF (EUT L 42 af 15.2.2003, s. 45).

(7) EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/59/EF (EFT L 225 af 21.8.2001, s. 1).

(8) EFT L 355 af 30.12.1998, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens afgørelse 2000/368/EF (EFT L 136 af 8.6.2000, s. 108).

(9) EFT L 136 af 8.6.2000, s. 1.

(10) EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.

(11) EFT L 196 af 26.7.1990, s. 1. Senest ændret ved direktiv 1999/38/EF (EFT L 138 af 1.6.1999, s. 66).

BILAG

Punkt 29 - Kræftfremkaldende: kategori 2

>TABELPOSITION>

Punkt 30 - Mutagene: kategori 2

>TABELPOSITION>

Punkt 31 - Reproduktionstoksiske: kategori 2

>TABELPOSITION>

Top